Jeste? tutaj:

Krajowe ?rodki Wykonawcze

Drukuj

Podstaw? przydzia?u darmowych uprawnień do emisji na lata 2013-2020 s?: art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pa?dziernika 2003 r. ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniaj?cej dyrektyw? Rady 96/61/WE, Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia przej?ciowych zasad dotycz?cych zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w ca?ej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Dokumenty z wytycznymi Komisji Europejskiej dotycz?cymi zharmonizowanej metodyki przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w ETS po 2012 r. W 2011 r. zosta?y przygotowane Krajowe ?rodki Wykonawcze (K?W). Proces uzgadniania K?W, przes?anych do Komisji Europejskiej w 2011 r. by? jednak kontynuowany do 2013 r. Komisja Europejska przedstawi?a pewne zastrze?enia dotycz?ce poprawno?ci wyznaczenia przydzia?ów. Po wyja?nieniu wszelkich nie?cis?o?ci, w kwietniu 2013 r. opracowano ostateczn? list? instalacji obj?tych K?W wraz ze wst?pnym przydzia?em bezp?atnych uprawnień dla ka?dej instalacji, która uwzgl?dnia?a wszystkie zmiany dokonane od? 2011 r.

We wrze?niu 2013 r. opublikowano Decyzj? Komisji Europejskiej 2013/448/UE z?dnia 5?wrze?nia 2013?r. dotycz?cej krajowych ?rodków wykonawczych w?odniesieniu do przej?ciowego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z?art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i?Rady? okre?laj?c? jednolity mi?dzysektorowy wspó?czynnik koryguj?cy. Na jej podstawie KOBiZE opracowa? wykaz instalacji obj?tych Krajowymi ?rodkami Wykonawczymi wraz z przyznan? im ostateczn? ca?kowit? liczb? uprawnień do emisji na okres rozliczeniowy 2013-2020.

?

Zgodnie z tym wykazem ostateczne liczby bezp?atnych uprawnień na lata 2013-2020 dla Polski kszta?tuj? si? nast?puj?co:

??20132014201520162017201820192020Suma
2012-2020

Ostateczna liczba bezp?atnych uprawnień wg K?W – art. 10a.

mln

64,6

60,6

56,9

53,5

50,6

48,0

45,8

43,7

423,7

?

Liczby podane w tabeli powy?ej stanowi? przydzia? bezp?atnych uprawnień okre?lony w K?W w oparciu o art. 10a dyrektywy EU ETS, czyli nie zawieraj? przej?ciowego bezp?atnego przydzia?u zwi?zanego z produkcj? energii elektrycznej czyli tzw. derogacji. Nie uwzgl?dniaj? równie? zmian wynikaj?cych z przydzia?u uprawnień do emisji z rezerwy oraz mechanizmu korekty.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 怀来县| 拉孜县| 垦利县| 万源市| 津市市| 许昌市| 嘉祥县| 双峰县| 星子县| 河北区| 巫山县| 江都市| 靖州| 垦利县| 临湘市| 肃北| 开江县| 木里| 大城县| 嵊泗县| 庆云县| 新沂市| 桐庐县| 嘉义市| 尼木县| 黔江区| 乐陵市| 石河子市| 凌云县| 南城县| 赣榆县| 湛江市| 正宁县| 江西省| 榕江县| 屏东市| 陆河县| 石屏县| 哈密市| 印江| 平乐县|