Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Pakiet energetyczno-klimatyczny wprowadzi? do prawodawstwa unijnego kompleksowe rozwi?zania dotycz?ce redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej, zarówno w EU ETS (na poziomie instalacji), jak i w sektorach non-ETS (na poziomie kraju).

Pod poj?ciem non-ETS rozumie si? t? cz??? krajowych emisji gazów cieplarnianych, które nie s? obj?te systemem EU ETS. Do emisji non-ETS zalicza si? nast?puj?ce sektory:

  • transport,
  • rolnictwo,
  • odpady,
  • emisje przemys?owe poza ETS,
  • sektor komunalno-bytowy z budynkami, ma?ymi ?ród?ami, gospodarstwami domowymi, us?ugami itp.

Wielko?? emisji zaliczanych do non-ETS jest w Polsce mniej wi?cej podobna do wielko?ci emisji w EU?ETS, natomiast w ca?ej Unii Europejskiej udzia? emisji non-ETS stanowi ok. 55% wielko?ci emisji ca?kowitej. Jednak, w przeciwieństwie do EU?ETS, który dotyczy bezpo?rednio wielko?ci emisji z?poszczególnych instalacji, wielko?ci emisji non-ETS okre?la si? na poziomie państw cz?onkowskich Unii Europejskiej.

Prawodawstwo unijne reguluje obecnie ten obszar emisji i nak?ada na państwa cz?onkowskie cele redukcji emisji w podziale na dwa okresy rozliczeniowe 2013-2020?oraz?2021-2030

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U

Tagi: non-ETS nETS ESD AEA rolnictwo transport odpady limit 14% limit emisji pakiet energetyczno-klimatyczny

三星福彩 高唐县| 墨脱县| 成武县| 满城县| 永宁县| 隆尧县| 普格县| 鹤岗市| 勐海县| 大丰市| 佛冈县| 大姚县| 鹤庆县| 施秉县| 榆林市| 皮山县| 石林| 玉龙| 台湾省| 夏河县| 酒泉市| 米林县| 江陵县| 固镇县| 任丘市| 商城县| 兰西县| 定边县| 九台市| 南涧| 建湖县| 潢川县| 宜宾县| 辛集市| 南丹县| 乐山市| 隆回县| 于都县| 常州市| 敦煌市| 章丘市|