Jeste? tutaj:

Prawo polskie

Drukuj

Akty prawa polskiego z zakresu systemu handlu uprawnieniami do emisji i systemu zarz?dzania emisjami

 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak nazwa wskazuje, zawiera, przepisy reguluj?ce zagadnienia zwi?zane z handlem uprawnieniami do emisji wybranych gazów cieplarnianych, obowi?zuj?ce wszystkich uczestników systemu tj. podmioty prowadz?ce instalacje i operatorów statków powietrznych. Ustawa okre?la obowi?zki uczestników systemu np. w zakresie monitorowania wielko?ci emisji, obowi?zki sprawozdawcze, obowi?zki w zakresie rozliczania wielko?ci emisji dwutlenku w?gla i obowi?zki op?atowe, a tak?e okre?la sankcje za ich nieprzestrzeganie. Ustawa reguluje tak?e zasady funkcjonowania systemu, zasady przydzia?u uprawnień, zadania organów administruj?cych systemem i wskazuje organy sprawuj?ce nad nim nadzór.
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji?to zbiór przepisów reguluj?cych powo?anie, a nast?pnie funkcjonowanie Krajowego o?rodka bilansowania i zarz?dzania emisjami oraz Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji. Ustawa okre?la zasady zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zasady funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji, warunki realizacji projektów wspólnych wdro?eń na terytorium Rzeczpospolitej. Zawiera wykaz gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, obj?tych systemem zarz?dzania. Przepisy ustawy nak?adaj? tak?e na podmioty korzystaj?ce ze ?rodowiska obowi?zek sporz?dzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu m. in. o wielko?ciach emisji, wielko?ciach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzysz?cych emisjom.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska okre?la m.in. zasady i warunki korzystania ze ?rodowiska a w szczególno?ci zasady ustalania warunków ochrony zasobów ?rodowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do ?rodowiska, wprowadza obowi?zek ponoszenia op?at za korzystanie ze ?rodowiska. Prawo ochrony ?rodowiska okre?la tak?e obowi?zki organów ochrony ?rodowiska oraz formy i przes?anki ponoszenia odpowiedzialno?ci za naruszenie wymagań ochrony ?rodowiska lub korzystania ze ?rodowiska.
 • Tekst jednolity ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak nazwa wskazuje, zawiera, przepisy reguluj?ce zagadnienia zwi?zane z handlem uprawnieniami do emisji wybranych gazów cieplarnianych, obowi?zuj?ce wszystkich uczestników systemu tj. podmioty prowadz?ce instalacje i operatorów statków powietrznych. Ustawa okre?la obowi?zki uczestników systemu np. w zakresie monitorowania wielko?ci emisji, obowi?zki sprawozdawcze, obowi?zki w zakresie rozliczania wielko?ci emisji dwutlenku w?gla i obowi?zki op?atowe, a tak?e okre?la sankcje za ich nieprzestrzeganie. Ustawa reguluje tak?e zasady funkcjonowania systemu, zasady przydzia?u uprawnień, zadania organów administruj?cych systemem i wskazuje organy sprawuj?ce nad nim nadzór.

 • Tekst jednolity z dnia 2 lutego 2017 r. ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji?to zbiór przepisów reguluj?cych powo?anie a nast?pnie funkcjonowanie Krajowego o?rodka bilansowania i zarz?dzania emisjami oraz Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji. Ustawa okre?la zasady zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zasady funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji, warunki realizacji projektów wspólnych wdro?eń na terytorium Rzeczpospolitej. Zawiera wykaz gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, obj?tych systemem zarz?dzania. Przepisy ustawy nak?adaj? tak?e na podmioty korzystaj?ce ze ?rodowiska obowi?zek sporz?dzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu m. in. o wielko?ciach emisji, wielko?ciach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzysz?cych emisjom.

 • Tekst jednolity z dnia 10 lutego 2017 r. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska.?Ustawa ta okre?la m.in. zasady i warunki korzystania ze ?rodowiska a w szczególno?ci zasady ustalania warunków ochrony zasobów ?rodowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do ?rodowiska, wprowadza obowi?zek ponoszenia op?at za korzystanie ze ?rodowiska. Prawo ochrony ?rodowiska okre?la tak?e obowi?zki organów ochrony ?rodowiska oraz formy i przes?anki ponoszenia odpowiedzialno?ci za naruszenie warunków ochrony ?rodowiska lub korzystania ze ?rodowiska.

 • Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. dokonuje zmiany rozporz?dzenia w sprawie wykazu instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznan? im liczb? uprawnień. Zmiana polega na korekcie liczby przyznanych uprawnień. W Tabeli nr 3, stanowi?cej za??cznik do przedmiotowego rozporz?dzenia, okre?lono liczb? uprawnień przyznanych tym instalacjom i podlegaj?cych wydaniu na rok 2014.

 • Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 r. dokonuje zmiany rozporz?dzenia w sprawie wykazu instalacji innych ni? wytwarzaj?ce energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznan? im liczb? uprawnień. Zmiana polega na korekcie liczby przyznanych uprawnień. Tabela nr 3, stanowi?ca za??cznik do przedmiotowego rozporz?dzenia, okre?la ilo?? przyznanych instalacjom uprawnień, które podlegaj? wydaniu na rok 2015 r.

 • Tekst jednolity rozporz?dzenia Rady Ministrów 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznan? im liczb? uprawnień do emisji (Dz. U. 2016 poz. 1503) zawiera wykaz instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznan? im liczb? uprawnień. Rozporz?dzenie obejmuje numer instalacji, jej nazw? i nr KPRU, nazw? operatora i grupy oraz liczb? przydzielonych uprawnień w latach 2013-2020.

 • Tekst jednolity rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych ni? wytwarzaj?ce energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznan? im liczb? uprawnień do emisji (Dz. U. 2016 poz. 1684) zawiera wykaz instalacji innych ni? wytwarzaj?ce energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz okre?la liczb? uprawnień do emisji przyznanych tym instalacjom. Rozporz?dzenie obejmuje 776 instalacje z podaniem ich nr KPRU, nazwy prowadz?cego instalacj? i nazwy instalacji.

 • Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. wraz z za??cznikami okre?la zasady dotycz?ce wyodr?bniania podinstalacji w instalacji, zakres i sposób gromadzenia danych do okre?lania pocz?tkowej zainstalowanej zdolno?ci produkcyjnej, zasady okre?lania historycznego poziomu dzia?alno?ci oraz sposób obliczania wst?pnej rocznej liczby uprawnień do emisji (Dz. U 2017 poz. 1374). Rozporz?dzenie stosuje si? do instalacji uczestnicz?cych w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 • Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 14 listopada 2016 r. wraz z za??cznikiem okre?la szczegó?owy zakres informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-10 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2273) zawartych w raporcie wprowadzanym do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w terminie do końca lutego ka?dego roku, oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy przez podmioty korzystaj?ce ze ?rodowiska. Wydany akt prawny s?u?y zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i jednolito?ci danych wprowadzanych do Krajowej bazy stanowi?cych cz??? Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji.

 • Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 29 wrze?nia 2016 r. wraz z za??cznikami okre?la wzory w?a?ciwych formularzy wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wska?nika lub wska?ników zgodno?ci, formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, formularza opinii bieg?ego rewidenta oraz formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych, na potrzeby rozliczeń zadań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty, którym w okresie rozliczeniowym 2013-2020 przydzielono uprawienia do emisji na zasadach okre?lonych w rozdziale 6. ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. 2015 r. poz. 1223 z po?n. zm.).

 • Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielko?ci emisji z instalacji albo z operacji lotniczej wraz z za??cznikiem zawieraj?cym wykaz wspó?czynników odpowiadaj?cych poszczególnym czynno?ciom zwi?zanym z analiz? albo wykonaniem pomiarów, w tym pobieraniu próbek, okre?la warunki i sposób ustalania kosztów ponoszonych w zwi?zku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony ?rodowiska oraz szacowania wielko?ci emisji z instalacji albo z operacji lotniczej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 • Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r.?w sprawie szczegó?owego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej dotyczy okre?lenia szczegó?owego zakresu informacji, jakie powinny by? zawarte w dokumentacji projektowej projektu wspólnych wdro?eń realizowanego w ramach ?cie?ki pierwszej (tzw.? dokumentacji? projektowej).

 • Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 10 listopada 2010 r.?w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdro?eń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powsta?ych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdro?eń okre?la dla projektów wspólnych wdro?eń realizowanych w ramach ?cie?ki pierwszej zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z monitorowania projektu, form? i uk?ad sprawozdania z monitorowania, zakres informacji zawartych w raporcie? z weryfikacji? liczy jednostek redukcji emisji powsta?ych w wyniku realizacji projektu.

 • Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 25 pa?dziernika 2010 r.?w sprawie wniosku o wydanie listu popieraj?cego projekt wspólnych wdro?eń zawiera wzór formularza wniosku o wydanie listu popieraj?cego projekt wspólnych wdro?eń w j?zyku polskim zawieraj?cy szczegó?owy zakres informacji, które powinny by? zawarte w tym formularzu.

 • Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 26 sierpnia 2010 r.?w sprawie rodzajów przedsi?wzi??, które mog? by? realizowane jako projekty wspólnych wdro?eń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okre?la rodzaje przedsi?wzi??, które mog? by? realizowane jako projekty wspólnych wdro?eń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zalicza si? do nich przedsi?wzi?cia polegaj?ce na redukcji lub unikni?ciu emisji gazów cieplarnianych z procesów wytwarzania energii, wykorzystaniu energii odpadowej, redukcji lub unikni?ciu emisji gazów cieplarnianych w procesach przemys?owych, w sektorze transportu oraz polegaj?ce na redukcji lub ograniczeniu emisji lub poch?aniania wynikaj?cych? z u?ytkowania gruntów, zmiany sposobu u?ytkowania gruntów i le?nictwa.

 • Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadz?cego instalacj??okre?la wymagania w zakresie weryfikacji przekazanych przez prowadz?cego instalacj?.

 • Obwieszczenie Ministra ?rodowiska z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie krajowego planu inwestycyjnego (M. P. 2016 poz. 167) okre?laj?ce list? zadań inwestycyjnych realizowanych przez instalacje wytwarzaj?ce energi? elektryczn? i inne podmioty, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawniamy do emisji gazów cieplarnianych, kwalifikuj?ce si? do przydzia?u uprawnień do emisji.
ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 成武县| 泌阳县| 定兴县| 河北省| 库尔勒市| 普格县| 太原市| 图木舒克市| 武胜县| 曲周县| 祁东县| 台南县| 依兰县| 博白县| 环江| 双江| 师宗县| 阳高县| 湾仔区| 乐至县| 河池市| 东山县| 闽清县| 临猗县| 富源县| 宁阳县| 松江区| 精河县| 永兴县| 陈巴尔虎旗| 阆中市| 乾安县| 瓮安县| 通化县| 大余县| 凤冈县| 阿克苏市| 墨玉县| 张掖市| 同仁县| 黔江区|