Jeste? tutaj:

Struktura systemu

Drukuj

W przypadku sektora lotniczego, pierwszym okresem rozliczeniowym by? w ramach EU ETS wy??cznie rok 2012. Kolejny okres rozliczeniowy obejmuje ju? te same lata, analogicznie jak dla pozosta?ych sektorów, czyli od roku 2013 do roku 2020.

Do systemu handlu w??czeni zostaj? operatorzy statków powietrznych, którzy wykonuj? w danym roku kalendarzowym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dzia?ania lotnicze obj?te Za??cznikiem I do dyrektywy 2003/87/WE. W zwi?zku z realizacj? takich dzia?ań podlegaj? oni wszystkim prawom i obowi?zkom wynikaj?cym z przepisów dyrektywy implementowanej do prawa krajowego ustaw? z dnia 12 czerwca 2015 r.

Dzia?ania lotnicze – lub inaczej loty – mo?na realizowa? w dowolnym miejscu na ziemi. St?d te? w??czaj?c sektor lotniczy do systemu handlu nie ograniczano dzia?ania systemu wy??cznie w okre?lonych państwach, lecz jako kryterium przyj?to pocz?tkowo lot, który rozpoczyna si? lub kończy na lotnisku zlokalizowanym w państwie nale??cym do Unii Europejskiej, a po 2011 roku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Kolejnym etapem powi?kszania zakresu terytorium obj?tego systemem handlu by?o w??czenie do systemu w 2014 roku Chorwacji, w zwi?zku z jej przyst?pieniem do Unii Europejskiej. W ramach systemu handlu nale?y uwzgl?dnia? tzw. regiony najbardziej oddalone zdefiniowane w artykule 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jak wspomniano systemem obj?te s? wszystkie loty rozpoczynaj?ce si? lub kończ?ce na terytorium EOG. Jednak wyst?puj? tu wyj?tki (wymienione poni?ej) od kryteriów okre?lonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. Oznacza to, ?e operator nie ma obowi?zku rozlicza? emisji dwutlenku w?gla z operacji zaliczanych do takich wyj?tków. Innymi s?owy operator wykonuj?cy wy??cznie operacje lotnicze nieobj?te systemem, sam równie? temu systemowi nie podlega.

Do operacji lotniczych niepodlegaj?cych w??czeniu do systemu (na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz rozporz?dzenia 421/2014) zalicza si? operacje:

  1. wykonywane wy??cznie w celu przewozu, podczas oficjalnej misji, panuj?cego monarchy i cz?onków jego najbli?szej rodziny, szefów państw, szefów rz?dów i ministrów wchodz?cych w sk?ad rz?dów państwa innego ni? państwo cz?onkowskie Unii Europejskiej, je?eli taki ich charakter zosta? potwierdzony w planie lotu,
  2. wojskowe wykonywane przez wojskowe statki powietrzne, s?u?by celnej, policji, stra?y granicznej, ?andarmerii wojskowej, stra?y miejskiej i innych s?u?b ochrony bezpieczeństwa i porz?dku publicznego,
  3. zwi?zane z dzia?aniami poszukiwawczo-ratowniczymi, przeciwpo?arowe i ga?nicze, z pomoc? humanitarn? lub s?u?b ratowniczych, je?eli s? one wykonywana na podstawie zezwolenia w?a?ciwego organu,
  4. wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów z widoczno?ci? (lot VFR), okre?lonych w za??czniku 2 do Konwencji o mi?dzynarodowym lotnictwie cywilnym,
  5. kończ?ce si? na lotnisku, z którego wystartowa? statek powietrzny i wykonywane bez mi?dzyl?dowania,
  6. szkoleniowe, wykonywane wy??cznie w celu uzyskania licencji lub uzyskania uprawnień przez cz?onków personelu lotniczego, je?eli jest to potwierdzone w planie lotu, pod warunkiem ?e nie s? one wykorzystywane do przewozu pasa?erów ani ?adunku lub do przebazowania statku powietrznego,
  7. wykonywane wy??cznie w celu przeprowadzenia badań naukowych lub sprawdzenia, przetestowania lub przeprowadzenia procesu certyfikacji statku powietrznego lub urz?dzenia pok?adowego lub naziemnego,
  8. wykonywane przez statek powietrzny o maksymalnej certyfikowanej masie startowej poni?ej 5700 kg,
  9. wykonywane w ramach zobowi?zań z tytu?u wykonywania obowi?zków u?yteczno?ci publicznej zgodnie z rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 wrze?nia 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, na trasach w regionach najbardziej oddalonych, okre?lonych w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub na trasach, których oferowana zdolno?? przewozowa nie przekracza 30 000 rocznie,
  10. wykonywane przez operatora statku powietrznego b?d?cego przewo?nikiem w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, który realizuje:
   • mniej ni? 243 operacje lotnicze w ka?dym z trzech kolejnych czteromiesi?cznych okresów w roku kalendarzowym albo
   • operacje lotnicze, których ??czna roczna wielko?? emisji wynosi mniej ni? 10?000 Mg CO2,
  11. wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przez operatora statku powietrznego wykonuj?cego niezarobkowe przewozy lotnicze o ??cznych rocznych emisjach wynosz?cych mniej ni? 1 000 ton.

W celu szczegó?owego okre?lenia charakteru operacji niepodlegaj?cych systemowi handlu, Komisja Europejska opracowa?a wytyczne, które zosta?y opublikowane w Decyzji Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. oraz w dokumentach uzupe?niaj?cych przedstawionych w formie nieoficjalnych wytycznych (dane zawarte w poradnikach i w zak?adce Najcz??ciej zadawane pytania).

?

Realizacja zobowi?zań wynikaj?cych z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. wi??e si? z konieczno?ci? przestrzegania ?ci?le okre?lonych dat. Poni?ej przedstawiono najwa?niejsze terminy zwi?zane wykonywaniem tych obowi?zków:

Dzia?ania powtarzaj?ce si? w ka?dym roku danego okresu rozliczeniowego

?01.01.*Pocz?tek okresu monitorowania emisji rocznych w danym roku na potrzeby sporz?dzenia raportu rocznego
?

01.02.*

Publikacja wykazu operatorów statków powietrznych wykonuj?cych dzia?ania lotnicze wymienione w Za??czniku I

?

28.02.*

Wydanie przez organ w?a?ciwy uprawnień do emisji na dany rok okresu rozliczeniowego na rachunki operatorów statków powietrznych

?

31.03.*

Przed?o?enie przez operatora statku powietrznego do? odpowiedniego organu zweryfikowanego raportu o emisji dwutlenku w?gla

?

30.04.*

Umorzenie uprawnień do emisji w Rejestrze Uprawnień

?

31.12.*

Koniec okresu monitorowania emisji rocznych w danym roku na potrzeby sporz?dzenia raportu rocznego

* - kolejny rok danego okresu rozliczeniowego

Dzia?ania wykonywane jednorazowo

?

01.01.2014

Pocz?tek okresu monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów na potrzeby z?o?enia wniosku o przydzia? nieodp?atnych uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy

?

31.12.2014

Koniec okresu monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów na potrzeby z?o?enia wniosku o przydzia? nieodp?atnych uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy

?

30.06.2015

Ostateczny termin przed?o?enia przez operatora statku powietrznego do odpowiedniego organu zweryfikowanych danych o tonokilometrach za rok 2014 na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przydzia? nieodp?atnych uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy na lata 2013-2020

?

31.03.2019**

Z?o?enie przez operatora statku powietrznego wniosku o przydzia? nieodp?atnych uprawnień do emisji na kolejny okres rozliczeniowy

** - dwadzie?cia jeden miesi?cy przed rozpocz?ciem kolejnego okresu rozliczeniowego

Lista operatorów

Zgodnie z art. 18a, ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, Komisja Europejska przed 1 lutego ka?dego roku, pocz?wszy od roku 2009, publikuje wykaz operatorów statków powietrznych przypisanych do danego państwa administruj?cego. Lista operatorów co roku jest zmieniana, a jej zadaniem jest wy??cznie wskazanie podmiotu, który pocz?wszy od roku 2006 lub w latach kolejnych wykona? dzia?anie lotnicze obj?te systemem. Generalnie przyj?to zasad?, ?e z listy tej nie wykre?la si? operatorów, którzy ju? si? na niej znale?li. Zmiany w wykazie w wi?kszo?ci przypadków dotycz? pojawienia si? nowego operatora lub zmiany przyporz?dkowania danego podmiotu do innego państwa administruj?cego. Wykre?lenie operatora z listy jest mo?liwe wy??cznie w przypadku udowodnienia przez niego, ?e nie spe?nia? on przes?anek obj?cia systemem w momencie konsultacji i publikacji listy. Przypisanie konkretnego podmiotu do danego państwa administruj?cego odbywa si? na mocy art. 18a, ust. 1 dyrektywy. Przy pracach nad list? operatorów Komisja Europejska wspomagana jest przez Europejsk? Organizacj? ds. Bezpieczeństwa ?eglugi Powietrznej (Eurocontrol) oraz organ w?a?ciwy z danego państwa administruj?cego.

O przypisaniu operatora statku powietrznego do danego państwa administruj?cego decyduj? dwie kwestie:

 1. Państwo cz?onkowskie staje si? państwem administruj?cym dla danego operatora, je?eli wyda?o temu operatorowi licencj? na prowadzenie dzia?alno?ci lotniczej;
 2. We wszystkich innych przypadkach, państwem administruj?cym jest państwo cz?onkowskie z najwi?ksz? szacunkow? ilo?ci? przypisanych[1] emisji pochodz?cych z lotów wykonywanych przez tego operatora w roku bazowym[2],

Pomimo ?e, Komisja Europejska publikuje list? operatorów statków powietrznych, którzy wykonali przynajmniej jedn? operacj? lotnicz? obj?t? systemem, fakt uwzgl?dnienia operatora na niniejszej li?cie nie okre?la ostatecznie jego uczestnictwa w systemie. Komisja Europejska wyda?a w tej sprawie not? informacyjn?[3]. Stwierdza w niej jednoznacznie, ?e decyduj?ce w tej kwestii jest wykonywanie dzia?alno?ci lotniczej wymienionej w Za??czniku I do dyrektywy 2003/87/WE. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku operatorów, którzy powinni, a nie znale?li si? na przedmiotowej li?cie. Obowi?zek zg?oszenia swojej dzia?alno?ci w przypadku takich operatorów jest bezwarunkowy. Lista operatorów statków powietrznych podlega corocznym konsultacjom pomi?dzy państwem cz?onkowskim, operatorem, Eurocontrol a Komisj?.

Pierwsza wersja wykazu operatorów statków powietrznych zosta?a przedstawiona w Rozporz?dzeniu Komisji (WE) Nr 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. stworzonym na podstawie najlepszych dost?pnych informacji o aktywno?ci operatorów statków powietrznych w latach 2006 – 2008 gromadzonych w Eurocontrol. Rozrz?dzenie to zosta?o zaktualizowane Rozporz?dzeniem Komisji (UE) 2015/180 z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali dzia?alno?? lotnicz? wymienion? w za??czniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poczynaj?c od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administruj?cego państwa cz?onkowskiego dla ka?dego operatora statków powietrznych. W zaktualizowanym rozporz?dzeniu do Polski jako państwa administruj?cego przypisano 48 operatorów statków powietrznych, których zbiór zamieszczony zosta? w poni?szej tabeli.

L.p.CRCO[4]Nazwa operatora z listyKraj operatora

1

36500

A&S WORLD ACFT INC

Federacja Rosyjska

2

31588

AERO POWER UK

Zjednoczone Królestwo

3

40166

AIR GO EGYPT

Egipt

4

38570

AIR NORTH REGIONAL

Australia

5

33187

AIR POLAND SP.Z.O.O.

Polska

6

21406

AMC AVIATION

Egipt

7

37958

ARKADY SP.Z.O.O.

Polska

8

27743

AWAS AVTN SRVC

Stany Zjednoczone

9

38443

BINGO AIRWAYS

Polska

10

31322

BLUE JET SP.Z.O.O.

Polska

11

33876

CEZAR PRZEDSIEBIORST

Polska

12

31191

ECC LEASING COMPANY

Irlandia

13

36143

ENTER AIR

Polska

14

38442

ETH SA

Luksemburg

15

25625

EUROLOT SA

Polska

16

32532

HAWKER PARTNERSHIP

Zjednoczone Królestwo

17

24631

J S AVIATION

Zjednoczone Królestwo

18

32562

KORAL BLUE AIRLINES

Egipt

19

33079

LC ENGINEERING

Polska

20

1763

LOT POLISH AIRLINES

Polska

21

30797

MAGELLAN PRO-SERVICE

Polska

22

15423

MARITIME OFFICE

Polska

23

35190

MIDWEST AIRLINES

Egipt

24

1082

MIL ALGERIA

Algieria

25

15686

MIL BULGARIA

Bu?garia

26

1097

MIL FINLAND

Finlandia

27

6310

MIL NATO NAPMA

Niemcy

28

1113

MIL POLAND

Polska

29

11555

MIL ROMANIA

Rumunia

30

37385

MUSCO SPORTS LIGHT

Stany Zjednoczone

31

32654

NG2 S.A.

Polska

32

37290

OLT EXPRESS POLAND

Polska

33

31237

OLT EXPRESS REGIONAL

Polska

34

28514

POGRANICHNAYA KAZ

Kazachstan

35

32968

POLISH AIR NAVIG

Polska

36

29333

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Polska

37

30603

PZL MIELEC

Polska

38

24855

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Ukraina

39

35551

SAUDI MEDICAL SERV.

Arabia Saudyjska

40

36308

SMALL PLANET EP

Polska

41

30192

SPRINTAIR SA

Polska

42

36858

TELE-FONIKA KABLE

Polska

43

38446

TRAVEL SERVICE EP

Polska

44

26078

TURAN AIR

Azerbejd?an

45

22273

VENKATESHWARA HATCH

Indie

46

39588

YOLENAL AERONAUTICS

Zjednoczone Królestwo

47

35851

YOLENAL LIMITED

Polska

48

a11519

TAIL NB: N999EH

Nieznane

Sankcje i kary

Dyrektywa 2003/87/WE wymaga od państw cz?onkowskich usankcjonowania i egzekwowania od uczestników systemu wszystkich na?o?onych na nich praw i obowi?zków wynikaj?cych z przyst?pienia do systemu. Za brak realizacji okre?lonych dzia?ań przez operatora statku powietrznego przepisy ustawy (art. 70) okre?laj? kary jakie mog? zosta? na?o?one na uczestników systemu.

W przypadku operatorów statków powietrznych kar? zagro?one jest:

1. Brak z?o?enia w ustawowym terminie do 31 marca ka?dego roku sprawozdania dotycz?cego wielko?ci emisji dwutlenku w?gla wraz z protoko?em z jego weryfikacji. Kara za niez?o?enie raportu wynosi 10?000 euro.

2. Brak dokonania rozliczenia w terminie do 30 kwietnia ka?dego roku w Rejestrze Unii wielko?ci emisji dwutlenku w?gla z dany rok. Kara za brak rozliczenia emisji dwutlenku w?gla równa jest iloczynowi liczby uprawnień do emisji, która nie zosta?a umorzona przez operatora i jednostkowej stawki pieni??nej wynosz?cej 100 euro za ka?d? ton? nieumorzonej emisji. Zap?acenie kary za brak umorzenia nie zwalania z obowi?zku dokonania tej czynno?ci w rejestrze (operator i tak jest zobowi?zany do rozliczenia emisji).

Kary pieni??ne nak?adane s? w drodze decyzji wydawanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony ?rodowiska. Zadanie nak?adania kar na operatorów statków powietrznych powierzono Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony ?rodowiska.

?

[1] Przypisane emisje – oznaczaj? emisje pochodz?ce ze wszystkich lotów wchodz?cych w zakres dzia?ań lotniczych wymienionych w Za??czniku I, tzn. lotów rozpoczynaj?cych si? na lotnisku znajduj?cym si? na terytorium jednego z państw cz?onkowskich i lotów z państwa trzeciego kończ?cych si? na takim lotnisku.

[2] Rok bazowy - rok bazowy oznacza pe?ny rok kalendarzowy dla operatora, który rozpocz?? dzia?alno?? po 1 stycznia 2006, oraz rok kalendarzowy 2006 dla operatora, który rozpocz?? dzia?alno?? przed 1 stycznia 2006 r.

[3] Information note - http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/operators/docs/info_note_en.pdf

[4] Kod CRCO okre?la niepowtarzalny identyfikator danego operatora statków powietrznych

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 滨海县| 墨玉县| 乌兰察布市| 延寿县| 涿鹿县| 防城港市| 清远市| 舟曲县| 石首市| 海淀区| 沙洋县| 三河市| 德兴市| 普安县| 达尔| 垦利县| 耒阳市| 区。| 汽车| 苗栗县| 闻喜县| 龙口市| 彩票| 察哈| 洪江市| 镇平县| 宜黄县| 融水| 鄱阳县| 沙湾县| 舒城县| 新竹县| 兴安盟| 荆门市| 广汉市| 磴口县| 瑞安市| 韩城市| 秀山| 金堂县| 栖霞市|