Jeste? tutaj:

Cele projektu

Drukuj

Podstawowym celem projektu jest stworzenie trwa?ego i kompleksowego systemu tworzenia i wymiany informacji i wiedzy integruj?cego informacje z ró?nych obszarów kluczowych z punktu widzenia skutecznej realizacji polityki energetyczno-klimatycznej oraz wspomagaj?cego tworzenie krótko i d?ugookresowych przekrojowych analiz wp?ywu ró?nych rozwi?zań w tym zakresie. Takie kompleksowe analizy pos?u?? do zwi?kszenia wiedzy zarówno administracji przy okre?laniu krajowych strategii, planów dzia?ań i innych dokumentów rz?dowych, jak równie? innych zainteresowanych stron i spo?eczeństwa obywatelskiego. Ten nadrz?dny cel mo?na rozpisa? na nast?puj?ce cele cz?stkowe:

  1. Opracowanie wysokiej jako?ci informacji o skutkach wdra?anych i planowanych rozwi?zań w ramach polityki energetyczno-klimatycznej UE z wykorzystaniem narz?dzi analitycznych zbudowanych w ramach projektu, co przyczyni?oby si? poprawie skuteczno?ci i efektywno?ci osi?gania celów redukcyjnych.
  2. Dostarczenie wysokiej jako?ci informacji o skutkach rozwi?zań w ramach polityki energetyczno-klimatycznej UE podmiotom administracji publicznej, podmiotom prywatnym i spo?eczeństwu w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji i zwi?kszenie potencja?u wiedzy oraz umiej?tno?ci wewn?trz administracji zajmuj?cej si? zagadnieniami polityki klimatyczno-energetycznej w Polsce.
  3. Zbudowanie kompleksowego i spójnego zestawu narz?dzi s?u??cych ocenie skutków proponowanych dzia?ań na poziomie państw cz?onkowskich i UE, tak?e w wymiarze sektorowym.
  4. Podniesienie poziomu ?wiadomo?ci ekologicznej spo?eczeństwa, ze szczególnym uwzgl?dnieniem adresatów polityki klimatyczno-energetycznej, poprzez szerokie rozpowszechnienie wysokiej jako?ci informacji wygenerowanej w ramach projektu.

Do pe?nej realizacji powy?szych celów oraz zagwarantowania ci?g?o?ci projektu, zostanie utworzone Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), tzn. kompleksowy i trwa?y zespó?, który wykorzystuj?c i rozwijaj?c powsta?y w ramach projektu warsztat analityczny, sie? interesariuszy oraz kana?y dystrybucji, w sposób ci?g?y b?dzie opracowywa? informacje i przekazywa? je adresatom na rzecz poprawy jako?ci informacji s?u??cych do podejmowanych decyzji.

Projekt pn. ?System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdra?ania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany z ?rodków unijnych z programu LIFE i wspó?finansowany z ?rodków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 灵川县| 高淳县| 碌曲县| 宾川县| 渑池县| 宁波市| 科尔| 抚州市| 崇礼县| 衡山县| 门源| 房产| 咸丰县| 广西| 镶黄旗| 兖州市| 南投市| 绥滨县| 保靖县| 永川市| 遵义县| 平塘县| 湘潭县| 南陵县| 通辽市| 定襄县| 喀喇| 武夷山市| 淮安市| 河北区| 金川县| 杭锦后旗| 浦县| 乌鲁木齐市| 疏附县| 太康县| 米脂县| 平陆县| 靖宇县| 句容市| 临夏市|