Jeste? tutaj:

Zmiany w instalacjach

Drukuj

 1. Rezerwa – Znacz?ce zwi?kszenie zdolno?ci produkcyjnych
 2. Zmniejszenie Przydzia?u – Znacz?ce zmniejszenie zdolno?ci produkcyjnych
 3. Podzia?/po??cznie instalacji

?

?

REZERWA – ZNACZ?CE ZWI?KSZENIE ZDOLNO?CI PRODUKCYJNYCH

Dla nowych instalacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z pó?n.zm.), uprawnienia do emisji przyznaje si? z unijnej rezerwy na wniosek prowadz?cego instalacj?. Poni?ej opisano podstawowe zasady ubiegania si? o przydzia? uprawnień do emisji z rezerwy.

Zasady ubiegania si? o przydzia? uprawnień do emisji dla instalacji nowej.

Przez instalacj? now?, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy, nale?y rozumie? instalacj?:

 • a) która po raz pierwszy uzyska?a zezwolenie na emisj? gazów cieplarnianych po dniu 30 czerwca 2011 r., lub
 • b) w której nast?pi?o znacz?ce zwi?kszanie zdolno?ci produkcyjnej po dniu 30 czerwca 2011 r.

Za znacz?ce zwi?kszenie zdolno?ci produkcyjnej rozumie si?, zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy, wzrost zdolno?ci produkcyjnej lub poziomu dzia?alno?ci b?d?cy wynikiem co najmniej jednej zmiany fizycznej w odniesieniu do konfiguracji technicznej i funkcjonowania podinstalacji, innej ni? zwyk?a wymiana istniej?cej linii produkcyjnej w instalacji, na skutek którego:

 1. podinstalacja mo?e dzia?a? ze zdolno?ci? produkcyjn? o co najmniej 10% wy?sz? w?stosunku do pocz?tkowo zainstalowanej zdolno?ci produkcyjnej przed dokonaniem zmiany lub
 2. podinstalacja, której dotycz? fizyczne zmiany, osi?gn??a znacznie wy?szy poziom dzia?alno?ci prowadz?cy do uzyskania dodatkowego przydzia?u uprawnień do emisji wynosz?cego ponad 50 000 uprawnień do emisji rocznie, który jednocze?nie stanowi co najmniej 5% wst?pnej rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielonych tej instalacji przed dokonaniem zmiany, w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 albo stosownie do informacji, o której mowa w art. 69 ust. 12 lub art. 70 ust. 11.

Na wniosek prowadz?cego instalacj? now? przydziela si? uprawnienia do emisji z unijnej rezerwy na produkcj? inn? ni? energia elektryczna.

Wniosek o przydzia? uprawnień do emisji z unijnej rezerwy dla instalacji nowej nale?y z?o?y? w formie pisemnej i w postaci elektronicznej na formularzu NER&C dost?pnym w Biuletynie Informacji Publicznej ministra w?a?ciwego ds. ?rodowiska. Prowadz?cy instalacj? now? powinien wyst?pi? z wnioskiem o przydzia? uprawnień do emisji w terminie nie d?u?szym ni? 12 miesi?cy od dnia rozpocz?ci normalnej dzia?alno?ci, o którym mowa w art. 68 ust. 9 ustawy albo od dnia rozpocz?cia zmienionej dzia?alno?ci, o którym mowa w art. 68 ust. 10 ustawy.

Zawarte w formularzu dane i informacje podlegaj? weryfikacji przez weryfikatora. W przypadku instalacji nowych b?d?cych nast?pstwem znacz?cego zwi?kszenia zdolno?ci produkcyjnej, prowadz?cy instalacj? okre?la zdolno?? produkcyjn? dodan?, która stanowi ró?nic? pomi?dzy pocz?tkowo zainstalowan? zdolno?ci? produkcyjn? podinstalacji a zainstalowan? zdolno?ci? produkcyjn? tej podinstalacji uzyskan? po dokonaniu zmiany.

Zweryfikowany formularz NER&C, wraz z raportem o metodyce zbierania danych przekazanych we wniosku, protoko?em z przeprowadzonej przez weryfikatora weryfikacji oraz opisem i schematem strukturalnym instalacji nowej z podzia?em na podinstalacje prowadz?cy instalacj? now? powinien przed?o?y? do ministra w?a?ciwego do spraw ?rodowiska.

Komplet koniecznych do przed?o?enia dokumentów obejmuje:

 • wydruk formularza NER&C;
 • protokó? z weryfikacji informacji o instalacji przekazanych w formularzu NER&C, podpisany przez weryfikatora;
 • raport o metodyce zbierania danych przekazanych we wniosku;
 • opis i schemat strukturalny instalacji nowej z podzia?em na podinstalacje;
 • w przypadku instalacji nowych b?d?cych nast?pstwem znacz?cego zwi?kszenia zdolno?ci produkcyjnej dokument potwierdzaj?cy dokonanie w instalacji zmiany fizycznej;
 • p?yt? CD z elektroniczn? wersj? zweryfikowanego formularza NER&C oraz elektronicznymi kopiami pozosta?ych dokumentów wymienionych powy?ej.

?

ZMNIEJSZENIE PRZYDZIA?U – ZNACZ?CE ZMNIEJSZENIE ZDOLNO?CI PRODUKCYJNYCH

Zasady dostosowania przydzielanej liczby uprawnień do emisji dla instalacji, w której nast?pi?o znacz?ce zmniejszenie zdolno?ci produkcyjnej.

Dla instalacji, w której nast?pi?o znacz?ce zmniejszenie zdolno?ci produkcyjnej zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223, z pó?n. zm.), przydzielon? liczb? uprawnień do emisji dostosowuje si? do poziomu tego zmniejszenia w pozosta?ych latach okresu rozliczeniowego pocz?wszy od roku nast?puj?cego po roku, w którym nast?pi?o to zmniejszenie. Poni?ej opisano podstawowe zasady dotycz?ce dostosowania liczby uprawnień do emisji do poziomu znacz?cego zmniejszenia zdolno?ci produkcyjnej.

Przez znacz?ce zmniejszenie zdolno?ci produkcyjnej nale?y rozumie?, zgodnie z art. 71 ust. 5 ustawy, obni?enie zdolno?ci produkcyjnej lub poziomu dzia?alno?ci b?d?ce wynikiem co najmniej jednej zmiany fizycznej w odniesieniu do konfiguracji technicznej i funkcjonowania podinstalacji, innej ni? zwyk?a wymiana istniej?cej linii produkcyjnej w instalacji, na skutek którego:

 1. podinstalacja mo?e dzia?a? ze zdolno?ci? produkcyjn? o co najmniej 10% ni?sz? w stosunku do pocz?tkowo zainstalowanej zdolno?ci produkcyjnej przed dokonaniem zmiany, lub
 2. podinstalacja, której dotycz? fizyczne zmiany, osi?gn??a znacznie ni?szy poziom dzia?alno?ci, który prowadzi do zmniejszenia przydzia?u uprawnień do emisji o ponad 50 000 uprawnień do emisji rocznie stanowi?cego jednocze?nie co najmniej 5% wst?pnej rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielonych tej instalacji przed dokonaniem zmiany.

Prowadz?cy instalacj?, w której nast?pi?o znacz?ce zmniejszenie zdolno?ci produkcyjnej, przedk?ada do Krajowego o?rodka informacj? o zakresie zmniejszenia zdolno?ci produkcyjnej oraz o zainstalowanej zdolno?ci produkcyjnej w instalacji po dokonaniu tego zmniejszenia.

Informacj? t? sk?ada si? na?formularzu NER&C w postaci pisemnej i w postaci elektronicznej.

Zawarte w formularzu informacje o instalacji, w której nast?pi?o znacz?ce zmniejszenie zdolno?ci produkcyjnej, podlegaj? weryfikacji przez weryfikatora. Koszt weryfikacji informacji o instalacji ponosi prowadz?cy instalacj?.

Do informacji do??cza si?:

 • raport o metodyce pozyskania danych przekazanych w informacji;
 • protokó? z przeprowadzonej przez weryfikatora weryfikacji danych przekazanych w informacji;
 • opis i schemat strukturalny instalacji z podzia?am na podinstalacje.

?

PODZIA? ALBO PO??CZENIE INSTALACJI

Zasady podzia?u albo po??czenia przydzielanej liczby uprawnień do emisji dla instalacji, w której nast?pi? podzia? albo po??czenie instalacji obj?tej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Instalacje obj?te systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zwan? dalej ?instalacj? obj?t? systemem”, dzia?aj?c na wolnym rynku podlegaj? takim samy zmian? jak pozosta?e podmioty. Zmiany w?asno?ciowe instalacji s? jednym z najcz??ciej wyst?puj?cych zmian obok zmian powoduj?cych rozbudow? lub likwidacj? zainstalowanych mocy. Jednym z elementów zmian w?asno?ciowych jest zbywanie lub nabywanie instalacji lub ich cz??ci, przez podmioty obrotu prawnego. Innym elementem tych zmian przy zbyciu albo nabyciu jest ??czenie lub podzia? instalacji. W przypadku instalacji obj?tej systemem, którym przyznano bezp?atnie uprawnienia do emisji, okre?lone zosta?y tak?e zasady rozporz?dzania przyznanymi uprawnieniami do emisji w przypadku zmiany poziomu dzia?alno?ci czy ??czenia albo podzia?u instalacji.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w art. 55 okre?la zakres zmian w instalacji mi?dzy innymi ??czenie albo podzia? instalacji, skutkuj?cych zmian? zezwolenia na emisj? gazów cieplarnianych. Aby móg? wyst?pi? przypadek po??czenia albo podzia?u instalacji obj?tej systemem musi by? spe?nione kilka przes?anek.

 1. Pierwsz? przes?ank? jest obj?cie instalacji ??czonej albo dzielonej systemem oraz przydzielenie dla tej instalacji bezp?atnych uprawnień do emisji na zasadach okre?lonych przepisami zawartymi w art. 10a dyrektywy 2003/87/WE [1] i decyzji Komisji nr 2011/278/UE [2] transponowanymi do przepisów krajowych.
 2. Drug? przes?ank?, która musi by? spe?niona aby?my mieli do czynienia z po??czeniem albo podzia?em instalacji obj?tej systemem jest powstanie w wyniku tych dzia?ań instalacji. Wynika to z zasady, ?e przydziela si? uprawnienia do emisji dla instalacji na zasadach okre?lonych w przedmiotowych przepisach, w sposób indywidualny dla ka?dej instalacji. Przydzia? podlega co roku weryfikacji i w przypadku spe?nienia odpowiednich przes?anek jest on dostosowany do zmniejszonego poziomu dzia?alno?ci danej instalacji.

Instalacj? w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest ?stacjonarne urz?dzenie techniczne lub zespó? takich urz?dzeń, w których s? prowadzone jedno lub wi?cej dzia?ań okre?lonych w za??czniku nr 1 do ustawy oraz wszystkie inne czynno?ci posiadaj?ce bezpo?redni technicznych zwi?zek ze wskazanymi dzia?aniami prowadzonymi w danym miejscu, które powoduj? emisj? lub maj? wp?yw na jej wielko??”. Zmiana zezwolenia na emisj? gazów cieplarnianych w przypadku po??czenia albo podzia?u instalacji obj?tej systemem jest wymaganiem formalnym. Kluczowym elementem procedury po??czenia albo podzia?u instalacji obj?tej systemem jest sposób post?powania z przydzielon? tym instalacjom liczb? bezp?atnych uprawnieniami do emisji. Komisja Europejska w wytycznych pt. Wytyczne – po??czenie i podzia? instalacji (GD10), wskaza?a zasady odnosz?ce si? do po??czenia albo podzia?u przydzielonych tym instalacj? bezp?atnych uprawnieniami do emisji. Wytyczne zosta?y cz??ciowo przetransponowane w art. 59 – 60 ustawy.

Przez podzia? instalacji obj?tej systemem nale?y rozumie? podzia? zespo?u urz?dzeń dzia?aj?cych dotychczas jako jedna instalacja na co najmniej dwie odr?bne instalacji. Przez ??czenie instalacji rozumie si? utworzenie jednej instalacji z co najmniej dwóch instalacji, bez wzgl?du na podstaw? prawn? tego po??czenia. Po podziale albo po??czeniu instalacji nale?y wyst?pi? o zgod? na podzia? albo po??czenie przydzielonych dla tych instalacji uprawnień do emisji. Aby tego dokona? nale?y zgodnie z art. 59 ustawy przed?o?y? do Krajowego o?rodka informacj? o:

 1. podziale albo po??czeniu uprawnień do emisji przydzielonych tym instalacjom;
 2. instalacji powsta?ej w wyniku podzia?u albo ??czenia.

Informacj? sk?ada si? w terminie 30 dni od dnia uzyskania ostatecznego zezwolenia wydanego w wyniku podzia?u albo ??czenia instalacji. Do informacji o instalacji powsta?ej z podzia?u albo po??czenia instalacji do??cza si?:

 1. opis i schemat strukturalny instalacji z podzia?em na podinstalacje;
 2. kopi? raportu o metodyce zbierania danych przekazanego przy wniosku o przydzia? uprawnień do emisji w ramach Krajowych ?rodków Wykonawczych.;
 3. protokó? z weryfikacji informacji o instalacji powsta?ej w wyniku podzia?u albo ??czenia instalacji.

Informacj? o instalacji powsta?ej w wyniku podzia?u albo ??czenia sporz?dza si? na?formularzu M&S i podaje weryfikacji przez weryfikatora w zakresie poprawno?ci, wiarygodno?ci oraz dok?adno?ci zawartych w nim informacji.

Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy Krajowy o?rodek przekazuje ministrowi w?a?ciwemu ds. ?rodowiska informacj? o instalacjach powsta?ych w wyniku podzia?u albo ??czenia i przypadaj?cej dla ka?dej z tych instalacji liczbie uprawnień do emisji. Minister ?rodowiska przekazuje Komisji Europejskiej do akceptacji informacj? o propozycji podzia?u albo po??czenia uprawnień do emisji przydzielonych instalacjom ulegaj?cym podzia?owi albo ??czeniu. Je?eli Komisja Europejska zaakceptuje propozycj? podzia?u albo po??czenia uprawnień do emisji, uprawnienia do emisji w liczbie odpowiadaj?cej zaakceptowanej propozycji zostanie wydany na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii w roku nast?puj?cym po roku, w którym nast?pi? podzia? albo ??czenie instalacji.

Prowadz?cy instalacj? dla instalacji, która powsta?a z podzia?u instalacji po uzyskaniu zezwolenia wyst?puje o otwarcie rachunku posiadania operatora w rejestrze Unii, zgodnie z art. 16 rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiaj?cego rejestr Unii zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylaj?cego rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, s.1).

Prowadz?cy instalacj? dla instalacji, która przesta?a istnie? po po??czeniu z inn? instalacj? obj?t? systemem, po wygaszeniu zezwolenia wyst?puje o zamkni?cie rachunku posiadania operatora w rejestrze Unii, zgodnie z art. 28 rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 389/2013. W przypadku gdy po podziale albo ??czeniu instalacji dochodzi do znacz?cego zwi?kszenia zdolno?ci produkcyjnej, o którym mowa w art. 69 ust. 2 albo znacz?cego zmniejszenia zdolno?ci produkcyjnej, o której mowa w art. 71 ust.5 ustawy, stosuje si? odpowiednio przepisy rozdzia?u 10 albo 11.

?

[1] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pa?dziernika 2003 r. ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniaj?cej dyrektyw? Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32, z pó?n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 631, z pó?n. zm.)

[2] z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przej?ciowych zasad dotycz?cych zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w ca?ej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/278/UE)Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2011, str. 1, z?pó?n. zm.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 南涧| 霍州市| 灵石县| 玛沁县| 中卫市| 岑巩县| 洛南县| 榆社县| 会东县| 新安县| 大庆市| 蕲春县| 兴和县| 锡林郭勒盟| 潼关县| 宁晋县| 永胜县| 江安县| 汤原县| 尉氏县| 汤原县| 汝阳县| 嘉义县| 汨罗市| 常山县| 时尚| 文昌市| 东辽县| 尤溪县| 紫金县| 稷山县| 合水县| 石家庄市| 简阳市| 娄烦县| 凤城市| 诏安县| 介休市| 澄迈县| 巴林右旗| 武穴市|