Aktualno?ci

Drukuj

Raport do Krajowej bazy za 2019 r.

Informujemy, ?e w dniu 20.12.2019 r. na https://krajowabaza.kobize.pl/ uruchomiona zosta?a mo?liwo?ci wprowadzania raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1447, z pó?n. zm.) za 2019 r.?

wi?cej »

Nowe wska?niki emisyjno?ci dla energii elektrycznej

Na podstawie informacji wprowadzonych przez podmioty korzystaj?ce ze ?rodowiska do Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2018 rok okre?lono wska?niki emisyjno?ci CO2, SO2, NOx, CO i py?u ca?kowitego: na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w ?ród?ach spalania paliw, na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2019

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – listopad 2019”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Komunikat

Informujemy, ?e zgodnie z decyzj? dyrektora IO?-PIB dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w IO?-PIB. W zwi?zku z powy?szym, w dniu 24 grudnia br. ?wiadczenie us?ug wsparcia technicznego przez Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami na rzecz u?ytkowników Rejestru Unii nie b?dzie realizowane. W tym dniu przetwarzanie...

wi?cej »

Rozliczenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizacj? zadań uj?tych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Krajowy o?rodek informuje, ?e w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu zamieszczony zosta? komunikat dotycz?cy mo?liwo?ci rozliczenia kosztów inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia 1 lipca 2019?r. do dnia 31 grudnia 2019?r. na realizacj? zadań uj?tych w Krajowym Planie Inwestycyjnym, do zbilansowania z warto?ci? planowanych do...

wi?cej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 4 grudnia 2019 r. gie?da European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadzi?a ostatni? w 2019 r. aukcj? uprawnień do emisji (EUA). Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 4 717 500 EUA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zg?oszone przez uczestników aukcji, wynios?o 9?654 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA by?...

wi?cej »

Nowe analizy w ramach projektu "Life Climate Cake"

Na stronie climatecake.pl zosta?y opublikowane dwie nowe analizy przygotowane w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IO?-PIB) pt.?“Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050” oraz?“Potencja? redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie roku 2050“. Publikacje sk?adaj?...

wi?cej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 20 listopada 2019 r. gie?da European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadzi?a kolejn? w 2019 r. aukcj? uprawnień do emisji (EUA). ? Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 4 714 500 EUA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zg?oszone przez uczestników aukcji, wynios?o 8?406 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

wi?cej »

Komunikat w sprawie obowi?zku przed?o?enia informacji, o której mowa w art. 64 ust.1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych za rok 2019

Przypominamy, i? na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018, poz. 1201 ze zm., dalej ?ustawa”), prowadz?cy instalacj?, któremu przydzielono uprawnienia do emisji, ma obowi?zek przed?o?y? Krajowemu o?rodkowi w terminie od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia...

wi?cej »

三星福彩
湖南省| 巴马| 金平| 玛曲县| 孝昌县| 玉溪市| 蒲城县| 萍乡市| 海南省| 深泽县| 武夷山市| 灵武市| 平远县| 体育| 平原县| 静安区| 高淳县| 南汇区| 宁明县| 铜梁县| 东乌珠穆沁旗| 漯河市| 连城县| 陵川县| 英德市| 卫辉市| 繁昌县| 澎湖县| 黄龙县| 潼关县| 富裕县| 仁布县| 文昌市| 聂拉木县| 永顺县| 伊吾县| 调兵山市| 黄石市| 宜都市| 锦州市| 清河县|