Jeste? tutaj:

Rezultaty projektu

Drukuj

W ramach projektu zaplanowano nawi?zanie wspó?pracy z co najmniej czterema ministerstwami prowadz?cymi dzia?ania w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. Zaplanowano tak?e powstanie przynajmniej pi?ciu raportów analitycznych zwi?zanych ocen? wp?ywu ró?nych rozwi?zań w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej. W celu usprawnienia prowadzenia prac zostanie powo?any Komitet Steruj?cy, który b?dzie odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków i podejmowanie decyzji w zakresie tematów prac oraz rozwi?zywanie merytorycznych kwestii spornych. Zaplanowano udzia? co najmniej pi?ciu przedstawicieli resortów w pracach Komitetu Steruj?cego. W wyniku realizacji projektu zaplanowano osi?gni?cie nast?puj?cych rezultatów:

 1. Stworzenie kompleksowego i spójnego zestawu narz?dzi s?u??cych ocenie skutków dzia?ań w ramach polityki klimatycznej? na poziomie państw cz?onkowskich i UE, tak?e w wymiarze sektorowym. W zestawie narz?dzi znajd? si? nast?puj?ce modele:
  • model sektorowy energetyczny s?u??cy odwzorowaniu i symulacjom sektora energii, w tym potencja?u redukcyjnego, prognozowanej struktury paliw i technologii wytwórczych oraz ekonomicznego wymiaru prognozowanych zmian,
  • model sektorowy transportu s?u??cy odwzorowaniu i symulacjom w tym obszarze, w tym potencja?u redukcyjnego, mo?liwo?ci wprowadzenia nowych technologii (samochody elektryczne) oraz ekonomicznego wymiaru prognozowanych zmian,
  • model sektorowy rolnictwa s?u??cy odwzorowaniu i symulacjom w tym obszarze, w tym potencja?u redukcyjnego, skutków rozwi?zań w tym obszarze oraz ekonomicznego wymiaru prognozowanych zmian,
  • dynamiczny model równowagi ogólnej CGE s?u??cy odwzorowaniu i symulacjom ca?ej gospodarki na poziomie kraju, UE i globalnym, umo?liwiaj?cy analiz? skutków ?rodowiskowych i ekonomicznych polityki klimatycznej UE, jej pojedynczych instrumentów oraz alokacji kosztów i korzy?ci tych dzia?ań,
  • modu? wymiany danych mi?dzy ww. modelami, umo?liwiaj?cy wykonywanie kompleksowych analiz zgodnie z zapotrzebowaniem podmiotów grupy docelowej,
  • dokumentacja techniczna do wszystkich ww. narz?dzi analitycznych.
 2. Stworzenie trwa?ego systemu udost?pniania oraz przep?ywu informacji o skutkach polityki klimatycznej UE, dost?pnego dla podmiotów administracji publicznej zaanga?owanych w realizacj? polityki energetyczno-klimatycznej.
 3. Stworzenie trwa?ego systemu procedur przygotowywania – na potrzeby podmiotów grupy docelowej – analiz skutków proponowanych dzia?ań (wariantów decyzyjnych) z wykorzystaniem stworzonego warsztatu analitycznego.
 4. Poprawa dost?pno?ci narz?dzi analitycznych dla podmiotów zaanga?owanych w kreowanie i realizacj? polityki klimatycznej UE, pozwalaj?cych na analiz? proponowanych rozwi?zań i wybór najkorzystniejszych opcji na poziomie Polski i UE. Poprawa ?wiadomo?ci dost?pno?ci narz?dzi analitycznych oraz umiej?tno?ci korzystania z ich mo?liwo?ci.
 5. Podniesienie ?wiadomo?ci mechanizmów, skuteczno?ci i efektywno?ci polityki klimatycznej UE w grupie docelowej, w?ród interesariuszy oraz spo?eczeństwie oraz akceptacji dla stosowanych i proponowanych rozwi?zań.
 6. Prowadzenie portalu internetowego, który b?dzie ?ród?em informacji o polityce klimatycznej UE, stosowanych rozwi?zaniach oraz skutkach tych rozwi?zań pod wzgl?dem skuteczno?ci ?rodowiskowej, efektywno?ci ekonomicznej oraz sprawiedliwo?ci w ramach UE i mi?dzysektorowej.

Projekt pn. ?System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdra?ania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany z ?rodków unijnych z programu LIFE i wspó?finansowany z ?rodków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 康乐县| 永兴县| 德昌县| 灵川县| 得荣县| 方正县| 广丰县| 德钦县| 万全县| 邹城市| 恩施市| 瑞昌市| 延吉市| 麟游县| 扎赉特旗| 抚顺市| 高淳县| 汉源县| 醴陵市| 柘荣县| 上栗县| 韶山市| 西华县| 山东省| 寻乌县| 开江县| 凯里市| 泰安市| 龙川县| 虎林市| 温宿县| 宁津县| 邵阳市| 吉水县| 金溪县| 家居| 枞阳县| 宁国市| 东宁县| 夏邑县| 漠河县|