Jeste? tutaj:

Rejestracja w EEX

Drukuj

Informacje ogólne

Polska do czasu wyboru w?asnej platformy aukcyjnej sprzedaje uprawnienia EUA oraz EUAA w drodze aukcji za po?rednictwem Europejskiej Gie?dy Energii (EEX). W 2018 r. do sprzeda?y na aukcji zaplanowano 78,030?mln polskich uprawnień EUA. Aukcje polskich uprawnień do emisji odbywaj? si? w co drug? ?rod? w godzinach od 9.00 -11.00. Kalendarz aukcyjny mo?na znale?? na stronie EEX.

Informacje dotycz?ce mo?liwo?ci udzia?u w aukcjach uprawnień na gie?dzie EEX[1]

a)?Osoby uprawnione do uczestnictwa w aukcji uprawnień do emisji EUA oraz EUAA

Zgodnie z art.18 rozporz?dzenia 1031/2010 r. (RA) osobami uprawnionymi do ubiegania si? o dopuszczenie do sk?adania ofert na aukcjach uprawnień s?:

 1. prowadz?cy instalacje lub operatorzy statków powietrznych posiadaj?cy rachunki posiadania operatora i wszystkie jednostki powi?zane wchodz?ce w sk?ad tej samej grupy przedsi?biorstw co prowadz?cy instalacj? lub operator statków powietrznych (sk?adaj?cy oferty we w?asnym imieniu w celu rozliczenia si? z emisji w EU ETS);
 2. przedsi?biorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe posiadaj?ce zezwolenie na podstawie dyrektywy 2006/48/WE (sk?adaj?cy oferty na w?asny rachunek lub w imieniu klientów);
 3. ugrupowania gospodarcze z?o?one z podmiotów wymienionych w pkt 1, którzy sk?adaj? oferty na w?asny rachunek lub jako agenci w imieniu swoich cz?onków w celu rozliczenia si? z emisji w EU ETS;
 4. inne podmioty publiczne państw cz?onkowskich lub b?d?ce ich w?asno?ci?, które kontroluj? którykolwiek podmiot wymieniony w pkt 1.

b)?Wymogi wynikaj?ce z przepisów RA oraz zasad EEX

Uprawnione podmioty w celu udzia?u w? aukcji musz? spe?ni? wszystkie wymagane warunki i procedury przyj?cia i udzia?u w aukcji okre?lone przez UE oraz EEX, w tym m.in.:

 • posiadanie siedziby na terenie UE,
 • posiadanie rachunku w unijnym rejestrze uprawnień (wi?cej na stronie KE),
 • posiadanie rachunku bankowego.

c)?Rodzaje dost?pu do aukcji uprawnień do emisji na gie?dzie EEX

Dost?p bezpo?redni – bezpo?rednie sk?adanie ofert na aukcjach

 • Pe?ny dost?p do ró?nych rynków gie?dy EEX, np. energii, emisji itp. (?Full Membership”),
 • Dost?p do rynku produktów zwi?zanych z emisjami (?Environmental Market Membership”) – do rynku pierwotnego (aukcji uprawnień do emisji) oraz rynku wtórnego,
 • Dost?p tylko do rynku pierwotnego - aukcji uprawnień poprzez system aukcyjny (?Auction - Only Membership – System”)[2],
 • Dost?p tylko rynku pierwotnego - do aukcji uprawnień poprzez pomoc techniczn? (helpdesk) (?Auction – Only Membership”)[3].

Dost?p po?redni? - udzia? w aukcji poprzez instytucj? po?rednicz?c?

Czynno?ci niezb?dne do uzyskania dost?pu do aukcji uprawnień na gie?dzie EEX

Procedura uzyskania dost?pu do aukcji:

 1. Nale?y skontaktowa? si? z gie?d? EEX (telefony podane poni?ej) oraz podj?? decyzj? o wyborze rodzaju dost?pu (patrz: Tabela 2). Mniejszym operatorom EU ETS gie?da EEX poleca dost?p typu ?auction only” lub poprzez po?rednika,
 2. Wype?ni? dokumenty wymagane do rejestracji przez EEX w zale?no?ci od wybranego rodzaju dost?pu (patrz: Tabela 3),
 3. Zatwierdzenie rejestracji uczestnika aukcji przez EEX/ECC,
 4. Mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w aukcji i z?o?enia zlecenia (patrz: Tabela 1).

?

W celu uzyskania informacji na temat procesu rejestracji do aukcji nale?y skontaktowa? si? z poszczególnymi komórkami gie?dy EEX:

Admission Team

Member Readiness

Tel.: +49 341 2156 261

E-mail: memberreadiness@ecc.de

Sales Emissions

Tel.: + 44 207 862 7555

E-mail: sales@eex.com

or your Key Account Manager

Market Operations (Helpdesk)

Tel.: +49 341 2156 222

E-mail: sales@eex.com or auctions@eex.com

Eikon-ID: eex-trading@eex.com

?

Tabela 1. Proces przebiegu aukcji - etapy

Etap I: Czas trwania sesji aukcyjnej (sk?adanie ofert):

 • Aukcje EUA – od 9:00 do 11:00
 • Aukcje EUAA – od 13:00 do 15:00

Etap II: Rozstrzygni?cie aukcji:

 • Aukcje EUA – 11:01
 • Aukcje EUAA – 15:01

Etap III: Publikacja szczegó?ów aukcji:

Aukcje EUA –11:10

Aukcje EUAA – 15:10

Etap IV: Rozliczenie i dostawa:

 • Dzień aukcji + 1 dzień roboczy (t+1)
 • Produkty sprzedawane na aukcji: T3PA oraz EAA3 (?Spot EUA & EUAA allowances”, mo?na zakupi? wielokrotno?ci? 500 uprawnień (w tzw. ?lot size”)
 • Oferty mog? zosta? z?o?one i wycofane (równie? zmienione) podczas trwania sesji (nie s? widoczne dla innych uczestników aukcji)
 • Oferty mog? zosta? z?o?one bezpo?rednio - w systemie aukcyjnym lub po?rednio porzez pomoc techniczn? (EEX helpdesk), lub przez podmiot po?rednicz?cy

Proces wyznaczania ceny rozliczenia aukcji:

 • Oferty szereguje si? od najwy?szej do najni?szej cenowo (kumulacja malej?ca) wraz ze zg?aszanym wolumenem uprawnień;
 • Powstaje krzywa zagregowanego popytu, której przeci?cie z lini? poda?y ustala cen? rozliczenia;
 • Wszystkie oferty nabycia znajduj?ce si? powy?ej ceny rozliczeniowej lub jej równe s? akceptowane, natomiast wszystkie pozosta?e s? odrzucane (nabywca zap?aci cen? rozliczenia niezale?nie od zaproponowanej ceny w ofercie)

Publikacja:

 • Dotyczy g?ównych wyników aukcji? dost?pnych na stronie internetowej EEX (ceny rozliczenia, wolumenu oraz liczby uczestników)

Publikacja:

Szczegó?owe wyniki aukcji dost?pne na stronie EEX (zapotrzebowanie zg?oszone przez uczestników, liczba zwyci?skich oferentów czy wielko?? przychodów z aukcji)

Rozliczenie transakcji:

 • odpowiada Izba rozliczeniowa ECC

?

Dostarczenie uprawnień do zwyci?skich podmiotów:

 • odpowiada izba rozliczeniowa ECC – uprawnienia trafiaj? na rachunki w rejestrach zwyci?skich podmiotów

?ród?o: opracowanie w?asne KOBiZE na podstawie EEX

?

Tabela 2. Rodzaje dost?pu do platformy EEX

Rodzaj rynku i produktu

Wszystkie rynki EEX (energia, uprawnienia itp.) – ?A”

Rynek emisji (pierwotny – aukcje, i wtórny) – ?B”

Rynek emisji (tylko pierwotny – aukcje) – ?C”

Rynek emisji (tylko pierwotny – aukcje) – ?D”

Rynek emisji (tylko pierwotny – aukcje) – ?E”

Rodzaj dost?pu do systemu aukcyjnego

Bezpo?redni

Bezpo?redni

Bezpo?redni

Bezpo?redni przez pomoc techniczn? (helpdesk)

Po?redni (przez po?rednika)

Op?ata jednorazowa za dost?p (w euro)

0

0

0

0

?

?

?

Do uzgodnienia z po?rednikiem

Koszty sta?e w pierwszym roku (w euro)

0

0

0

0

Koszty sta?e w drugim roku (w euro)

15?000*

2?500*

0*

0*

Koszty zmienne (transakcyjne za 1000 uprawnień – w euro)

2,64-3,00

2,64-3,00

2,64-3,00

2,64-3,00

Kryteria kwalifikacji wynikaj?ce z art. 18 RA

Wiarygodno?? i kwalifikacje Cz?onków Zarz?du, Umowa z cz?onkiem izby rozliczeniowej (ECC), zatwierdzenie przez ECC, techniczne ustalenia dotycz?ce rozliczenia

?

?

?

?

?

?

Umowa dwustronna z po?rednikiem

Wymagane kwalifikacje bycia traderem (musi by? dopuszczony min. jeden), techniczne ustalenia dotycz?ce handlu

Kapita? w?asny w wysoko?ci min. 50?000 euro

* Oprócz sta?ych kosztów cz?onkostwa, pocz?wszy od drugiego roku, pobierana jest roczna op?ata za korzystanie z systemów rozliczeń
i rozrachunków. Op?ata ta wynosi 1000 euro, przy czym wszystkie dochody z tytu?u transakcyjnych op?at rozliczeniowych pobieranych od danego uczestnika w danym roku kalendarzowym, zostan? zaliczone na poczet op?aty rocznej. Szczegó?y dotycz?ce wszystkich op?at s? dost?pne
w cenniku EEX i cenniku ECC.

?ród?o: opracowanie w?asne KOBiZE na podstawie EEX

?

Tabela 3. Nazwy dokumentów potrzebnych do rejestracji w aukcji w zale?no?ci od rodzaju dost?pu

?

Wymagane dokumenty

?A” + ?B”

?C”

?D”

1

Formularz weryfikacyjny do udzia?u w aukcji (Eligibility Form)

2

Wniosek o dopuszczenie jako cz?onek gie?dy (Application for Admission as Exchange Participant – “A01)

3

Wniosek o techniczny dost?p do systemu (Application for Setup / Modification of Exchange Traders/ Trader Assistants – “A03)

4

Wniosek o udzia? jako uczestnik rynku pierwotnego? “Auction only” (Application for ?Auction only“- Exchange participant – “A05a)

5

Wniosek o udzia? jako uczestnik rynku pierwotnego “Auction only” (Application for ?Auction only“- Exchange participant – “A05b)

6

O?wiadczenie o tocz?cych si? post?powaniach karnych dot. transakcji gie?dowych (Declaration of Personal Reliability (Board Members) – “E01)

7

Wniosek o techniczny dost?p do systemu? (Application for Setup / Modification of EEX User IDs – “E03)

Opcja

8

O?wiadczenia woli dla traderów i ich asystentów (Declaration of Personal Reliability (Trader/ Trader Assistants) –“E04)

9

Pro?ba o dost?p techniczny do platformy handlowej (Order for Technical Access – “T01)

10

Wniosek dot. funkcji automatycznego potwierdzania transakcji (Straight Through Processing – “T08)

Opcja

11

Wniosek o dopuszczenie jako klient cz?onka izby rozliczeniowej ECC (Application for Admission as Non-Clearing Member – “NCM01”)

12

Umowa z bezpo?rednim uczestnikiem rozliczeń, tj. z cz?onkiem ECC (NCM Agreement with the Clearing Member – “NCM02)

13

Kwestionariusz do celów weryfikacji “poznaj swojego klienta” (Know Your Customer? Questionnaire – “Group_KYC)

14

Wniosek o zatwierdzenie jako uczestnik obrotu (Application for? approval? as a Trading Participant – “TP)

15

Formularz do celów klasyfikacji uczestników obrotu pod k?tem podatku VAT (VAT Details – “TP07)

16

Udzia? w szkoleniu EEX zakończony egzaminem na trader’a (Take the training incl. examination)

?ród?o: opracowanie w?asne KOBiZE na podstawie EEX

?


?

[1] Opracowano na podstawie dwóch prezentacji EEX pt. ?Participation in Emissions Auctions” z dnia 13 lutego 2018 r. oraz ?Participation in Emissions Auctions – explained in 5 minutes” z dnia 22 stycznia 2018 r.

[2] Uczestnik ma bezpo?redni dost?p do aplikacji informatycznej platformy EEX (?M7 EUA Primary Auction Service”), za pomoc? której mo?e wprowadza?, modyfikowa? i wycofywa? oferty podczas trwania sesji aukcyjnej.

[3] Specjalny podmiot wyznaczony przez gie?d? EEX (EEX Market Supervision) sk?ada oferty na aukcji w imieniu uczestnika (za pomoc? specjalnego formularza – Primary Auction Bidding form).?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 兴化市| 兴安盟| 武冈市| 新津县| 南江县| 泰来县| 定结县| 上饶市| 班玛县| 延寿县| 习水县| 泊头市| 新郑市| 习水县| 田东县| 丁青县| 英吉沙县| 昌黎县| 卢龙县| 浪卡子县| 互助| 砀山县| 阜宁县| 呼和浩特市| 二连浩特市| 铁岭市| 札达县| 昌平区| 鲁甸县| 嘉祥县| 叙永县| 读书| 孝感市| 塘沽区| 稷山县| 江陵县| 水城县| 昭觉县| 大竹县| 荔波县| 莲花县|