Jeste? tutaj:

Zanieczyszczenia powietrza

Drukuj

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporz?dzana na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowi?zań wobec organizacji mi?dzynarodowych w ramach:

 • Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji ?rodowiska (EEA);
 • Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odleg?o?ci; (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego programu EMEP.

Inwentaryzacja emisji w skali kraju obejmuje nast?puj?ce zanieczyszczenia i ich grupy:

 • dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek w?gla;
 • py? zawieszony (ca?kowity - TSP, oraz frakcje drobne: PM10 i PM2.5);
 • metale ci??kie (w tym raportowane obowi?zkowo do EKG ONZ/EMEP: kadm, rt?? i o?ów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolno?ci: arsen, chrom, cynk, mied? i nikiel)
  niemetanowe lotne zwi?zki organiczne;
 • trwa?e zanieczyszczenia organiczne - TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen, benzo(a)piren oraz trzy inne wielopier?cieniowe w?glowodory aromatyczne - WWA).

Procedura wykonywania krajowej inwentaryzacji emisji obejmuje nast?puj?ce zadania:

 • opracowanie zbiorów wspó?czynników emisji dla ka?dej kategorii i podkategorii
 • opracowanie zestawu danych o aktywno?ciach ?róde? emisji
 • wykonanie obliczeń i sporz?dzenie tabel wyników dla poszczególnych kategorii oraz tabel zbiorczych w formacie okre?lonym przez EKG ONZ/EMEP.

Opracowanie zbiorów wspó?czynników emisji dla ka?dej kategorii i podkategorii ?róde? emisji zosta?o dokonane poprzez:

 • dobór wspó?czynników emisji z krajowych ?róde? danych;
 • dobór wspó?czynników emisji ze ?róde? EMEP/CORINAIR oraz innych publikowanych ?róde? w przypadku braku danych krajowych.

?

Wielko?? emisji - dane podstawowe

Zanieczyszczenie

2016

2017

2017/2016

?

Mg

[%]

SO2 ???

590 663,85

582 655,83

-1,36

NOx

742 167,86

803 661,44

8,29

NMLZO

674 158,33

690 737,06

2,46

NH3

291 947,96

307 521,98

5,33

CO

2 456 467,81

2 543 251,37

3,53

TSP

335 210,26

340 604,27

1,61

PM10

240 632,34

246 309,51

2,36

PM2.5

141 874,79

147 281,23

3,81

BC

21 217,08

23 813,65

12,24

?

kg

[%]

Kadm (Cd)

12 065,15

12 365,04

2,49

O?ów (Pb)

295 669,03

305 489,70

3,32

Rt?? (Hg)

9 477,84

9 577,63

1,05

Arsen (As)

16 714,06

16 713,05

-0,01

Chrom (Cr)

40 167,75

41 615,00

3,60

Mied? (Cu)

188 479,33

203 646,31

8,05

Nikiel (Ni)

92 071,90

90 392,46

-1,82

Cynk (Zn)

623 140,44

652 480,09

4,71

PCB

578,05

578,36

0,05

HCB

4,12

4,03

-2,00

WWA

153 535,34

151 575,08

-1,28

?

g ? I-TEQ

[%]

Dioksyny i furany

260,88

259,02

-0,71

Raporty?

Wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w?raporcie ?Poland’s Informative Inventory Report 2019” (IIR) i w raporcie syntetycznym oraz w pliku Annex I dost?pnych w sekcji materia?y do pobrania.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 凤城市| 德安县| 沐川县| 闻喜县| 静海县| 西乡县| 年辖:市辖区| 江川县| 开封市| 克拉玛依市| 六盘水市| 东乡县| 普洱| 东至县| 无棣县| 波密县| 广平县| 江西省| 玉溪市| 汕头市| 安仁县| 雅安市| 西安市| 方城县| 襄樊市| 福鼎市| 梅河口市| 北京市| 尉犁县| 博白县| 辽中县| 奇台县| 常熟市| 阿合奇县| 海丰县| 吉木乃县| 宁海县| 建瓯市| 浮梁县| 土默特左旗| 大洼县|