Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2019?r. poz. 1447, z pó?n. zm.), zwana dalej "ustaw?", powo?a?a do ?ycia Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania zwi?zane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajow? baz?". Wykonywanie zadań Krajowego o?rodka powierzono Instytutowi Ochrony ?rodowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IO?-PIB-KOBiZE).

Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawieraj?cy zabezpieczon? baz? danych, który umo?liwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 ustawy, tj. informacji o:

 1. podmiotach korzystaj?cych ze ?rodowiska;?
 2. miejscach korzystania ze ?rodowiska, gdzie prowadzona jest dzia?alno?? powoduj?ca emisje;?
 3. urz?dzeniach, których eksploatacja powoduje emisje;?
 4. instalacjach, ?ród?ach powstawania i miejscach emisji;?
 5. ?rodkach technicznych maj?cych na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;?
 6. wielko?ciach emisji;?
 7. wielko?ciach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzysz?cych emisjom;
 8. pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub py?ów do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony ?rodowiska, w tym o rodzajach i ilo?ciach gazów lub py?ów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, zezwoleniach, o których mowa w przepisach o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz o zg?oszeniach instalacji mog?cych negatywnie oddzia?ywa? na ?rodowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub py?ów do powietrza, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony ?rodowiska;
 9. odst?pstwach od dopuszczalnych wielko?ci emisji;?
 10. oddzia?ywaniu na ?rodowisko instalacji i urz?dzeń spalania lub wspó?spalania odpadów, niezb?dne do realizacji obowi?zków sprawozdawczych wynikaj?cych z przepisów prawa mi?dzynarodowego lub przepisów prawa Unii Europejskiej;
 11. przedsi?wzi?ciach inwestycyjnych, terminach ich realizacji oraz prognozowanych wielko?ciach emisji z tych przedsi?wzi?? lub sprawno?ciach redukcji emisji albo st??eniach substancji w gazach odlotowych planowanych do osi?gni?cia w wyniku realizacji tych przedsi?wzi??;?
 12. planowanych i rzeczywistych zmianach zdolno?ci produkcyjnych, poziomach dzia?alno?ci oraz zmianach w dzia?aniach w instalacji uczestnicz?cej w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub braku takich zmian;?
 13. aktywno?ciach zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci przemys?owej, transportem, rolnictwem, le?nictwem i sektorem us?ug;?
 14. wielko?ciach emisji zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci przemys?owej, transportem, rolnictwem, le?nictwem i sektorem us?ug, wynikaj?cych z aktywno?ci, o których mowa w pkt 13;
 15. prognozach zmian aktywno?ci dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Informacje wymienione w punktach 1-12 dotycz?ce poprzedniego roku kalendarzowego s? wprowadzane do Krajowej bazy przez podmioty korzystaj?ce ze ?rodowiska w raportach rocznych sk?adanych do końca lutego ka?dego roku.

Informacje zawarte w Krajowej bazie s?, zgodnie z przepisami ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu op?at za wprowadzanie gazów lub py?ów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, sprawozdawczo?ci w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bie??cej jako?ci powietrza.

Gromadzenie tych danych w jednym miejscu, a nie rozproszonych w wielu urz?dach, pozwala na dokonywanie porównań i weryfikacji danych emisyjnych i jednolite traktowanie podmiotów, niezale?nie od ich lokalizacji.

Link do strony Krajowej bazy:?www.krajowabaza.kobize.pl

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 高碑店市| 罗定市| 崇义县| 云安县| 瑞昌市| 大余县| 宁城县| 三江| 湘潭市| 靖宇县| 昌吉市| 平原县| 平泉县| 丹棱县| 宁国市| 哈巴河县| 苍山县| 通渭县| 柏乡县| 宿州市| 象州县| 邵东县| 东光县| 高碑店市| 肇东市| 长汀县| 瑞金市| 安国市| 华亭县| 旬阳县| 富源县| 马山县| 涞水县| 平武县| 漳州市| 马边| 桦川县| 江口县| 河北省| 宿迁市| 衡山县|