Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Podstawy prawne systemu aukcji

W III okresie EU ETS Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS), zgodnie z art. 10 ust. 1, ustanawia aukcj? jako podstawow? metod? rozdzia?u uprawnień do emisji[1]. Oznacza to, ?e wszystkie uprawnienia nieprzydzielone bezp?atnie w okresie 2013-2020 s? sprzedawane w drodze aukcji. Komisja Europejska szacuje, ?e w obecnym okresie rozliczeniowym 2013-2020 państwa cz?onkowskie UE za po?rednictwem aukcji sprzedadz? ok. 50% przyznanej im puli uprawnień. Reszta uprawnień jest rozdzielana bezp?atnie pomi?dzy: energoch?onne sektory przemys?u (nara?one na zjawisko tzw. ucieczki emisji), pozosta?e sektory przemys?u (wg zasady stopniowego odchodzenia od przydzia?ów bezp?atnych), a tak?e sektor elektroenergetyki w niektórych państwach cz?onkowskich, w tym w Polsce, kwalifikuj?cy si? do obj?cia derogacj? (art. 10c dyr. 2009/29/WE). Ca?kowita liczba uprawnień, które zostan? w latach 2013-2020 przeznaczone do sprzeda?y w drodze aukcji jest udost?pniona w tabeli na stronach Komisji Europejskiej. Pula zosta?a rozdzielona pomi?dzy państwa cz?onkowskie w oparciu o klucz 88%/10%/2% (art. 10a ust. 2 dyrektywy EU ETS), gdzie:

 • 88% to liczba uprawnień rozdysponowana w oparciu o udzia? emisji z poszczególnych państw cz?onkowskich w zweryfikowanej emisji z EU ETS w 2005 lub 2005-2007 (przyjmowana jest wy?sza z warto?ci);
 • 10% to liczba uprawnień podlegaj?ca redystrybucji w oparciu o kryterium PKB/mieszkańca, zgodnie z warto?ciami okre?lonymi w za??czniku II a dyrektywy EU ETS;
 • 2% to liczba uprawnień polegaj?ca redystrybucji w oparciu o dotychczasowe wysi?ki redukcyjne, zgodnie z warto?ciami w za??czniku II b dyrektywy EU ETS.

Kluczowym aktem prawnym reguluj?cym sprzeda? uprawnień w drodze aukcji jest rozporz?dzenie Komisji Europejskiej nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozosta?ych aspektów sprzeda?y na aukcji uprawnień [2](tzw. rozporz?dzenie aukcyjne).

Powy?szy akt prawny zapewnia:

 • operatorom, a w szczególno?ci wszystkim ma?ym i ?rednim przedsi?biorcom obj?tym EU ETS, swobodny, sprawiedliwy i równy dost?p do aukcji;
 • wszystkim uczestnikom dost?p do tych samych informacji, w tym samym czasie aby zapobiec zak?óceniu przebiegu aukcji przez tych?e uczestników;
 • op?acalno?? aukcji, unikaj?c zbytnich kosztów administracyjnych;
 • gwarancj? dost?pu do aukcji dla mniejszych podmiotów.

Z uwagi na pozytywne do?wiadczenia państw cz?onkowskich (szczególnie Niemiec) zwi?zane z organizacj? aukcji za po?rednictwem platform z rynku wtórnego w II okresie EU ETS, zdecydowano, ?e to w?a?nie obecna infrastruktura gie?d z tego rynku b?dzie wykorzystywana do sprzeda?y uprawnień w drodze aukcji w III okresie EU ETS.

Rozporz?dzenie aukcyjne narzuca wymóg, aby ka?da aukcja odbywa?a si? na tzw. rynku regulowanym. Oznacza to, ?e ka?da platforma gie?dowa musi zapewni? szereg ?rodków bezpieczeństwa w procesie sprzeda?y uprawnień w drodze aukcji na mocy europejskich dyrektyw zwi?zanych z rynkami finansowymi – m. in. dyrektywy 2004/39/WE[3] oraz dyrektywy 2003/6/WE[4]. W zwi?zku z powy?szym mo?na stwierdzi?, ?e zakres prawny aukcji wykracza poza zakres rozporz?dzenia aukcyjnego oraz dyrektywy EU ETS i obejmie równie? dyrektywy zwi?zane z rynkami finansowymi. ?rodki bezpieczeństwa stosowane na rynku regulowanym obejmuj? ustalenia maj?ce na celu[5]:

 • identyfikacj? konfliktów interesów, które mog?yby mie? potencjalnie niekorzystne skutki dla funkcjonowania rynku regulowanego b?d? jego uczestników i zarz?dzanie nimi;
 • identyfikacj? ryzyka, na które rynek ten b?d? jego uczestnicy s? nara?eni oraz zarz?dzanie nim, a tak?e wdro?enie skutecznych ?rodków maj?cych na celu jego ograniczenie;
 • zapewnienie prawid?owego zarz?dzania technicznymi operacjami ich systemów poprzez ustanowienie skutecznych procedur awaryjnych okre?laj?cych post?powanie w przypadku gro?by wyst?pienia zak?óceń systemów;
 • posiadanie przejrzystych i nieuznaniowych zasad i procedur sprawiedliwego i prawid?owego handlu oraz ustanowienie obiektywnych kryteriów sprawnej obs?ugi zleceń;
 • u?atwienie wydajnej i terminowej finalizacji transakcji przeprowadzanych w ramach ich systemów;
 • posiadanie wystarczaj?cych zasobów finansowych, aby mog?y one prawid-?owo funkcjonowa?, uwzgl?dniaj?c charakter i zakres transakcji zawieranych na rynku oraz zasi?g i stopień ryzyka, na które s? one nara?one.

Ponadto, przepisy o rynku regulowanym pozwalaj? na skorzystanie z infrastruktury organizacyjnej, do?wiadczenia, zdolno?ci i przejrzystych obowi?zkowych zasad operacyjnych dotycz?cych rynku regulowanego. Ma to znaczenie dla m.in. rozliczania i rozrachunku transakcji, a tak?e kontrolowania zgodno?ci z w?asnymi zasadami rynku i z innymi zobowi?zaniami prawnymi, takimi jak zakaz nadu?y? na rynku i ustanowienie mechanizmu pozas?dowego rozstrzygania sporów. Jest to efektywne pod wzgl?dem kosztów i pozwala chroni? rzetelny charakter aukcji pod wzgl?dem operacyjnym. Wielu potencjalnych uczestników aukcji b?dzie ju? cz?onkami lub uczestnikami ró?nych regulowanych rynków dzia?aj?cych na rynku wtórnym.

Na podstawie Decyzji KE 2013/448/EU z dnia 5 wrze?nia 2013 r. dotycz?cej krajowych ?rodków wykonawczych w odniesieniu do przej?ciowego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych Komisja oszacowa?a, ?e zgodnie z Art. 10 (1) zgodnie Dyrektywy 2003/87/WE, liczba uprawnień przeznaczonych do sprzeda?y na aukcji w okresie od 2013 do 2020 wyniesie 8, 176,193,157.

W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie propozycji KE zmiany Rozporz?dzenia Aukcyjnego i przesuni?cia w czasie aukcji cz??ci uprawnień w ramach tzw. propozycji backloadingu, 400 mln uprawnień zosta?o wycofanych ze sprzeda?y w 2014 r., 300 mln w 2015r., a 200 mln w 2016 r. Wycofane uprawnienia maj? by? sprzedawane na aukcjach stopniowo pod koniec okresu rozliczeniowego tj. 300 mln w 2019 i 600 mln w 2020. W 2014 r. liczba 400 mln wycofanych uprawnień zosta?a rozdzielona dla państw cz?onkowskich oraz państw EOG i EFTA i ich liczba zosta?a odpowiednio zmniejszona.

Zgodnie z art. 3d dyrektywy EU ETS, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 r. 15% uprawnień lotniczych EUAA[6] b?dzie sprzedawanych na aukcjach. W konsekwencji przyj?cia Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzaj?cej tymczasowe odst?pstwo od dyrektywy 2003/87/WE ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (COM(2012) 697) przygotowanej przez Komisj? Europejsk? (tzw. decyzja ?Stop the clock”) oraz w zwi?zku z przesuni?ciem terminu rozliczenia emisji za 2013 i 2014 r. na 30 kwietnia 2015 r.[7], aukcje uprawnień lotniczych s? przeprowadzane od 1 stycznia 2015 r. (wi?cej informacji w zak?adce Harmonogram aukcji).

Rodzaje uprawnień

Przedmiotem sprzeda?y ka?dej aukcji s? uprawnienia wa?ne w III okresie EU ETS, które z uwagi na w??czenie przemys?u lotniczego do systemu EU ETS mo?na podzieli? na dwie grupy:

 • Uprawnienia do emisji wydawane operatorom instalacji stacjonarnych - EUA (ang. European Union Allowances),
 • Uprawnienia do emisji wydawane operatorom statków powietrznych - EUAA (ang. European Union Aviation Allowances).

Oznacza to, ?e przedmiotem obrotu na rynku aukcji w III okresie EU ETS s? dwie wy?ej wymienione grupy uprawnień, które spe?niaj? te same cele ?rodowiskowe, tj. s?u?? do rozliczenia si? podmiotów z emisji CO2. Zarówno EUA jaki i EUAA mog? by? nabywane przez wszystkich uczestników aukcji. Jednak?e EUAA s?u?? do rozliczania emisji pochodz?cej wy??cznie z lotnictwa. Natomiast EUA mog? by? wykorzystane przez wszystkie podmioty obj?te EU ETS do rozliczenia w?asnych emisji (??cznie z operatorami statków powietrznych).

Sprzeda? uprawnień EUA i EUAA jest przeprowadzana na oddzielnych sesjach aukcyjnych, ale w ramach tej samej aukcji. Z uwagi na niewielk? liczb? uprawnień EUAA, przewiduje si? mniejsz? liczb? aukcji w roku, w stosunku do tych sesji, których przedmiotem b?d? uprawnienia EUA (wi?cej w zak?adce Harmonogram aukcji: Kalendarz aukcji na 2015 r.).

Platformy aukcyjne

Zgodnie z rozporz?dzeniem aukcyjnym sprzeda? uprawnień EUA[8] powinna odbywa? si? na jednej zharmonizowanej platformie aukcyjnej, jednak istnieje mo?liwo?? odst?pstwa od powy?szej zasady i sprzeda?y uprawnień jako państwo z grupy ?opt-out” na oddzielnej platformie aukcyjnej. Z takiej mo?liwo?ci skorzysta?y Niemcy, Wielka Brytania oraz Polska. Obecnie tylko dwie platformy aukcyjne prowadz? sprzeda? uprawnień w drodze aukcji – Europejska Gie?da Energii EEX z siedzib? w Lipsku wygra?a kontrakt na organizacj? aukcji wspólnotowej (w tej chwili korzysta z niej 24 państw UE oraz Polska) oraz aukcji niemieckiej, natomiast gie?da ICE/ECX z siedzib? w Londynie prowadzi aukcj? dla Wielkiej Brytanii. Polska, jako państwo z grupy ?opt-out”, do czasu wy?onienia docelowej platformy realizuje sprzeda? uprawnień za po?rednictwem gie?dy EEX.

Rysunek 1. Schemat podzia?u obecnie funkcjonuj?cych platform aukcyjnych w EU ETS

?ród?o: opracowanie w?asne KOBiZE

Państwa EEA- EFTA oraz Chorwacja jako nowy cz?onek UE równie? maj? sprzedawa? swoje uprawnienia EUA w ramach wspólnotowej platformy aukcyjnej, jednak jak do tej pory nie dope?ni?y wszystkich procedur formalnych umo?liwiaj?cych uruchomienie sprzeda?y na gie?dzie EEX.

Dost?p do aukcji

Zgodnie z dyrektyw? EU ETS[9] dost?p do aukcji musi by? otwarty. Oznacza to, ?e prawo do zakupu uprawnień posiada szeroka grupa zainteresowanych podmiotów niezale?nie od państwa pochodzenia, w tym: operatorzy instalacji w EU ETS, po?rednicy i instytucje finansowe. Pod warunkiem, ?e dope?ni? odpowiednich procedur rejestracyjnych na platformie aukcyjnej. W trakcje procedury rejestracyjnej prowadzi si? weryfikacj? uczestnika aukcji, co ma zapobiega? ewentualnym nadu?yciom i jest g?ównie zwi?zane z dope?nieniem obowi?zków wynikaj?cych z dyrektywy 2005/60/WE[10] oraz dyrektywy 2004/39/WE. Organizator aukcji ma obowi?zek sprawdzi? ka?dy podmiot, bior?cy udzia? w aukcji.

Na podstawie art. 18 rozporz?dzenia aukcyjnego do ubiegania si? o dopuszczenie do aukcji uprawnione s? nast?puj?ce grupy podmiotów:

 • Operatorzy instalacji lub operatorzy statków powietrznych obj?ci EU ETS - mog? sk?ada? oferty we w?asnym imieniu;
 • Przedsi?biorstwa inwestycyjne, instytucje kredytowe - mog? sk?ada? oferty na w?asny rachunek lub
  w imieniu swoich klientów;
 • Ugrupowania gospodarcze mog? sk?ada? oferty na w?asny rachunek lub dzia?aj?c jako agent w imieniu swoich cz?onków;
 • Podmioty publiczne sprawuj?ce kontrol? nad operatorami instalacji lub statków powietrznych obj?tych EU ETS;
 • Podmioty, którym zosta?o wydane zezwolenie przez w?a?ciwy organ krajowy do sk?adania ofert na aukcjach na w?asny rachunek lub w imieniu klientów, pod warunkiem ?e państwo cz?onkowskie, w którym maj? siedzib?, uchwali?o przepisy umo?liwiaj?ce wydanie im takiego zezwolenia.

Art. 18 rozporz?dzenia aukcyjnego reguluje równie? jakie grupy podmiotów maj? bezwzgl?dny zakaz sk?adania ofert na aukcjach i s? to przede wszystkim podmioty mog?ce mie? bezpo?redni lub po?redni wp?yw na przebieg aukcji.

Cena rozliczeniowa

Ka?da aukcja jest organizowana w systemie jedno-rundowym (ang. single-round). Oznacza to, ?e zostaje otworzone tylko jedno okno ofertowe (w ramach jednej rundy), a w trakcie trwania rundy (w ci?gu ok. 2 godzin) ka?dy oferent ma prawo z?o?y? kilka ofert kupna uprawnień po ustalonej przez siebie cenie. Wszystkie z?o?one oferty s? utajnione (ang. sealed-bid) i nikt oprócz oferenta nie wie jaka oferta zosta?a z?o?ona. Po zakończeniu rundy operator platformy aukcyjnej okre?la i ujawnia cen? rozliczenia[11] (ang. clearing price), która jest ustalana wed?ug poni?szego schematu:

 • Uczestnicy przesy?aj? organizatorowi swoje zapotrzebowanie na uprawnienia (wolumen) po cenie po której zamierzaj? kupi?;
 • Organizator aukcji szereguje oferty od najwy?szej do najni?szej cenowo (kumulacja malej?ca) wraz ze zg?aszanym wolumenem uprawnień;
 • Powstaje krzywa zagregowanego popytu, której przeci?cie z lini? poda?y ustala cen? rozliczenia;
 • Wszystkie oferty nabycia znajduj?ce si? powy?ej ceny rozliczeniowej s? akceptowane, natomiast wszystkie pozosta?e s? odrzucane.

Zwyci?zcami aukcji s? te podmioty, które zaoferowa?y cen? równ?, b?d? wy?sz? od ceny rozliczenia. Niezale?nie od zaproponowanej ceny w ofercie (nawet bardzo wysokiej) zap?ac? oni dok?adnie tyle ile wynosi cena rozliczenia (ang.uniform-price).

Tabela 1. Mechanizm wyznaczania ceny rozliczenia aukcji przy sprzeda?y 200 mln uprawnień EUA

?ród?o: Opracowanie w?asne KOBiZE

Powy?sza tabela przedstawia przyk?adowe wyznaczenie ceny rozliczeniowej aukcji. Za?o?ono, ?e na aukcji do sprzeda?y wystawiono 200 tys. uprawnień EUA (poda?). Jednak po zamkni?ciu okna ofertowego okaza?o si?, ?e z?o?ono oferty na 440 tys. uprawnień EUA (popyt). Oznacza to, ?e zg?oszone zapotrzebowanie ponad 2-krotnie przekroczy?o ilo?? uprawnień dost?pnych na aukcji. Wedle przyk?adu do aukcji przyst?pi?o 10 podmiotów, z których dla uproszczenia ka?dy z?o?y? po jednej ofercie na odpowiedni? ilo?? uprawnień po okre?lonej cenie. Po skończeniu rundy aukcyjnej system szereguje oferty od najwy?szej do najni?szej cenowo, tak jak przedstawiono to w kolumnie 2 powy?szej tabeli. Ka?dej cenie przypisano zaoferowan? ilo?? uprawnień (kolumna 3). Cen? rozliczenia wyznacza oferta, przy której poda? wyczerpuje popyt, czyli w przyk?adzie z tabeli przy ofercie nr 7, cena rozliczenia wynosi 6,85 euro. W tym miejscu zagregowana ilo?? uprawnień wynosi dok?adnie 200 tys. i jest równa liczbie uprawnień wystawionych do sprzeda?y. Wszystkie oferty znajduj?ce si? poni?ej ceny rozliczeniowej aukcji (czyli oferty 8, 9 i 10), b?d? odrzucane. Ka?dy zwyci?ski oferent (nr 1-7) pomimo tego, ?e zaoferowa? wy?sz? cen?, zawsze zap?aci wyznaczon? przez system cen? rozliczeniow? (np. oferent 1, który zaproponowa? cen? 7,45 euro w ostatecznym rozrachunku zap?aci 6,85 euro).

Prowadz?cy aukcje

Prowadz?cy aukcje w III okresie EU ETS zgodnie z rozporz?dzeniem aukycjnym nr 1031/2010 jest odpowiedzialny za wykonanie trzech podstawowych zadań:

 1. Sprzeda? uprawnień za po?rednictwem platformy aukcyjnej, w imieniu wyznaczaj?cego ten podmiot państwa cz?onkowskiego;
 2. Otrzymywanie wp?ywów z aukcji;
 3. Wyp?acenie wp?ywów z aukcji państwu cz?onkowskiemu, które go do tego wyznaczy?.

Wymagania, jakie musi spe?nia? prowadz?cy aukcj? okre?lono we wspomnianym wcze?niej rozporz?dzeniu nr 1031/2010. Zgodnie z definicj? zawart? w art. 3 pkt. 20 ww. dokumentu (…)?prowadz?cy aukcje oznacza podmiot publiczny lub prywatny wyznaczony przez państwo cz?onkowskie do sprzeda?y uprawnień na aukcji w jego imieniu(…)”.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji (Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2015 r., poz. 1223)) funkcj? Prowadz?cego Aukcj? uprawnień sprzedawanych w imieniu Polski w III okresie EU ETS pe?ni KOBiZE

?

[1] W dotychczasowej historii systemu EU ETS w okresach 2005-2007 oraz 2008-2012 uprawnienia do emisji przyznawane by?y bezp?atnie, natomiast sprzeda? aukcyjna by?a wyj?tkiem. Przepisy dyrektywy 2003/87/WE pozwala?y państwom cz?onkowskim UE w I oraz II okresie EU ETS na sprzeda? uprawnień za po?rednictwem aukcji, ale by?y to niewielkie wielko?ci - maksymalnie do: odpowiednio 5% i 10% przyznanych uprawnień. Z powy?szej mo?liwo?ci w okresie 2008-2012 skorzysta?o 10 państw cz?onkowskich UE, tj.: Niemcy, Wielka Brytania, W?gry, Holandia, Austria, Irlandia, Litwa, Grecja, Czechy oraz Polska, która sprzeda?a swoja cz??? uprawnień EUA pochodz?c? z niewykorzystanej rezerwy na projekty JI. W sumie, podczas dwóch rund sesji aukcji w dniach 2 i 23 kwietnia 2013 r., Polska sprzeda?a za po?rednictwem internetowej Platformy aukcyjnej Gie?dy Papierów Warto?ciowych w Warszawie S.A. 210 417 uprawnień do emisji EUA.

[2] Rozporz?dzenie Komisji Europejskiej nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozosta?ych aspektów sprzeda?y na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. U. L 302 z 18.11.2010).

[3] Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniajaca dyrektywe Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywe 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

oraz uchylajaca dyrektywe Rady 93/22/EWG.

[4] Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadu?y? na rynku)

[5] Pkt. 29 i 30 Preambu?y Rozporz?dzenia Komisji Europejskiej nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozosta?ych aspektów sprzeda?y na aukcji uprawnień.

[6] EUAA- ang. European Union Aviation Allowances

[7] W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniaj?cego dyrektyw? 2003/87/WE w celu wprowadzenia w ?ycie do 2020 r. porozumienia mi?dzynarodowego w sprawie stosowania jednego mi?dzynarodowego ?rodka rynkowego do emisji z mi?dzynarodowego lotnictwa (Dz. Urz. UE L 129 z 30.04.2014).

[8] EUA- ang. European Union Allowances.

[9] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

[10] Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pa?dziernika 2005 r. w sprawie przeciwdzia?ania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieni?dzy oraz finansowania terroryzmu. Przepisy wymagaj? od Państw Cz?onkowskich wprowadzenia zakazu prania pieni?dzy i zobowi?zania sektora finansowego, obejmuj?cego instytucje kredytowe i szerok? gam? innych instytucji finansowych, do identyfikowania swoich klientów, prowadzenia odpowiednich rejestrów, ustanowienia wewn?trznych procedur szkolenia personelu i zabezpieczeń w zakresie przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy oraz zg?aszania w?a?ciwym organom wszelkich przypadków, w których zachodzi podejrzenie prania pieni?dzy.

[11] Aby wyznaczy? cen? rozliczenia system aukcyjny musi uszeregowa? oferty w porz?dku malej?cym (od ceny najwy?szej do najni?szej). Nast?pnie operator aukcji przyznaje uprawnienia kolejnym oferentom, a? do momentu wyczerpania poda?y uprawnień.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U

Tagi: Rynek EU ETS aukcja uprawnień polska aukcja okres rozliczeniowy pakiet klimatyczno-energetyczny uprawnienia EUA dyrektywa EU ETS platforma aukcyjna gie?da EEX gie?da ICE rynek OTC kalendarz aukcji harmonogram aukcji wspólnotowa platforma aukcyjna

三星福彩 托克逊县| 云和县| 湾仔区| 东乌| 昂仁县| 宜兰县| 大渡口区| 漳州市| 乌苏市| 长垣县| 论坛| 伊川县| 琼结县| 抚远县| 罗定市| 银川市| 白山市| 新干县| 剑川县| 吴堡县| 湘西| 筠连县| 叙永县| 大邑县| 黔江区| 泰兴市| 方城县| 梁山县| 松溪县| 昌平区| 修武县| 隆德县| 浦江县| 特克斯县| 湖口县| 泽库县| 宜丰县| 桂阳县| 望谟县| 尼玛县| 城固县|