Jeste? tutaj:

Korekty przydzia?ów

Drukuj

Nowo?ci? w porównaniu z poprzednimi okresami rozliczeniowymi jest wprowadzenie mechanizmu korekt przydzia?u, tzn. dostosowanie przydzia?u uprawnień do emisji do poziomu produkcji instalacji. Ostateczne bezp?atne przydzia?y b?d? ka?dego roku przekazywane na rachunki prowadz?cych instalacje, chyba ?e zastosowanie b?d? mia?y dodatkowe zasady dotycz?ce korekty liczby uprawnień do emisji.

Zasady te s? nast?puj?ce:

 • je?eli instalacja w odpowiednim zakresie zmniejszy swoj? zdolno?? produkcyjn?, zmniejsza si? przydzia? bezp?atnych uprawnień w zakresie, w jakim dotyczy to zmniejszenia zdolno?ci produkcyjnej. Przydzia? uprawnień do emisji dla takiej instalacji koryguje si? pocz?wszy od roku nast?puj?cego po roku, w którym mia?o miejsce zmniejszenie zdolno?ci produkcyjnych,
 • nie wydaje si? uprawnień do emisji dla instalacji, która ca?kowicie zaprzesta?a dzia?alno?ci pocz?wszy od roku nast?puj?cego po roku, w którym zaprzestano dzia?alno?ci instalacji,
 • je?eli w podinstalacji wyodr?bnionej w ramach instalacji, w której nast?pi?o cz??ciowe zaprzestanie dzia?alno?ci, tj. zmniejszy? si? poziom produkcji o wi?cej ni? 50% w stosunku do poziomu bazowego, na podstawie którego okre?lono przydzia? uprawnień (tzw. HAL Total), przydzia? uprawnień do emisji koryguje si? w odpowiedni sposób (w zale?no?ci od wielko?ci ograniczenia produkcji - od 50% do zera przyznanych uprawnień). Przydzia? uprawnień do emisji dla instalacji, która cz??ciowo zaprzesta?a dzia?alno?ci dostosowuje si? pocz?wszy od roku nast?puj?cego po roku, w którym cz??ciowe zaprzestanie dzia?alno?ci mia?o miejsce. W przypadku gdy w instalacji, w której mia? miejsce spadek poziomu produkcji prowadz?cy do zastosowania zasad dotycz?cych cz??ciowego zaprzestania dzia?alno?ci, nast?pi powrót do poprzedniego poziomu produkcji lub jego cz??ci, przydzia? mo?e by? skorygowany ponownie w gór?.

W zwi?zku z istnieniem opisanych powy?ej mechanizmów coroczna korekt przydzia?ów, państwa cz?onkowskie musz? co roku zebra? wszystkie informacje dotycz?ce wszelkich planowanych lub rzeczywistych zmian zdolno?ci produkcyjnej, poziomu produkcji oraz dzia?alno?ci dla ka?dej instalacji. Je?eli w instalacji nast?puje zmiana, która ma wp?yw na przydzia?, państwa cz?onkowskie przed wydaniem na rachunki bezp?atnych uprawnień do emisji, musz? przed?o?y? Komisji Europejskiej do zatwierdzenia zmienion? liczb? bezp?atnych uprawnień dla tej instalacji.

Sprawozdanie na podstawie art. 24 ust. 1 decyzji Komisji nr 2011/278/UE dotycz?ce monitorowania poziomu dzia?alno?ci i zmian w instalacji

Zgodnie z art. 24 ust 1 decyzji Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przej?ciowych zasad dotycz?cych zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w ca?ej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, prowadz?cy instalacj? przedk?ada do KOBiZE wszystkie informacje dotycz?ce wszelkich planowanych lub rzeczywistych zmian zdolno?ci produkcyjnej, poziomu dzia?alno?ci oraz dzia?alno?ci instalacji w terminie do dnia 31 grudnia ka?dego roku.

W zwi?zku z powy?szym, dla ka?dej instalacji obj?tej systemem handlu i posiadaj?cej przydzia? uprawnień na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE nale?y przygotowa? sprawozdanie dotycz?ce monitorowania poziomu dzia?alno?ci i zmian w instalacjach na potrzeby artyku?u 24 ust. 1 decyzji Komisji nr 2011/278/UE.

Specjalny formularz sprawozdania dost?pny jest w ramach systemu informatycznego Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Sprawozdanie do systemu wprowadza si? przez stron? internetow? Krajowej bazy dost?pn? pod adresem: http://krajowabaza.kobize.pl. Dane wprowadza si? po zalogowaniu za pomoc? identyfikatora (loginu) i has?a dost?pu na istniej?ce w Krajowej bazie konto zak?adu. Je?eli w ramach zak?adu funkcjonuje instalacja obj?ta Krajowymi ?rodkami wykonawczymi, pojawi si? menu "Wybierz, w którym systemie chcesz pracowa?", w którym nale?y wybra? "Krajowe ?rodki wykonawcze".

Szczegó?owy sposób wype?nienia formularza opisano w "Poradniku sporz?dzenia sprawozdania dotycz?cego monitorowania poziomu dzia?alno?ci i zmian w instalacjach na potrzeby Artyku?u 24(1) decyzji Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. (CIMs)"

Zaprzestanie dzia?alno?ci lub cz??ciowe zaprzestanie dzia?alno?ci przez instalacje obj?te systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie 2013-2020.

Na podstawie art. 10a ust. 19 dyrektywy 2003/87/WE zosta? wprowadzony mechanizm korekty przydzia?u uprawnień do emisji w przypadku zaprzestania dzia?alno?ci lub cz??ciowego zaprzestania dzia?alno?ci przez instalacje obj?te systemem handlu uprawnieniami do emisjami, którym zosta?y przyznanie bezp?atne uprawnienia do emisji. Zasada dzia?ania mechanizmu korekty przydzia?u uprawnień do emisji zosta?a szczegó?owo okre?lona w art. 22 i art. 23 decyzji Komisji nr 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przej?ciowych zasad dotycz?cych zharmonizowanego przydzia? bezp?atnych uprawnień w ca?ej Unii na mocy art.10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. L 130 z 17.05.2011, str.1). Zgodnie z art. 22 przedmiotowej decyzji, za zaprzestanie dzia?alno?ci instalacji uznaje si? spe?nienie przez instalacj? jednego z nast?puj?cych warunków:

 1. wygas?o zezwolenie na emisj? gazów cieplarnianych na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695) (lub zezwolenie na uczestnictwo instalacji w systemie handlu uprawnieniami do emisji wydane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz.2784 z pó?n.zm.), lub pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub py?ów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska;
 2. wycofano zezwolenia lub pozwolenia, o których mowa w pkt 1;
 3. dzia?alno?? instalacji jest niemo?liwa z przyczyn technicznych;
 4. instalacja nie dzia?a, ale dzia?a?a wcze?niej i nie mo?e wznowi? eksploatacji z przyczyn technicznych;
 5. instalacja nie dzia?a, ale wcze?niej dzia?a?a i prowadz?cy instalacj? nie mo?e wykaza?, ?e przedmiotowa instalacja wznowi dzia?anie najpó?niej w ci?gu 6 miesi?cy od momentu zaprzestania dzia?alno?ci. Państwo cz?onkowskie mo?e wyd?u?y? ten okres maksymalnie do 18 miesi?cy, je?li prowadz?cy instalacj? mo?e wykaza?, ?e instalacja nie mo?e wznowi? dzia?alno?ci w terminie 6 miesi?cy ze wzgl?du na wyj?tkowe i nieprzewidziane okoliczno?ci, których nie mo?na by?o unikn?? nawet przy dochowaniu pe?nej nale?ytej staranno?ci oraz które znajduj? si? poza kontrol? prowadz?cego instalacj?, w szczególno?ci takich okoliczno?ci, jak kl?ski ?ywio?owe, wojna, zagro?enie wojn?, akty terrorystyczne, rewolucje, zamieszki, sabota? lub akty wandalizmu.

W przypadku instalacji, które prowadz?cy instalacj? utrzymuje w rezerwie lub gotowo?ci oraz instalacji, które dzia?aj? sezonowo, nie stosuje si? pkt 5, je?eli zosta?y spe?nione wszystkie nast?puj?ce warunki:

 • prowadz?cy instalacje posiada zezwolenie na emisj? gazów cieplarnianych i wszystkie inne odpowiednie pozwolenia;
 • rozpocz?cie dzia?alno?ci jest technicznie mo?liwe bez wprowadzania zmian fizycznych w instalacji;
 • przeprowadzana jest regularna konserwacja.

?

Nie wydaje si? uprawnień do emisji dla instalacji, która zaprzesta?a dzia?alno?ci pocz?wszy od roku nast?puj?cego po roku, w którym zaprzestano dzia?alno?ci instalacji.

Zgodnie z art. 23 decyzji, za cz??ciowe zaprzestanie dzia?alno?ci instalacji w instalacji, uznaje si? sytuacj?, kiedy jedna podinstalacja, która przyczynia si? do przyznania bezp?atnie co najmniej 30% z ostatecznej liczby uprawnień do emisji, lub do przyznania ponad 50 000 uprawnień do emisji, ogranicza poziom swojej dzia?alno?ci w danym roku kalendarzowym o co najmniej 50% w porównaniu z poziomem dzia?alno?ci wykorzystanym do obliczania bezp?atnego przydzia?u uprawnień do emisji. Zasady dostosowania przydzia?u darmowych uprawień dla instalacji, które cz??ciowo zaprzesta?y dzia?alno?ci przedstawione zosta?y w poni?ej.

Przydzia? uprawnień do emisji dla instalacji, która cz??ciowo zaprzesta?a dzia?alno?ci dostosowuje si? pocz?wszy od roku nast?puj?cego po roku, w którym cz??ciowe zaprzestanie dzia?alno?ci mia?o miejsce.

Wznowienie dzia?alno?ci po cz??ciowym zaprzestaniu

W przypadku gdy w podinstalacji, w której mia? miejsce spadek poziomu dzia?alno?ci prowadz?cy do zastosowania zasad dotycz?cych cz??ciowego zaprzestania dzia?alno?ci, nast?puje odzyskanie poprzedniego poziomu dzia?alno?ci lub jego cz??ci, przydzia? mo?e by? skorygowany ponownie w sposób nast?puj?cy:

 • je?li podinstalacja na skutek odzyskania wielko?ci produkcji osi?gnie roczny poziom dzia?alno?ci wynosz?cy ponad 50% pocz?tkowego poziomu dzia?alno?ci, pe?ny przydzia? uprawnień sprzed cz??ciowego zaprzestania dzia?alno?ci zostanie przywrócony, pocz?wszy od roku nast?puj?cego po roku, w którym mia?o miejsce odzyskanie poziomu dzia?alno?ci
 • je?li podinstalacja na skutek odzyskania wielko?ci produkcji osi?gnie roczny poziom dzia?alno?ci wynosz?cy ponad 25% pocz?tkowego poziomu dzia?alno?ci, przydzia? uprawnień b?dzie ponownie skorygowany i ostateczny przydzia? b?dzie stanowi? 50% przydzia?u sprzed cz??ciowego zaprzestania dzia?alno?ci, pocz?wszy od roku nast?puj?cego po roku, w którym mia?o miejsce odzyskanie poziomu dzia?alno?ci

Zasady dostosowania przydzia?u darmowych uprawień dla instalacji, które wznowi?y dzia?alno?? po cz??ciowym zaprzestaniu przedstawione zosta?y w poni?ej.

Nie zwi?ksza si? liczby uprawnień je?li prowadz?cy instalacj? zwi?kszy produkcj? powy?ej 10%, a nie przekroczy 25% HAL Total.

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 颍上县| 蓝山县| 北海市| 瑞金市| 资讯| 扎赉特旗| 文化| 贵阳市| 布尔津县| 屯留县| 高碑店市| 鹤峰县| 比如县| 桂东县| 天柱县| 老河口市| 汤阴县| 竹溪县| 乌兰察布市| 龙南县| 甘德县| 霍林郭勒市| 淮滨县| 柘城县| 佳木斯市| 湟中县| 玉山县| 安远县| 泗水县| 阳城县| 拉孜县| 宿松县| 淳安县| 浙江省| 锡林浩特市| 阿瓦提县| 徐州市| 咸阳市| 墨竹工卡县| 武强县| 巴青县|