Jeste? tutaj:

W dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie zosta?a podpisana umowa pomi?dzy Instytutem Ochrony ?rodowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz równolegle Komisj? Europejsk?

Drukuj

W dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie zosta?a podpisana umowa pomi?dzy Instytutem Ochrony ?rodowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz równolegle Komisj? Europejsk?, dotycz?ca wspó?finansowania projektu pn.: ?System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdra?ania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)”.

Przedsi?wzi?cie Instytutu zosta?o ocenione w naborze 2016 Komisji Europejskiej jako jeden z najlepszych wniosków w ca?ej Unii Europejskiej. Znaczenie, jako?? i wyj?tkowo?? projektu LIFE Climate CAKE PL zosta?a uznana tak?e przez szereg osób i instytucji zaanga?owanych w polityk? energetyczno-klimatyczn?, co znalaz?o odzwierciedlenie w wielu listach poparcia dla tego przedsi?wzi?cia otrzymanych m.in. od ministrów Rz?du RP i państw cz?onkowskich UE, deputowanych do Parlamentu Europejskiego, mi?dzynarodowych organizacji oraz instytucji naukowych.?

Projekt pn. ?System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdra?ania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany z ?rodków unijnych z programu LIFE i wspó?finansowany z ?rodków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 瑞安市| 东城区| 丽水市| 南陵县| 洪雅县| 英超| 定州市| 松江区| 无棣县| 资兴市| 奉节县| 璧山县| 江永县| 金溪县| 江山市| 舞阳县| 黄骅市| 衡东县| 锡林郭勒盟| 漠河县| 沙湾县| 富顺县| 西贡区| 江西省| 深水埗区| 天镇县| 农安县| 寿宁县| 明光市| 松原市| 三明市| 嘉鱼县| 奉节县| 兴国县| 曲阳县| 比如县| 旬阳县| 盐边县| 怀仁县| 平原县| 苍南县|