Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Protokó? z Kioto[1] do Konwencji Klimatycznej[2] umo?liwia zastosowanie mechanizmów rynkowych, zwanych mechanizmami elastycznymi, w celu zmniejszenia kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mechanizmy te maj? pomaga? państwom-Stronom z Za??cznika I Konwencji Klimatycznej w wype?nieniu celów redukcyjnych zawartych w Protokole z Kioto. Istniej? nast?puj?ce rodzaje mechanizmów:

  • mechanizm wspólnych wdro?eń (Joint Implementation – JI),
  • mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM),
  • mi?dzynarodowy handel emisjami (International Emission Trading – IET).

Mechanizmy polegaj? na stworzeniu mo?liwo?ci redukcji emisji gazów cieplarnianych za granic?, je?eli uwarunkowania ekonomiczne sprzyjaj? obni?eniu poniesionych kosztów w stosunku do podobnych dzia?ań we w?asnym kraju. Mechanizmy te uzupe?niaj?, lecz nie zast?puj? wysi?ków krajowych, podejmowanych na rzecz redukcji emisji. W skali globalnej stosowanie mechanizmów przyczynia si? do osi?gania wymiernych redukcji emisji, które maj? umowny wymiar tzw. jednostek Kioto (AAU, ERU, CER, RMU), podlegaj?cych mi?dzynarodowej wymianie i dzi?ki temu stanowi?cych przedmiot obrotu na tzw. rynku w?glowym. Chc?c uczestniczy? w handlu emisjami i obrocie jednostkami Kioto na rynku w?glowym, ka?de państwo musi spe?nia? odpowiednie wytyczne, wynikaj?ce z decyzji podejmowanych w ramach Konwencji Klimatycznej. Polska jest jednym z takich państw.

Zró?nicowanie mechanizmów i rodzajów jednostek wynika z ró?nego statusu państw-Stron Konwencji Klimatycznej. Dwa z mechanizmów, czyli mi?dzynarodowy handel emisjami i mechanizm wspólnych wdro?eń (JI) s? skierowane do krajów z Za??cznika I do Protoko?u z Kioto (s? to państwa tzw. rozwini?te, które przyj??y cel redukcyjny w ramach Protoko?u). Natomiast trzeci mechanizm – czystego rozwoju (CDM) – daje mo?liwo?? udzia?u w rynku w?glowym równie? krajom tzw. rozwijaj?cym si? (spoza Za??cznika I). Dwa mechanizmy, JI i CDM, s? mechanizmami projektowymi, w których bior? udzia? po dwa państwa: jedno jako inwestor wnosz?cy technologi?, a drugie jako gospodarz, wspó?realizuj?cy i goszcz?cy projekt na swoim terytorium.

Wielko?ci emisji sze?ciu gazów cieplarnianych wymienionych w Za??czniku A do Protoko?u z Kioto[3] s? wyra?ane w ekwiwalencie dwutlenku w?gla, zapisywanym jako ?CO2 ekw.”. Ta sama zasada dotyczy mi?dzynarodowych jednostek Kioto, które mo?na ?atwiej porównywa? równie? dzi?ki temu, ?e wszystkie one odpowiadaj? wielko?ci emisji 1 t CO2 ekw.. Istniej? nast?puj?ce rodzaje jednostek:

  • jednostki przyznanej emisji (Assigned Amount Units – AAU) – pozwolenia na emisje przyznane państwom z Za??cznika I;
  • jednostki po?wiadczonej redukcji emisji (Certified Emission Reduction – CER) – jednostki generowane w ramach realizacji projektów CDM (w państwach spoza Za??cznika I)[4];
  • jednostki redukcji emisji (Emission Reduction Units – ERU) – jednostki generowane w ramach realizacji projektów JI (w krajach z Za??cznika I)[5];
  • jednostki poch?aniania (Removal Units – RMU) – uzyskiwane jako rezultat dzia?alno?ci cz?owieka, maj?cej na celu zwi?kszenie poch?aniania gazów cieplarnianych z dzia?ań w obszarze u?ytkowania gruntów, zmiany u?ytkowania gruntów oraz le?nictwa (LULUCF).

?

[1] Protokó? z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (w skrócie Protokó? z Kioto), zosta? sporz?dzony 11 grudnia 1997 r. i wszed? w ?ycie 16 lutego 2005 r.

[2] Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change), zwana Konwencj? Klimatyczn?, zosta?a przyj?ta w 1992 r. na Konferencji ??rodowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro i wesz?a w ?ycie 21 marca 1994 r.

[3] dwutlenek w?gla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorow?glowodory (HFC), perfluorow?glowodory (PFC), sze?ciofluorek siarki (SF6)

[4] Projekty zalesiania lub ponownego zalesiania (A/R CDM - Afforestation/ Reforestation) w ramach CDM generuj? jedynie wygasaj?ce jednostki (tCER oraz lCER)

[5] Jednostki ERU s? konwertowane z jednostek AAU, wyj?tek stanowi? ERU generowane w zwi?zku z realizacj? projektów JI w obszarze LULUCF (które konwertowane s? z jednostek RMU).

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U

Tagi: mechanizm wspólnych wdro?eń JI mechanizm czystego rozwoju CDM projekt wspólnych wdro?eń projekt JI projekt CDM jednostki Kioto jednostki przyznanej emisji AAU jednostki po?wiadczonej redukcji emisji CER jednostki redukcji emisji ERU jednostki poch?aniania RMU

三星福彩 老河口市| 林西县| 五大连池市| 丘北县| 日照市| 迁安市| 安阳市| 洱源县| 饶阳县| 孟津县| 九龙坡区| 承德市| 铜山县| 潮州市| 宜良县| 桃园市| 京山县| 元阳县| 西华县| 加查县| 石阡县| 武胜县| 郴州市| 齐齐哈尔市| 社会| 云安县| 南涧| 怀化市| 丹凤县| 南平市| 杂多县| 鹰潭市| 米脂县| 鸡东县| 东莞市| 田林县| 北流市| 禹城市| 吕梁市| 凉城县| 望谟县|