Jeste? tutaj:

Prawo europejskie

Drukuj

 • Rozporz?dzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1124 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie delegowane (UE) 2019/1122 w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii na podstawie rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 zosta?o wydane na podstawie art. 12 ust. 1 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 w celu zapewnienia prawid?owego rozliczania emisji na podstawie tego rozporz?dzenia w rejestrze Unii.

  Rozporz?dzenie 2019/1124 rozszerza zakres zastosowania rozporz?dzenia delegowanego (UE) 2019/1122, a zatem rejestru Unii na jednostki rocznych limitów emisji (AEA), za pomoc? których okre?lone zostan? cele redukcyjne dla poszczególnych państw cz?onkowskich w obszarze non-ETS w okresie rozliczeniowym 2021-2030 na podstawie rozporz?dzenia 2018/842. Rejestr Unii umo?liwi? ma wdra?anie cyklu zgodno?ci na mocy rozporz?dzenia (UE) 2018/842 oraz prawid?owe ksi?gowanie transakcji na podstawie art. 5, 6, 7 i 11 rozporz?dzenia (UE) 2018/842.

  Rozporz?dzenia zawiera przepisy dotycz?ce otwierania rachunków zarz?dzanych przez centralnego administratora, zamkni?cia rachunku zgodno?ci w ramach ESR oraz przepisy szczegó?owe dotycz?ce rozliczania transakcji na mocy rozporz?dzeń (UE) 2018/842 i (UE) 2018/841.

  Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie wchodzi w ?ycie z dniem 22 lipca 2019 r., jednak?e stosuje si? je od dnia 1 stycznia 2021 r.
 • Rozporz?dzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1123 z dnia 12 marca 2019 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania drugiego okresu rozliczeniowego protoko?u z Kioto wydane na podstawie art. 10 ust. 6 rozporz?dzenia (UE) nr 525/2013 zmienia rozporz?dzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania protoko?u z Kioto po 2012 r. poprzez ustanowienie szczególnego procesu rozliczania emisji dla państw nieb?d?cych stronami porozumienia o wspólnej realizacji zobowi?zań (decyzji Rady (UE) 2015/1340 z dnia 13 lipca 2015 r. dotycz?cej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia mi?dzy Uni? Europejsk? i jej państwami cz?onkowskimi, z jednej strony, a Islandi?, z drugiej strony, dotycz?cego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowi?zań Unii Europejskiej, jej państw cz?onkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protoko?u z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu; Dz.U. L 207 z 4.8.2015, s. 15), o którym mowa w art. 10 ust. 6 rozporz?dzenia (UE) nr 525/2013.

  Przepisy te ustanowione zosta?y ze wzgl?du na uczestnictwo Norwegii i Liechtenstein w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji ustanowionym dyrektyw? 2003/87/WE. Państwa te uczestnicz? w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji, ale nie s? stronami porozumienia o wspólnej realizacji zobowi?zań.

  Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie wchodzi w ?ycie z dniem 22 lipca 2019 r., jednak?e podobnie jak wi?kszo?? przepisów rozporz?dzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1844, stosuje si? je od daty opublikowania przez Komisj? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej komunikatu w sprawie wej?cia w ?ycie poprawki dauhańskiej do protoko?u z Kioto.
 • Rozporz?dzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupe?niaj?ce dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii ustanawia wymogi ogólne oraz wymagania dotycz?ce prowadzenia i utrzymania rejestru Unii i niezale?nego dziennika transakcji przewidzianego w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Przedmiotowe rozporz?dzenie zast?pi od dnia 1 stycznia 2021 r. rozporz?dzenie Komisji (UE) nr 389/2013, które obecnie reguluje t? materi?. Jednak?e przepisy rozporz?dzenia (UE) nr 389/2013 b?d? nadal stosowane do dnia 1 stycznia 2026 r. w odniesieniu do wszystkich operacji wymaganych w odniesieniu do okresu rozliczeniowego mi?dzy 2013 a 2020 r., do drugiego okresu rozliczeniowego protoko?u z Kioto oraz do okresu dostosowania si? do wymagań zdefiniowanego w art. 3 pkt 30 tego rozporz?dzenia. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie wchodzi w ?ycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, jednak?e stosuje si? je od dnia 1 stycznia 2021 r., z wyj?tkiem przepisów art. 87, które stosuje si? od dnia wej?cia w ?ycie tego rozporz?dzenia.

  Zmiana przepisów dotycz?cych funkcjonowania rejestru Unii wi??e si? ?ci?le ze zmianami przepisów dyrektywy 2003/87/WE przez dyrektyw? Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410. Zmiany te dotycz? m.in. zasad tworzenia uprawnień w rejestrze (art. 37 rozporz?dzenia) oraz mo?liwo?ci korzystania z mi?dzynarodowych jednostek emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - EU ETS (na mocy dyrektywy (UE) 2018/410 skre?lony zosta? art. 11b ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE. Korzystanie z mi?dzynarodowych jednostek emisji w ramach EU ETS nie b?dzie ju? mo?liwe w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? od dnia 1 stycznia 2021 r. W rezultacie mi?dzynarodowe jednostki emisji nie mog? by? przechowywane na rachunkach podmiotów w rejestrze, a uprawnienia do mi?dzynarodowych jednostek emisji przestan? istnie? - art. 85 rozporz?dzenia).

  Je?li chodzi o termin wa?no?ci uprawnień, to zgodnie z art. 13 dyrektywy 2003/87/WE uprawnienia wydawane od dnia 1 stycznia 2013 r. s? wa?ne bezterminowo. Pocz?wszy jednak od 2021 r., uprawnienia b?d? zawiera? informacj? wskazuj?c?, w jakim dziesi?cioletnim okresie po dniu 1 stycznia 2021 r. zosta?y wydane, i s? wa?ne w odniesieniu do emisji pocz?wszy od pierwszego roku tego okresu. W zwi?zku z tym art. 37 rozporz?dzenia wprowadza do rejestru Unii odpowiednie funkcje. Informacja o dziesi?cioletnim okresie, w którym uprawnienia zosta?y utworzone b?dzie widoczna dla posiadaczy rachunków tylko wówczas, gdy jest to konieczne do odró?nienia uprawnień utworzonych w jednym okresie rozliczeniowym od uprawnień utworzonych w innym okresie rozliczeniowym. Dotyczy to okresu przej?ciowego mi?dzy trzecim a czwartym okresem rozliczeniowym, przy uwzgl?dnieniu faktu, ?e uprawnienia utworzone w okresie rozpoczynaj?cym si? w 2021 r. s? wa?ne wy??cznie w odniesieniu do emisji od dnia 1 stycznia 2021 r. Ponadto na centralnego administratora na?o?ony zosta? obowi?zek zapewnienia umieszczenia w rejestrze Unii kodów ISIN okre?lonych w normie ISO 6166 w odniesieniu do uprawnień.
 • Rozporz?dzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przej?ciowych zasad dotycz?cych zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w ca?ej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia przej?ciowe zasady dotycz?ce zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w ca?ej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pocz?wszy od 2021 r., z wyj?tkiem przej?ciowego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji na modernizacj? wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE.

  Rozporz?dzenie to zast?pi od dnia 1 stycznia 2021 r. decyzj? 2011/278/UE, która obecnie reguluje t? materi?. Jednak?e przepisy dotycz?ce raportowania danych podstawowych, a tak?e sk?adania wniosków o przydzia? uprawnień do emisji dla instalacji dotychczas istniej?cych stosuje si? od dnia 28 lutego 2019 r., zgodnie z terminami ustalania przydzia?u uprawnień do emisji w kolejnym okresie rozliczeniowym.

  Rozporz?dzenie ustanawia zasady dotycz?ce okre?lania przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji zarówno w odniesieniu do instalacji dotychczas dzia?aj?cych, jak i instalacji nowych oraz wymagania dotycz?ce raportowania i monitorowania danych dotycz?cych instalacji.

  Rozporz?dzenie nak?ada na prowadz?cego instalacj? ubiegaj?cego si? o przydzia? bezp?atnych uprawnień obowi?zek opracowania planu metodyki monitorowania oraz wdro?enia i utrzymania skutecznego systemu kontroli wewn?trznej. Plany metodyki monitorowania b?d? zatwierdzane przez w?a?ciwe organy państw cz?onkowskich. Rozporz?dzenie ustanawia równie? zasady dotycz?ce wyodr?bnienie podinstalacji w ramach instalacji, ustalania historycznego poziomu dzia?alno?ci instalacji oraz zasady przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji zarówno dla instalacji dotychczas istniej?cych, jak i dla instalacji nowych.

  Rozporz?dzenie ustanawia tak?e zasady dotycz?ce zmian przydzia?u uprawnień do emisji w przypadku zmian w instalacji maj?cych wp?yw na liczb? przydzielonych bezp?atnie uprawnień, po??czenia i podzia?u instalacji oraz w przypadku zaprzestania dzia?alno?ci instalacji.
 • Rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia przepisy dotycz?ce weryfikacji wielko?ci emisji gazów cieplarnianych z instalacji i operacji lotniczych oraz tonokilometrów z operacji lotniczych, a tak?e przepisy dotycz?ce akredytacji weryfikatorów i nadzoru nad nimi. Rozporz?dzenie to zast?pi?o obowi?zuj?ce do dnia 31.12.2018 r. rozporz?dzenie Komisji nr 600/2012, które wcze?niej regulowa?o t? materi?.

  Rozporz?dzenie okre?la obowi?zki weryfikatora, zasady przeprowadzania weryfikacji, post?powanie w przypadku nieprawid?owo?ci, niezgodno?ci i nieprzestrzegania w?a?ciwych przepisów, zasady przeprowadzania niezale?nych przegl?dów oraz prowadzenia wewn?trznej dokumentacji z weryfikacji. Wa?nym obszarem spraw s? wymagania zwi?zane ze sporz?dzeniem sprawozdania z weryfikacji, ustalenie zakresu tego sprawozdania oraz formu?y ocen (ustalenia), które weryfikator umieszcza w sprawozdaniu.

  Rozporz?dzenie okre?la równie? wymogi dotycz?ce doskonalenia procesu monitorowania i sprawozdawczo?ci oraz warunki przeprowadzania uproszczonej weryfikacji raportów przedstawianych przez prowadz?cych instalacje. Wa?n? cz??ci? rozporz?dzenia s? wymagania dotycz?ce kompetencji weryfikatorów, ram prawnych ich akredytacji oraz warunki sprawowania nadzoru nad weryfikatorami przez krajowe jednostki akredytuj?ce i ?rodki administracyjne, które organ nadzoru mo?e zastosowa? wobec weryfikatora.
 • Rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniaj?ce rozporz?dzenie Komisji (UE) nr 601/2012 ustanawia zasady monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz danych dotycz?cych dzia?alno?ci zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? dnia 1 stycznia 2021 r. i w kolejnych okresach rozliczeniowych. Rozporz?dzenie to zast?pi z dniem 1 stycznia 2021 r. rozporz?dzenie Komisji nr 601/2012, które obecnie reguluje t? materi?, nale?y jednak mie? na uwadze, i? jego przepis art. 76 wprowadzaj?cy zmiany w rozporz?dzeniu 601/2012 stosuje si? od dnia 1 stycznia 2019 r.

  Rozporz?dzenie zawiera wykaz zasad ogólnych w zakresie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych, wymagania w zakresie planu monitorowania i jego zawarto?ci , przes?anek jego zmiany oraz formalnego wymogu zatwierdzania planu. Ponadto rozporz?dzenie okre?la szczegó?owe zasady monitorowania emisji z instalacji oraz monitorowania emisji i tonokilometrów z operacji lotniczych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem metodyki monitorowania, systemów pomiarowych i wspó?czynników obliczeniowych. Rozporz?dzenie okre?la tak?e terminy i obowi?zki w zakresie raportowania oraz przes?anki wyznaczania wielko?ci emisji przez w?a?ciwy organ, a tak?e wymogi dotycz?ce technologii informacyjnych.
 • Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarz?dzania uni? energetyczn? i dzia?aniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporz?dzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 okre?la podstawy prawne zarz?dzania uni? energetyczn? i dzia?aniami w dziedzinie klimatu podejmowanymi przez Uni? Europejsk? oraz jej państwa cz?onkowskie.

  Przedmiotowe rozporz?dzenie nak?ada na państwa cz?onkowskie obowi?zek sporz?dzania i przedk?adania Komisji zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu. Pierwszy plan obejmowa? b?dzie okres od 2021 r. do 2030 r. z uwzgl?dnieniem d?u?szej perspektywy. Ponadto rozporz?dzenie przewiduje obowi?zek opracowywania przez państwa cz?onkowskie i przedk?adania Komisji strategii d?ugoterminowych obejmuj?cych perspektyw? co najmniej 30 lat. Dodatkowo państwa cz?onkowskie zobowi?zane zosta?y do przedk?adania Komisji informacji dotycz?cych krajowych polityk i ?rodków oraz prognoz dotycz?cych gazów cieplarnianych jak równie? informacji na temat krajowych planów i strategii przystosowania si? do zmian klimatu, w których przedstawione zostan? wdro?one i planowane dzia?ania maj?ce u?atwia? przystosowanie si? do zmian klimatu. Przepisy rozporz?dzenia okre?laj? tak?e obowi?zki Komisji w zakresie oceny post?pów państw cz?onkowskich z realizacji za?o?eń unii energetycznej oraz procedur? wydawania państwom cz?onkowskim zaleceń.
 • Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1855 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych obj?tych decyzj? Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE przypadaj?cych na poszczególne państwa cz?onkowskie za rok 2016 wydana na podstawie art. 19 ust. 6 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 okre?la ca?kowit? sum? emisji gazów cieplarnianych obj?tych decyzj? nr 2009/406/WE (w tzw. sektorach non-ETS ) dla poszczególnych państw cz?onkowskich za rok 2016 wynikaj?c? ze skorygowanych danych z wykazu ka?dego państwa cz?onkowskiego po zakończeniu, przeprowadzanego przez Komisj? Europejsk?, rocznego przegl?du.
 • Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie w??czenia emisji i poch?aniania gazów cieplarnianych w wyniku dzia?alno?ci zwi?zanej z u?ytkowaniem gruntów, zmian? u?ytkowania gruntów i le?nictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniaj?ce rozporz?dzenie (UE) nr 525/2013 oraz decyzj? nr 529/2013/UE okre?la zobowi?zania państw cz?onkowskich UE w zakresie sektora u?ytkowania gruntów, zmiany u?ytkowania gruntów i le?nictwa (LULUCF), przyczyniaj?ce si? do osi?gni?cia celów Porozumienia paryskiego i do realizacji unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie od 2021 r. do 2030 r. Ponadto rozporz?dzenie ustanawia zasady rozliczania emisji i poch?aniania w odniesieniu do LULUCF i sprawdzania wype?niania przez państwa cz?onkowskie tych zobowi?zań.
 • G?ównym celem rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wi???cych rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa cz?onkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniaj?cych si? do dzia?ań na rzecz klimatu w celu wywi?zania si? z zobowi?zań wynikaj?cych z Porozumienia paryskiego oraz zmieniaj?cego rozporz?dzenie (UE) nr 525/2013 jest ustanowienie obowi?zków państw cz?onkowskich UE w odniesieniu do ich minimalnych wk?adów w okresie od 2021 r. do 2030 r. w realizacj? unijnego celu polegaj?cego na redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przyczynienie si? do osi?gni?cia celów Porozumienia paryskiego. Przede wszystkim rozporz?dzenie okre?la procentowo redukcje emisji gazów cieplarnianych obj?tych rozporz?dzeniem przez poszczególne państwa cz?onkowskie w 2030 r. w porównaniu z poziomem tych emisji w 2005 r. oraz upowa?nia Komisj? Europejsk? do przyjmowania aktów wykonawczych okre?laj?cych dla ka?dego państwa cz?onkowskiego roczne limity emisji na okres od 2021 r. do 2030 r. wyra?one w tonach ekwiwalentu CO2.
 • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pa?dziernika 2003 r. ustanawiaj?ca system handlu przydzia?ami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniaj?ca dyrektyw? Rady 96/61/WE okre?la zasady systemu handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w celu wspierania zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w efektywny pod wzgl?dem kosztów oraz skuteczny gospodarczo sposób. Dyrektywa przewiduje w??czenie do systemu sektora lotniczego, reguluje zagadnienia monitorowania i rozliczania emisji, okre?la zasady dystrybucji unijnej puli uprawnień do emisji oraz zasady zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień w ca?ej Wspólnocie, a tak?e wykorzystywania w systemie jednostek CER i ERU pochodz?cych z projektów redukcji emisji.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod wzgl?dem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzj? (UE) 2015/1814 reformuje, ustanowiony dyrektyw? 2003/87/WE, unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i zmienia decyzj? (UE) 2015/1814, która ustanawia rezerw? stabilno?ci rynkowej dla EU ETS w celu zapewnienia elastyczniejszej poda?y uprawnień przeznaczanych do sprzeda?y aukcyjnej i zwi?kszenia odporno?ci systemu. G?ównym celem dyrektywy jest osi?gni?cie do roku 2030 za po?rednictwem EU ETS redukcji ??cznych emisji gazów cieplarnianych w Unii o 43 % poni?ej poziomów z 2005 roku w sposób najbardziej efektywny pod wzgl?dem kosztów oraz wype?nienie zobowi?zań wynikaj?cych z Porozumienia paryskiego.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE. Dyrektywa ma skutecznie przyczynia? si? do osi?gni?cia d?ugoterminowego celu Unii dotycz?cego jako?ci powietrza, wspieranego przez wytyczne ?wiatowej Organizacji Zdrowia, oraz celów Unii dotycz?cych ochrony ró?norodno?ci biologicznej i ekosystemów – poprzez zmniejszenie poziomów i depozycji zanieczyszczeń powietrza powoduj?cych zakwaszanie, eutrofizacj? i powstawanie ozonu poni?ej krytycznych ?adunków i poziomów okre?lonych w konwencji LRTAP. Dyrektywa okre?la, w odniesieniu do poszczególnych państw cz?onkowskich, wi???ce cele w zakresie redukcji krajowej emisji okre?lonych zanieczyszczeń powietrza (SO?, NO?, amoniak, py? PM?,? , VOC).
 • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pa?dziernika 2003 r. ustanawiaj?ca system handlu przydzia?ami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniaj?ca dyrektyw? Rady 96/61/WE okre?la zasady systemu handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w celu wspierania zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w efektywny pod wzgl?dem kosztów oraz skuteczny gospodarczo sposób. Dyrektywa przewiduje w??czenie do systemu sektora lotniczego, reguluje zagadnienia monitorowania i rozliczania emisji, okre?la zasady dystrybucji unijnej puli uprawnień do emisji oraz zasady zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień w ca?ej Wspólnocie, a tak?e wykorzystywania w systemie jednostek CER i ERU pochodz?cych z projektów redukcji emisji. - sprostowanie tre?ci.
 • Akty wydane na podstawie Dyrektywy 2003/87/WE:
 • Rozporz?dzenie Komisji (UE) Nr 100/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali dzia?alno?? lotnicz? wymienion? w za??czniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynaj?c od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administruj?cego państwa cz?onkowskiego dla ka?dego operatora statków powietrznych jest kolejnym aktem prawa unijnego, który dokonuje aktualizacji rozporz?dzenia (WE) nr 748/2009 w zakresie wykazu operatorów statków powietrznych w celu uwzgl?dnienia operatorów, którzy wykonywali dzia?alno?? lotnicz? wymienion? w za??czniku I do dyrektywy 2003/87/WE w 2013 r. oraz ich przyporz?dkowania do poszczególnych państw cz?onkowskich, które wykonuj? w stosunku do tych operatorów kompetencje administruj?cego państwa cz?onkowskiego.
 • Rozporz?dzenie Komisji (UE) Nr 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie okre?lania uprawnień do mi?dzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady okre?la uprawnienia do mi?dzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dla ka?dego prowadz?cego instalacj? oraz operatorów statków powietrznych państwa cz?onkowskiego. Rozporz?dzenie okre?la limity ilo?ciowe mi?dzynarodowych jednostek emisji do wykorzystania w okresie 2008-2020 przez prowadz?cego instalacj? stacjonarn? lub operatora statku powietrznego.
 • Rozporz?dzenie Komisji (UE) Nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiaj?ce rejestr Unii zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylaj?ce rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 okre?la zasady funkcjonowania rejestru Unii oraz okre?la warunki otwierania rachunków w tym rejestrze. Zgodnie z przepisami wszystkie uprawnienia wydawane od dnia 1 stycznia 2012 r. musz? by? rejestrowane w rejestrze Unii na rachunkach zarz?dzanych przez państwa cz?onkowskie. Rozporz?dzenie okre?la zasady zarz?dzania rachunkami, warunki ich zamykania, zawieszania, blokowania, zasady dokonywania transakcji. Okre?la ogólne przepisy techniczne zwi?zane z administrowaniem rachunkami przez krajowego i centralnego administratora, warunki poufno?ci i reglamentowanego dost?pu do informacji o rachunkach i wykonywanych na nich transakcjach. Rozporz?dzenie Komisji (UE) Nr 389/2013 zosta?o zmienione rozporz?dzeniem delegowanym Komisji (UE)2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r.
 • Decyzja Komisji Europejskiej (UE) 2017/126 z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniaj?ca decyzj? 2013/448/UE w odniesieniu do ustalenia jednolitego mi?dzysektorowego wspó?czynnika koryguj?cego zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi wykonanie przez Komisj? wyroku Trybuna?u Sprawiedliwo?ci z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawach po??czonych C-191/14, C-192/14, C-295/14,C-389/14 I od C-391/14 do C-393/14, w którym Trybuna? stwierdzi? niewa?no?? decyzji 2013/448/UE w zakresie jednolitego mi?dzysektorowego wspó?czynnika koryguj?cego (CSCF). Nowy CSCF b?dzie mia? zastosowanie do decyzji przyj?tych po dniu 1 marca 2017 r., ustanawiaj?cych lub zmieniaj?cych liczb? przydzielanych uprawnień do emisji.
 • Rozporz?dzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia zasady monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz danych dotycz?cych dzia?alno?ci zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE w okresie rozliczeniowym rozpoczynaj?cym si? dnia 1 stycznia 2013 r. i w kolejnych okresach rozliczeniowych. Rozporz?dzenie zawiera wykaz zasad ogólnych w zakresie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych, wymagania w zakresie planu monitorowania ich zawarto?ci , przes?anek jego zmiany, oraz formalnego wymogu zatwierdzania planu. Rozporz?dzenie okre?la szczegó?owe zasady monitorowania emisji z instalacji, oraz monitorowania emisji i tonokilometrów z operacji lotniczych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem metodyki monitorowania, systemów pomiarowych, wspó?czynników obliczeniowych. Rozporz?dzenie okre?la terminy i obowi?zki w zakresie raportowania oraz wymogi dotycz?ce technologii informatycznych, a tak?e przes?anki wyznaczania wielko?ci emisji przez w?a?ciwy organ.
 • Rozporz?dzenie Komisji (UE) Nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielko?ci emisji gazów cieplarnianych i raportów dotycz?cych tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia przepisy dotycz?ce weryfikacji raportów sk?adanych na mocy dyrektywy 2003/87/WE (raportów na temat wielko?ci emisji z instalacji i operacji lotniczych oraz tonokilometrów z operacji lotniczych), a tak?e dotycz?ce akredytacji weryfikatorów i nadzoru nad nimi. Rozporz?dzenie okre?la obowi?zki weryfikatora, zasady przeprowadzania weryfikacji, post?powanie w przypadku nieprawid?owo?ci i niezgodno?ci, zasady przeprowadzania niezale?nych przegl?dów oraz prowadzenia wewn?trznej dokumentacji z weryfikacji. Wa?nym obszarem spraw s? wymagania zwi?zane ze sporz?dzeniem sprawozdania z weryfikacji, ustalenie zakresu tego sprawozdania, formu?y ocen, które weryfikator mo?e zawrze? w sprawozdaniu. Rozporz?dzenie okre?la równie? wymogi dotycz?ce doskonalenia procesu monitorowania i sprawozdawczo?ci oraz warunki przeprowadzania uproszczonej weryfikacji raportów przedstawianych przez prowadz?cych instalacje. Wa?n? cz??ci? rozporz?dzenia s? wymagania dotycz?ce kompetencji weryfikatorów, ram prawnych ich akredytacji oraz warunki sprawowania nadzoru nad weryfikatorami przez krajowe jednostki akredytuj?ce i ?rodki administracyjne, które organ nadzoru mo?e zastosowa? wobec weryfikatora.
 • Rozporz?dzenie Komisji (UE) Nr 550/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalaj?ce, na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pewne ograniczenia w zakresie wykorzystania mi?dzynarodowych jednostek z tytu?u projektów zwi?zanych z gazami przemys?owymi ustanawia zakaz wykorzystywania mi?dzynarodowych jednostek z tytu?u projektów zwi?zanych z gazami przemys?owymi.
 • Rozporz?dzenie Komisji (UE) Nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozosta?ych aspektów sprzeda?y na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ustanawia przepisy dotycz?ce harmonogramu, kwestii administracyjnych i innych aspektów sprzeda?y na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Rozporz?dzenie stosuje si? do sprzeda?y aukcyjnej uprawnień do emisji wydawanych na podstawie rozdzia?u II (lotnictwo) oraz rozdzia?u III (instalacje stacjonarne) dyrektywy 2003/87/WE. Rozporz?dzenie okre?la roczny wolumen uprawnień, które s? sprzedawane na aukcji, zasady przeprowadzania aukcji ich harmonogram i cz?stotliwo??, zasady dost?pu do aukcji, warunki sk?adania i wycofywania ofert, ustalania ceny rozliczeniowej aukcji oraz podejmowania innych rozstrzygni?? w wyniku przeprowadzenia aukcji. Rozporz?dzenie okre?la równie? wymagania dotycz?ce dopuszczenia do sk?adania ofert. Istotna cz??? regulacji zawartych w rozporz?dzeniu wyznacza tryb wyznaczania oraz funkcje prowadz?cego aukcj?, platformy aukcyjnej oraz monitoruj?cego aukcj?, a tak?e zasady wspó?pracy platformy aukcyjnej, prowadz?cego aukcje oraz nadzoruj?cych ich państw cz?onkowskich z wyznaczonym monitorem aukcji. Rozporz?dzenie okre?la tak?e wymagania zwi?zane z zapobieganiem nadu?yciom na rynku, które maj? zastosowanie do produktów sprzedawanych na aukcji, a tak?e zasady wnoszenia p?atno?ci, transferu wp?ywów z aukcji, op?aty i koszty procesu aukcyjnego, sposób og?aszania wyników oraz ochrony informacji poufnych.
 • Rozporz?dzenie Komisji (UE) Nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie liczby uprawnień w ca?ej Wspólnocie, które maj? by? wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji zatwierdza stosowanie przez operatorów stanowi?cych niewielkie ?ród?o emisji i wszystkich operatorów zgodnie z cz??ci? 5 za??cznika do decyzji 2007/589/WE narz?dzia do szacowania zu?ycia paliwa, opracowanego i oferowanego przez Europejsk? Organizacj? ds. Bezpieczeństwa ?eglugi Powietrznej (Eurocontrol).
 • Decyzja Komisji z dnia 27 pa?dziernika 2014 r. (2014/746/UE) ustalaj?ca, zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uwa?anych za nara?one na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji na lata 2015–2019. Ustala wykaz sektorów i podsektorów uwa?anych za nara?one na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji na lata 2015-2019. W za??czniku do decyzji okre?lono sektory i podsektory uwa?ane, zgodnie z art. 10a ust. 13 dyrektywy 2003/87/WE za nara?one na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji.
 • Decyzja Komisji z dnia 5 wrze?nia 2013 r. (2013/448/UE) dotycz?ca krajowych ?rodków wykonawczych w odniesieniu do przej?ciowego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady okre?la ca?kowit? ilo?? uprawnień do emisji, które maj? by? wydane od 2013 r. i która podlega corocznie zmniejszeniu w sposób liniowy zgodnie z art. 9 dyrektywy 2003/87/WE . Decyzja ustala w za??czniku II jednolity mi?dzysektorowy wspó?czynnik koryguj?cy, o którym mowa w art. 10a ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE. Zasadnicza cz??? decyzji okre?la stanowisko Komisji Europejskiej w stosunku do notyfikowanych przez poszczególne państwa cz?onkowskie tzw. Krajowych ?rodków wykonawczych przedk?adanych w trybie art. 11 Dyrektywy 2003/87/WE.
 • Decyzja Komisji z dnia 5 wrze?nia 2013 r. (2013/447/UE) dotycz?ca standardowego wspó?czynnika wykorzystania zdolno?ci produkcyjnych zgodnie z art. 18 ust. 2 decyzji 2011/278/UE okre?la w za??czniku standardowe wspó?czynniki wykorzystania zdolno?ci produkcyjnych, które s? stosowane przez państwa cz?onkowskie w celu okre?lenia poziomu dzia?alno?ci zwi?zanej z produktem dla instalacji, o których mowa w art. 3 lit. h dyrektywy 2003/87/WE zgodnie z art. 18 decyzji 2011/278/UE.
 • Decyzja Komisji z dnia 26 wrze?nia 2011 r. (2011/638/UE) dotycz?ca wzorców porównawczych do celów bezp?atnego przydzia?u uprawnień do emisji gazów cieplarnianych operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2011 r. (2011/389/UE) w sprawie ogólnounijnej ilo?ci uprawnień, o której mowa w art. 3e ust. 3 lit. a)-d) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie okre?la wzorzec porównawczy do celów bezp?atnego przydzia?u uprawnień do emisji operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. i od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -sprostowanie tre?ci
 • Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2011 r. (2011/389/UE) w sprawie ogólnounijnej ilo?ci uprawnień,o której mowa w art. 3e ust. 3 lit. a)–d) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie okre?la ogólnounijn? liczb? uprawnień, o której mowa w art. 3e ust. 3 lit. a)-d) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. i dla ka?dego okresu od dnia 1 stycznia 2013 r.
 • Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. (2011/278/UE) w sprawie ustanowienia przej?ciowych zasad dotycz?cych zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w ca?ej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia przej?ciowe zasady dotycz?ce zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w ca?ej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pocz?wszy od 2013 r. z wyj?tkiem przej?ciowego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji na modernizacj? wytwarzania energii elektrycznej na mocy art. 10c dyrektywy 2003/87/WE. Decyzja ustanawia wymagania dotycz?ce identyfikacji instalacji oraz wyodr?bnienie podinstalacji w ramach instalacji, gromadzenia danych dotycz?cych instalacji i ich weryfikacji, ustalania historycznego poziomu dzia?alno?ci w instalacji oraz zasad przydzia?u uprawnień do emisji dla instalacji. Decyzja ustala tak?e wymagania dotycz?ce przydzia?u uprawnień do emisji dla instalacji nowych oraz korekt przydzia?u uprawnień do emisji w przypadku znacz?cego zmniejszenia zdolno?ci produkcyjnych oraz cz??ciowego zaprzestania dzia?alno?ci instalacji. Decyzja reguluje tak?e zasady wydawania uprawnień do emisji w przypadku zmian w instalacji lub zaprzestania dzia?alno?ci.
 • Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2011 r. (2011/149/UE) w sprawie historycznych emisji lotniczych zgodnie z art. 3c ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ustala historyczne emisje lotnicze zgodnie z art. 3c ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.
 • Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. (2009/450/WE) w sprawie szczegó?owej interpretacji rodzajów dzia?alno?ci lotniczej wymienionych w za??czniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dokonuje szczegó?owej interpretacji rodzajów dzia?alno?ci lotniczej wymienionych w za??czniku I do dyrektywy 2003/87/WE na potrzeby ustalenia przynale?no?ci tych operacji lotniczych do systemu handlu uprawnieniami do emisji.
 • Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. (2006/780/WE) w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protoko?u z Kioto ustanawia przepisy dotycz?ce stosowania art. 11b ust. 3 i 4 dyrektywy 2003/87/WE zapobiegaj?ce podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
 • Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczo?ci w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zg?aszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, maj?cych znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylaj?ce decyzj? nr 280/2004/WE ustanawia mechanizm monitorowania i sprawozdawczo?ci w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zg?aszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, maj?cych znaczenie dla zmiany klimatu. Rozporz?dzenie wprowadza obowi?zek opracowania przez Państwa cz?onkowskie strategii rozwoju niskoemisyjnego oraz zasady sprawozdawczo?ci w zakresie historycznych emisji gazów cieplarnianych i poch?aniania. Tworzy podstawy do powo?ania i utrzymywania systemu rejestrów w celu rozliczania wydawania, posiadania, przekazywania, nabywania, anulowania, umarzania, przeniesienia, zast?pienia lub zmiany daty wyga?ni?cia jednostek Kioto przyznanych w drugim okresie zobowi?zań. Okre?la zasady sprawozdawczo?ci w zakresie innych informacji maj?cych znaczenie dla zmian klimatu. Rozporz?dzenie uchyla decyzj? nr 280/2004/WE - sprostowanie tre?ci.
 • Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniaj?ce dyrektyw? 2003/87/WE utrzymuje do dnia 31 grudnia 2023 r. istniej?ce odst?pstwa w zakresie stosowania zasad unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w odniesieniu do dzia?ań lotniczych wykonywanych do i z lotnisk znajduj?cych si? w państwach poza EOG oraz ustanawia obowi?zki Komisji zwi?zane z przygotowaniem do wdro?enia globalnego ?rodka rynkowego ICAO (Organizacji Mi?dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego), który ma by? stosowany do celów kompensowania emisji pochodz?cych z lotnictwa mi?dzynarodowego po 2021 r.
 • Akty wydane na podstawie Rozporz?dzenia 525/2013:
 • Rozporz?dzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r. zmienia rozporz?dzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania protoko?u z Kioto po 2012 r. przez okre?lenie warunków rozliczania jednostkami Kioto przez Uni? i jej państwa cz?onkowskie. Zmienione przepisy okre?laj? m.in. warunki wydawania i deponowania jednostek AAU oraz przekazywania państwom cz?onkowskim jednostek CER i ERU wymienianych w ramach systemu ETS w latach 2008-2012 - sprostowanie tre?ci.
 • Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 749/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie struktury, formatu, procesu przekazywania i przegl?du informacji zg?aszanych przez państwa cz?onkowskie zgodnie z rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 525/2013 ustanawia przepisy wykonawcze do rozporz?dzenia (UE) nr 525/2013 w odniesieniu do sprawozdawczo?ci państw cz?onkowskich w zakresie emisji gazów cieplarnianych, przybli?onych wykazów emisji gazów cieplarnianych oraz informacji dotycz?cych systemów rozwi?zań i ?rodków politycznych oraz prognoz dotycz?cych emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania dochodów ze sprzeda?y na aukcji uprawnień do emisji oraz jednostek pochodz?cych z projektów; terminów i czynno?ci w zakresie przeprowadzania kompleksowych i rocznych przegl?dów i wykazów gazów cieplarnianych w państwach cz?onkowskich zgodnie z art. 19 rozporz?dzenia (UE) nr 525/2013; harmonogramów wspó?pracy i koordynacji mi?dzy Komisj? a państwami cz?onkowskimi w odniesieniu do przygotowywania sprawozdania dotycz?cego unijnego wykazu gazów cieplarnianych.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 377/2013/UE z dnia 24 kwietnia 2013 r. wprowadzaj?ca tymczasowe odst?pstwo od dyrektywy 2003/87/WE ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, polegaj?ce na nie podejmowaniu dzia?ań przez państwa cz?onkowskie przeciwko operatorom statków powietrznych w odniesieniu do wymogów okre?lonych w art. 12 ust. 2a i art. 14 ust. 3 tej dyrektywy ustala zasady tymczasowego odst?pstwo od dyrektywy 2003/87/WE ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w odniesieniu do podmiotów sektora lotniczego, polegaj?ce na nie podejmowaniu dzia?ań przez państwa cz?onkowskie przeciwko operatorom statków powietrznych w odniesieniu do wymogów okre?lonych w art. 12 ust. 2a i art. 14 ust. 3 tej dyrektywy.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 pa?dziernika 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilno?ci rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE, ustanawia rezerw? stabilno?ci rynkowej, a wycofywanie z rynku uprawnień do emisji i przekazywanie ich do tej rezerwy b?dzie funkcjonowa? od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysi?ków podj?tych przez państwa cz?onkowskie, zmierzaj?cych do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi?zań Wspólnoty dotycz?cych redukcji emisji gazów cieplarnianych ustala minimalny wk?ad państw cz?onkowskich w realizacj? w latach 2013-2010 zobowi?zania Wspólnoty dotycz?cego redukcji emisji gazów cieplarnianych w obszarze tzw. systemu non-ETS. Decyzja ustanawia poziomy emisji w systemie non-ETS w latach 2013-2020, zasady sprawozdawczo?ci w zakresie emisji oraz zasady rozliczania emisji w tym systemie. Decyzja okre?la zasady wykorzystywania jednostek w projektach redukcji emisji w do celów rozliczenia emisji w systemie non-ETS oraz obowi?zek podejmowania dzia?ań koryguj?cych w przypadku gdy emisja w systemie non-ETS nie zostanie zbilansowana przez dane państwo kwalifikowanymi rodzajami jednostek.
 • Akty wydane na podstawie Decyzji 2009/406/WE:
 • Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 31 pa?dziernika 2013 r. (2013/634/UE) dotycz?ca dostosowania rocznych limitów emisji państw cz?onkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzj? Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE dokonuje dostosowania rocznych limitów emisji dla ka?dego państwa cz?onkowskiego na ka?dy rok w okresie od 2013 do 2020, zgodnie z danymi zawartymi w za??czniku do tej decyzji.
 • Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2013 r. (2013/162/UE) okre?laj?ca roczne limity emisji państw cz?onkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzj? Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE okre?la w za??czniku I roczne limity emisji dla ka?dego państwa cz?onkowskiego na ka?dy rok w okresie od 2013 do 2020 r. z tym, ?e stosuje si? je z zastrze?eniem wszelkich dostosowań opublikowanych zgodnie z art. 10 decyzji nr 406/2009/WE przedstawia w za??czniku I roczne limity emisji dla ka?dego państwa cz?onkowskiego na ka?dy rok w okresie od 2013 do 2020 r. w ramach tzw. systemu non-ETS. Okre?lone w decyzji limity emisji stosuje si? z zastrze?eniem wszelkich dostosowań opublikowanych zgodnie z art. 10 decyzji nr 406/2009/WE.
 • Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2014r. C(2013) 6648 final w sprawie odst?pstwa na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami 13. Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. (2010/2/UE) ustalaj?ca, zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uwa?anych za nara?one na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji dotyczy oceny notyfikowanego przez Rzeczpospolit? Polsk? wniosku zawieraj?cego mi?dzy innymi Krajowy Plan Inwestycyjny sporz?dzony na podstawie art. 10c Dyrektywy 2003/87/WE z punktu widzenia warunków udzielania pomocy publicznej. W tre?ci decyzji Komisja Europejska stwierdza, ?e zg?oszona pomoc jest zgodna z rynkiem wewn?trznym zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. C TFUE, i z tego wzgl?du Komisja nie zg?asza w stosunku do wniosku sprzeciwu . Przedmiotem pomocy jest odst?pstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami polegaj?ce na przydzieleniu bezp?atnych uprawnień do emisji dla wytwórców energii elektrycznej.
 • Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2012 r. C(2012) 4609 final w sprawie wniosku zg?oszonego przez Polsk? na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przej?ciowego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji na modernizacj? wytwarzania energii elektrycznej stanowi, ?e nie wnosi si? zastrze?eń do wniosku Polski zg?oszonego na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy w celu przej?ciowego przydzia?u bezp?atnych uprawnień na modernizacj? wytwarzania energii elektrycznej.
 • Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2011 z dnia 20 lipca 2011r. zmieniaj?ca za??cznik XX (?rodowisko) do Porozumienia EOG zmienia za??cznik XX do Porozumienia EOG w ten sposób, ?e Wspólny Komitet EOG podejmuje decyzje dotycz?ce ??cznej liczby uprawnień, liczby uprawnień, które maj? zosta? sprzedane na aukcji, umieszczone w specjalnej rezerwie oraz przydzielone nieodp?atnie w odniesieniu do ca?ego obszaru EOG , poprzez dodanie odpowiednich danych dotycz?cych lotów wewn?trz państw EFTA, lotów mi?dzy tymi państwami oraz lotów mi?dzy państwami EFTA i państwami trzecimi do odpowiednich ogólno unijnych danych okre?lonych w art. 1-4 decyzji Komisji 2011/389/UE.
 • Decyzja Wspólnego Komitetu EOG Nr 87/2011 z dnia 1 lipca 2011r. zmieniaj?ca za??cznik XX (?rodowisko) do Porozumienia EOG wprowadza zmiany do Za??cznika XX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym dotycz?ce historycznych emisji lotniczych dla ca?ego EOG poprzez dodanie historycznych emisji lotniczych dotycz?cych lotów wewn?trz państw EFTA, lotów mi?dzy tymi państwami, oraz lotów mi?dzy państwami EFTA i państwami trzecimi do historycznych emisji lotniczych w ca?ej UE, ustalonych zgodnie z art. 1 decyzji Komisji 2011/149/UE/
ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 儋州市| 元江| 枣阳市| 嘉祥县| 桑日县| 江门市| 抚远县| 天全县| 石林| 龙江县| 台前县| 乌审旗| 卢氏县| 涪陵区| 上林县| 资中县| 金塔县| 于田县| 堆龙德庆县| 靖边县| 台南县| 扎囊县| 平顶山市| 阳朔县| 托克托县| 莆田市| 石林| 开平市| 兰坪| 湖州市| 灵台县| 茌平县| 新平| 怀仁县| 淮滨县| 平昌县| 中卫市| 开鲁县| 吴桥县| 佛学| 拜城县|