Jeste? tutaj:

Okres 2013-2020

Drukuj

Pakiet energetyczno-klimatyczny stanowi zbiór dokumentów legislacyjnych (dyrektyw i decyzji), które wprowadzaj? mechanizmy maj?ce doprowadzi? do osi?gni?cia ambitnych celów UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i energii. Dwa kluczowe elementy pakietu odnosz?ce si? do emisji gazów cieplarnianych, to:

  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS), (ang. Emission Trading Scheme) oraz
  • decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysi?ków podj?tych przez państwa cz?onkowskie, zmierzaj?cych do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi?zań Wspólnoty dotycz?cych redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja ESD) (ang. Effort Sharing Decision).

Konieczno?? redukcji emisji w sektorach non-ETS obecnie wynika z przyj?cia decyzji ESD, która obowi?zuje do 2020 r. W przeciwieństwie do EU ETS, który dotyczy bezpo?rednio wielko?ci emisji z?poszczególnych instalacji, wielko?ci emisji non-ETS okre?la si? na poziomie państw cz?onkowskich Unii Europejskiej.

Decyzja ESD zak?ada w skali ca?ej UE 10% cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobj?tych systemem EU ETS. W ramach non-ETS unijny cel redukcyjny zosta? zró?nicowany, a limity przyznane państwom cz?onkowskim na okres do 2020 r. mieszcz? si? w przedziale od -20% do +20% w stosunku do wielko?ci emisji gazów cieplarnianych nieobj?tych systemem EU ETS w roku 2005. Dzi?ki temu cz??? mniej zamo?nych państw cz?onkowskich mo?e nawet zwi?ksza? swoj? emisj? w okresie 2013-2020. Roczne limity emisji (liczba jednostek AEA) dla państw cz?onkowskich zosta?y okre?lone decyzjami KE ws. wielko?ci limitów. Przyznana Polsce wielko?? emisji w okresie 2013-2020 wynosi +14% w stosunku do roku 2005. W zwi?zku z tym, ?e non-ETS dotyczy emisji krajowych, sprawozdawczo?? i rozliczanie si? z corocznych wielko?ci emisji w non-ETS spoczywa na stronie rz?dowej.

Rysunek 1. Cele redukcyjne p. cz?. w obszarze non-ETS w perspektywie 2020 roku (ESD)

?ród?o: Opracowanie w?asne KOBiZE na podstawie KE

Decyzja ESD jest powi?zana z szeregiem uszczegó?awiaj?cych rozporz?dzeń, które reguluj? m.in. sprawy monitorowania, raportowania i sprawozdawczo?ci. Przepisy decyzji zosta?y transponowane do prawodawstwa krajowego poprzez wprowadzenie ich do Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1271).

Do rozliczania emisji krajowych z sektorów non-ETS s?u?? jednostki rocznych limitów emisji (ang. Annual Emission Allocation, AEA) (1 AEA = 1 t CO2 ekw.)

W procesie rozliczania emisji w non-ETS państwa cz?onkowskie mog? zastosowa? mechanizmy elastyczno?ci w?celu zbilansowania emisji krajowej, tj.:

  • Obrót limitami emisji (jednostki AEA):

-????? państwo cz?onkowskie ma mo?liwo?? po?yczenia z kolejnego roku do 5% swojego rocznego limitu emisji (po?yczanie jednostek AEA).

-????? je?eli emisje s? ni?sze ni? roczny limit, to państwo cz?onkowskie mo?e równie? przenie?? na kolejne lata swoj? nadwy?k? tj. niewykorzystan? cz??? limitu (przenoszenie jednostek AEA);

-????? państwo cz?onkowskie ma mo?liwo?? przekazania innym państwom cz?onkowskim do 5% swojego rocznego limitu emisji z danego roku;

-????? państwo cz?onkowskie ma mo?liwo?? przekazania innym państwom cz?onkowskim ca?? nadwy?k? swojego rocznego limitu emisji.

  • Wykorzystanie jednostek CER/ERU

Ponadto istnieje równie? mo?liwo?? wykorzystania mi?dzynarodowych jednostek CER/ERU (pochodz?cych z realizacji projektów CDM/JI) do rozliczenia emisji w non-ETS. Roczna liczba wykorzystania tych jednostek nie mo?e przekracza? 3% emisji gazów cieplarnianych obj?tych non-ETS w 2005 r. Niewykorzystana w danym roku mo?liwo?? wykorzystania jednostek CER/ERU mo?e zosta? przeniesiona na kolejne lata okresu rozliczeniowego. Dodatkowo ka?de p. cz?. mo?e przekaza? innemu państwu swoje prawo w tym zakresie.

Rodzaje jednostek dopuszczonych do wykorzystania w non-ETS wymienione s? w art. 5 ESD.

?

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 临海市| 随州市| 临沧市| 泽库县| 固始县| 英德市| 宣武区| 当雄县| 墨玉县| 翁牛特旗| 潍坊市| 广河县| 怀仁县| 宕昌县| 安康市| 云梦县| 当阳市| 林芝县| 鲁甸县| 广汉市| 鄂温| 东莞市| 大理市| 淮安市| 黄石市| 堆龙德庆县| 临沭县| 平遥县| 临湘市| 榕江县| 基隆市| 寿阳县| 天气| 武清区| 温泉县| 镇赉县| 吉林市| 安吉县| 满城县| 南雄市| 普宁市|