Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zosta? ustanowiony w Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniaj?ca dyrektyw? Rady 96/61/WE, a jego podstawowym zadaniem mia?a by? pomoc w wype?nieniu przez państwa cz?onkowskie (UE-15) postanowień zawartych w Protokole z Kioto.

Formalne prace nad w??czeniem sektora lotnictwa cywilnego do systemu handlu uprawnieniami do emisji rozpocz??y si? na prze?omie lat 2004/2005. W okresie od 11 marca do 6 maja 2005 roku Komisja Europejska przeprowadzi?a konsultacje spo?eczne dotycz?ce ograniczenia wp?ywu tego sektora na zmiany klimatyczne. Kolejnym etapem prac by?y analizy i oceny grup roboczych, d???ce do stworzenia dyrektywy okre?laj?cej zakres praw i obowi?zków z jakimi b?d? mieli do czynienia operatorzy statków powietrznych uczestnicz?cy w systemie.

W dniu 8 lipca 2008 roku Parlament Europejski przyj?? rezolucj? legislacyjn? maj?c? na celu zatwierdzenie nowelizacji dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzgl?dnienia dzia?alno?ci lotniczej w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Unijny proces legislacyjny zakończy? si? w dniu 2 lutego 2009 roku, w którym wesz?a w ?ycie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE w celu uwzgl?dnienia dzia?alno?ci lotniczej w systemie handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie zmieniaj?cej dyrektyw? 2003/87/WE w celu uwzgl?dnienia dzia?alno?ci lotniczej w systemie handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 8 z dn. 13.01.2009 r. str. 3), uzupe?niaj?c tym samym dyrektyw? 2003/87/WE o zapisy dotycz?ce sektora lotniczego. Szczegó?owy zakres dzia?ań lotniczych, które zosta?y w??czone do systemu okre?lono w Za??czniku I do tej dyrektywy. Data obowi?zku implementacji dyrektywy 2008/101/WE do prawa krajowego zosta?a wyznaczona na 2 lutego 2010 r. Tak wczesny termin implementacji mia? zapewni? państwom cz?onkowskim oraz operatorom statków powietrznych sprawne dostosowanie si? do wymogów dyrektywy i zainicjowanie dzia?ań niezb?dnych do rozpocz?cia procesu monitorowania, raportowania i rozliczania emisji od 2012 roku. Ostatecznie dyrektywa ta zosta?a transponowana do prawa polskiego w dniu 9 wrze?nia 2015 r. w formie Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223).

Celem stawianym operatorom statków powietrznych zakwalifikowanych do systemu jest ograniczenie wp?ywu ich dzia?alno?ci na szeroko poj?te zmiany klimatyczne. Gazem cieplarnianym, którego emisje nale?y ograniczy? w sektorze lotniczym jest dwutlenek w?gla CO2. Zadanie to ma zosta? zrealizowane w?a?nie poprzez zastosowanie mechanizmu handlu emisjami, uznanego przez Komisj? Europejsk? za najbardziej efektywny, a zarazem najmniej kosztowny, instrument ograniczania emisji gazów cieplarnianych na terenie państw cz?onkowskich Unii Europejskiej.

Realizacja pe?nego zakresu dzia?ań wynikaj?cych z dyrektywy 2003/87/WE rozpocz??a si? z dniem 1 stycznia 2012 r. Jednak?e operatorzy statków powietrznych w??czeni do systemu zostali zobligowani równie? do wykonania niektórych zadań w okresie wcze?niejszym, tj. w latach 2010 i 2011. Do zadań tych nale?a?o z?o?enie do ministra w?a?ciwego ds. ?rodowiska wniosków o zatwierdzenie planów monitorowania emisji rocznych oraz tonokilometrów oraz przed?o?enie do Krajowego O?rodka Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zweryfikowanych raportów rocznych o wielko?ci emisji za te lata.

W celu dostosowania funkcjonowania operatorów statków powietrznych w systemie handlu do schematu funkcjonowania pozosta?ych sektorów w systemie, pierwszym rokiem ich uczestnictwa, a zarazem okresem rozliczeniowym, by? w?a?nie rok 2012. Drugi okres rozliczeniowy rozpocz?? si? 1 stycznia 2013 r. i ma si? zakończy? 31 grudnia 2020 roku.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 射阳县| 胶南市| 靖州| 阳春市| 东安县| 巴彦县| 连南| 庆元县| 湘潭县| 乌拉特后旗| 蓝山县| 娄烦县| 扶绥县| 柳州市| 沙湾县| 铁力市| 邵东县| 淮滨县| 澄迈县| 香格里拉县| 乐平市| 阳新县| 镇赉县| 长沙市| 台州市| 通河县| 延长县| 叙永县| 栾川县| 涡阳县| 曲水县| 乌拉特前旗| 体育| 潮安县| 佛坪县| 枣强县| 蕉岭县| 乐陵市| 渝中区| 洪雅县| 枣阳市|