Jeste? tutaj:

Pakiet 2021-2030

Drukuj

Przywódcy państw cz?onkowskich Unii Europejskiej uzgodnili podczas szczytu w Brukseli 23 pa?dziernika 2014 r. cele polityki klimatycznej UE do roku 2030. Podstawowym celem tej polityki pozostaje redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku o co najmniej 40% w stosunku do roku 1990. Ponadto uzgodniono cel dotycz?cy poprawy efektywno?ci energetycznej okre?lony jako 27% zmniejszenie zapotrzebowania w relacji do prognoz oraz osi?gni?cie co najmniej 27% udzia?u ?róde? odnawialnych w ca?kowitym zu?yciu energii. W uzasadnieniu podkre?la si?, ?e osi?gni?cie tak zdefiniowanych celów sprawi, i? gospodarka Unii Europejskiej, w tym jej system energetyczny stan? si? bardziej konkurencyjne, jednocze?nie wzro?nie poziom bezpieczeństwa energetycznego i skuteczno?? walki ze zmianami klimatu. Powy?sze cele polityki klimatycznej odnosz? si? do ca?ej Unii Europejskiej, natomiast na obecnym etapie w ró?ny sposób definiowane s? szczegó?owo?? i udzia? państw cz?onkowskich oraz sektorów gospodarki w ich osi?gni?ciu.

?

Zobowi?zania UE do 2030 r. w stosunku do celu 2020

?ród?o: Opracowanie w?asne KOBiZE

?

Reforma i rozwój EU ETS

W przyj?tej formie polityki klimatycznej zak?ada si?, ?e oko?o po?owa ogólnego wysi?ku redukcyjnego zostanie wykonana przez system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), który pozostaje podstawowym instrumentem UE w tym obszarze. Przewiduje si?, ?e redukcja emisji gazów cieplarnianych obj?tych systemem EU ETS si?gnie w 2030 roku 43% w stosunku do poziomu emisji w 2005 roku. Nale?y zaznaczy?, ?e w konkluzjach szczytu zawarto wyra?ne odniesienie do zreformowanego systemu handlu uprawnieniami do emisji, co jest jasnym sygna?em wsparcia dla wdro?enia proponowanej rezerwy stabilizacji rynku (Market Stability Reserve, MSR). Przewiduje si?, ?e tym sposobem ograniczy si? wp?yw innych dzia?ań w sferze polityki ochrony klimatu na ceny uprawnień do emisji.?

Zdecydowano równie?, ?e w celu ochrony mi?dzynarodowej pozycji konkurencyjnej europejskich przedsi?biorstw, w dalszym ci?gu w systemie EU ETS dopu?ci si? przyznawanie 100% darmowych uprawnień w sektorach nara?onych na ryzyko ucieczki emisji (carbon leakage, CL).?

Po raz pierwszy w decyzjach politycznych przywódców państw cz?onkowskich UE dotycz?cych polityki klimatycznej wskazano potrzeb? uwzgl?dnienia zarówno bezpo?rednich, jak i po?rednich kosztów emisji (np. wp?yw na ceny energii). Wcze?niej problem kompensacji efektów po?rednich pozostawiono w gestii państw cz?onkowskich.?

W konkluzjach zawarta jest te? decyzja o wsparciu finansowym dla ubo?szych krajów UE, które mia?oby by? realizowane g?ównie za pomoc? trzech mechanizmów. Po pierwsze, dla państw cz?onkowskich, w których warto?? wska?nika PKB per capita kszta?tuje si? poni?ej 60% ?redniej UE, proponuje si? utworzenie specjalnego funduszu, którego ?rodki mia?yby wspiera? konieczne dodatkowe inwestycje w sektorze energetycznym. Fundusz ten mia?yby tworzy? wp?ywy ze sprzeda?y uprawnień ze specjalnie wydzielonej rezerwy obejmuj?cej 2% ca?kowitej puli uprawnień w EU ETS. Dystrybucja ?rodków z funduszu w?ród uprawnionych państw cz?onkowskich opiera?aby si? w równym stopniu na dwóch kryteriach: 50% przyznawane by?oby w oparciu o historyczny poziom emisji i 50% na podstawie wska?nika PKB. Kryteria selekcji projektów maj? by? opracowane w kolejnym etapie, a w samej procedurze kwalifikacyjnej uczestniczy? b?dzie Europejski Bank Inwestycyjny.?

Druga forma wsparcia ubo?szych państw cz?onkowskich to dodatkowe uprawnienia do emisji pochodz?ce z wydzielenia 10% puli przeznaczonej na aukcje. Oznacza to, ?e poza uprawnieniami z 90% puli aukcyjnej rozdzielonymi wed?ug kryterium emisji historycznych, państwa cz?onkowskie, w których wska?nik PKB per capita jest ni?szy od 90% ?redniej warto?ci w UE otrzyma?yby dodatkowe uprawnienia z owej 10% puli. Ponadto, dopuszczono specjalne wsparcie dla sektora wytwarzania energii polegaj?ce na dopuszczeniu przyznawania mu do 40% darmowych uprawnień w krajach z PKB per capita poni?ej 60% ?redniej w UE (40% tego, co otrzymuj? z puli 90-procentowej). Pomoc wynikaj?ca z powy?szych mechanizmów b?dzie szczególnie kontrolowana tak, aby by?o w transparentny sposób wykorzystywana na modernizacj? sektora energetycznego, nie za? na proste wsparcie instalacji spalaj?cych paliwa kopalne.

?

Dzia?ania w obszarze non-ETS

W konkluzjach Rady z pa?dziernika 2014 roku nieco mniej szczegó?owo potraktowano kwesti? wysi?ku redukcyjnego w sektorach gospodarki nieobj?tych systemem EU ETS. Zdecydowano, ?e w tym obszarze oddzia?ywania polityki klimatycznej redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku osi?gnie w skali ca?ej Unii Europejskiej 30% w stosunku do poziomu z 2005 r. W konkluzjach pa?dziernikowego szczytu okre?lono zakres celów redukcyjnych w tym obszarze, kszta?tuj?cy si? w przedziale od 0 do 40% redukcji emisji w stosunku do 2005 r. W konkluzjach zawarto te? zapis o dopuszczeniu mechanizmów elastycznych, które umo?liwia?yby transfer cz??ci celów redukcyjnych mi?dzy systemem EU ETS i obszarem non-ETS. Dotyczy to niektórych państw o wysokich kosztach redukcji i niekwalifikuj?cych si? do przyznania darmowych uprawnień. Szczegó?owe zapisy co do wysoko?ci celów dla poszczególnych państw oraz innych mechanizmów zosta?y uzgodnione w ramach tzw. rozporz?dzenia non-ETS.

?

Efektywno?? energetyczna i OZE?

W 2018 r. państwa cz?onkowskie UE, Komisja i Parlament zrewidowa?y decyzje okre?laj?ce cele polityki klimatycznej w zakresie poprawy efektywno?ci energetycznej oraz wzrostu udzia?u odnawialnych ?róde? energii w końcowym jej zu?yciu. W przypadku efektywno?ci energetycznej cel podwy?szono do 32,5%, a dla OZE do 32% (dla porównania Konkluzje mówi?y o celu 27% obu przypadkach).?

?

Integracja rynku energii

Dope?nieniem zapisów konkluzji istotnych dla polityki klimatycznej jest decyzja o wi?kszej integracji rynku energii elektrycznej. Jako pilne wskazano dzia?ania które zapewni?yby w 2020 roku co najmniej 10% przepustowo?? transgranicznych po??czeń energetycznych w ka?dym państwie cz?onkowskim (mierzon? w odniesieniu do mocy krajowego systemu elektroenergetycznego).

Decyzje zawarte w Konkluzjach Rady Europejskiej z 23 pa?dziernika 2014 r. maja charakter ogólny i jedynie wyznaczaj? pewne ramy dla przysz?ych rozwi?zań legislacyjnych. Dlatego te? informacje przedstawione powy?ej maj? charakter orientacyjny, a ostateczny kszta?t przysz?ych regulacji b?dzie rezultatem tocz?cych si? obecnie wewn?trz Unii Europejskiej rozmów mi?dzy państwami cz?onkowskimi, z udzia?em Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U

Tagi: aukcja uprawnień okres rozliczeniowy pakiet klimatyczno-energetyczny uprawnienia EUA dyrektywa EU ETS pakiet energetyczno-klimatyczny uprawnienia bezp?atne benchmark carbon leakage ucieczka emisji polityka klimatyczna EU ETS rozporz?dzenie aukcyjne

三星福彩 青川县| 大丰市| 大冶市| 彝良县| 临湘市| 咸丰县| 车致| 江永县| 高雄县| 凤山县| 雷波县| 洪泽县| 临沂市| 麟游县| 通河县| 沈丘县| 蒙山县| 麻栗坡县| 卓资县| 衢州市| 大悟县| 绵竹市| 达州市| 咸宁市| 通河县| 井陉县| 乌什县| 大宁县| 博客| 芦山县| 阿尔山市| 垫江县| 邢台市| 顺昌县| 南雄市| 简阳市| 西乌珠穆沁旗| 峨眉山市| 宣威市| 桦南县| 鹤岗市|