Jeste? tutaj:

Gromadzenie danych K?W

Drukuj

Procedura sk?adania wniosków o przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025.

Prowadz?cy instalacje sk?ada wniosek o przydzia? uprawnień do emisji, na produkcj? inn? ni? produkcja energii elektrycznej, przed dniem 30 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporz?dzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przej?ciowych zasad dotycz?cych zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w ca?ej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wniosek o przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zawiera nast?puj?ce formularze w j?zyku polskim:

? a)??Raport dotycz?cy danych podstawowych?zawieraj?cy dane dotycz?ce instalacji;

? b)??Plan metodyki monitorowania?stanowi?cy podstaw? raportu dotycz?cego danych podstawowych oraz weryfikacji;

? c)??Sprawozdanie z weryfikacji?raportu dotycz?cego danych podstawowych oraz planu metodyki monitorowania.

Raport dotycz?cy danych podstawowych?oraz?Plan metodyki monitorowania?powinny by? zweryfikowane przez weryfikatora, posiadaj?cego akredytacj? w zakresie ?rodzaju dzia?ania nr 98- Inne dzia?ania na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE” otrzyman? na podstawie rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielko?ci emisji gazów cieplarnianych i raportów dotycz?cych tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady albo rozporz?dzenia wykonawczego Komisji 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wniosek sk?ada si? do Krajowego O?rodka Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami.

Dla ka?dej instalacji nale?y przes?a? osobny wniosek. Nazwy formularzy nale?y odpowiednio zmodyfikowa? wpisuj?c numer KPRU instalacji oraz dat? sporz?dzenia formularza w pola oznaczone w nazwie wzoru jako KPRU_RRRR-MM-DD.

Mo?liwe sposoby wys?ania wniosku:

1. Drog? elektroniczn? poprzez ePUAP.

Wniosek mo?na z?o?y? za po?rednictwem platformy?ePUAP?na elektroniczn? skrzynk? podawcz? IO?-PIB (/ios-pib/SkrytkaESP).

Przed wys?aniem, wszystkie 3 formularze nale?y podpisa? profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby upowa?nione do reprezentowania podmiotu oraz przez weryfikatora. W przypadku, gdy podpis z?o?y?a osoba inna ni? uwidoczniona jako osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu w KRS, nale?y do??czy? stosowne pe?nomocnictwo (równie? podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Aby podpisa? dokument profilem zaufanym przez kilka osób, nale?y wej?? na stron? dost?pn? pod adresem:?

https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany, a nast?pnie post?powa? z zamieszczonymi tam instrukcjami.

Opatrzone odpowiednimi podpisami formularze nale?y przes?a? jako ?pismo ogólne do podmiotu publicznego” lub ?pismo ogólne do podmiotu publicznego –stary wzór”.

W celu z?o?enia wniosku za po?rednictwem platformy ePUAP nale?y wej?? na stron? platformy ePUAP dost?pn? pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portala lub na stron? https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne.

Jako adresata nale?y wpisa?/wybra?: ?INSTYTUT OCHRONY ?RODOWISKA - PA?STWOWY INSTYTUT BADAWCZY”.

Jako rodzaj pisma nale?y wpisa?/wybra?: ?wniosek”.

Jako tytu? pisma nale?y wpisa?: ?nr KPRU - wniosek o przydzia? uprawnień do emisji na lata 2021-2025 - podaj?c numer KPRU instalacji.

Jako Za??czniki nale?y doda? podpisane wcze?niej formularze: raportu dotycz?cego danych podstawowych, planu metodyki monitorowania, sprawozdania z weryfikacji.

Po uzupe?nieniu niezb?dnych danych, nale?y post?powa? zgodnie z dalszymi instrukcjami

2.?W postaci elektronicznej, drog? mailow? z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku gdy wszystkie 3 formularze zostan? podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby upowa?nione do reprezentowania podmiotu (lub przez pe?nomocnika, którego pe?nomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie za??czone do wniosku) oraz przez weryfikatora, wniosek, ?w?zast?pstwie dwóch poprzednich metod, mo?na równie? z?o?y? za po?rednictwem skrzynki email: ksw@kobize.pl wpisuj?c w tytule wiadomo?ci: ?nr KPRU - wniosek o przydzia? uprawnień do emisji na lata 2021-2025 - podaj?c numer KPRU instalacji. Informujemy jednak, ?e w?takim przypadku nie zostanie wystawione urz?dowe po?wiadczenie odbioru (zgodnie z §?9 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14?wrze?nia 2011 r. w sprawie sporz?dzania i dor?czania dokumentów elektronicznych oraz udost?pniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 180). Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z za??cznikami mo?liwy do przes?ania na ww. adres poczty elektronicznej wynosi 50 MB.

3. Drog? tradycyjn?.

Wykorzystuj?c drog? tradycyjn?, formularze nale?y przes?a? zarówno w postaci papierowej jak i postaci elektronicznej umo?liwiaj?cej przetwarzanie zawartych w nich danych (np. pliki .xls/.xlsx na p?ycie itp.) na adres Krajowego O?rodka Bilansowania i Zarzadzania Emisji, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa. Prosimy o?wykorzystanie poni?szego wzoru jako pisma przewodniego:

Wzór pisma przewodniego do wniosku

Wydruki wszystkich 3 formularzy powinny by? zaopatrzone w podpisy wszystkich osób upowa?nionych do reprezentowania podmiotu oraz weryfikatora. W?przypadku, gdy podpis z?o?y?a osoba inna, ni? uwidoczniona jako osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu w KRS, nale?y do??czy? stosowne pe?nomocnictwo.

Zach?camy do korzystania z przekazywania wniosku drog? elektroniczn?.

Informujemy, i? je?eli oczekuj? Państwo, by dalsza korespondencja w sprawie z?o?onego wniosku o przydzia? uprawnień do emisji na lata 2021-2025 odbywa?a si? drog? elektroniczn?, to powinni Państwo z?o?y? wniosek o przydzia? uprawnień za po?rednictwem platformy ePUAP. W?pozosta?ych przypadkach KOBiZE b?dzie zobowi?zany do kierowania do Państwa pism w?post?powaniu w formie tradycyjnej (poczt?). Z uwagi na konieczno?? uzyskania urz?dowego po?wiadczenia odbioru, KOBiZE nie mo?e kierowa? do Państwa dalszych pism w sprawie z?o?onego wniosku na zwyk?y adres e-mail.

?

Podinstalacja sieci ciep?owniczej - przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025.

?

W zwi?zku z licznymi pytaniami dotycz?cymi sposobu wydzielenia podinstalacji sieci ciep?owniczej na potrzeby sporz?dzenia wniosku o przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 poni?ej przekazujemy stosowne informacje.

Sie? ciep?ownicza w rozporz?dzeniu FAR

Zgodnie z art. 10 ust 3 rozporz?dzenia FAR: ?W odniesieniu do podinstalacji obj?tych wska?nikiem emisyjno?ci opartym na cieple, podinstalacji obj?tych wska?nikiem emisyjno?ci opartym na paliwie oraz podinstalacji wytwarzaj?cych emisje procesowe prowadz?cy instalacj? na podstawie kodów NACE i PRODCOM stosuje wyra?ne rozró?nienie, czy dany proces wykorzystuje si? w sektorze lub podsektorze uwa?anym za nara?ony na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji, czy te? danego procesu nie wykorzystuje si? w takim sektorze lub podsektorze, jak okre?lono zgodnie z art. 10b ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE. Ponadto prowadz?cy instalacj? rozró?nia mi?dzy ilo?ci? mierzalnego ciep?a wyprowadzanego do celów sieci ciep?owniczej a mierzalnym ciep?em, którego nie wykorzystuje si? w sektorze lub podsektorze uwa?anym za nara?ony na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji, okre?lonym zgodnie z art. 10b ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE”. […] ?W przypadku gdy co najmniej 95% poziomu dzia?alno?ci podinstalacji sieci ciep?owniczej lub podinstalacji obj?tych wska?nikiem emisyjno?ci opartym na cieple mo?na przypisa? do jednej z tych podinstalacji, prowadz?cy instalacj? mo?e przypisa? ??czny poziom dzia?alno?ci tych podinstalacji do tej podinstalacji, której poziom dzia?alno?ci jest najwy?szy”.

Tak wi?c podczas wyznaczania podinstalacji obj?tych wska?nikiem emisyjno?ci opartym na cieple, ciep?o kwalifikuj?ce si? do przydzia?u bezp?atnych uprawnień, w pierwszym kroku nale?y podzieli? pomi?dzy:

Po dokonaniu takiego podzia?u, w nast?pnym kroku, z ciep?a wykorzystywanego w sektorach lub podsektorach uznanych za nienara?one na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji nale?y wydzieli? cz??? ciep?a wykorzystywanego do celów sieci ciep?owniczej.

Zgodnie z definicj? okre?lon? w art. 2 pkt 4) rozporz?dzenia FAR ?sie? ciep?ownicza” oznacza dystrybucj? mierzalnego ciep?a w celu ogrzewania lub ch?odzenia przestrzeni lub w celu wytwarzania ciep?ej wody do u?ytku domowego za po?rednictwem sieci, do budynków lub obiektów nieobj?tych EU ETS, z wyj?tkiem mierzalnego ciep?a stosowanego do wytwarzania produktów i powi?zanych dzia?ań lub do wytwarzania energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 10 ust 4 akapit 2 rozporz?dzenia FAR ?aby dokona? rozró?nienia mierzalnego ciep?a, które mo?na przypisa? do podinstalacji sieci ciep?owniczej, prowadz?cy instalacj? przedstawia przekonuj?cy dla w?a?ciwego organu dowód, ?e mierzalne ciep?o jest wyprowadzane do sieci ciep?owniczej”.

Wed?ug Dokumentu nr 2 – ?Wytyczne dotycz?ce okre?lania przydzia?u na poziomie instalacji” (sekcja 3.3), sie? ciep?ownicz?, w rozumieniu rozporz?dzenia FAR, charakteryzuje si? nast?puj?co:

  • Dotyczy dystrybucji mierzalnego ciep?a przez sie?;
  • W celu ogrzewania lub ch?odzenia przestrzeni lub produkcji ciep?ej wody u?ytkowej;
  • Do budynków lub miejsc nieobj?tych EU ETS;
  • Wy??czaj?c mierzalne ciep?o wykorzystywane do produkcji produktów i zwi?zanych z nimi dzia?ań lub energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 10b ust. 4 dyrektywy EU ETS i art. 16 ust. 3 rozporz?dzenia FAR, w przypadku przydzia?u uprawnień w zwi?zku z produkcj? ciep?a dla sieci ciep?owniczej, wspó?czynnik nara?enia na ucieczk? emisji b?dzie wynosi? 0,3 od 2021 r. do 2030 r. (tzn. wst?pny przydzia? uprawnień b?dzie wynosi? 30% ?redniej produkcji z okresu odniesienia pomno?onej przez benchmark na ciep?o). W?przypadku ciep?a zu?ywanego w sektorach nienara?onych na ucieczk? emisji, wspó?czynnik nara?enia zmniejsza si? z 0,3 po 2026 r. do 0 w 2030 r., co oznacza, ?e wst?pny przydzia? uprawnień zwi?zany z produkcj? ciep?a na potrzeby sektorów nienara?onych na ucieczk? emisji, b?dzie po 2026 r. spada? z poziomu 30% ?redniej produkcji z okresu odniesienia pomno?onej przez benchmark na ciep?o, do 0% w 2030?r.

W zwi?zku powy?szym, aby dokona? rozró?nienia mierzalnego ciep?a, które mo?na przypisa? do podinstalacji sieci ciep?owniczej, nale?y przedstawi? przekonuj?cy dla w?a?ciwego organu dowód, ?e mierzalne ciep?o jest wyprowadzane do sieci ciep?owniczej.

Tak wi?c po dokonaniu podzia?u ciep?a kwalifikuj?cego si? do przydzia?u bezp?atnych uprawnień pomi?dzy ciep?o wykorzystywane w sektorach nara?onych na ryzyko ucieczki emisji a ciep?o wykorzystywane w sektorach nienara?onych na ryzyko ucieczki emisji, z ciep?a wykorzystywanego w sektorach nienara?onych na ryzyko ucieczki emisji nale?y wydzieli? cz??? ciep?a wykorzystywanego do celów sieci ciep?owniczej.

Na potrzeby podejmowania decyzji, czy ciep?o rozpatrywane jako dostarczone do sieci ciep?owniczej jest wykorzystywane do celów ogrzewania lub ch?odzenia przestrzeni lub produkcji ciep?ej wody u?ytkowej mo?na przyj?? nast?puj?ce za?o?enia:

  • W przypadku ciep?a niskotemperaturowego (z temperatur? projektow? poni?ej 130°C w punkcie wej?cia producenta ciep?a do sieci) dostarczonego do sieci mo?na za?o?y?, ?e spe?nione s? warunki definicji sieci ciep?owniczej.
  • W przypadku temperatury projektowej 130°C i wi?cej, ciep?o zostanie uznane za dostarczone do sieci ciep?owniczej w przypadku, gdy producent ciep?a dostarczy odpowiednie dowody, np. dokumenty dotycz?ce sprzeda?y (za ca?y okres odniesienia), wyra?nie wskazuj?ce ilo?? sprzedanego ciep?a na potrzeby ogrzewania lub ch?odzenia przestrzeni lub produkcji ciep?ej wody u?ytkowej.

W obu przypadkach producent ciep?a musi zapewni?, ?e ciep?o zg?oszone jako sie? ciep?ownicza nie podlega bezp?atnemu przydzia?owi w innych instalacjach ETS.

Ogrzewanie pomieszczeń w sektorach nieobj?tych ETS zasadniczo wchodzi w zakres definicji sieci ciep?owniczej i dlatego powinno zosta? przypisane do podinstalacji sieci ciep?owniczej. Wcze?niej jednak nale?y oceni?, czy b?d? mia?y zastosowanie zasady dotycz?ce 95% okre?lone w art. 10 ust. 3 rozporz?dzenia FAR.

?


?

Narz?dzie dotycz?ce kogeneracji - przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025

W zwi?zku z licznymi pytaniami dotycz?cymi sposobu stosowania narz?dzia dotycz?cego kogeneracji potrzeby sporz?dzenia wniosku o przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 poni?ej przekazujemy stosowne informacje.?

Narz?dzie dotycz?ce kogeneracji w rozporz?dzeniu FAR

Zgodnie z sekcj? 8 Za??cznika VII?rozporz?dzenia FAR?- ZASADY PRZYPISYWANIA PALIW I EMISJI W RAMACH KOGENERACJI (CHP) DO CELóW AKTUALIZACJI WARTO?CI WSKA?NIKóW EMISYJNO?CI:?Niniejsza sekcja ma zastosowanie do sytuacji, w których prowadz?cy instalacj?, do celów aktualizacji warto?ci wska?ników emisyjno?ci, musi przypisa? czynniki produkcji, produkty i emisje jednostek kogeneracyjnych do podinstalacji.

Do celów niniejszej sekcji termin ?kogeneracja” jest stosowany zgodnie z definicj? zawart? w art. 2?pkt.?30)?dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, wed?ug której??kogeneracja”?oznacza równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu.

Emisje jednostki kogeneracyjnej okre?la si? w nast?puj?cy sposób

?

Energi? wej?ciow? jednostki CHP oblicza si? zgodnie z równaniem

?

Odpowiedni? roczn? ?redni? efektywno?? wytwarzania ciep?a i energii elektrycznej (lub, w stosownych przypadkach, energii mechanicznej) oblicza si? w nast?puj?cy sposób:

?

Je?eli prowadz?cy instalacj? przedstawi przekonuj?cy dla w?a?ciwego organu dowód, ?e okre?lenie efektywno?ci??i??nie jest technicznie wykonalne lub spowodowa?oby nieracjonalne koszty, stosuje si? warto?ci w oparciu o dokumentacj? techniczn? (warto?ci projektowe) instalacji. W?przypadku braku dost?pno?ci takich warto?ci stosuje si? zachowawcze warto?ci domy?lne wynosz?ce??

Wspó?czynniki przypisania ciep?a i energii elektrycznej pochodz?cej z kogeneracji oblicza si? w nast?puj?cy sposób:

?

W celu ustalenia sprawno?ci referencyjnej prowadz?cy instalacj? stosuje odpowiednie warto?ci dla poszczególnych paliw przedstawione w?rozporz?dzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2402?bez stosowania wspó?czynników korekcyjnych zwi?zanych z unikni?ciem strat sieciowych zawartych w za??czniku IV do wspomnianego rozporz?dzenia.

W celu przypisania energii wej?ciowej lub emisji jednostki kogeneracji do wytwarzania ciep?a i energii elektrycznej (lub, w stosownych przypadkach, energii mechanicznej) prowadz?cy instalacj? mno?y ca?kowit? energi? wej?ciow? lub ca?kowite emisje przez odpowiedni wspó?czynnik przypisania dla ciep?a lub energii elektrycznej.

Poszczególne wspó?czynniki emisji dotycz?ce mierzalnego ciep?a zwi?zanego z kogeneracj?, które nale?y zastosowa? do przypisania emisji zwi?zanych z ciep?em do podinstalacji zgodnie z sekcj? 10.1.2?rozporz?dzenia FAR, oblicza si? w nast?puj?cy sposób:

?

Narz?dzie dotycz?ce kogeneracji w wytycznych

W raporcie o danych podstawowych, omówione wy?ej zasady okre?lone w sekcji 8 za??cznika VII?rozporz?dzenia FAR?zosta?y uj?te w cz??ci D.III Narz?dzie dotycz?ce kogeneracji. Wynikiem zastosowania tego narz?dzia s? emisje, które mo?na przypisa? do wytwarzania ciep?a przez jednostki kogeneracyjne (CHP)

Wed?ug?Dokumentu nr 3 – ?Wytyczne dotycz?ce gromadzenia danych”?(sekcja D.III), prowadz?cy instalacje, w przypadku których ciep?o jest wytwarzane w kogeneracji, w raporcie o danych podstawowych - w arkuszu D_Emissions - w sekcji III, powinni zaznaczy? odpowied? PRAWDA przy pytaniu ?Czy jednostki kogeneracji (CHP) dotycz? Państwa instalacji?”. Wprowadzenie danych w tej sekcji jest obowi?zkowe dla ka?dej jednostki kogeneracyjnej.

?

W przypadkach, gdy ciep?o importowane z innej instalacji zosta?o wyprodukowane przez elektrociep?owni?, narz?dzie to mo?e by? równie? istotne, je?li dostawca dostarczy wystarczaj?ce informacje na temat danych.

Okresy, w których elektrociep?ownia pracuje wy??cznie w trybie wytwarzania ciep?a lub wy??cznie w trybie wytwarzania energii elektrycznej (tj. wytwarzaj?c odpowiednio 100% ciep?a lub 100% energii elektrycznej), powinny by? wy??czone z danych wpisanych w narz?dziu kogeneracyjnym. W takim przypadku przypisanie paliw i emisji powinno by? obliczane oddzielnie, tak jak by?oby to zrobione np. dla jednostek produkuj?cych wy??cznie ciep?o, zgodnie z przepisami sekcji 10.1.2 ?Emisje, które mo?na przypisa? do mierzalnego ciep?a” i sekcji 10.1.3 ?Przypisywanie emisji zwi?zanych ze strat? ciep?a” za??cznika VII do?rozporz?dzenia FAR.

D.III.1 Narz?dzie do obliczania emisji, które mo?na przypisa? do produkcji ciep?a w jednostkach kogeneracji (CHP)

Narz?dzie to wyst?puje w raporcie o danych podstawowych dwukrotnie, a ka?de narz?dzie nale?y stosowa? wy??cznie w odniesieniu do jednej CHP. Je?eli dotyczy to wi?kszej liczby CHP, w celu dostarczenia istotnych informacji mo?na wykorzysta? odr?bny formularz.

Nale?y poda? nast?puj?ce informacje:

??czna ilo?? wsadu paliwa do jednostek CHP

Nale?y poda? energi? wej?ciow? z paliw jednostki kogeneracyjnej, wyra?on? w TJ, obliczon? zgodnie z równaniem 6 za??cznika VII?rozporz?dzenia FAR.

Ciep?o wytworzone przez CHP

Nale?y poda? roczn? ilo?? netto ciep?a wytworzonego przez jednostk? kogeneracyjn?, wyra?on? w TJ i okre?lon? zgodnie z sekcj? 7.2 za??cznika VII?rozporz?dzenia FAR

Energia elektryczna wytworzona przez CHP

Nale?y poda? roczn? produkcj? energii elektrycznej netto jednostki kogeneracyjnej, wyra?on? w TJ

Ca?kowite emisje z CHP

Nale?y poda? zgodnie z równaniem?8 za??cznika VII?rozporz?dzenia FAR, ilo?? emisji z paliwa wprowadzonego do jednostki kogeneracyjnej, a tak?e ilo?? emisji z oczyszczania spalin, w tonach CO2?rocznie. Zgodnie z sekcj? 2 za??cznika VII?rozporz?dzenia FAR?– DEFINICJE w zakres ?zbioru danych” wchodz? m.in. wspó?czynniki obliczeniowe stosowane w?rozporz?dzeniu (UE) nr 601/2012?(tj. sk?ad materia?u, paliwa lub gazu odlotowego). Dlatego te? przy obliczaniu emisji z jednostek kogeneracyjnych, w szczególno?ci do danych historycznych, nale?y stosowa? metody okre?lania wspó?czynników obliczeniowych zgodnie z planem monitorowania emisji zatwierdzonym na podstawie?rozporz?dzenia (UE) nr 601/2012.

Sprawno?? dla ciep?a i?energii elektrycznej

Je?eli prowadz?cy instalacj? przedstawi przekonuj?cy dla w?a?ciwego organu dowód, ?e okre?lenie efektywno?ci i nie jest technicznie wykonalne lub spowodowa?oby nieracjonalne koszty, stosuje si? warto?ci w oparciu o dokumentacj? techniczn? (warto?ci projektowe) instalacji. W?przypadku braku dost?pno?ci takich warto?ci, mo?na pozostawi? tabele od (a) do (c) powy?ej puste i wprowadzi? tylko dane dotycz?ce ca?kowitej emisji z CHP w tabeli (d). W takim przypadku zostan? zastosowane zachowawcze warto?ci domy?lne wynosz?ce i .

Sprawno?ci referencyjne

W odniesieniu do sprawno?ci referencyjnych i nale?y stosowa? odpowiednie warto?ci dla poszczególnych paliw okre?lone w?rozporz?dzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2402?bez zastosowania wspó?czynników korekcyjnych zwi?zanych z warunkami klimatycznymi, okre?lonych w za??czniku III, oraz z unikni?ciem strat sieciowych, okre?lonych w za??czniku IV do tego rozporz?dzenia.

Emisje, które mo?na przypisa? do wytwarzania ciep?a przez CHP

Jest to wynik końcowy zastosowania tego narz?dzia. Warto?ci wy?wietlone w tym miejscu nale?y poda? w arkuszu F w sekcji F.I.1(k) ?Mierzalne ciep?o wprowadzone do tej podinstalacji i?z?niej wyprowadzone” lub w arkuszu G dla emisji, które mo?na przypisa? do odpowiedniej podinstalacji.

Wsad paliwa, który mo?na przypisa? do wytwarzania ciep?a i?energii elektrycznej

Jest to wynik końcowy zastosowania tego narz?dzia. Warto?ci wy?wietlone w tym miejscu nale?y wpisa? w odpowiednich cz??ciach arkuszy E, F i G

?

Narz?dzie dotycz?ce kogeneracji – zaktualizowany przyk?adowy formularz raportu o danych podstawowych.

Poni?ej znajdziecie Państwo do pobrania zaktualizowany, przyk?adowy formularz raportu o danych podstawowych dotycz?cy elektrociep?owni, w którym wprowadzono przyk?adowe dane w narz?dziu dotycz?cym kogeneracji. Nale?y pami?ta?, i? informacje zawarte w tym przyk?adowym formularzu opracowano g?ównie w celu zobrazowania sposobu stosowania narz?dzia dotycz?cego kogeneracji i dlatego tez zosta? opracowany na bazie wymy?lonego uk?adu technologicznego i mo?e nie obejmowa? wszystkich poszczególnych przypadków konfiguracji w rzeczywistej elektrociep?owni. Po uwagach zg?oszonych do poprzedniej wersji przyk?adu, dopisano stosowne komentarze w odpowiednich wierszach, w których dane w szczególny sposób zale?? od sposobu eksploatacji elektrociep?owni i b?d? inne w rzeczywi?cie z?o?onym wnioski, ni? w niniejszym przyk?adzie. Nale?y pami?ta?, i? wnioski o przydzia? uprawnień nale?y sk?ada? zgodnie z okre?lon? wy?ej procedur? sk?adania wniosków o przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025 na formularzach okre?lonych w tej procedurze i zgodnie z zasadami okre?lonymi w przepisach prawa. Za??czony, przyk?adowy formularz ma jedynie charakter pogl?dowy.

Przyk?ad Elektrociep?ownia - aktualizacja

?

Bilans mierzalnego ciep?a netto - przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025

W zwi?zku z licznymi pytaniami dotycz?cymi bilansu mierzalnego ciep?a netto na potrzeby sporz?dzenia wniosku o przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025, poni?ej przekazujemy prezentacj? na ten temat oraz formularz raportu o danych podstawowych dotycz?cy ciep?owni, w którym wprowadzono przyk?adowe dane dotycz?ce bilansu mierzalnego ciep?a.

Przyk?ad Ciep?ownia (Link do formularza excel)

Prezentacja - mierzalne ciep?o netto (Link do pdf)

Prosz? pami?ta?, i? informacje zawarte w tym przyk?adowym formularzu opracowano g?ównie w celu zobrazowania sposobu przeprowadzania bilansu mierzalnego ciep?a netto i dlatego te? zosta? on opracowany na bazie wymy?lonego uk?adu technologicznego i mo?e nie obejmowa? wszystkich poszczególnych przypadków konfiguracji w ka?dej ciep?owni.

Wnioski o przydzia? uprawnień nale?y sk?ada? zgodnie z okre?lon? wy?ej procedur? sk?adania wniosków o przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025 na formularzach okre?lonych w tej procedurze i zgodnie z zasadami okre?lonymi w przepisach prawa. Za??czony, przyk?adowy formularz ma jedynie charakter pogl?dowy.

?

?

?

?

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 枣阳市| 宁强县| 莱州市| 福鼎市| 汝城县| 德保县| 甘谷县| 边坝县| 怀集县| 吴川市| 博客| 临江市| 靖江市| 杭锦旗| 阜阳市| 江西省| 尼木县| 民和| 德保县| 安平县| 德清县| 乐东| 阿拉善右旗| 碌曲县| 浦北县| 阿巴嘎旗| 北碚区| 江北区| 昌宁县| 收藏| 邹城市| 瑞昌市| 古交市| 广昌县| 方城县| 延寿县| 雅安市| 林芝县| 夹江县| 大渡口区| 黄浦区|