Jeste? tutaj:

Zadania inwestycyjne KPI

Drukuj

Zadania inwestycyjne uj?te w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) og?oszonym w drodze obwieszczenia Ministra ?rodowiska z dnia 15?lutego 2016?r. i opublikowanym w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z 2016?r., s? realizowane zgodnie ze wska?nikami zgodno?ci zatwierdzonymi przez ministra w?a?ciwego do spraw ?rodowiska.

Podmioty realizuj?ce zadania inwestycyjne s? zobowi?zane w terminie do 30 wrze?nia ka?dego roku do sk?adania Krajowemu o?rodkowi sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadania inwestycyjnego za okres sprawozdawczy wraz z opini? bieg?ego rewidenta. Okresem sprawozdawczym jest okres rozpoczynaj?cy si? z dniem 1 lipca i kończ?cy 30 czerwca nast?pnego roku. Je?eli w okresie sprawozdawczym nie poniesiono ?adnych kosztów inwestycyjnych podmiot realizuj?cy zadanie przedk?ada informacj? o nieponiesieniu kosztów oraz informacj? o wykorzystaniu nadwy?ki kosztów kwalifikowanych poniesionych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Wzory formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji zadania inwestycyjnego wska?nika lub wska?ników zgodno?ci, formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, formularza opinii bieg?ego rewidenta, oraz formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych okre?la Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 29 wrze?nia 2016?r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji zadania inwestycyjnego wska?nika lub wska?ników zgodno?ci, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii bieg?ego rewidenta, wzoru formularza informacji o?nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych

Uprawnienia do emisji s? wydawane instalacjom wytwarzaj?cym energi? elektryczn? w liczbie stanowi?cej równowarto?? po?wiadczonej w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym wysoko?ci poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z warto?ci? uprawnień do emisji, jednak nie wi?kszej ni? liczba uprawnień do emisji planowanych do przydzielenia tej instalacji na dany rok, zgodnie z Rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z?przyznan? im liczb? uprawnień do emisji.

Minister w?a?ciwy do spraw ?rodowiska og?asza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa ?rodowiska raport z realizacji zadań inwestycyjnych uj?tych w KPI zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za dany rok.

Raport z realizacji zadań inwestycyjnych uj?tych w KPI zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za 2015?r. – derogacje dla energetyki - pobierz tutaj.

Raport z realizacji zadań inwestycyjnych uj?tych w KPI zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za 2016?r. – derogacje dla energetyki -?pobierz tutaj.

Raport z realizacji zadań inwestycyjnych uj?tych w KPI zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za 2017?r. – derogacje dla energetyki -?pobierz tutaj.

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 阳城县| 龙游县| 晋城| 合阳县| 湖南省| 孙吴县| 叶城县| 乐亭县| 托克托县| 沙雅县| 青浦区| 临沧市| 繁昌县| 潼南县| 融水| 松桃| 外汇| 六枝特区| 凤翔县| 新建县| 留坝县| 芦山县| 万山特区| 开江县| 江孜县| 东明县| 札达县| 灌云县| 甘孜县| 吉木萨尔县| 正定县| 台前县| 双城市| 班戈县| 延吉市| 崇礼县| 河东区| 乌恰县| 唐山市| 沭阳县| 南充市|