Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Podstawowe znaczenie dla prawid?owego funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji ma prowadzenie kompletnego, spójnego, przejrzystego i dok?adnego monitorowania oraz wiarygodnej sprawozdawczo?ci w zakresie emisji gazów cieplarnianych. System ma zapewni? porównywalno?? emisji dwutlenku w?gla w ka?dym państwie cz?onkowskim UE. Regu?y dotycz?ce monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych,? okre?lone s? w rozporz?dzeniu Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Prowadz?cy instalacje i operatorzy statków powietrznych powinni wykonywa? swoje obowi?zki zwi?zane z monitorowaniem i raportowaniem emisji kieruj?c si? nast?puj?cymi zasadami:

 1. kompletno?ci – nale?y uwzgl?dni? wszystkie emisje z procesów technologicznych i spalania ze wszystkich ?róde? w ramach instalacji,
 2. spójno?ci, porównywalno?ci i przejrzysto?ci – nale?y prowadzi? monitorowanie i raportowanie w sposób spójny, przejrzysty i porównywalny na przestrzeni czasu, umo?liwiaj?cy weryfikatorowi i w?a?ciwym organom odtworzenie sposobu okre?lania wielko?ci emisji,
 3. dok?adno?ci – nale?y zapewni?, aby sposób okre?lania wielko?ci emisji nie dawa? wyników systematycznie ani celowo niedok?adnych,
 4. rzetelno?ci metodyki – zg?aszane dane nie mog? zawiera? istotnych nieprawid?owo?ci, cechowa? si? stronniczo?ci? w doborze i sposobie prezentacji informacji oraz musz? zapewnia? wiarygodny i rzetelny wykaz emisji,
 5. sta?ego doskonalenia – nale?y uwzgl?dnia? zalecenia zawarte w sprawozdaniach z weryfikacji w prowadzonych potem dzia?aniach zwi?zanych z monitorowaniem i raportowaniem.

W celu wyznaczenia emisji gazów cieplarnianych stosowane s? nast?puj?ce metody:

 1. metody oparte na obliczeniach:

a)????? metodyka standardowa (rozró?niaj?ca emisje z procesów spalania i procesów technologicznych);

Polega ona na obliczaniu wielko?ci emisji poprzez przemno?enie warto?ci:

 • danych dotycz?cych dzia?alno?ci (ilo?? paliwa lub zu?ytego procesowego materia?u wsadowego przemno?ona przez warto?? opa?ow?),
 • wspó?czynnika emisji,
 • wspó?czynnika utleniania (dla emisji z procesów spalania) lub wspó?czynnik konwersji (dla emisji z procesów technologicznych).

Wspó?czynniki obliczeniowe mog? by? wyznaczane na podstawie analiz laboratoryjnych albo, w zale?no?ci od stosowanego poziomu dok?adno?ci, z zastosowaniem warto?ci domy?lnych w tym tabel zawieraj?cych dane na temat warto?ci opa?owych (WO) i wska?ników emisji CO2 (WE) dla paliw wykorzystywanych w gospodarce krajowej w danym roku (tabele WO i WE);

b)????? metodyka bilansu masowego, polegaj?ca na przeprowadzeniu kompletnego bilansu w?gla pierwiastkowego wprowadzanego do instalacji w postaci paliw lub wsadu do procesu oraz opuszczaj?cego instalacj? w postaci produktów i odpadów;

Stosowana jest w przypadku bardziej skomplikowanych procesów produkcyjnych np. w zintegrowanych stalowniach lub zak?adach przemys?u chemicznego.

?

 1. metody oparte na pomiarach

Obiektem pomiarów s? same gazy cieplarniane w gazach odlotowych instalacji.

?

 1. metodyka, która nie jest oparta na poziomach dok?adno?ci (?metodyka rezerwowa”)

Stosowana w instalacjach, w których wyst?puj? specjalne uwarunkowania, w których stosowanie systemu poziomów dok?adno?ci jest technicznie niewykonalne lub prowadzi do nieracjonalnych kosztów ponoszonych przez prowadz?cego instalacj?.

?

 1. ??czenie metod.

Mo?liwo?? ??czenia ww. metod dotyczy tych przypadków, dla których za??cznik IV rozporz?dzenia 601/2012 nie zawiera wymogu stosowania konkretnych metod. ??czenie ró?nych metod monitorowania mo?na stosowa? jedynie pod warunkiem, ?e nie dochodzi do luk w danych ani do podwójnego liczenia emisji.

?

Wybrana metodyka monitorowania musi by? opisana w planie monitorowania i zatwierdzona przez organ w?a?ciwy w decyzji zezwalaj?cej na emisj? gazów cieplarnianych. Prowadz?cy instalacj?, uczestnicz?c? w systemie handlu uprawnieniami do emisji, jest zobowi?zany do rozliczenia wielko?ci emisji za ka?dy rok okresu rozliczeniowego na podstawie rocznego raportu o emisji gazów cieplarnianych, który dodatkowo podlega procesowi weryfikacji przez akredytowanych weryfikatorów. Aktem prawnym, który reguluje proces weryfikacji raportów jest rozporz?dzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. W trakcie audytu kontrolowana jest zgodno?? informacji zawartych w raporcie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz z planem monitorowania zatwierdzonym w decyzji zezwalaj?cej na emisj? gazów cieplarnianych z instalacji obj?tej systemem. Ponadto weryfikacja stanowi gwarancj?, ?e raport zawiera wiarygodne i rzetelne dane, a wielko?? emisji dwutlenku w?gla zosta?a okre?lona prawid?owo. Dopiero wydanie pozytywnej opinii, przez akredytowanego weryfikatora, umo?liwia rozliczenie rocznej emisji z instalacji.?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 兴仁县| 吉水县| 巍山| 岗巴县| 郴州市| 临汾市| 易门县| 建昌县| 合江县| 嘉义县| 阿尔山市| 镇远县| 玛曲县| 石柱| 迁安市| 鞍山市| 寿阳县| 阜城县| 抚顺县| 合江县| 奉贤区| 辽宁省| 江口县| 监利县| 浙江省| 巴马| 蚌埠市| 沧源| 靖宇县| 广南县| 葫芦岛市| 宜黄县| 织金县| 贵州省| 永年县| 新闻| 抚松县| 河北省| 澎湖县| 洛川县| 遂宁市|