Jeste? tutaj:

Dostosowanie przydzia?u

Drukuj

W 4 okresie rozliczeniowym dostosowanie przydzia? uprawnień do poziomów dzia?alno?ci b?dzie nast?powa?o w bardziej elastyczny sposób, tj. w przypadku gdy dwuletnia ?rednia krocz?ca poziomów dzia?alno?ci zmieni si? o?ponad 15% w odniesieniu do historycznych poziomów dzia?alno?ci. Do końca 2019 r. zostanie przygotowany oddzielny akt wykonawczy okre?laj?cy zasady zmian przydzia?ów uprawnień do emisji.

Wed?ug art. 10a ust 20 zmienionej dyrektywy EU ETS w stosownych przypadkach dostosowuje si? poziom przydzia?u bezp?atnych uprawnień dla instalacji, których eksploatacja zwi?kszy?a lub zmniejszy?a si?, co?stwierdzono na podstawie ?redniej krocz?cej z dwóch lat, o wi?cej ni? 15 % w porównaniu z poziomem pocz?tkowo zastosowanym do okre?lenia przydzia?u bezp?atnych uprawnień na odpowiedni okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 10a ust. 21 stanowi, ?e w celu wykonania tego przepisu Komisja mo?e przyj?? akty wykonawcze okre?laj?ce przepisy dotycz?ce dostosowań liczby bezp?atnych przydzia?ów przyznawanych instalacjom, których poziom dzia?alno?ci zwi?kszy? si? lub zmniejszy?.

Z kolei zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy ka?dy wykaz K?W zawiera informacje na temat dzia?alno?ci produkcyjnej, transferów ciep?a i gazów, wytwarzania energii elektrycznej oraz emisji na poziomie podinstalacji w ci?gu pi?ciu lat kalendarzowych poprzedzaj?cych jego przed?o?enie.

Oznacza to, ?e poziomem odniesienia do dostosowania przydzia?u b?d?: w okresie 2021-2025 dane o?poziomach dzia?alno?ci z lat 2014-2018, a w okresie 2026-2030 dane o poziomach dzia?alno?ci z?lat?2019-2023.

Wprowadzenie takiego mechanizmu dostosowania przydzia?u skutkuje brakiem konieczno?ci definiowania obecnych w istniej?cych przepisach poj?? takich jak: znacz?ce zwi?kszenie zdolno?ci produkcyjnej, znacz?ce zmniejszenie zdolno?ci produkcyjnej, znacz?ca zmiana zdolno?ci produkcyjnej, dodana zdolno?? produkcyjna, zmniejszona zdolno?? produkcyjna, rozpocz?cie zmienionej dzia?alno?ci.

Rozporz?dzenie FAR wprowadza obowi?zek przekazania metodyki monitorowania dla danych o poziomach dzia?alno?ci wraz z wnioskiem o przydzia? uprawnień oraz wprowadza nowe zasady dotycz?ce wprowadzania zmian do tej metodyki monitorowania oraz jej ulepszania. Ma to zwi?zek z zasadami dostosowania przydzia?u uprawnień do produkcji. Plan metodyki monitorowania danych o poziomach dzia?alno?ci, zatwierdzony przez w?a?ciwy organ do dnia 31 grudnia 2020?r. zgodnie z art. 6 Rozporz?dzenia FAR, b?dzie podstaw? do weryfikacji raportów rocznych o poziomach dzia?alno?ci. Przydzia? uprawnień dla roku y+2 b?dzie okre?lany w oparciu o ?redni? krocz?c? poziomów dzia?alno?ci okre?lon? na podstawie raportów rocznych o poziomach dzia?alno?ci sporz?dzonych dla lat y i y+1.

Szczegó?owe zasady dostosowania przydzia?u uprawnień zostan? okre?lone w planowanej do końca 2019 r. decyzji Komisji.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 高雄市| 玛曲县| 西平县| 江北区| 达尔| 越西县| 宁陵县| 河北省| 息烽县| 衡水市| 新郑市| 新乐市| 神池县| 潜江市| 温宿县| 潜山县| 德保县| 神木县| 道真| 秦皇岛市| 荃湾区| 教育| 泾川县| 临泽县| 高台县| 沾化县| 集安市| 收藏| 炎陵县| 循化| 阿坝| 建瓯市| 卓资县| 亚东县| 青阳县| 平凉市| 同心县| 娱乐| 民乐县| 仁怀市| 漯河市|