Jeste? tutaj:

Opis projektu

Drukuj

Koncepcja projektu LIFE Climate CAKE PL zosta?a opracowana w Krajowym O?rodku Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami, który b?dzie tak?e odpowiedzialny za jego realizacj?. Warto?? projektu to 10,4 mln z?. Wsparcie KE wynosi ok. 6,16 mln z?, a wspó?finansowanie z NFO?iGW 2,09 mln z?. Projekt b?dzie realizowany od wrze?nia 2017 r. do listopada 2020 r.

Podstawowym celem projektu jest budowa trwa?ego i kompleksowego systemu tworzenia oraz wymiany informacji i wiedzy, wspomagaj?cego opracowywanie przekrojowych analiz skutków ró?nych rozwi?zań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Cele projektu wpisuj? si? we wspieranie realizacji unijnej polityki przeciwdzia?ania zmianom klimatu, wspomagaj? wdra?anie pakietu energetyczno-klimatycznego 2020 oraz ram polityki klimatycznej UE do 2030 roku, tak?e w perspektywie strategii d?ugookresowej do 2050 r.

W ramach projektu powstanie warsztat analityczny, sk?adaj?cy si? z globalnego modelu równowagi ogólnej (CGE) oraz wspó?pracuj?cych z nim modeli sektorowych energii, rolnictwa i transportu. Narz?dzia modelowe b?d? budowane przez wysokiej klasy specjalistów, którzy w efekcie realizacji ca?ego przedsi?wzi?cia stworz? kompleksowy i trwa?y zespó?, zdolny do sta?ego wspierania grupy docelowej i interesariuszy projektu. Jednocze?nie w KOBiZE tworzy si? mo?liwo?? pracy i rozwoju dla ekspertów i naukowców posiadaj?cych wiedz? w zakresie budowy, obs?ugi i wykorzystania analitycznych modeli ekonomicznych i sektorowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu na adres
e-mail:?strategie@kobize.pl.

Projekt pn. ?System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdra?ania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany z ?rodków unijnych z programu LIFE i wspó?finansowany z ?rodków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 沛县| 马尔康县| 清苑县| 墨竹工卡县| 津市市| 维西| 鸡西市| 哈尔滨市| 修武县| 孝昌县| 昌都县| 宁乡县| 兴仁县| 郑州市| 福安市| 东阳市| 囊谦县| 广水市| 阿合奇县| 临桂县| 江北区| 平乡县| 承德县| 和政县| 兴义市| 桃园市| 西畴县| 永靖县| 浪卡子县| 沿河| 久治县| 广元市| 新化县| 崇仁县| 东丰县| 临澧县| 黔江区| 会同县| 松原市| 峨山| 松滋市|