Jeste? tutaj:

Komunikat w sprawie obowi?zku przed?o?enia informacji, o której mowa w art. 64 ust.1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych za rok 2019

Drukuj

Przypominamy, i? na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018, poz. 1201 ze zm., dalej ?ustawa”), prowadz?cy instalacj?, któremu przydzielono uprawnienia do emisji, ma obowi?zek przed?o?y? Krajowemu o?rodkowi w terminie od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia ka?dego roku informacj? o:

  1. rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolno?ci produkcyjnej, zmianach poziomu dzia?alno?ci oraz zmianach w dzia?aniach w instalacji w danym roku w podziale na podinstalacje, albo
  2. braku zmian, o których mowa w pkt 1.

Informacj? za 2019 r. nale?y z?o?y? za po?rednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie o?emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Informacj? do systemu wprowadza si? przez stron? internetow? Krajowej bazy dost?pn? pod adresem:?http://www.krajowabaza.kobize.pl

Informujemy, i? zgodnie z Ustaw? z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1501), prowadz?cy instalacj? nie ma ju? obowi?zku przekazania wydruku z?o?onej informacji organowi w?a?ciwemu do wydania zezwolenia.

Niez?o?enie informacji za 2019 r. w terminie, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., skutkuje zawieszeniem wydania uprawnień do emisji na 2020 r., zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy, a w przypadku gdy prowadz?cy instalacj? nie?z?o?y wymaganych informacji do dnia 1 lipca 2020 r., uprawnienia do emisji na 2020 r. zgodnie z art. 65 ust. 4 ustawy, nie zostan? wydane.

Wszelkie pytania nale?y kierowa? na:

  • infolini? systemu Krajowej bazy: tel: 225696596 (dost?pny w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00), lub

adres email: nerc@kobize.pl

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 海南省| 呼图壁县| 仙居县| 凌海市| 垫江县| 双辽市| 汶川县| 阜平县| 渝北区| 肃南| 泰顺县| 江孜县| 肃宁县| 沧州市| 报价| 巴林左旗| 浦城县| 苍山县| 贵溪市| 卓资县| 科技| 克拉玛依市| 沽源县| 隆安县| 夏津县| 霍城县| 中方县| 宁安市| 哈巴河县| 乐安县| 自治县| 温州市| 神木县| 太仓市| 宣汉县| 冀州市| 永和县| 莱阳市| 沂水县| 阳原县| 思茅市|