Jeste? tutaj:

Nowe analizy w ramach projektu "Life Climate Cake"

Drukuj

Na stronie climatecake.pl zosta?y opublikowane dwie nowe analizy przygotowane w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IO?-PIB) pt.?Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050” oraz?Potencja? redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie roku 2050. Publikacje sk?adaj? si? z dwóch dokumentów – pe?nych analiz w j?zyku angielskim oraz podsumowań w j?zyku polskim.?

?

“Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050

?Analiza dotycz?ca scenariuszy rozwoju sektora energii zosta?a przygotowana w oparciu o zbudowany w ramach LIFE Climate CAKE PL liniowy model optymalizacyjny o nazwie?MEESA, który umo?liwia znalezienie najkorzystniejszego sposobu pokrycia zapotrzebowania na energi? elektryczn? i ciep?o sieciowe w UE28 przy zadanych ograniczeniach emisyjnych?oraz innych celach, wyznaczanych przez polityk? klimatyczno-energetyczn? UE.

Bezpo?rednim celem przeprowadzonej analizy by?a ocena mo?liwej skali ucieczki emisji przy u?yciu ró?nych za?o?eń i scenariuszy politycznych, w tym wp?ywu na wielko?ci emisji, PKB oraz funkcjonowanie sektorów gospodarki.?

Pe?na analiza w j?zyku angielskim:?

??Scenarios of low-emission energy sector for Poland and the EU until 2050?

?Podsumowanie analizy w j?zyku polskim:?

??Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie 2050 r. Podsumowanie.?

?

?Potencja? redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie 2050 r.”

?W analizie podj?to prób? przedstawienia ró?nych ?cie?ek redukcji emisji w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie 2050 r. W 2015 r. sektor transportu by? odpowiedzialny za prawie jedn? czwart? emisji CO2?w Polsce – dlatego znacz?ce ograniczenie emisji bez podejmowania dzia?ań w ramach tego sektora jest praktycznie niemo?liwe.?Do analizy wykorzystano symulacyjny model równowagi cz??ciowej sektora transportu – TR3E. Model ten sk?ada si? z dwóch g?ównych modu?ów: pasa?erskiego i towarowego, obejmuje 4 g?ówne obszary transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy oraz ?eglug? ?ródl?dow?. Z geograficznego punktu widzenia TR3E obejmuje swoim zakresem 28 państw cz?onkowskich Unii Europejskiej.

W analizie przygotowano cztery ró?ne scenariusze analityczne w celu oceny mo?liwego wp?ywu rozwoju nowych technologii b?d? wymuszenia regulacyjnego w sektorze transportu na dzia?alno?? sektora (aktywno?? w transporcie pasa?erskim i towarowym), emisje CO2 oraz zapotrzebowanie na energi?, jak równie? struktur? floty pojazdów. W?ród tych scenariuszy nale?y wymieni?: scenariusz Post?pu technicznego (w wariancie Niskim, ?rednim i Wysokim) oraz Wymuszonej elektromobilno?ci.??

Pe?na analiza w j?zyku angielskim:?

??CO2 emissions reduction potential in transport sector in Poland and the EU until 2050

?Podsumowanie analizy w j?zyku polskim:?

??Potencja? redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie 2050 r. Podsumowanie

Wst?pne wyniki analiz zosta?y ju? zaprezentowane m.in. Konferencji pt.: ?Wyzwania transformacji gospodarczej w perspektywie realizacji celu neutralno?ci klimatycznej do 2050 r.”, która odby?a si? dnia 22 listopada 2019 r. w Warszawie.

Wi?cej informacji na stronie pod linkiem: Konferencja ?Wyzwania transformacji gospodarczej w perspektywie realizacji celu neutralno?ci klimatycznej do 2050 r.”

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 湖口县| 庄河市| 建德市| 庄浪县| 潼关县| 临潭县| 肇庆市| 云龙县| 临猗县| 弋阳县| 赤水市| 五家渠市| 尚志市| 泰和县| 汉寿县| 新邵县| 湟源县| 湘乡市| 沈丘县| 光泽县| 鄂托克前旗| 平泉县| 永平县| 开化县| 定兴县| 莎车县| 花垣县| 包头市| 来宾市| 呼伦贝尔市| 保靖县| 巴中市| 大同市| 昌邑市| 祁阳县| 克拉玛依市| 赞皇县| 锡林郭勒盟| 阿克陶县| 清镇市| 汉阴县|