Jeste? tutaj:

Zasady przydzia?u

Drukuj

  1. Definicja instalacji
  2. Zdolno?? produkcyjna i znacz?ce zmiany zdolno?ci produkcyjnej
  3. System Ciep?owniczy (District heating)
  4. Metodyka monitorowania dla danych podstawowych K?W
  5. Historyczne poziomy dzia?alno?ci (HAL)
  6. Mi?dzysektorowy Wspó?czynnik Koryguj?cy
    ?

Definicja instalacji

Zgodnie z art. 3 lit. h) zmienionej Dyrektywy ETS ?Nowa instalacjaoznacza ka?d? instalacj? prowadz?c? co najmniej jedno dzia?anie wymienione w za??czniku I, która to instalacja uzyska?a zezwolenie na emisj? gazów cieplarnianych po raz pierwszy w okresie rozpoczynaj?cym si? trzy miesi?ce przed terminem przed?o?enia wykazu zgodnie z art. 11 ust. 1 i kończ?cym si? trzy miesi?ce przed terminem przed?o?enia kolejnego wykazu zgodnie z tym artyku?em.

Zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy ETS wykaz instalacji obj?tych niniejsz? dyrektyw? na okres pi?ciu lat rozpoczynaj?cy si? w dniu 1 stycznia 2021 r. zostanie przed?o?ony najpó?niej dnia 30 wrze?nia 2019 r., a wykazy na ka?dy kolejny okres pi?ciu lat b?d? przedk?adane co pi?? lat po tej dacie.

Zatem zgodnie z powy?szymi zapisami, ?instalacja istniej?ca” (incumbent installation) oznacza w?praktyce w odniesieniu do okresu 2021-2025 instalacj?, która uzyska zezwolenie na emisj? nie pó?niej ni? 30?czerwca 2019 r. oraz w odniesieniu do okresu 2026-2030 instalacj?, która uzyska zezwolenie na emisj? nie pó?niej ni? 30 czerwca 2024 r.

Zdolno?? produkcyjna i znacz?ce zmiany zdolno?ci produkcyjnej

W 3 okresie zmiany przydzia?u uprawnień do emisji s? mo?liwe w przypadku znacz?cej zmiany zdolno?ci produkcyjnych lub cz??ciowego zaprzestania dzia?alno?ci.

W 4 okresie przydzia? uprawnień b?dzie dostosowywany w bardziej elastyczny sposób w zale?no?ci od poziomów produkcji instalacji, je?eli dwuletnia ?rednia krocz?ca poziomów dzia?alno?ci zmieni si? o?ponad 15% w odniesieniu do historycznych poziomów dzia?alno?ci. Do końca 2019 r. zostanie przygotowany oddzielny akt wykonawczy okre?laj?cy zasady zmian przydzia?ów uprawnień do emisji.

Wed?ug art. 10a ust. 20 zmienionej Dyrektywy W stosownych przypadkach dostosowuje si? poziom przydzia?u bezp?atnych uprawnień dla instalacji, których eksploatacja zwi?kszy?a lub zmniejszy?a si?, co?stwierdzono na podstawie ?redniej krocz?cej z dwóch lat, o wi?cej ni? 15 % w porównaniu z poziomem pocz?tkowo zastosowanym do okre?lenia przydzia?u bezp?atnych uprawnień na odpowiedni okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

Z kolei zgodnie z art. 11 ust. 1 zmienionej Dyrektywy ka?dy wykaz zawiera informacje na temat dzia?alno?ci produkcyjnej, transferów ciep?a i gazów, wytwarzania energii elektrycznej oraz emisji na poziomie podinstalacji w ci?gu pi?ciu lat kalendarzowych poprzedzaj?cych jego przed?o?enie.

Oznacza to, ?e poziomem odniesienia do dostosowania przydzia?u b?d?: w okresie 2021-2025 dane o?poziomach dzia?alno?ci z lat 2014-2018, a w okresie 2026-2030 dane o poziomach dzia?alno?ci z?lat?2019-2023.

Wprowadzenie takiego mechanizmu dostosowania przydzia?u skutkuje brakiem konieczno?ci definiowania obecnych w istniej?cych przepisach poj?? takich jak: znacz?ce zwi?kszenie zdolno?ci produkcyjnej, znacz?ce zmniejszenie zdolno?ci produkcyjnej, znacz?ca zmiana zdolno?ci produkcyjnej, dodana zdolno?? produkcyjna, zmniejszona zdolno?? produkcyjna, rozpocz?cie zmienionej dzia?alno?ci.

System Ciep?owniczy (District heating).

Podinstalacja sieci ciep?owniczej (District heating sub-installation).

Zgodnie z art. 10b ust 4 zmienionej Dyrektywy ETS inne sektory i podsektory uznaje si? za zdolne do?przeniesienia wi?kszych kosztów uprawnień na ceny produktów i przydziela si? im bezp?atne uprawnienia w wysoko?ci 30 % liczby okre?lonej zgodnie z art. 10a. O ile nie zostanie postanowione inaczej w przegl?dzie dokonanym zgodnie z art. 30, bezp?atne uprawnienia dla innych sektorów i?podsektorów, poza systemem ciep?owniczym, s? zmniejszane stopniowo o równe liczby po 2026 roku, tak by w 2030 roku nie by?o bezp?atnych uprawnień.

Zgodnie z art. 2 pkt 5) Rozporz?dzenia FAR ?podinstalacja sieci ciep?owniczej” oznacza czynniki produkcji, produkty i?odpowiadaj?ce im emisje, które nie s? obj?te zakresem podinstalacji obj?tej wska?nikiem emisyjno?ci dla produktów i które odnosz? si? do wytwarzania, wprowadzania z instalacji obj?tej EU ETS, lub do obu tych sytuacji, mierzalnego ciep?a, które jest wyprowadzane do celów sieci ciep?owniczej.

Oznacza to, ?e przydzia? uprawnień do emisji w zwi?zku z produkcj? ciep?a na potrzeby sieci ciep?owniczych nie b?dzie po 2026 r. zmniejszany stopniowo do 0, ale b?dzie si? utrzymywa? na poziomie 30% przydzia?u wst?pnego (tj. benchmark pomno?ony przez produkcj?).

Rozporz?dzenie FAR wprowadza zmian? w dotychczasowej definicji podinstalacji obj?tej wska?nikiem emisyjno?ci opartym na cieple, polegaj?c? na wydzieleniu z niej cz??ci w?a?ciwej dla produkcji ciep?a do sieci ciep?owniczych i zdefiniowaniu nowej podinstalacji sieci ciep?owniczej.

Definicja sieci ciep?owniczych w FAR

Zgodnie z art. 2 pkt 4) Rozporz?dzenia FAR ?sie? ciep?ownicza” oznacza dystrybucj? mierzalnego ciep?a w celu ogrzewania lub ch?odzenia przestrzeni lub w celu wytwarzania ciep?ej wody do u?ytku domowego za po?rednictwem sieci, do budynków lub obiektów nieobj?tych EU ETS, z wyj?tkiem mierzalnego ciep?a stosowanego do wytwarzania produktów i powi?zanych dzia?ań lub do wytwarzania energii elektrycznej.

Nowe zasady przydzia?u uprawnień na produkcj? ciep?a do systemów ciep?owniczych.

W Rozporz?dzeniu FAR wprowadzono szereg przepisów odnosz?cych si? wy??cznie do produkcji ciep?a do sieci ciep?owniczych, m.in.:

Historyczny poziom dzia?alno?ci zwi?zanej z sieci? ciep?ownicz? odnosi si? do ?redniej arytmetycznej rocznego historycznego wprowadzania z instalacji obj?tej EU ETS mierzalnego ciep?a wyprowadzanego do celów sieci ciep?owniczej lub do produkcji tego ciep?a, lub do jednego i drugiego, w okresie odniesienia i jest wyra?ony w terad?ulach na rok;

W przypadku gdy co najmniej 95% poziomu dzia?alno?ci podinstalacji sieci ciep?owniczej lub podinstalacji obj?tych wska?nikiem emisyjno?ci opartym na cieple mo?na przypisa? do jednej z tych podinstalacji, prowadz?cy instalacj? mo?e przypisa? ??czny poziom dzia?alno?ci tych podinstalacji do?tej podinstalacji, której poziom dzia?alno?ci jest najwy?szy.

W przypadku podinstalacji sieci ciep?owniczej wst?pna roczna liczba bezp?atnych uprawnień do emisji przydzielanych na dany rok odpowiada warto?ci wska?nika emisyjno?ci opartego na cieple, pomno?onej przez historyczny poziom dzia?alno?ci zwi?zanej z sieci? ciep?ownicz?.

Okre?lenie historycznych poziomów dzia?alno?ci podinstalacji sieci ciep?owniczej b?dzie polega?o w?g?ównej mierze na wydzieleniu z dotychczasowej podinstalacji obj?tej wska?nikiem emisyjno?ci opartym na cieple dla sektorów nienara?onych na ryzyko ucieczki emisji, cz??ci mierzalnego ciep?a spe?niaj?cego kryteria okre?lone w definicji sieci ciep?owniczej.

Metodyka monitorowania dla danych podstawowych K?W

Zgodnie z art. 4 Rozporz?dzenia FAR, do wniosku o przydzia? bezp?atnych uprawnień nale?y do??czy? m.in. plan metodyki monitorowania stanowi?cy podstaw? raportu dotycz?cego danych podstawowych oraz sprawozdanie z weryfikacji.

Zgodnie z art. 8 Rozporz?dzenia FAR, prowadz?cy instalacj? ubiegaj?cy si? o przydzia? bezp?atnych uprawnień, na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2 opracowuje plan metodyki monitorowania, zawieraj?cy w szczególno?ci opis instalacji i jej podinstalacji, procesów produkcji oraz szczegó?owy opis metodyki monitorowania i ?róde? danych. Plan metodyki monitorowania zawiera szczegó?ow?, kompletn? i przejrzyst? dokumentacj? wszystkich odpowiednich etapów gromadzenia danych, a tak?e zawiera co najmniej elementy wymienione w za??czniku VI. Prowadz?cy instalacj? przedk?ada plan metodyki monitorowania w?a?ciwemu organowi do zatwierdzenia w terminie okre?lonym w art. 4?ust.?1.

Z kolei zgodnie z art. 6 Rozporz?dzenia FAR, prowadz?cy instalacj? ubiegaj?cy si? o przydzia? bezp?atnych uprawnień lub otrzymuj?cy ten przydzia? na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE monitoruje dane, które nale?y przed?o?y?, wymienione w za??czniku IV do niniejszego rozporz?dzenia, w oparciu o plan metodyki monitorowania zatwierdzony przez w?a?ciwy organ do dnia 31 grudnia 2020?r.

Plan metodyki monitorowania dla danych podstawowych K?W nie jest nazwany planem monitorowania, aby zachowa? wyra?ne rozró?nienie mi?dzy t? ?metodyk? monitorowania” dla danych podstawowych K?W, a?planem monitorowania emisji.

Plan metodyki monitorowania powinien zawiera? instrukcje dla prowadz?cego instalacj? podane w?sposób prosty i logiczny. Nale?y unika? dublowania dzia?ań i uwzgl?dnia? systemy istniej?ce na miejscu w ramach danej instalacji. Plan metodyki monitorowania powinien obejmowa? monitorowanie poziomów dzia?alno?ci, przep?ywów energii i emisji na poziomie podinstalacji, a tak?e s?u?y? jako podstawa do sporz?dzania raportów dotycz?cych danych podstawowych oraz rocznych raportów w zakresie poziomów dzia?alno?ci, wymaganych w celu dostosowania przej?ciowego przydzia?u bezp?atnych uprawnień zgodnie z art. 10a ust. 20 dyrektywy 2003/87/WE.

W celu zapewnienia spójno?ci z zasadami monitorowania w odniesieniu do planu metodyki monitorowania ustanowiono wymóg uzyskania zatwierdzenia ze strony w?a?ciwego organu. W?zwi?zku z ograniczeniami czasowymi zatwierdzenie przez w?a?ciwy organ nie powinno by? wymagane w przypadku raportu dotycz?cego danych podstawowych, które nale?y przed?o?y? w?2019?r. W takim przypadku weryfikatorzy powinni poddawa? ocenie zgodno?? planu metodyki monitorowania z wymogami okre?lonymi w rozporz?dzeniu FAR.

Rozporz?dzenie FAR wprowadza obowi?zek przekazania metodyki monitorowania dla danych podstawowych K?W wraz z wnioskiem o przydzia? uprawnień oraz wprowadza nowe zasady dotycz?ce wprowadzania zmian do tej metodyki monitorowania oraz jej ulepszania. Ma to zwi?zek z?zasadami dostosowania przydzia?u uprawnień do produkcji co b?dzie przedmiotem Decyzji w sprawie zasad dostosowania przydzia?ów w zale?no?ci od zmian poziomów dzia?alno?ci, w której okre?lone b?d? zasady dostosowania przydzia?u bezp?atnych uprawnień dla instalacji, których eksploatacja zwi?kszy?a lub zmniejszy?a si?, co stwierdzono na podstawie ?redniej krocz?cej z?dwóch lat, o wi?cej ni? 15% w?porównaniu z poziomem pocz?tkowo zastosowanym do okre?lenia przydzia?u.

Historyczne poziomy dzia?alno?ci (HAL)

Wed?ug Artyku?u 15 Rozporz?dzenia FAR, historyczny poziom dzia?alno?ci (HAL) b?dzie ?redni? arytmetyczn? z pi?ciu rocznych historycznych poziomów dzia?alno?ci podinstalacji, czyli przydzia? uprawnień na okres 2021-2025 okre?lony b?dzie w oparciu o ?redni? arytmetyczn? poziomów dzia?alno?ci w latach 2014-2018, a przydzia? uprawnień na okres 2026-2030 okre?lony b?dzie w oparciu o ?redni? arytmetyczn? poziomów dzia?alno?ci w latach 2019-2024.

W celu okre?lenia warto?ci ?redniej arytmetycznej, uwzgl?dnia si? jedynie lata kalendarzowe, w?których instalacja dzia?a?a przez co najmniej jeden dzień. Je?eli dana podinstalacja dzia?a?a przez okres krótszy ni? dwa lata kalendarzowe w odpowiednim okresie odniesienia, historyczne poziomy dzia?alno?ci stanowi? poziomy dzia?alno?ci za pierwszy rok kalendarzowy dzia?alno?ci po rozpocz?ciu normalnej dzia?alno?ci przez t? podinstalacj?. Je?eli dana podinstalacja nie dzia?a?a przez okres jednego roku kalendarzowego po rozpocz?ciu normalnej dzia?alno?ci w okresie odniesienia, historyczny poziom dzia?alno?ci okre?la si? po przed?o?eniu raportu dotycz?cego poziomu dzia?alno?ci po pierwszym roku kalendarzowym dzia?alno?ci.

W przypadku instalacji, które uzyska?y zezwolenie przed 30?czerwca 2019 r. i nie przepracowa?y pe?nego roku kalendarzowego lub nie pracowa?y przez pe?en rok 2018, konieczne b?dzie uj?cie ich w wykazie K?W z przydzia?em równym 0. Dla takich instalacji nast?pi pó?niejsze dostosowanie przydzia?u na mocy przepisów art. 10a ust. 20 Dyrektywy ETS

Mi?dzysektorowy Wspó?czynnik Koryguj?cy

Zgodnie z art. 10a ust.4 zmienionej Dyrektywy ETS bezp?atne uprawnienia przydziela si? sieciom ciep?owniczym, jak równie? kogeneracji o wysokiej sprawno?ci […]. W ka?dym roku nast?puj?cym po roku 2013 ca?kowity przydzia? uprawnień dla takich instalacji w odniesieniu do wytwarzania energii cieplnej jest korygowany wspó?czynnikiem liniowym, o którym mowa w art. 9 (przed rokiem 2021 równy 1,74%, pocz?wszy od 2021 r wspó?czynnik liniowy wynosi 2,2%) niniejszej dyrektywy, poza rokiem, w którym przydzia?y te s? korygowane w jednolity sposób zgodnie z ust. 5 niniejszego artyku?u.

Z kolei zgodnie z art. 10a ust. 5 zmienionej Dyrektywy ETS w celu zachowania […] udzia?u uprawnień, które maj? zosta? sprzedane na aukcji, w ka?dym roku, w którym suma przydzia?ów bezp?atnych uprawnień nie osi?gnie maksymalnej liczby odpowiadaj?cej udzia?om, które maj? zosta? sprzedane na aukcji, pozosta?e uprawnienia maksymalnie do tej liczby wykorzystuje si? do zapobie?enia lub ograniczenia zmniejszania przydzia?u bezp?atnych uprawnień, tak aby w kolejnych latach udzia? uprawnień, które maj? zosta? sprzedane na aukcji, zosta? zachowany. Je?eli jednak maksymalna liczba zosta?a osi?gni?ta, przydzia? bezp?atnych uprawnień jest odpowiednio dostosowywany. Wszelkich takich dostosowań dokonuje si? w sposób jednolity.

Dodatkowo zgodnie z art. 10a ust. 5a zmienionej Dyrektywy ETS dodatkowa liczba w wysoko?ci do 3 % ca?kowitej liczby uprawnień zostaje – w niezb?dnym zakresie – wykorzystana do zwi?kszenia maksymalnej dost?pnej liczby zgodnie z ust. 5.

Maksymalna pula bezp?atnych uprawnień mo?liwa do przydzielenia jest po?rednio okre?lona w art. 10?(5) zmienionej Dyrektywy ETS który mówi, ze pocz?wszy od 2021 roku i bez uszczerbku dla ewentualnej redukcji zgodnie z art. 10a ust. 5a udzia? uprawnień, które maj? zosta? sprzedane na aukcji, wynosi 57?%.

W 3 okresie, przydzia? bezp?atnych uprawnień dla instalacji b?d?cych producentami energii elektrycznej, zwi?zany z produkcj? ciep?a by? korygowany pocz?wszy od 2014 r. o?wspó?czynnik liniowy równy 1,74%, a przydzia? uprawnień dla pozosta?ych instalacji by? korygowany corocznie o jednolity mi?dzysektorowy wspó?czynnik koryguj?cy (CSCF Cross-Sectoral Correction Factor) w zwi?zku z faktem, i? ?zapotrzebowanie” na uprawnienia by?o wi?ksze ni? maksymalna pula bezp?atnych uprawnień.

W 4 okresie wprowadzono mechanizm maj?cy zapobiec konieczno?ci stosowania jednolitego mi?dzysektorowego wspó?czynnika koryguj?cego (powi?kszenie o 3% maksymalnej puli mo?liwej do przydzia?u bezp?atnie). W dalszym ci?gu jednak b?dzie stosowany wspó?czynnik liniowy w odniesieniu do przydzia?u na produkcj? ciep?a dla instalacji b?d?cych producentami energii elektrycznej, z t? ró?nic?, ?e wspó?czynnik liniowy b?dzie równy 2,2% i b?dzie stosowany wy??cznie w przypadku gdy jednolity mi?dzysektorowy wspó?czynnik koryguj?cy b?dzie równy 1 (tzn. nie b?dzie stosowany). W?przypadku gdy ?zapotrzebowanie” na uprawnienia b?dzie wi?ksze ni? maksymalna pula bezp?atnych uprawnień (nawet po powi?kszeniu o 3%), jednolity mi?dzysektorowy wspó?czynnik koryguj?cy b?dzie stosowany dla wszystkich instalacji, bez rozró?nienia czy s? producentami energii elektrycznej czy nie.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 朝阳市| 北宁市| 娄烦县| 文登市| 交口县| 牙克石市| 同心县| 开远市| 肥东县| 太和县| 化隆| 克东县| 上林县| 昭通市| 滦平县| 泽州县| 乌拉特中旗| 克拉玛依市| 葫芦岛市| 武汉市| 林州市| 紫金县| 安福县| 娱乐| 寻乌县| 扎鲁特旗| 大港区| 台前县| 东安县| 繁昌县| 咸宁市| 搜索| 咸宁市| 阳原县| 盐源县| 淮北市| 靖安县| 渝中区| 旬阳县| 图木舒克市| 辽宁省|