Jeste? tutaj:

Pakiet 2013-2020

Drukuj

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawi?a pakiet dokumentów, g?ównie legislacyjnych, okre?lanych, jak tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny. Dokumenty te maj? na celu realizacj? przyj?tych przez Rad? Europejsk? w 2007 r. za?o?eń dotycz?cych przeciwdzia?ania zmianom klimatycznym, stanowi?cych, ?e do 2020 r. Unia Europejska:

  • o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych (z opcj? 30% redukcji, o ile w tym zakresie zostan? zawarte stosowne porozumienia mi?dzynarodowe) w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;
  • o 20% zwi?kszy udzia? energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii;
  • o 20% zwi?kszy efektywno?? energetyczn?, w stosunku do prognoz na rok 2020,
  • zwi?kszy udzia? biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych co najmniej do 10%.

Po prawie rocznych pracach, w grudniu 2008 r. osi?gni?to porozumienie pomi?dzy Parlamentem Europejskim i Rad? UE – Pakiet energetyczno-klimatyczny zosta? przyj?ty, a publikacja jego poszczególnych elementów w Dzienniku Urz?dowym UE nast?pi?a w dniu 5 czerwca 2009 r.

Dwa kluczowe elementy przyj?tego pakietu odnosz?ce si? do emisji gazów cieplarnianych to:

  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS) link, oraz
  • decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysi?ków podj?tych przez państwa cz?onkowskie, zmierzaj?cych do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi?zań Wspólnoty dotycz?cych redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS) link.

Poni?szy wykres ilustruje zobowi?zania redukcyjne w zakresie emisji gazów cieplarnianych w UE, za? tabela pod wykresem pokazuje cele dla Polski, tak?e w zakresie OZE.

?ród?o: prezentacja Komisji Europejskiej

?ród?o: opracowanie w?asne KOBiZE

?

Z uwagi na to, ?e wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) obejmuje obecnie ok. 10 tys. instalacji w sektorze energetycznym i innych ga??ziach przemys?u, które odpowiadaj? za ponad po?ow? emisji CO2 i 40% emisji wszystkich gazów cieplarnianych, g?ównym narz?dziem obni?ania emisji we Wspólnocie jest system EU ETS. W tym zakresie zak?ada si?, ?e w trzeciej fazie wdra?ania systemu EU ETS, w latach 2013-2020 powinno doj?? do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 21% w porównaniu do poziomów emisji z 2005 r. Fakt ten, niezale?nie od metody rozdzia?u uprawnień, determinuje ?redni? liczb? uprawnień dost?pn? dla podmiotu gospodarczego obj?tego tym systemem.

Pozosta?e 60% emisji gazów cieplarnianych b?dzie obj?te przepisami drugiego kluczowego dokumentu, którym jest decyzja non-ETS. Decyzja ta zak?ada w skali ca?ej UE 10% cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nie obj?tych systemem EU ETS, m.in. transport, rolnictwo, budownictwo. W ramach non-ETS unijny cel redukcyjny zosta? zró?nicowany i cz??? mniej zamo?nych państw cz?onkowskich mo?e nawet zwi?ksza? swoj? emisj? w okresie 2013-2020. Zgodnie z zapisami Polska ma mo?liwo?? zwi?kszenia w?asnej emisji w sektorze non-ETS o 14%.

Pocz?tkowo Komisja Europejska zak?ada?a, ?e podstawow? metod? rozdzia?u uprawnień b?dzie system aukcyjny. Obowi?zek ten wprowadzany b?dzie stopniowo (w efekcie negocjacji ??cznie ponad 90% uprawnień w sektorach przemys?owych b?dzie przyznawana bezp?atnie), wed?ug ró?nych ?cie?ek i w oparciu o zró?nicowane kryteria, w zale?no?ci od sektora gospodarki. Dyrektywa EU ETS zasadniczo dzieli sektory obj?te systemem EU ETS na trzy grupy: nara?one na ucieczk? emisji, producentów energii elektrycznej oraz pozosta?e ga??zie przemys?u, w tym produkcj? ciep?a. Wprowadzono mo?liwo?? zastosowania derogacji dla sektora elektroenergetycznego w nowych państwach cz?onkowskich UE, czyli odst?pstwa od 100% obowi?zku zakupu uprawnień w drodze aukcji. Sektor elektroenergetyczny mo?e otrzymywa? cz??? uprawnień bezp?atnie, przy spe?nieniu okre?lonych w dyrektywie warunków. Zasady przydzia?u uprawnień dla poszczególnych sektorów przedstawia poni?szy wykres.

?ród?o: Opracowanie KASHUE ?Zadania wynikaj?ce z projektowanych regulacji dotycz?cych redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej”, Warszawa, czerwiec 2009 rok.

?

System bezp?atnych przydzia?ów uprawnień zosta? oparty na wska?nikach emisji (benchmarkach), okre?lonych dla poszczególnych sektorów w drodze decyzji Komisji Europejskiej (2011/278/UE) link. Ponadto, w drodze decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. (2010/2/UE) oraz 2014 r. (2014/746/UE) link zosta?a okre?lona lista sektorów nara?onych na ucieczk? emisji (carbon leakage)

Problem ucieczki emisji wi??? si? z ryzykiem przenoszenia produkcji poza obszar UE, w zwi?zku z nadmiernym obci??eniem producentów obj?tych systemem EU ETS kosztami zakupu uprawnień do emisji. Sektorom tym przys?uguje maksymalnie 100% darmowych uprawnień. Sektory przemys?owe nie nara?one na ucieczk? emisji mog? natomiast, na podstawie ustalonych wska?ników, od 2013 r. otrzymywa? maksymalnie 80% bezp?atnych uprawnień, a ilo?? ta b?dzie corocznie zmniejszana tak, aby osi?gn?? maksymalnie poziom 30% w roku 2020 i 0% w 2027 r. Nale?y jednak mie? na uwadze, ?e zastosowanie wska?ników emisji obni?a dodatkowo przydzia? darmowych uprawnień.

Komisja Europejska zobowi?zana jest do okre?lenia wykazu sektorów nara?onych na ucieczk? emisji CO2 raz na pi?? lat pocz?wszy od 31.12.2009 r. Wykaz przyjmowany jest w procedurze komitologii. Warunkiem koniecznym znalezienia si? w wykazie sektorów jest ??czne spe?nienie dwóch kryteriów ilo?ciowych:

  • kosztowego - stosunek kosztów po?rednich i bezpo?rednich produkcji (wynikaj?cych z wdro?enia dyrektywy) do warto?ci dodanej brutto musi wynosi? co najmniej 5%;
  • intensywno?ci handlu - stosunek warto?? importu i eksportu poza UE (z i do krajów trzecich) do wielko?ci rynku UE – warto?ci obrotu wewn?trznego i importu, musi wynosi? powy?ej 10%.

W ww. wykazie znajd? si? równie? te sektory, które spe?ni? przynajmniej jeden z powy?szych kryteriów ilo?ciowych, ale jedynie w przypadku, gdy jego warto?? wynosi co najmniej 30% dla kryterium kosztowego lub powy?ej 30% dla kryterium intensywno?ci handlu.

Zasady alokacji uprawnień obowi?zuj?ce w III okresie rozliczeniowym EU ETS powoduj? konieczno?? nabycia w zale?no?ci od sektora, do?? znacznej cz??ci uprawnień. Brakuj?ce uprawnienia b?dzie mo?na naby? na aukcjach, rynku wtórnym, zakupi? jednostki Kioto, b?d? te? wykorzysta? zaoszcz?dzone uprawnienia nabyte w latach 2008-2012.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U

Tagi: aukcja uprawnień okres rozliczeniowy pakiet klimatyczno-energetyczny uprawnienia EUA dyrektywa EU ETS pakiet energetyczno-klimatyczny uprawnienia bezp?atne benchmark carbon leakage ucieczka emisji polityka klimatyczna EU ETS rozporz?dzenie aukcyjne

三星福彩 天镇县| 谷城县| 普兰店市| 峡江县| 运城市| 黔江区| 新乡县| 岫岩| 即墨市| 元谋县| 顺义区| 泰宁县| 监利县| 巧家县| 敦煌市| 读书| 布尔津县| 吕梁市| 寿阳县| 宝坻区| 沾益县| 洪江市| 潜江市| 清流县| 府谷县| 普宁市| 泽州县| 嘉鱼县| 泸西县| 芦溪县| 简阳市| 湟源县| 开江县| 衡水市| 荆州市| 泌阳县| 祥云县| 阆中市| 新建县| 抚顺市| 怀来县|