Jeste? tutaj:

Benchmarki

Drukuj

Nowe warto?ci benchmarków

Zgodnie z art. 10a (2) zmienionej Dyrektywy ETS Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu okre?lenia zmienionych warto?ci wska?ników na potrzeby przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji. Akty te s? zgodne z aktami delegowanymi przyj?tymi na mocy ust. 1 niniejszego artyku?u i spe?niaj? nast?puj?ce warunki:

a)????? w latach 2021–2025 warto?ci wska?ników okre?la si? na podstawie informacji przekazanych zgodnie z art. 11 na lata 2016 i 2017. Na podstawie porównania warto?ci wska?ników z warto?ciami wska?ników zawartymi w decyzji CIMs Komisja ustala roczn? stop? redukcji dla ka?dego wska?nika i stosuje j? do warto?ci wska?ników maj?cych zastosowanie w latach 2013–2020 w odniesieniu do ka?dego roku z okresu 2008–2023, aby okre?li? warto?ci wska?nika na okres 2021–2025;

b)????? w przypadku gdy roczna stopa redukcji przekracza 1,6 % lub jest poni?ej 0,2 %, warto?ci wska?nika na okres 2021–2025 s? warto?ciami wska?nika maj?cymi zastosowanie w latach 2013–2020 zmniejszonymi o któr?kolwiek warto?? procentow? spo?ród tych dwóch warto?ci procentowych w odniesieniu do ka?dego roku z okresu 2008–2023;

c)?????? na lata 2026–2030 warto?ci wska?ników okre?la si? w ten sam sposób jak okre?lono w lit. a)?i?b) na podstawie informacji przekazanych zgodnie z art. 11 na lata 2021–2022 oraz

W drodze odst?pstwa dotycz?cego warto?ci wska?ników dla zwi?zków aromatycznych, wodoru i gazu syntezowego, warto?ci te s? dostosowywane o t? sam? warto?? procentow? co wska?niki dotycz?ce rafinerii, aby zachowa? równe warunki dla producentów tych produktów.[…] Warto?? wska?nika dla gor?cego metalu, […] jest aktualizowana z zastosowaniem rocznego wska?nika redukcji wynosz?cego 0,2 %.

Innymi s?owy, lista benchmarków (BM) pozostaje bez zmian w stosunku do 3 okresu, tj. 52 wska?niki emisyjno?ci dla produktów, wska?niki emisyjno?ci dla ciep?a i?paliw oraz podinstalacja obj?ta wska?nikiem emisyjno?ci dla procesów.

Warto?ci BM b?d? okre?lane 2 razy: dla lat 2021-2025 oraz 2026-2030.

W oparciu o dane przekazane przez prowadz?cych instalacje we wnioskach o przydzia? uprawnień w K?W opracowane zostan? stopy redukcji dla ka?dego BM, w oparciu o nast?puj?ce dane:

- stopy redukcji dla BM na okres 2021-2025 okre?lone b?d? w oparciu o dane bazowe o dzia?aniu podinstalacji w latach 2016-2017,

- stopy redukcji dla BM na okres 2026-2030 okre?lone b?d? w oparciu o dane bazowe o dzia?aniu podinstalacji w latach 2021-2022.

W zale?no?ci od danych bazowych o dzia?aniu podinstalacji wielko?ci BM obowi?zuj?ce w?III?okresie mog? zmniejsza? si? w zakresie 0,2% do 1,6% rocznie licz?c od 2008 r., co w praktyce oznacza:

- redukcj? aktualnych wielko?ci w zakresie od 3% do 24% dla BM stosowanych w latach 2021-2025

- redukcj? aktualnych wielko?ci w zakresie od 4% do 32% dla BM stosowanych w latach 2026-2030

Od tej zasady wprowadzono wyj?tki: BM na lata 2021-2025 dla produkcji ciek?ego metalu b?dzie redukowany o 0,2%, BM dla produkcji zwi?zków aromatycznych, wodoru i gazu syntezowego b?dzie redukowany o taka sam? wielko?? jak BM dla produktów rafineryjnych.

Je?eli chodzi o obliczanie warto?ci benchmarków, metodologia, która b?dzie stosowana przy obliczeniu tych?e benchmarków, zosta?a opisana w zmienionej Dyrektywie ETS. Na podstawie danych przed?o?onych przez Państwa Cz?onkowskie i na wspomniane lata dla ka?dego podokresu, warto?ci odniesienia s? okre?lane na podstawie wydajno?ci 10% najbardziej wydajnych instalacji. Nast?pnie s? one porównywane z bie??cymi warto?ciami wska?nika, a ich ró?nica procentowa s?u?y do okre?lenia rocznej stopy redukcji (ARR) w (%/rok). ?wiczenie to wykonuje si? dwukrotnie, porównuj?c rok referencyjny 2007-2008 z okresem 2016-2017 dla pierwszego podokresu K?W - 2021-2025 i porównuj?c 2007-2008 z 2021-2022 dla drugiego podokresu K?W - 2026-2030. Ta roczna stopa poprawy ma warto?? minimaln? i maksymaln?, co prowadzi do 3 przypadków:

- roczna stopa poprawy jest mniejsza ni? 0,2%, a zatem ARR jest uznawana za równ? 0,2%

- roczna stopa poprawy wynosi ponad 1,6%, a zatem ARR jest uznawana za równ? 1,6%

- roczna stopa poprawy jest wi?ksza lub równa 0,2% i mniejsza lub równa 1,6%, ARR wynika z danych rzeczywistych ( w zakresie 0,2% do 1,6%).

Ostatnim krokiem jest pomno?enie rocznej stopy poprawy redukcji (AAR w %/rok) przez liczb? lat do po?owy ka?dego podokresu (15 lat dla pierwszego i 20 lat dla drugiego podokresu pocz?wszy od 2008?r.), a nast?pnie odj?cie tej warto?ci z warto?ci benchmarku dla lat 2013-2020. Ostatni krok mo?na przedstawi? w algorytmie:

Schemat pogl?dowy zakresu korekty benchmarków przedstawiono na rysunku poni?ej.

?

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 东明县| 筠连县| 太康县| 华池县| 肃南| 竹山县| 万荣县| 莱阳市| 卢龙县| 贵南县| 海南省| 永安市| 噶尔县| 东山县| 福贡县| 海伦市| 蒲江县| 鸡泽县| 凤城市| 南澳县| 黔南| 大同市| 保德县| 崇礼县| 绥棱县| 九龙城区| 昭觉县| 西充县| 武宁县| 怀来县| 乌兰浩特市| 厦门市| 玉环县| 蒙自县| 临沭县| 大洼县| 营山县| 阿合奇县| 瓦房店市| 平阳县| 浮山县|