Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Sprzeda? uprawnień w drodze aukcji od 2013 r. jest domy?ln? metod? dystrybucji uprawnień do emisji dla instalacji uczestnicz?cych w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Instalacje wytwarzaj?ce inne produkty ni? energia elektryczna b?d? otrzymywa? cz??? uprawnień bezp?atnie. Przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji odbywa si? na podstawie wska?ników emisyjno?ci (benchmarków) w zakresie emisji dwutlenku w?gla. Przyj?te?benchmarki?co do zasady maj? premiowa? produkcj? niskoemisyjn? i s? wa?nym sygna?em zaanga?owania UE w celu przej?cia na gospodark? niskoemisyjn?.

?

System handlu uprawnieniami do emisji

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest elementem polityki Unii Europejskiej w zakresie przeciwdzia?ania zmianom klimatu oraz podstawowym narz?dziem redukcji emisji gazów cieplarnianych. System dzia?a od 2005 r. i obejmuje ponad 11 tys. instalacji w sektorze energetycznym i przemys?owym na obszarze UE i Norwegii, które (jako najwi?ksi emitenci) s? odpowiedzialne za blisko po?ow? unijnej emisji dwutlenku w?gla. W Polsce systemem obj?tych jest aktualnie ok. 700 instalacji. Od 2012 r. systemem EU ETS zosta? obj?ty tak?e sektor lotnictwa.

System dzia?a na zasadzie tzw. "cap and trade". Dla uczestników systemu ustalany jest dopuszczalny limit emisji ("cap") i z czasem jest on zmniejszany w sposób pozwalaj?cy osi?gn?? unijny cel redukcyjny, zgodnie z którym, w 2020 r. emisja z instalacji obj?tych EU ETS powinna by? o 21% ni?sza ni? w roku 2005, a w 2030 r. emisja z instalacji obj?tych EU ETS powinna by? o 43% ni?sza w porównaniu z poziomem z 2005. W ramach ustalonego limitu uczestnicy systemu otrzymuj? bezp?atnie lub kupuj? uprawnienia do emisji. Jedno uprawnienie do emisji daje posiadaczowi prawo do emisji jednej tony CO2?lub równowa?nej ilo?ci innego gazu cieplarnianego (gazami cieplarnianymi obj?tymi systemem ETS s? przede wszystkim dwutlenek w?gla, a od 2013 r. równie? podtlenek azotu i perfluorow?glowodory, których emisja wyra?ona jest w ekwiwalencie dwutlenku w?gla). W ka?dym roku uczestnik systemu, pod gro?b? wysokiej kary finansowej, musi rozliczy? rzeczywist? emisj? poprzez umorzenie odpowiedniej liczby uprawnień do emisji. Je?li instalacja zredukuje emisj?, mo?e zachowa? cz??? posiadanych uprawnień na pokrycie swoich przysz?ych potrzeb, albo np. sprzeda? je innej instalacji, która posiada za ma?o uprawnień.

?

Pierwszy i drugi okres rozliczeniowy (2005-2012)

W pierwszym i drugim okresie rozliczeniowym (lata 2005-2007 i 2008-2012), państwa cz?onkowskie opracowywa?y krajowe plany rozdzia?u uprawnień (KPRU), w których rozdziela?y, zaakceptowany przez Komisj? Europejsk?, limit krajowy i okre?la?y przyznan? bezp?atnie liczb? uprawnień do emisji dla instalacji uczestnicz?cych w EU ETS w ich kraju. Po zakończeniu pierwszego okresu rozliczeniowego okaza?o si?, ?e pule bezp?atnych uprawnień by?y ustalane w oparciu o zawy?one prognozy emisji, w zwi?zku z czym na rynku pojawia?a si? znaczna nadwy?ka uprawnień. Nadwy?ka ta zosta?a zlikwidowana wraz z zakończeniem pierwszego okresu. Z uwagi na ten fakt w drugim okresie rozliczeniowym do wyznaczania limitów krajowych wykorzystano ju? dane o emisji rzeczywistej, co prze?o?y?o si? na zmniejszenie puli bezp?atnych przydzia?ów.

Trzeci okres rozliczeniowy (2013-2020)

W trzecim okresie rozliczeniowym przypadaj?cym na lata 2013-2020, rozszerzono zakres systemu o nowe dzia?alno?ci i gazy (m.in. produkcja kwasu azotowego i emisja podtlenku azotu, produkcja pierwotnego aluminium i emisja perfluorow?glowodorów). Wprowadzono jeden ogólnoeuropejski limit emisji zamiast limitów krajowych stosowanych w poprzednich okresach. Limit ten corocznie ulega zmniejszeniu o 1,74% liczby uprawnień wydanych ?redniorocznie przez państwa cz?onkowskie w latach 2008–2012. Bardzo wa?n? zmian? jest wprowadzenie, jako g?ównej zasady sprzeda?y uprawnień do emisji na aukcji przez państwa cz?onkowskie oraz stopniowe odchodzenie od bezp?atnego przydzia?u dla instalacji (w latach 2005-2012 prawie wszystkie uprawnienia przyznawane by?y bezp?atnie w krajowych planach rozdzia?u uprawnień).

Zasady przydzia?u bezp?atnych uprawnień s? takie same dla wszystkich instalacji uczestnicz?cych w EU ETS. Nie przydziela si? ?adnych bezp?atnych uprawnień w odniesieniu do jakiejkolwiek formy wytwarzania energii elektrycznej, z wyj?tkiem przypadków obj?tych tzw. derogacjami. Dla pozosta?ych instalacji, przydzia? bezp?atnych uprawnień jest ustalany w oparciu o?benchmarki (wska?niki emisyjno?ci), okre?lone na podstawie ?rednich parametrów 10% najbardziej efektywnych pod wzgl?dem emisji instalacji w danym sektorze obj?tym unijnym systemem.

?

Czwarty okres rozliczeniowy (2021-2030)

Przypadaj?cy na lata 2021-2030 czwarty okres rozliczeniowy, podzielono na dwa podokresy: 2021-2025 oraz 2026-2030, dla których b?dzie okre?lany przydzia? uprawnień. Wprowadzono zasady dostosowania benchmarków do post?pu technologicznego. Zmieniono zasady dotycz?ce sektorów nara?onych na zjawisko ucieczki emisji (zmieniono list? sektorów, która to lista b?dzie obowi?zywa? przez 10 lat, dodano preferencje dla ogrzewania komunalnego).

??czna liczba uprawnień do emisji b?dzie zmniejszana pocz?wszy od 2021 r. o 2,2% rocznie (w trzecim okresie jest to 1,74%). Opracowano bardziej elastyczne zasady przydzia?u bezp?atnych uprawnień, aby lepiej dostosowa? poziom przydzia?u do rzeczywistych poziomów produkcji.

G?ówne zmiany w zakresie przydzia?u uprawnień w 4 okresie w porównaniu do zasad obowi?zuj?cych w 3 okresie.

?

?

3 okres rozliczeniowy

4 okres rozliczeniowy

Czas trwania

1 x 8lat

2 x 5lat

Benchmarki

Sta?e warto?ci przez ca?y okres wyznaczone w oparciu o dane z lat 2007-2008.

Dwukrotnie wyznaczane dla ka?dego 5 letniego okresu jako skorygowane wska?niki z III okresu wyznaczone w oparciu o dane z lat 2016-2017 i 2021-2022.

Warto?ci znane podczas sk?adania wniosków o przydzia?

Warto?ci b?d? obliczone na podstawie danych zebranych we wnioskach o przydzia? i opublikowane w decyzji Komisji.

Wniosek o przydzia? K?W

-Zweryfikowany raport o danych podstawowych

-Raport o metodyce procesu zbierania danych

-Sprawozdanie z weryfikacji

-Zweryfikowany raport o danych podstawowych

-Plan metodyki monitorowania

-Sprawozdanie z weryfikacji

Sk?adany jednokrotnie

Sk?adany dwukrotnie

Przydzia? w oparciu o

Median? produkcji z lat 2005-2008 lub 2009-2010

?redni? arytmetyczn? produkcji z lat 2014-2018 oraz 2019-2024

Zmiany przydzia?u

-Znacz?ce zwi?kszenie zdolno?ci produkcyjnej

-Znacz?ce zmniejszenie zdolno?ci produkcyjnej

-Cz??ciowe zaprzestanie dzia?alno?ci

-Elastyczne zasady corocznego dostosowania przydzia?u, je?eli ?rednia krocz?ca produkcji z dwóch lat poprzedzaj?cych przydzia? zmniejszy?a si? lub zwi?kszy?a si? o ponad 15% w stosunki do danych bazowych.

-Rezygnacja z poj?cia zdolno?ci produkcyjnej

-Coroczne sprawozdania z dzia?alno?ci produkcji

-Zweryfikowane raporty roczne o produkcji

-Plan metodyki monitorowania dla danych o produkcji

Carbon Leakage

-100% przydzia?u dla sektorów CL

-Od 80% do 30% przydzia?u dla sektorów non CL

-100% przydzia?u dla sektorów CL

-30% przydzia?u dla sektorów non-CL w 2021-2025

-Od 30% do 0% przydzia?u dla sektorów non CL w 2026-2030 (z wyj?tkiem systemów ciep?owniczych)

System ciep?owniczy

Brak rozró?nienia. Produkcja ciep?a do systemów ciep?owniczych traktowana jak produkcja ciep?a do odbiorców spoza ETS nieobj?tych CL.

Przydzia? uprawnień do emisji w zwi?zku z produkcj? ciep?a na potrzeby sieci ciep?owniczych nie b?dzie po 2026 r. zmniejszany stopniowo do 0 (jak dla innych sektorów nie obj?tych CL), ale b?dzie si? utrzymywa? na poziomie 30% przydzia?u wst?pnego (tj. benchmark pomno?ony przez produkcj?)

Mi?dzysektorowy Wspó?czynnik Koryguj?cy (CSCF)

-Wspó?czynnik liniowy równy 1,74% dla producentów energii elektrycznej

-CSCF dla pozosta?ych instalacji

-Wspó?czynnik liniowy równy 2,2% dla producentów energii elektrycznej stosowany jedynie w przypadku gdy CSCF równy 100%.

-mo?liwo?? zwi?kszenia o 3% maksymalnej puli bezp?atnych uprawnień w celu zapobie?enia stosowania CSCF

-je?eli CSCF mniejszy ni? 100%, wtedy zastosowany dla wszystkich instalacji

Zasady przydzia?u bezp?atnych uprawnień

Ka?da instalacja uczestnicz?ca w EU ETS zosta?a podzielona na tzw. podinstalacje. Z kolei ka?dej podinstalacji przypisano odpowiedni produkt i?benchmark?dla tego produktu. Dodatkowo dla ka?dego produktu okre?lono czy nale?y on do sektora nara?onego na znacz?ce ryzyko "ucieczki emisji" (dla sektorów nara?onych na ryzyko "ucieczki emisji" obowi?zuj? mniej restrykcyjne zasady przydzia?u bezp?atnych uprawnień w celu ograniczenia ryzyka przeniesienia ich produkcji do krajów, w których przemys? nie ma ograniczeń w zakresie emisji dwutlenku w?gla). W wyniku pomno?enia historycznych poziomów produkcji przez odpowiedni?benchmark?oraz po uwzgl?dnieniu statusu nara?enia na ryzyko "ucieczki emisji", otrzymuje si? wst?pny przydzia? bezp?atnych uprawnień dla ka?dej instalacji.

Je?eli zg?oszone w skali Unii Europejskiej wst?pne przydzia?y uprawnień by?yby wi?ksze ni? maksymalna liczba uprawnień, jakie mo?na przydzieli? bezp?atnie w ca?ym systemie unijnym, w celu dostosowana ?zapotrzebowania” na uprawnienia do dost?pnej liczby, stosuje si? jednolity mi?dzysektorowy wspó?czynnik koryguj?cy. Wynikiem pomno?enia wst?pnego przydzia?u uprawnień przez wspó?czynnik koryguj?cy jest ostateczny przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 吐鲁番市| 三都| 湘阴县| 汕头市| 丹东市| 盐山县| 尖扎县| 项城市| 新营市| 肥城市| 宜川县| 宜宾市| 藁城市| 绥德县| 临西县| 东海县| 新密市| 政和县| 烟台市| 新邵县| 湖北省| 鄢陵县| 伊金霍洛旗| 讷河市| 沽源县| 和田市| 凤冈县| 公安县| 沈阳市| 临湘市| 中卫市| 远安县| 赫章县| 宽城| 万全县| 五大连池市| 绥德县| 澄城县| 中宁县| 会东县| 丘北县|