Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Sprzeda? uprawnień w drodze aukcji jest domy?ln? metod? dystrybucji uprawnień do emisji dla instalacji uczestnicz?cych w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Jednak?e państwa cz?onkowskie, których systemy energii elektrycznej spe?niaj? kryteria w zakresie konieczno?ci modernizacji, zgodnie z artyku?em 10c dyrektywy 2003/87/WE, mog? przej?ciowo przydziela? bezp?atne uprawnienia do emisji instalacjom wytwarzaj?cym energi? elektryczn? odst?puj?c tym samym od sprzeda?y tych uprawnień w drodze aukcji. Warunkiem przyznania bezp?atnych uprawnień do emisji instalacjom jest wykazanie poniesienia nak?adów finansowych na realizacj? zadań inwestycyjnych zg?oszonych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) w zakresie modernizacji i doposa?enia infrastruktury, stosowania czystych technologii, dywersyfikacji struktury energetycznej czy dywersyfikacji ?róde? dostaw. Polska skorzysta?a z mo?liwo?ci przyznawania bezp?atnych uprawnień sk?adaj?c ?Wniosek o przej?ciowy przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji” (tzw.?wniosek derogacyjny). Wniosek ten zosta? zatwierdzony decyzj? Komisji z dnia 13 lipca 2012 r. C(2012) 4609 final dotycz?c? wniosku zg?oszonego przez Polsk? na podstawie art.10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przej?ciowego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji na modernizacj? wytwarzania energii elektrycznej oraz decyzj? Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. C(2013) 6648 final - Odst?pstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami – bezp?atne uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej.

Krajowy Plan Inwestycyjny zosta? og?oszony w drodze obwieszczenia Ministra ?rodowiska z dnia 15?lutego 2016?r. i opublikowany w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Wykaz instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn? z mo?liw? do przyznania liczb? bezp?atnych uprawnień do emisji na lata 2013 – 2020 okre?la obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23?sierpnia 2016?r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznan? im liczb? uprawnień do emisji.

Kwestie dotycz?ce realizacji zadań inwestycyjnych uj?tych w Krajowym Planie Inwestycyjnym reguluje?z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 568).

Dodatkowo informacja na temat zadań inwestycyjnych uj?tych w Krajowym Planie Inwestycyjnym znajduje si? w?zak?adce ?Zadania inwestycyjne KPI”.

Dodatkowo informacja?o liczbie wydanych w kolejnych latach uprawnień?do emisji?zgodnie z?art. 10?c dyrektywy 2003/87/WE znajduje si? w zak?adce ?Derogacje dla instalacji”.

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 东平县| 社会| 明光市| 嵩明县| 廉江市| 崇义县| 西安市| 宿迁市| 许昌县| 宝鸡市| 仁布县| 阿拉尔市| 温州市| 海宁市| 阿尔山市| 余姚市| 右玉县| 清徐县| 清河县| 建昌县| 肇东市| 琼中| 定州市| 田林县| 亳州市| 贵州省| 建阳市| 旺苍县| 克山县| 布拖县| 依安县| 彭泽县| 桃源县| 广平县| 东辽县| 吴桥县| 长治县| 玛纳斯县| 尼玛县| 威信县| 油尖旺区|