Jeste? tutaj:

Derogacje

Drukuj

Derogacje dla producentów energii elektrycznej

Jedna z g?ównych zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie 2013-2020 stanowi, ?e nie przydziela si? ?adnych bezp?atnych uprawnień w odniesieniu do jakiejkolwiek formy wytwarzania energii elektrycznej. Dla niektórych państw cz?onkowskich, w tym m.in. dla Polski, w zwi?zku ze spe?nieniem okre?lonych warunków (tj. warunku polegaj?cego na tym, ?e w 2006 r. ponad 30% energii elektrycznej by?o wytwarzane z paliwa kopalnego jednego rodzaju), wprowadzono wyj?tek od tej zasady, tzw. derogacje. W okresie rozliczeniowym 2013-2020 instalacjom wytwarzaj?cym energi? elektryczn?, które by?y eksploatowane najpó?niej w dniu 31 grudnia 2008 r. lub instalacjom wytwarzaj?cym energi? elektryczn?, w przypadku których proces inwestycyjny zosta? faktycznie rozpocz?ty najpó?niej w tym dniu, mog? by? przydzielone bezp?atne uprawnienia do emisji. Wielko?? bezp?atnego przydzia?u b?dzie si? zmniejsza? do 0 w 2020 r. i dodatkowo przydzia? dokonywany b?dzie ?w zamian” za wykonanie inwestycji prowadz?cych do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dopiero po wykazaniu poniesionych nak?adów inwestycyjnych, instalacje b?d? otrzymywa? bezp?atne uprawnienia w liczbie równowa??cej koszt dokonanych inwestycji. Wykaz instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn? wraz z ich przydzia?em, jest nast?pn? cz??ci? Krajowych ?rodków Wykonawczych. Bezp?atne uprawnienia na produkcj? energii elektrycznej pochodz? z?puli uprawnień przeznaczonych na aukcje.

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 栾川县| 区。| 连云港市| 庆云县| 利津县| 松溪县| 巨鹿县| 扶风县| 大竹县| 定南县| 盈江县| 永泰县| 武威市| 漳浦县| 汶川县| 襄汾县| 泰安市| 博白县| 独山县| 福海县| 滦平县| 鄂伦春自治旗| 安溪县| 内丘县| 理塘县| 龙山县| 岢岚县| 基隆市| 霍邱县| 永吉县| 阿克陶县| 建阳市| 聂荣县| 肃北| 淳化县| 页游| 永修县| 潼南县| 宜兰市| 陕西省| 玛曲县|