Jeste? tutaj:

Harmonogram aukcji

Drukuj

Zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2019 r.

W dniu 11 lipca 2019 r., w komunikacie gie?da EEX opublikowa?a zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2019 r. oraz nowy kalendarz aukcji na 2020 r.

Zgodnie z zaktualizowanym kalendarzem aukcji na 2019 r. Polska sprzeda w 2019 r. w sumie 103,861 mln uprawnień EUA. Aktualizacja uwzgl?dnia korekt? z tytu?u dzia?ania rezerwy MSR w okresie od wrze?nia do grudnia 2019 r., czego dokonano na podstawie informacji o liczbie uprawnień w obiegu z dnia 15 maja 2019 r. (oznacza to, ?e dzia?anie rezerwy MSR zosta?o uwzgl?dnione w ca?ym 2019 r.) Nale?y przypomnie?, ?e wolumen uprawnień dla Polski zawiera równie? pul? 55,8 mln uprawnień EUA z tytu?u bezp?atnego przydzia?u uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zosta?y przydzielone w obecnym okresie rozliczeniowym EU ETS.

Tabela. Szczegó?owy zaktualizowany harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX
na 2019 r.
Wolumen uprawnień EUA/EUAA
przeznaczony na pojedyncz? aukcj?
Godzina
PL?EUA? 16 i 30 stycznia 4 428 500?????? 9:00-11:00
? ? ? (?roda)???????????
13 i 27 lutego
13 i 27 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
5 i 19 czerwca
3, 17 i 31 lipca
14 i 28 sierpnia 2 214 500
11 i 25 wrze?nia 4 714 500???
9 i 23 pa?dziernika
6 i 20 listopada
4 grudnia ?4 717 500
PL EUAA 22 maja 112 500?

?13:00-15:00
(?roda)

?

Kalendarz aukcji uprawnień EUA i EUAA na 2020 r. (zaktualizowany)

Przedmiotem sprzeda?y w 2020 r. ma by? w sumie 141,067 mln polskich uprawnień EUA, z zastrze?eniem jednak, ?e wolumen dla uprawnień EUA w okresie od wrze?nia do grudnia 2020 r. zostanie obni?ony o wolumen, który zasili rezerw? MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisj? Europejsk? w dniu 15 maja 2020 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu (analogicznie jak dla kalendarza na 2019 r.). Nale?y zauwa?y?, ?e opublikowany przez EEX wolumen uprawnień dla Polski na 2020 r.

zawiera równie? pul? 49,52 mln uprawnień EUA z tytu?u bezp?atnego przydzia?u uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zosta?y przydzielone w obecnym okresie rozliczeniowym EU ETS.

Tabela.?Szczegó?owy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2020 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2020 r.Wolumen uprawnień EUA
na pojedyncz? aukcj?
Godzina
PL EUA


15 i 29 stycznia 5 332 000

9:00-11:00

?(?roda)


12 i 26 lutego
11 i 25 marca
8 i 22 kwietnia
6 i 20 maja
3 i 17 czerwca
1, 15 i 29 lipca
12 i 26 sierpnia 2 667 000
9 i 23 wrze?nia 7 964 500*
7 i 21 pa?dziernika
4 i 18 listopada
2 grudnia 7 966 500*
PL EUAA 8 kwietnia 105 500 13:00-15:00
(?roda)

?

* wolumen w okresie od wrze?nia do grudnia 2020 r. zostanie obni?ony o wolumen, który zasili rezerw? MSR
?ród?o: Opracowanie w?asne na podstawie kalendarza aukcji na 2020 r. opublikowanego przez EEX

Aukcje polskich uprawnień EUA b?d? przeprowadzane od 15 stycznia do 2 grudnia 2020 r., co 2 tygodnie w ?rody od 9:00 do 11:00 (w sumie zosta?y zaplanowane 24 aukcje). W czasie od stycznia do lipca na ka?dej polskiej aukcji oferowanych b?dzie po 5,332 mln uprawnień EUA, w sierpniu po 2,667 mln, natomiast od wrze?nia do końca listopada 7,964 mln uprawnień, a w grudniu 7,966 mln EUA (wolumen od sierpnia do grudnia 2020 r. zostanie jeszcze obni?ony o wolumen, który zasili rezerw? MSR).

Zgodnie z komunikatem KE z dnia 5 listopada 2019 r. i publikacj? kalendarza aukcji uprawnień lotniczych EUAA, Polska przeprowadzi w dniu 8 kwietnia 2020 r. w ?rod? w godzinach od 13:00 do 15:00, jedyn? w 2020 r. aukcj? uprawnień lotniczych (EUAA) w liczbie 105,5 tys.

?

Kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2020 r.

Przedmiotem sprzeda?y w 2020 r. ma by? w sumie 141,067 mln polskich uprawnień EUA, z zastrze?eniem jednak, ?e wolumen dla uprawnień EUA w okresie od wrze?nia do grudnia 2020 r. zostanie obni?ony o wolumen, który zasili rezerw? MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisj? Europejsk? w dniu 15 maja 2020 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu (analogicznie jak dla kalendarza na 2019 r.). Nale?y zauwa?y?, ?e opublikowany przez EEX wolumen uprawnień dla Polski na 2020 r.

zawiera równie? pul? 49,52 mln uprawnień EUA z tytu?u bezp?atnego przydzia?u uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zosta?y przydzielone w obecnym okresie rozliczeniowym EU ETS.

Tabela. Szczegó?owy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2020 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2020 r.Wolumen uprawnień EUA
na pojedyncz? aukcj?
Godzina
PL EUA


15 i 29 stycznia 5 332 000

9:00-11:00

?(?roda)


12 i 26 lutego
11 i 25 marca
8 i 22 kwietnia
6 i 20 maja
3 i 17 czerwca
1, 15 i 29 lipca
12 i 26 sierpnia 2 667 000
9 i 23 wrze?nia 7 964 500*
7 i 21 pa?dziernika
4 i 18 listopada
2 grudnia 7 966 500*

?

Aukcje polskich uprawnień EUA b?d? przeprowadzane od 15 stycznia do 2 grudnia 2020 r., co 2 tygodnie w ?rody od 9:00 do 11:00 (w sumie zosta?y zaplanowane 24 aukcje). W czasie od stycznia do lipca na ka?dej polskiej aukcji oferowanych b?dzie po 5,332 mln uprawnień EUA, w sierpniu po 2,667 mln, natomiast od wrze?nia do końca listopada 7,964 mln uprawnień, a w grudniu 7,966 mln EUA (wolumen od sierpnia do grudnia 2020 r. zostanie jeszcze obni?ony o wolumen, który zasili rezerw? MSR).

?

Nowy kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r. opublikowany przez gie?d? EEX

W dniu 13 grudnia 2018 r. Komisja Europejska poinformowa?a w komunikacie, ?e gie?da EEX opublikowa?a kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na nast?pny rok.

Przedmiotem sprzeda?y ma by? w sumie 116,957 mln uprawnień EUA oraz 112,5 tys. uprawnień EUAA, z zastrze?eniem jednak, ?e wolumen dla uprawnień EUA w okresie od wrze?nia do grudnia 2019 r. zostanie obni?ony o wolumen, który zasili rezerw? MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisj? Europejsk? w dniu 15 maja 2019 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu.

Nale?y zauwa?y?, ?e opublikowany przez EEX wolumen uprawnień dla Polski uwzgl?dnia korekt? z tytu?u dzia?ania rezerwy MSR w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r., czego dokonano na podstawie informacji o liczbie uprawnień w obiegu z 15 maja 2018 r.

Wolumen uprawnień dla Polski zawiera równie? pul? 55,8 mln uprawnień EUA z tytu?u bezp?atnego przydzia?u uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zosta?y przydzielone w latach 2013-2017. O zamiarze sprzeda?y przez Polsk? powy?szej puli uprawnień, Komisja Europejska informowa?a w komunikacie z dnia 5 grudnia br.

Tabela. Szczegó?owy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2019 r.Wolumen uprawnień EUA/EUAA przeznaczony na pojedyncz? aukcj?Godzina
PL EUA


16 i 30 stycznia 4 428 500

9:00-11:00

?(?roda)


13 i 27 lutego
13 i 27 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
5 i 19 czerwca
3, 17 i 31 lipca
14 i 28 sierpnia 2 214 500
11 i 25 wrze?nia 6 585 500*
9 i 23 pa?dziernika
6 i 20 listopada
4 grudnia 6?587 500*
PL EUAA 22 maja 112 500

13:00-15:00

(?roda)

* wolumen w okresie od wrze?nia do grudnia 2019 r. zostanie obni?ony o wolumen, który zasili rezerw? MSR

?ród?o: Opracowanie w?asne na podstawie kalendarza aukcji na 2019 r. opublikowanego przez EEX

?

Aukcje polskich uprawnień EUA b?d? przeprowadzane od 16 stycznia do 4 grudnia 2019 r., z t? sam? cz?stotliwo?ci? co w tym roku, czyli co 2 tygodnie w ?rody od 9:00 do 11:00 (w sumie zosta?y zaplanowane 24 aukcje). W czasie od stycznia do lipca na ka?dej polskiej aukcji oferowanych b?dzie po 4,4285 mln uprawnień EUA, w sierpniu po 2,2145 mln, natomiast od wrze?nia do końca listopada 6,5855 mln uprawnień, a w grudniu 6,5875 mln EUA (wolumen od sierpnia do grudnia 2019 r. zostanie jeszcze obni?ony o wolumen, który zasili rezerw? MSR).

W dniu 22 maja 2019 r. w ?rod? w godzinach od 13:00 do 15:00, Polska przeprowadzi jedn? aukcj? uprawnień lotniczych (EUAA) w liczbie 112,5 tys.

Warto przypomnie?, ?e wcze?niej (tj. w dniu 7 grudnia br.) gie?da EEX opublikowa?a harmonogram aukcji dla uprawnień EUA i EUAA organizowanych przez Komisj? Europejsk? w imieniu 25 państw cz?onkowskich UE. Szczegó?y na ten temat dost?pne s? na stronach gie?dy EEX. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach KE, harmonogram aukcji niemieckich uprawnień ma zosta? opublikowany na pocz?tku 2019 r.

?


?

Nowy kalendarz aukcji na 2018 r. dla uprawnień lotniczych (EUAA) opublikowany przez gie?d? EEX oraz ICE

W dniu 7 maja 2018 r. KE poinformowa?a w?komunikacie, ?e niemiecka gie?da EEX oraz brytyjska ICE opublikowa?y kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych (EUAA) na 2018 r. W sumie przedmiotem sprzeda?y w drodze aukcji na obu gie?dach b?dzie ok. 5,601 mln uprawnień EUAA (bez uwzgl?dnienia uprawnień nale??cych do państw EEA-EFTA, które do tej pory nie dope?ni?y formalno?ci prawno-organizacyjnych dotycz?cych sprzeda?y uprawnień w drodze aukcji). Aukcje zostan? przeprowadzone w okresie od 23 maja do 21 listopada 2018 r.

Zgodnie z?kalendarzem opublikowanym na stronie gie?dy EEX?na platformie EEX w dniu 20 czerwca odb?dzie si? jedyna w 2018 r. aukcja 0,112 mln polskich uprawnień lotniczych EUAA. Ponadto odb?d? si? równie? cztery aukcje uprawnień EUAA organizowane przez Komisj? Europejsk? w imieniu 25 państw cz?onkowskich, tj. w dniu 23 maja, 18 lipca, 12 wrze?nia oraz 21 listopada. Na pierwszych trzech aukcjach przedmiotem sprzeda?y b?dzie 0,958? mln uprawnień EUAA, a na ostatniej 0,955 mln uprawnień EUAA. ??cznie na aukcjach organizowanych przez Komisj? Europejsk? zostanie sprzedanych 3,829 mln uprawnień lotniczych EUAA. Z kolei Niemcy zorganizuj? swoj? aukcj? uprawnień lotniczych w dniu 10 pa?dziernika, a przedmiotem sprzeda?y b?dzie ok. 0,8 mln uprawnień EUAA.

Zgodnie z?kalendarzem opublikowanym na stronie gie?dy ICE?sprzeda? 0,860 mln brytyjskich uprawnień lotniczych EUAA na gie?dzie ICE odb?dzie si? w dniu 6 czerwca 2018 r.

Wszystkie aukcje uprawnień EUAA w 2018 r. na gie?dzie EEX oraz ICE b?d? odbywa? si? w okre?lonych dniach w godzinach od 13:00 do 15:00.

?


?

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2018 r.

W dniu 27 listopada 2017 r. niemiecka gie?da EEX opublikowa?a[1] nowy kalendarz aukcji dla uprawnień EUA na 2018 r.[2] Liczba wszystkich przewidzianych w 2018 r. do sprzeda?y na aukcji na gie?dzie EEX uprawnień EUA wyniesie blisko 836,504 mln.

Aukcje organizowane przez 25 państw na unijnej platformie aukcyjnej EEX

Aukcje uprawnień EUA organizowane przez Komisj? Europejsk? w imieniu 25 państw cz?onkowskich
na platformie niemieckiej gie?dy EEX w 2018 r. b?d? odbywa? si? trzy razy w tygodniu, tj. w poniedzia?ki, wtorki i czwartki od 8 stycznia do 17 grudnia. Zgodnie z kalendarzem aukcji opublikowanym na stronach gie?dy EEX, w 2018 r. przedmiotem sprzeda?y b?dzie blisko 564,447 mln uprawnień EUA. Powy?szy wolumen nie obejmuje krajów EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), które wci?? nie dope?ni?y wszystkich formalno?ci administracyjnych niezb?dnych do sprzeda?y uprawnień na platformie EEX. Zgodnie z informacjami podawanymi przez KE przewidziany do sprzeda?y wolumen dla tych państw ma wynie?? ok. 41,982 mln uprawnień EUA (wolumen obejmuje uprawnienia do emisji niesprzedane od 2013 r.)[3].

Aukcje organizowane przez Polsk? na platformie EEX

Planowany do sprzeda?y w 2018 r. wolumen ma wynie?? 78,030 mln uprawnień EUA. Aukcje odbywa? si? b?d? od 17 stycznia do 5 grudnia, w co drug? ?rod? w godzinach od 9:00 do 11:00. Na ka?dej aukcji przedmiotem sprzeda?y b?dzie 3,547 mln uprawnień EUA, z wyj?tkiem aukcji przeprowadzanych w sierpniu (1,773 mln) oraz ostatniej aukcji w grudniu (3,543 mln).

Aukcje organizowane przez Niemcy na platformie EEX

Niemcy b?d? przeprowadza? swoje aukcje za po?rednictwem gie?dy EEX co tydzień w pi?tki w okresie od 12 stycznia do 14 grudnia 2018 r. W tym czasie przedmiotem sprzeda?y ma by? 194,027 mln uprawnień EUA.?

Aukcje organizowane przez Wielk? Brytani? na platformie ICE/ECX[4]

Kalendarz aukcji zostanie opublikowany po wprowadzeniu zmian w zwi?zku z Brexitem w rozporz?dzeniu rejestrowym.

Kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych[5]

Kalendarz zostanie opublikowany w pó?niejszym okresie, po wej?ciu w ?ycie zmian systemu EU ETS dotycz?cych lotnictwa.

?

[1]?https://www.eex.com/blob/76500/4c20852a98e67e009bf54957cbbb8a27/20170927-ci--auction-calendar-2018-final-data.pdf

[2]?https://www.eex.com/blob/76526/26bc53f3308ca4c9497d5bc6e1082079/auction-calendar-2018-data.pdf

[3]?https://ec.europa.eu/clima/news/2018-auction-calendars-general-allowances-published_en

[4] Tam?e

[5] Tam?e

??

Terminy aukcji oraz ca?kowite wolumeny sprzedawanych uprawnień EUA w 2018 r.

Państwa cz?. UESzczegó?y
PlatformaWolumenTerminyGodziny aukcji
25 państw cz?. UE EEX 564?447 000 Poniedzia?ki, wtorki i czwartki od 8 stycznia 9:00-11:00
Niemcy EEX 194?027 000 W pi?tki od 12 stycznia 9:00-11:00
Polska EEX 78?030 000 W co drug? ?rod? od17 stycznia 9:00-11:00
Razem x 836 504 000 x x

?ród?o: Opracowanie w?asne KOBiZE na podstawie danych EEX oraz KE

?


?

Nowy kalendarz aukcji na 2017 r. dla uprawnień lotniczych (EUAA) opublikowany przez gie?d? EEX

W dniu 8 sierpnia 2017 r. niemiecka gie?da EEX opublikowa?a kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych (EUAA) na 2017 r. W sumie, za po?rednictwem gie?dy EEX, przedmiotem sprzeda?y w drodze aukcji b?dzie 4,005 mln uprawnień EUAA. Aukcje zostan? przeprowadzone od 27 wrze?nia do 6 grudnia 2017?r.

Na platformie EEX odb?d? si? trzy aukcje uprawnień EUAA organizowane przez Komisj? Europejsk? w imieniu 25 państw cz?onkowskich, tj. w dniu 27 wrze?nia, 25 pa?dziernika oraz 22 listopada. Na ka?dej aukcji zostanie sprzedanych po 1,078 mln uprawnień EUAA.

Aukcja 0,095 mln polskich uprawnień EUAA odb?dzie si? w dniu 6 grudnia. Z kolei Niemcy zorganizuj? swoj? aukcj? uprawnień lotniczych w dniu 8 listopada, a przedmiotem sprzeda?y b?dzie 0,6755 mln uprawnień EUAA.

Wszystkie aukcje uprawnień EUAA w 2017 r. na gie?dzie EEX b?d? odbywa? si? w okre?lonych dniach w godzinach od 13:00 do 15:00.


Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2017 r.[1]

Pod koniec listopada 2016 r. niemiecka gie?da EEX (link)[2] oraz brytyjska ICE/ECX (link)[3] opublikowa?y kalendarz aukcji dla uprawnień EUA na 2017 r. Liczba wszystkich przewidzianych do sprzeda?y w drodze aukcji uprawnień EUA wyniesie blisko 947,71 mln. W porównaniu z 2016 r. jest to liczba wy?sza, poniewa? od 2017 r. przestaje funkcjonowa? mechanizm wycofywania uprawnień z rynku w ramach tzw. ?backloadingu”.

Aukcje organizowane przez 25 państw na unijnej platformie aukcyjnej EEX

Aukcje uprawnień EUA organizowane przez Komisj? Europejsk? w imieniu 25 państw cz?onkowskich
na platformie niemieckiej gie?dy EEX w 2016 r. b?d? odbywa? si? trzy razy w tygodniu, tj. w poniedzia?ki, wtorki i czwartki od 9 stycznia do 14 grudnia 2017 r. Zgodnie z kalendarzem aukcji opublikowanym na stronach gie?dy EEX, w 2017 r. przedmiotem sprzeda?y b?dzie blisko 562,54 mln uprawnień EUA. Powy?szy wolumen nie obejmuje krajów EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), które wci?? nie dope?ni?y wszystkich formalno?ci administracyjnych niezb?dnych do sprzeda?y uprawnień na platformie EEX. Zgodnie z informacjami podawanymi przez KE przewidziany do sprzeda?y wolumen dla tych państw ma wynie?? ok. 34,06 mln uprawnień EUA (wolumen obejmuje uprawnienia do emisji niesprzedane od 2013 r.)[4].

Aukcje organizowane przez Polsk? na platformie EEX

Polska podpisa?a umow? na sprzeda? uprawnień do emisji ze wspóln? platform? aukcyjn? gie?dy EEX. W zwi?zku z powy?szym, w dniu 15 marca 2017 r. gie?da EEX opublikowa?a nowy kalendarz aukcji polskich uprawnień EUA na 2017 r. (link)[5]. Planowany do sprzeda?y w 2017 r. wolumen ma wynie?? blisko 85,88 mln uprawnień EUA (14,99 mln niesprzedanych w 2016 r. oraz 70,89 mln przewidzianych do sprzeda?y w 2017r.). Aukcje odbywa? si? b?d? w co drug? ?rod?, natomiast oferty na aukcji mo?na sk?ada? w godzinach od 9:00 do 11:00. Na ka?dej aukcji przedmiotem sprzeda?y b?dzie 4,857 mln uprawnień EUA, z wyj?tkiem pierwszej i ostatniej aukcji oraz aukcji przeprowadzanych w sierpniu. Pierwsza aukcja zosta?a zaplanowana na dzień 29 marca br.

Aukcje organizowane przez Niemcy na platformie EEX

Niemcy b?d? przeprowadza? swoje aukcje za po?rednictwem gie?dy EEX co tydzień w pi?tki w okresie od 13 stycznia do 15 grudnia 2017 r. W tym czasie przedmiotem sprzeda?y ma by? 196,82 mln uprawnień EUA.?

Aukcje organizowane przez Wielk? Brytani? na platformie ICE/ECX

Gie?da ICE/ECX z siedzib? w Londynie sprzedaje uprawnienia EUA w imieniu Wielkiej Brytanii. Aukcje uprawnień EUA odbywa? si? b?d? raz na 2 tygodnie w ?rody od dnia 11 stycznia do dnia 1 listopada 2017 r. Po tym terminie planowane s? jeszcze 3 aukcje uprawnień EUA, jednak ich daty zale?? od ustalenia nowego kalendarza dla aukcji brytyjskiej[6]. W sumie Wielka Brytania w 2017 r. sprzeda na aukcjach blisko 102,47 mln uprawnień EUA.

Kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych

Kalendarz dotycz?cy sprzeda?y uprawnień lotniczych EUAA dla 2017 r. zostanie ustalony i opublikowany w pó?niejszym terminie.

?

Terminy aukcji oraz ca?kowite wolumeny sprzedawanych uprawnień EUA w 2017 r.

Państwa cz?. UESzczegó?y
PlatformaWolumenTerminyGodziny aukcji
25 państw cz?. UE EEX 562?538 500 Poniedzia?ki, wtorki i czwartki od 9 stycznia 9:00-11:00
Niemcy EEX 196 820 000 W pi?tki od 11 stycznia 9:00-11:00
Polska EEX 85 877 000 W co drug? ?rod? od 29 marca 9:00-11:00
Wielka Brytania ICE 102 470 500 W co drug? ?rod? od 11 stycznia 9:00-11:00
Razem x 947 706 000 x x

?ród?o: Opracowanie w?asne KOBiZE na podstawie danych EEX, ICE oraz KE

?

?

[1] Trwaj?ce negocjacje w sprawie podpisania umowy pomi?dzy Polsk? a gie?d? EEX spowodowa?y, ?e wszystkie aukcje polskich uprawnień zaplanowane po 22 sierpnia, tj. od dnia 14 wrze?nia do 7 grudnia 2016 r. nie znalaz?y si? w nowym (podlegaj?cym pod warunki nowej umowy pomi?dzy Komisj? a gie?d? EEX) kalendarzu aukcji na 2016 r.

[2]?https://www.eex.com/blob/9344/4fd79989d0d283e05979a5d5068e992c/20161125-auction-calendars-2017-pdf-data.pdf

[3]?https://www.theice.com/publicdocs/EUA_Auction_Calendar_2017.pdf

[4]?http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016112502_en

[5]?https://www.eex.com/en/about/newsroom/news-detail/eex-to-continue-polish-emissions-auctions---auction-calendar-2017-adjusted/65548

[6] Przetarg na platform? aukcyjn? dla Wielkiej Brytanii ponownie wygra?a gie?da ICE, ale nie ustalono jeszcze kalendarza dla aukcji rozpoczynaj?cych si? od listopada 2017 r.?

?


Aktualizacja kalendarza aukcji na 2016 rok

W dniu 22 sierpnia 2016 r. dokonano aktualizacji kalendarza aukcji na 2016 r. w efekcie podpisania umowy z nowo wybranym operatorem wspólnej docelowej platformy aukcyjnej (kontrakt na wspóln? platform? tymczasow? wygas? w dniu 22 sierpnia). Przetarg ponownie wygra?a gie?da EEX, o czym poinformowano w dniu 15 lipca 2016 r.? Kontrakt pomi?dzy Komisj? Europejsk? (reprezentuj?c? 25 państw cz?. UE) a platform? docelow? zosta? zawarty na okres maksymalnie 5 lat. Ostatnia aukcja unijna zgodnie z poprzedni? umow? z tymczasow? platform? aukcyjn? zosta?a przeprowadzana w dniu 18 sierpnia 2016 r. Natomiast aukcje unijne rozpocz?te od dnia 5 wrze?nia 2016 r. odby?y si? na warunkach nowej umowy na platform? docelow?. Aukcje unijnych uprawnień EUA pierwotnie zaplanowane od 22 sierpnia do 1 wrze?nia br. wedle poprzedniego kalendarza aukcji na 2016 r. nie odby?y si?. Wszystkie niesprzedane w tym okresie wolumeny uprawnień zosta?y rozdysponowane na pozosta?e w 2016 r. aukcje uprawnień ju? wedle zaktualizowanego kalendarza na 2016 r.

Pierwotnie, sprzeda? blisko 40,55 mln polskich uprawnień EUA w drodze 12 aukcji zaplanowano w okresie od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r. Jednak wyga?ni?cie umowy mi?dzy Komisj? Europejsk? a tymczasow? platform? aukcyjn? gie?dy EEX w dniu 22 sierpnia 2016 r. na?o?y?a na Polsk? obowi?zek podpisania nowej umowy z operatorem nowej docelowej platformy aukcyjnej, gie?d? EEX. Negocjacje w sprawie podpisania umowy pomi?dzy Polsk? a gie?d? EEX spowodowa?y, ?e wszystkie aukcje polskich uprawnień zaplanowane po 22 sierpnia, tj. od dnia 14 wrze?nia do 7 grudnia 2016 r. nie znalaz?y si? w nowym (podlegaj?cym pod warunki nowej umowy pomi?dzy Komisj? a gie?d? EEX) kalendarzu aukcji na 2016 r. Dopiero po podpisaniu nowej umowy pomi?dzy Polsk? a gie?d? EEX, aukcje polskich uprawnień EUA b?d? mog?y by? kontynuowane, a wielko?? wolumenu równomiernie rozdzielona pomi?dzy wszystkie polskie aukcje zaplanowane do końca 2016 r. wed?ug zaktualizowanego kalendarza aukcji. Z uwagi na powy?sze aukcje polskich uprawnień EUA zaplanowane pierwotnie w dniu 14 wrze?nia oraz 12 pa?dziernika 2016 r. nie odby?y si?. Organizacja kolejnych aukcji, zaplanowana pierwotnie na dzień 9 listopada oraz 7 grudnia 2016 r. uzale?niona jest od podpisania nowej umowy pomi?dzy Polsk?, a gie?d? EEX.

Kalendarz aukcji unijnej i niemieckiej

?

Kalendarz aukcji na 2016 rok

27 listopada 2015 r. niemiecka gie?da EEX oraz brytyjska ICE/ECX opublikowa?y kalendarz aukcji dla uprawnień EUA oraz EUAA na 2016 rok. Ustalenie harmonogramu aukcji poprzedzi?y konsultacje gie?dy EEX z Komisj? Europejsk? i państwami cz?onkowskimi Unii Europejskiej.

?

Aukcje organizowane przez 25 państw na Unijnej platformie aukcyjnej EEX

Aukcje uprawnień EUA organizowane przez Komisj? Europejsk? w imieniu 25 państw cz?onkowskich (z uwzgl?dnieniem Chorwacji) na platformie niemieckiej gie?dy EEX b?d? odbywa? si? trzy razy w tygodniu, tj. w ka?dy poniedzia?ek, wtorek i czwartek, od 11 stycznia do 15 grudnia 2016 r. Z kolei sprzeda? lotniczych uprawnień EUAA rozpocznie si? 20 stycznia i b?dzie organizowana w ?rody. Zgodnie z kalendarzem aukcji opublikowanym na stronach gie?dy EEX, w 2016 r. przedmiotem sprzeda?y b?dzie blisko 448,7 mln uprawnień EUA oraz 4,1 mln uprawnień EUAA. Nale?y pami?ta?, ?e w?ród państw sprzedaj?cych uprawnienia w 2016 r. mog? si? znale?? równie? kraje EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), które do tej pory nie dope?ni?y wszystkich formalno?ci administracyjnych niezb?dnych do sprzeda?y na platformie przej?ciowej.

Tabela 1. Terminy aukcji oraz ca?kowite wolumeny sprzedawanych uprawnień EUA i EUAA w 2016 r.

L.p.

Platforma aukcyjna

Państwa Cz?onkowskie UE

Terminy, w których odbywaj? si? aukcje uprawnień EUA

Ca?kowity wolumen uprawnień do sprzeda?y na aukcjach w 2016 r. (w mln)

EUA

EUAA

EUA

EUAA

1

EEX

25 P. cz?., bez krajów EFTA

Co tydzień w: poniedzia?ki, wtorki
i czwartki

(od 11 stycznia do 15 grudnia 2016 r.)

6 aukcji -
od 20 stycznia do 23 listopada 2016 r.

448,698

4,099

2

EEX

Polska
(opt-out)

Raz na 4 tygodnie
w ?rody (od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r.)

1 aukcja w dniu 17 lutego 2016 r.

40,549

0,120

3

EEX

Niemcy
(opt-out)

Co tydzień w pi?tki

(od 15 stycznia do
16 grudnia 2016 r.)

1 aukcja w dniu 13 kwietnia 2016 r.

160,770

0,857

4

ICE/ECX

Wielka Brytania
(opt-out)

Co 2 tygodnie w ?rody

(od 13 stycznia do 14 grudnia 2016 r.)

1 aukcja w dniu 26 pa?dziernika 2016 r.

83,747

0,921

?ród?o: Opracowanie w?asne KOBiZE na podstawie opublikowanych kalendarzy aukcji gie?d EEX oraz ICE

?

Aukcje organizowane przez Polsk? na platformie EEX

Polska, jako jedno z trzech państw z grupy ?opt-out”, do czasu wy?onienia docelowej platformy sprzeda? swoich uprawnień EUA oraz EUAA realizuje za po?rednictwem gie?dy EEX. Aukcje polskich uprawnień EUA odbywaj? si? raz na 4 tygodnie w okresie od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r. (w sumie 12 aukcji). W sumie Polska w 2016 r. sprzeda na aukcjach blisko 40,55 mln uprawnień EUA, a aukcja 0,12 mln uprawnień lotniczych EUAA ju? si? odby?a - w dniu 17 lutego 2016 r.?

?

Tabela 2. Szczegó?owy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2016 r.

Aukcje Data wg kalendarza EEX na 2016 r. Wolumen uprawnień EUA/EUAA na pojedyncz? aukcj? Godzina
PL EUA


3 lutego

3 526 0009:00-11:00

?(?roda)

2 marca
30 marca
27 kwietnia
25 maja
22 czerwca 4 407 500
20 lipca
17 sierpnia 2?644 500
14 wrze?nia 4 407 500
12 pa?dziernika 3 526 000
9 listopada
7 grudnia 3 526 500
PL EUAA 17 lutego 120 000

9:00-11:00

(?roda)


Aukcje organizowane przez Niemcy na platformie EEX?ród?o: opracowanie w?asne na podstawie kalendarza aukcji EEX

Niemcy b?d? przeprowadza? swoje aukcje za po?rednictwem gie?dy EEX w ka?dy pi?tek w okresie od 15 stycznia do 16 grudnia 2016 r. W tym czasie przedmiotem sprzeda?y b?dzie 160,77 mln uprawnień EUA oraz blisko 0,86 mln uprawnień EUAA.

?

Aukcje organizowane przez Wielk? Brytani? na platformie ICE/ECX

Gie?da ICE/ECX z siedzib? w Londynie sprzedaje uprawnienia EUA w imieniu Wielkiej Brytanii. Aukcje uprawnień EUA odbywa? si? b?d? raz na 2 tygodnie w ?rody poczynaj?c od dnia 13 stycznia do dnia 14 grudnia 2016 r. Natomiast sprzeda? uprawnień EUAA odb?dzie si? tylko w jednym dniu – 26 pa?dziernika 2016 r. W sumie Wielka Brytania w 2016 r. sprzeda na aukcjach blisko 83,75 mln uprawnień EUA oraz ponad 0,92 mln uprawnień EUAA.

Wszystkie aukcje uprawnień EUA i EUAA w 2016 r. organizowane na gie?dzie EEX i ICE b?d? odbywa? si? w godzinach od 9:00 do 11:00.

Poni?ej znajduj? si? kalendarze sprzeda?y uprawnień EUA i EUAA na aukcji wspólnotowej i niemieckiej oraz aukcji brytyjskiej do pobrania:

Kalendarz aukcji unijnej i niemieckiej

Kalendarz aukcji brytyjskiej?

?


Kalendarz aukcji na 2015 rok

We wrze?niu niemiecka gie?da EEX oraz brytyjska ICE/ECX opublikowa?y kalendarz aukcji na 2015 rok. Ustalenie harmonogramu aukcji poprzedzi?y konsultacje gie?dy EEX z Komisj? Europejsk? i państwami cz?onkowskimi Unii Europejskiej.

Aukcje organizowane przez 25 państw na Unijnej platformie aukcyjnej EEX

Aukcje uprawnień EUA organizowane przez Komisj? Europejsk? w imieniu 25 państw cz?onkowskich
(z uwzgl?dnieniem Chorwacji) na platformie niemieckiej gie?dy EEX odbywaj? si? trzy razy w tygodniu, tj. w ka?dy poniedzia?ek, wtorek i czwartek, od 8 stycznia do 17 grudnia 2015 r. Z kolei sprzeda? lotniczych uprawnień EUAA rozpocz??a si? 14 stycznia i zakończy w dniu 4 listopada 2015. Zgodnie z kalendarzem aukcji dost?pnym na stronach gie?dy EEX w 2015 r. przedmiotem sprzeda?y b?dzie 396,75 mln uprawnień EUA oraz 11,21 mln uprawnień EUAA. Nale?y pami?ta?, ?e w?ród państw sprzedaj?cych uprawnienia w 2015 r. mog? si? znale?? równie? kraje EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), które do tej pory nie dope?ni?y wszystkich formalno?ci administracyjnych niezb?dnych do sprzeda?y na platformie przej?ciowej[1] (wed?ug agencji Thomson Reuters maj? do sprzedania 19,40 mln uprawnień EUA).

Tabela 1. Terminy aukcji oraz ca?kowite wolumeny sprzedawanych uprawnień EUA i EUAA w 2015 r.

L.p.Platforma aukcyjnaPaństwa Cz?onkowskie UETerminy, w których odbywaj? si? aukcje uprawnień EUACa?kowity wolumen uprawnień do sprzeda?y na aukcjach w 2015 r. (w mln)
EUAEUAAEUAEUAA

1

EEX

25 P. cz?. (z Chorwacj?), bez krajów EFTA

Co tydzień w: poniedzia?ki, wtorki i czwartki

(od 8 stycznia do
17 grudnia 2015 r.)

9 aukcji
od 14 stycznia do 4 listopada 2015 r.

396,75

11,21

2

EEX

Polska

Raz na 2 miesi?ce
(od 28 stycznia do
18 listopada 2015 r.)

1 aukcja
w dniu 25 marca 2015 r.

17,125

0,433

3

EEX

Niemcy

Co tydzień w pi?tki

(od 9 stycznia do
11 grudnia 2015 r.)

2 aukcje w dniach 25 lutego oraz
7 pa?dziernika 2015 r.

144,675

1,477

4

ICE/ECX

Wielka Brytania

Co 2 tygodnie w ?rody

(od 7 stycznia
do 9 grudnia 2015 r.)

2 aukcje w dniach 8 kwietnia oraz
18 listopada
2015 r.

74,958

2,520

?ród?o: Opracowanie w?asne KOBiZE na podstawie opublikowanych kalendarzy aukcji gie?d EEX oraz ICE

?

Aukcje organizowane przez Polsk? na platformie EEX

Polska, jako jedno z trzech państw z grupy ?opt-out”, do czasu wy?onienia docelowej platformy realizuje sprzeda? swoich uprawnień za po?rednictwem gie?dy EEX. Aukcje polskich uprawnień EUA odbywa? si? b?d? raz na 2 miesi?ce w okresie od 28 stycznia do 18 listopada 2015 r. (w sumie 6 aukcji). Aukcja uprawnień lotniczych EUAA odby?a si? w dniu 25 marca 2015 r. W sumie Polska w 2015 r. sprzeda na aukcjach 17,125 mln uprawnień EUA oraz 0,433 mln uprawnień EUAA[2].

Tabela 2. Szczegó?owy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2015 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2015 r.GodzinaWolumen uprawnień EUA

PL EUA

?

?

?

?

?

?

?

?

28 stycznia

13:00-15:00

(?roda)

2 854 000

25 marca

20 maja

29 lipca

23 wrze?nia

18 listopada

2 855 500

PL EUAA

25 marca

9:00-11:00

(?roda)

433 500

?ród?o: opracowanie w?asne na podstawie kalendarza aukcji EEX

Aukcje organizowane przez Niemcy na platformie EEX

Niemcy przeprowadzaj? swoje aukcje za po?rednictwem gie?dy EEX w ka?dy pi?tek w okresie od 9 stycznia do 11 grudnia 2015 r. W tym czasie przedmiotem sprzeda?y b?dzie 144,67 mln uprawnień EUA oraz 1,48 mln uprawnień EUAA.

Aukcje organizowane przez Wielk? Brytani? na platformie ICE/ECX

Gie?da ICE/ECX z siedzib? w Londynie sprzedaje uprawnienia EUA w imieniu Wielkiej Brytanii. Aukcje uprawnień EUA odbywaj? si? w co drug? ?rod? poczynaj?c od dnia 7 stycznia a? do 9 grudnia 2015 r. Natomiast sprzeda? uprawnień EUAA obejmie tylko 2 dni – 8 kwietnia i 18 listopada 2015 r. W sumie Wielka Brytania w 2015 r. sprzeda na aukcjach 74,96 mln uprawnień EUA oraz 2,52 mln uprawnień EUAA.

Wszystkie aukcje uprawnień EUA i EUAA w 2015 r. organizowane na gie?dzie EEX i ICE b?d? odbywa? si? w godzinach od 9:00 do 11:00. Wyj?tek b?dzie stanowi? Polska, która przeprowadzi aukcje uprawnień EUA w godz. od 13:00 do 15:00.

Poni?ej znajduj? si? kalendarze sprzeda?y uprawnień EUA i EUAA na aukcji wspólnotowej i niemieckiej oraz aukcji brytyjskiej do pobrania:

Kalendarz aukcji unijnej i niemieckiej

Kalendarz aukcji brytyjskiej

?


[1] Identyczna sytuacja dotyczy Chorwacji, która jako nowy cz?onek Unii Europejskiej równie? nie dope?ni?a wszystkich procedur umo?liwiaj?cych sprzeda? swoich 11,328 mln uprawnień EUA oraz 69 tys. uprawnień EUAA na gie?dzie EEX.

[2] Kalendarz aukcji na 2015 r. EEX

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 高清| 四川省| 武邑县| 辽阳市| 临西县| 浪卡子县| 汕尾市| 庆安县| 斗六市| 江油市| 虎林市| 拉萨市| 金华市| 中西区| 阳谷县| 措美县| 中卫市| 罗甸县| 游戏| 庆阳市| 牙克石市| 济宁市| 武定县| 巨鹿县| 双柏县| 神农架林区| 封丘县| 广平县| 小金县| 鹤壁市| 开鲁县| 称多县| 广水市| 大同县| 登封市| 巩留县| 峡江县| 合水县| 聂荣县| 宣威市| 犍为县|