Jeste? tutaj:

Ucieczka emisji

Drukuj

Aby nie ogranicza? konkurencyjno?ci przedsi?biorstw obj?tych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), dla sektorów nara?onych na ryzyko ?ucieczki emisji” (carbon leakage) obowi?zuj? mniej restrykcyjne zasady przydzia?u bezp?atnych uprawnień. Ma to na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia ich produkcji do krajów, w których przemys? nie ma ograniczeń w zakresie emisji dwutlenku w?gla.

Komisja Europejska jest zobowi?zana do sporz?dzenia nowej listy sektorów nara?onych na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji co pi?? lat. Druga lista sektorów obj?tych carbon leakage obowi?zuje w latach 2015-2019 i zosta?a przyj?ta w pa?dzierniku 2014 r. decyzj? Komisji Europejskiej 2014/746/UE z dnia 27 pa?dziernika 2014 r. ustalaj?c?, zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uwa?anych za nara?one na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji na lata 2015–2019

Pierwsza lista sektorów carbon leakage zosta?a przyj?ta przez Komisj? pod koniec 2009 roku i ma zastosowanie do przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w roku 2013 i 2014. Lista ta zosta?a zmieniona w 2011, 2012 i 2013.

Wed?ug art. 10 a) dyrektywy ETS, sektor lub podsektor uwa?any jest za nara?one na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji, je?eli:

  1. suma dodatkowych kosztów bezpo?rednich i po?rednich spowodowanych wprowadzeniem w ?ycie dyrektywy prowadzi?aby do znacznego wzrostu kosztów produkcji obliczonych jako stosunek do warto?ci dodanej brutto, w wysoko?ci co najmniej 5 %; oraz
  2. intensywno?? handlu z krajami trzecimi okre?lona jako stosunek mi?dzy ca?kowit? warto?ci? eksportu do krajów trzecich powi?kszona o warto?? importu z krajów trzecich, a ca?kowit? wielko?ci? rynku Wspólnoty (roczny obrót i ca?kowita warto?? importu z krajów trzecich) wynosi powy?ej 10 %.

Sektor lub podsektor równie? uznaje si? za nara?ony na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji, je?eli:

  1. suma dodatkowych kosztów bezpo?rednich i po?rednich spowodowanych wprowadzeniem w ?ycie dyrektywy prowadzi?aby do wysokiego wzrostu kosztów produkcji obliczonych jako stosunek do warto?ci dodanej brutto, w wysoko?ci co najmniej 30 %; lub
  2. intensywno?? handlu z krajami trzecimi okre?lona jako stosunek mi?dzy ca?kowit? warto?ci? eksportu do krajów trzecich powi?kszona o warto?? importu z krajów trzecich, a ca?kowit? wielko?ci? rynku Wspólnoty (roczny obrót i ca?kowita warto?? importu z krajów trzecich) wynosi powy?ej 30 %.

?

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 大名县| 保靖县| 沙雅县| 齐河县| 颍上县| 霍林郭勒市| 湾仔区| 婺源县| 德阳市| 竹溪县| 民丰县| 正安县| 南丹县| 大港区| 贵阳市| 屏东市| 汉寿县| 二手房| 公安县| 婺源县| 永新县| 沙湾县| 巨野县| 潜山县| 庆阳市| 广宁县| 开原市| 临清市| 济南市| 遂溪县| 石泉县| 浦城县| 顺义区| 外汇| 化隆| 砚山县| 瑞丽市| 华坪县| 雅安市| 安吉县| 蓬安县|