Jeste? tutaj:

Tabele WO i WE

Drukuj

Prowadz?cy instalacj? wyznacza wspó?czynniki obliczeniowe u?ywane do wyznaczenia emisji jako warto?ci domy?lne lub warto?ci oparte na analizie, zale?nie od w?a?ciwego poziomu dok?adno?ci.

Je?eli prowadz?cy instalacj? wyznacza wspó?czynniki obliczeniowe jako warto?ci domy?lne, wówczas, zgodnie z wymogami dotycz?cymi w?a?ciwego poziomu dok?adno?ci, okre?lonymi w za??cznikach II i VI rozporz?dzenia Komisji Europejskiej nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. mo?e wykorzysta? wspó?czynniki stosowane przez państwo cz?onkowskie w krajowej inwentaryzacji przekazanej do Sekretariatu Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Poni?ej przedstawiono tabele zawieraj?ce dane na temat warto?ci opa?owych (WO) i wska?ników emisji CO2 (WE) dla paliw wykorzystywanych w gospodarce krajowej w danym roku, przygotowane w oparciu o krajow? inwentaryzacj? emisji gazów cieplarnianych.

?

Wska?niki wymienione w tabelach mog? by? tak?e u?ywane w niektórych przypadkach do wyznaczania efektywno?ci energetycznej budynków, zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wi?cej informacji tutaj.

?

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 天津市| 南雄市| 元氏县| 中西区| 云龙县| 崇仁县| 阜城县| 绥阳县| 霍山县| 宁陕县| 农安县| 荔波县| 桃园县| 明溪县| 竹山县| 潮安县| 玉溪市| 边坝县| 福贡县| 郎溪县| 崇文区| 庄浪县| 綦江县| 中牟县| 天镇县| 宜兰市| 文登市| 呼图壁县| 小金县| 朝阳区| 泉州市| 石首市| 渝中区| 都昌县| 泸水县| 赤水市| 肃宁县| 徐水县| 行唐县| 新宁县| 青浦区|