Jeste? tutaj:

Krajowe ?rodki Wykonawcze

Drukuj

  1. Krajowe ?rodki Wykonawcze (K?W)
  2. Podzia? na podinstalacje podinstalacje
  3. Harmonogram okre?lenia ostatecznych przydzia?ów w K?W

?

Krajowe ?rodki Wykonawcze (K?W)

Zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy ETS wykaz instalacji obj?tych niniejsz? dyrektyw? na okres pi?ciu lat rozpoczynaj?cy si? w dniu 1 stycznia 2021 r. zostanie przed?o?ony najpó?niej dnia 30 wrze?nia 2019 r., a wykazy na ka?dy kolejny okres pi?ciu lat b?d? przedk?adane co pi?? lat po tej dacie. […] Bezp?atne uprawnienia przydziela si? jedynie instalacjom, co do których dostarczone zosta?y te informacje.”

Oznacza to, ?e:

- dane dotycz?ce Krajowych ?rodków Wykonawczych na okres 2021-2025 powinny zosta? przekazane do Komisji przed 30 wrze?nia 2019 r.

- dane dotycz?ce Krajowych ?rodków Wykonawczych na okres 2026-2030 powinny zosta? przekazane do Komisji przed 30 wrze?nia 2024 r.

Z kolei wed?ug art. 15 ust 7 rozporz?dzenia FAR, je?eli dana podinstalacja dzia?a?a przez okres krótszy ni? dwa lata kalendarzowe w odpowiednim okresie odniesienia, historyczne poziomy dzia?alno?ci stanowi? poziomy dzia?alno?ci za pierwszy rok kalendarzowy dzia?alno?ci po rozpocz?ciu normalnej dzia?alno?ci przez t? podinstalacj?.

Oznacza to, ?e w przypadku instalacji, które uzyska?y zezwolenie przed 30?czerwca 2019 r. i nie przepracowa?y pe?nego roku kalendarzowego lub nie pracowa?y przez pe?en rok 2018, konieczne b?dzie uj?cie ich w wykazie K?W z przydzia?em równym 0. Dla takich instalacji nast?pi pó?niejsze dostosowanie przydzia?u na mocy przepisów art. 10a ust 20 Dyrektywy ETS

W zwi?zku z okre?lon? w zmienionej Dyrektywie ETS definicj? instalacji nowej, a tak?e okre?lon? w art. 2?pkt 1) Rozporz?dzenia FAR definicji instalacji dotychczas dzia?aj?cej, wykaz instalacji obj?tych K?W w?odniesieniu do okresu 2021-2025 powinien zawiera? instalacje, które uzyska?y zezwolenie na emisj? nie pó?niej ni? 30?czerwca 2019 r. w odniesieniu do okresu 2026-2030 instalacje, które uzyska?y zezwolenie na emisj? nie pó?niej ni? 30 czerwca 2024 r.

Podzia? na podinstalacje

Zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy ETS ka?dy wykaz zawiera informacje na temat dzia?alno?ci produkcyjnej, transferów ciep?a i gazów, wytwarzania energii elektrycznej oraz emisji na poziomie podinstalacji w ci?gu pi?ciu lat kalendarzowych poprzedzaj?cych jego przed?o?enie.

Oznacza to kontynuacj? obecnego systemu podzia?u na podinstalacje. Definicje wszystkich obecnie okre?lonych podinstalacjj s? okre?lone w za??czniku nr 1 Rozporz?dzenia FAR.

- Przydzia? uprawnień na okres 2021-2025 okre?lony b?dzie w oparciu o dane bazowe o dzia?aniu podinstalacji w latach 2014-2018

- Przydzia? uprawnień na okres 2026-2030 okre?lony b?dzie w oparciu o dane bazowe o dzia?aniu podinstalacji w latach 2019-2023

Harmonogram okre?lenia ostatecznych przydzia?ów w K?W

Harmonogram okre?lenia ostatecznych przydzia?ów okre?la art. 14 Rozporz?dzenia FAR.

  1. Przed?o?enie wykazu instalacji obj?tych K?W do Komisji – najpó?niej dnia 30 wrze?nia 2019 r.
  2. Po otrzymaniu wykazu, o którym mowa w ust. 1, Komisja ocenia w??czenie ka?dej instalacji do wykazu oraz odpowiednie dane przed?o?one
  3. Je?eli Komisja nie odrzuci instalacji znajduj?cej si? w tym wykazie, wspomniane dane zostan? wykorzystane do obliczenia zmienionych warto?ci wska?ników.
  4. Państwa cz?onkowskie okre?laj? i zg?aszaj? wst?pn? roczn? liczb? bezp?atnych uprawnień do emisji przydzielanych ka?dej z instalacji, wykorzystuj?c zmienione warto?ci.
  5. Po zg?oszeniu wst?pnej rocznej liczby bezp?atnych uprawnień do emisji za odpowiedni okres, Komisja okre?la wspó?czynniki korekty CSCF lub LF porównuj?c zapotrzebowanie uprawnień z dost?pn? do przyznania bezp?atnie liczb?.
  6. Po okre?leniu wspó?czynników CSCF lub LF państwa cz?onkowskie okre?laj? i przedk?adaj? Komisji ostateczn? roczn? liczb? bezp?atnych uprawnień do emisji przydzielanych na ka?dy rok w?odpowiednim okresie, na który przydzielane s? uprawnienia.
ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 双牌县| 常州市| 邯郸市| 襄垣县| 西乌| 佛冈县| 连城县| 鹿泉市| 叙永县| 绩溪县| 措勤县| 常熟市| 江永县| 西和县| 双辽市| 老河口市| 嘉峪关市| 杨浦区| 庆云县| 开平市| 凤冈县| 从江县| 湄潭县| 浏阳市| 大城县| 静海县| 喀什市| 旬阳县| 宜宾市| 新余市| 通辽市| 南川市| 庆元县| 永善县| 新沂市| 宁乡县| 织金县| 甘肃省| 鄂伦春自治旗| 天全县| 昌乐县|