Jeste? tutaj:

Okres 2021-2030

Drukuj

Rada Europejska przyj??a w 2014 r. Konkluzje, w których okre?li?a ramy europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030[1]. W konkluzjach okre?lono cel redukcji emisji przez UE, zak?adaj?cy ograniczenie wewn?trznych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z 1990 r. Uzgodniono, ?e dla osi?gni?cia celu mi?dzynarodowego do 2030 r. w sposób najbardziej racjonalny pod wzgl?dem kosztów nale?y ustali? dwa osobne cele dla sektorów: EU ETS (-43% w stosunku do 2005 r.) oraz non-ETS (-30% w stosunku do 2005 r.). Tak, jak mia?o to miejsce w okresie 2013-2020 [klik – hiper??cze], wielko?ci emisji non-ETS okre?la si? na poziomie państw cz?onkowskich Unii Europejskiej.

W okresie 2013-2020 kwestie dotycz?ce sektorów non-ETS reguluje decyzja ESD, jednak w zwi?zku ze zbli?aj?cym si? kolejnym okresem 2021-2030, przyj?ta zosta?a nowa regulacja b?d?ca nast?pc? ESD, czyli Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/842 (tzw. rozporz?dzenie ESR)[2].

Zgodnie z ESR, Polska jest zobowi?zana do redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS do 2030 r. o 7% wzgl?dem poziomu w 2005 r.

Rysunek 2 Cele redukcyjne p. cz?. w obszarze non-ETS w perspektywie 2030 roku (ESR)

?ród?o: Opracowanie w?asne KOBiZE na podstawie KE

Zgodnie z zapisami ESR, cele redukcyjne okre?lone dla poszczególnych p.?cz?. maj? by? podstaw? do wyznaczenia rocznych limitów jednostek AEA w okresie 2021-2030. Roczne limity AEA b?d? stanowi? ?bud?et emisyjny” ka?dego p.?cz?. w tym okresie.

Do rozliczania emisji krajowych z sektorów non-ETS s?u?? jednostki rocznych limitów emisji (ang. Annual Emission Allocation, AEA) (1 AEA = 1 t CO2 ekw.)

W procesie rozliczania emisji w non-ETS państwa mog? zastosowa? mechanizmy elastyczno?ci w?celu zbilansowania emisji krajowej, tj.:

  • Obrót limitami emisji (jednostki AEA):

Po?yczanie jednostek AEA celem osi?gni?cia zgodno?ci p. cz?. mo?e po?yczy?:

-????? do 10% swojego rocznego limitu emisji (AEA) z kolejnego roku w latach 2021-2025;

-????? do 5% swojego rocznego limitu emisji (AEA) z kolejnego roku w latach 2026-2029 .

Przenoszenie jednostek AEA (tzw. bankowanie) – je?eli emisje s? ni?sze ni? roczny limit z?wykorzystaniem elastyczno?ci, p.?cz?. mo?e przenie?? na kolejne lata (do 2030 r.) swoj? nadwy?k? AEA:

-????? w przypadku 2021 r. – bez ograniczeń, na dowolny kolejny rok okresu rozliczeniowego (do 2030);

-????? w przypadku lat 2022-2029 – do 30% swoich rocznych limitów emisji do tego roku /swojego skumulowanego bud?etu AEA do danego roku, w którym nast?puje bankowanie, bankowa? mo?na na dowolny kolejny rok okresu rozliczeniowego (do 2030).

Transfer jednostek AEA – p. cz?. mo?e przekaza? innym p. cz?.:

-?? w latach 2021-2025 do 5% swojego rocznego limitu emisji na dany rok,

-?? w latach 2026-2030 do 10% swojego rocznego limitu emisji na dany rok.

Je?eli zweryfikowane emisje za dany rok s? ni?sze ni? roczny limit dla tego roku (z wykorzystaniem elastyczno?ci), p. cz?. mo?e przekaza? innemu p. cz?. ca?? niewykorzystan? cz??? swojego rocznego limitu emisji (nadwy?k? swojego rocznego limitu emisji).

Kupuj?cy mo?e wykorzysta? nabyte AEA do rozliczenia swoich emisji w dowolnym kolejnym roku okresu rozliczeniowego do 2030.

  • Elastyczno?? z EU ETS (tzw. mechanizm ?one-off reduction”)

Elastyczno?? z EU ETS polega na jednorazowym umorzeniu (?one-off reduction”) jednostek EUA z?systemu EU ETS na rzecz rozliczenia emisji w ESR. W okresie 2021-2030 b?dzie dost?pna do anulowania pula maksymalnie 100 mln uprawnień (EUA) w ca?ej UE w celu oceny zgodno?ci wybranych dziewi?ciu p. cz?. wymienionych w za??czniku II do ESR. Elastyczno?? ta nie dotyczy Polski. ESR okre?la równie? maksymalny odsetek rocznie umarzanych uprawnień pochodz?cych z EU ETS na potrzeby rozliczenia emisji w sektorach non-ETS, dla ka?dego z uprawnionych p. cz?. (Luksemburg i Irlandia – po 4%, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Malta i Szwecja – po 2%). Uprawnione p. cz?. do 31 grudnia 2019 r. musz? powiadomi? KE, jak? liczb? jednostek EUA b?d? chcia?y umorzy? w ramach wyznaczonego limitu w celu rozliczenia w ESR (z opcj? rewizji tej ilo?ci dwukrotnie w ca?ym okresie rozliczeniowym: w 2024 r. i w 2027 r.). Tym samym uprawnienia te zostan? wycofane z EU ETS.

  • Rezerwa bezpieczeństwa

ESR ustanawia rezerw?, której pula wynosi 105 mln t CO2 ekw. Jest to dodatkowa elastyczno?? (poza opisanymi powy?ej), z której p. cz?. b?d? mog?y korzysta? na koniec okresu rozliczeniowego, o ile wype?niony zostanie cel UE -30% do 2030 r.

Warunki dost?pu do rezerwy dla p. cz?.:

-??????? poziom PKB na 1 mieszk. poni?ej ?redniej UE;

-??????? wype?nienie z nadwy?k? indywidualnego celu redukcyjnego w ESD w 2013-2020;

-??????? deficyt za okres 2026-2030 pomimo wcze?niejszego wykorzystania mechanizmów elastyczno?ci w ESR.

Kwalifikuj?ce si? p. cz?. b?d? mog?y wykorzystywa? jednostki z rezerwy w wielko?ci do 20% swojej nadwy?ki za okres 2013-2020, a przy zbiorczym przekroczeniu warto?ci 105 mln t CO2 ekw., limity wykorzystania rezerwy dla poszczególnych p. cz?. maj? by? obni?ane pro rata.

[1] Konkluzje Rady Europejskiej z dn. 23-24 pa?dziernika 2014 r.

[2] Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wi???cych rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa cz?onkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniaj?cych si? do dzia?ań na rzecz klimatu w celu wywi?zania si? z zobowi?zań wynikaj?cych z Porozumienia paryskiego oraz zmieniaj?ce rozporz?dzenie (UE) nr 525/2013 (Dz. U. L 156 z 19.6.2018).

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 新邵县| 福泉市| 仙游县| 沂南县| 亳州市| 台东市| 房产| 崇左市| 平潭县| 荆州市| 鄂托克前旗| 丹凤县| 富阳市| 临高县| 汾阳市| 井冈山市| 苏尼特右旗| 峡江县| 廉江市| 墨竹工卡县| 阿鲁科尔沁旗| 门源| 浦县| 桂林市| 长葛市| 九江县| 漳州市| 怀安县| 高台县| 从化市| 大同市| 金阳县| 南平市| 阳西县| 安龙县| 广灵县| 木兰县| 新宁县| 荆门市| 宁明县| 云和县|