Jeste? tutaj:

Prawo

Drukuj

Zagadnienie emisji w non-ETS podlega regulacjom wynikaj?cym z tzw. decyzji non-ETS (ang. ESD, Effort Sharing Decision), czyli decyzji 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysi?ków podj?tych przez państwa cz?onkowskie, zmierzaj?cych do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi?zań Wspólnoty dotycz?cych redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Z decyzj? non-ETS s? powi?zane inne uszczegó?awiaj?ce akty prawne, takie jak dwie decyzje Komisji, które wyznaczaj? limity emisji krajowych z sektorów non-ETS dla wszystkich państw cz?onkowskich, na poszczególne lata okresu 2013-2020. Jedna decyzja okre?la roczne limity emisji (decyzja Komisji nr 2013/162/UE z dnia 26 marca 2013 r.), a druga je dodatkowo koryguje (decyzja Komisji nr 2013/634/UE z dnia 31 pa?dziernika 2013 r. dotycz?ca dostosowania rocznych limitów emisji państw cz?onkowskich na lata 2013–2020).

Monitorowanie wielko?ci emisji oraz sprawozdawczo?? w zakresie non-ETS reguluj? dwa rozporz?dzenia Komisji. Jedno dotyczy zasad monitorowania i sprawozdawczo?ci; jest to tzw. rozporz?dzenie MMR (ang. Mechanism for monitoring and reporting), czyli Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczo?ci emisji gazów cieplarnianych oraz zg?aszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, maj?cych znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylaj?ce decyzj? nr 280/2004/WE. Drugie rozporz?dzenie stanowi uzupe?nienie poprzedniego o szablony i formularze do raportowania, b?d?c rozporz?dzeniem wykonawczym do MMR, czyli Rozporz?dzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 749/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie struktury, formatu, procesu przekazywania i przegl?du informacji zg?aszanych przez państwa cz?onkowskie zgodnie z rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013.

Na podstawie raportowanych wielko?ci krajowych emisji, Komisja ma corocznie wydawa? decyzje okre?laj?ce wielko?ci emisji non-ETS w państwach cz?onkowskich w roku, którego dotycz? raporty. Wielko?? tej emisji b?dzie musia?a by? zbilansowana przez roczny przydzia? emisji oraz – w zale?no?ci od potrzeb – przez odpowiednie inne dzia?ania okre?lone w decyzji ESD, takie jak tzw. mechanizmy elastyczno?ci?i umorzenie jednostek CER/ ERU.

Szczegó?owe uregulowania prawne dotycz?ce zasad rozliczania emisji w non-ETS i funkcjonowania jednostek AEA w rejestrze okre?la równie? tzw. rozporz?dzenie rejestrowe, czyli Rozporz?dzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiaj?ce rejestr Unii zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylaj?ce rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011.

Na gruncie prawa krajowego zagadnienie non-ETS porusza ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych?(Dz. U. z 2015 r. poz. 1223). Zmienia ona ustaw? z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, z pó?n. zm.) do której wprowadza uregulowania prawne w zakresie non-ETS. Dotycz? one nowych zadań dla KOBiZE, polegaj?cych g?ównie na opracowywaniu sprawozdań z krajowej rocznej emisji gazów cieplarnianych nieobj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz zwi?zanych z nimi sprawozdań z realizacji krajowych polityk w zakresie redukcji emisji w non-ETS i wykorzystania jednostek CER/ERU, a tak?e – w przypadku wyst?pienia takiej konieczno?ci – opracowania planu dzia?ań koryguj?cych ?na potrzeby pokrycia deficytu zaistnia?ego w krajowym limicie. Ponadto ustawa wprowadza zagadnienie non-ETS do krajowego systemu zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (zwanego systemem zarz?dzania) poprzez do??czenie do niego zarz?dzania krajowym limitem emisji gazów cieplarnianych i obrotu jednostkami rocznych limitów emisji. Ustawa reguluje sposób zarz?dzania tym limitem na poziomie krajowym, wprowadzaj?c do polskiego porz?dku prawnego zapisy ww. decyzji non-ETS.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 九龙坡区| 五大连池市| 黎城县| 永寿县| 葵青区| 北川| 巧家县| 蓬莱市| 公主岭市| 五峰| 远安县| 光泽县| 锡林郭勒盟| 威宁| 顺义区| 临武县| 杭州市| 新田县| 绥江县| 博野县| 慈利县| 泾源县| 出国| 五寨县| 凌海市| 庆云县| 通海县| 罗田县| 云梦县| 肇东市| 南汇区| 西安市| 浦县| 金坛市| 盐津县| 壶关县| 烟台市| 江达县| 大连市| 云浮市| 礼泉县|