Jeste? tutaj:

Rezerwa

Drukuj

Przydzia? uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy przewidzianej dla operatorów statków powietrznych jest jedn? z mo?liwo?ci pozyskania dodatkowych uprawnień. Kieruj?c si? art. 3f dyrektywy 2003/87/WE, operator statków powietrznych uprawniony jest do z?o?enia stosownego wniosku. Dyrektywa okre?la zasady oraz warunki, jakie operator statków powietrznych musi spe?ni?, aby otrzyma? uprawnienia ze specjalnej rezerwy.

Pula uprawnień do emisji, jaka b?dzie przeznaczona do wydania w drugim okresie rozliczeniowym w drodze przydzia?u z rezerwy specjalnej zosta?a okre?lona jako 3% ??cznej liczby uprawnień (art. 3f, ust. 1 dyrektywy) przewidzianej do wydania pomi?dzy operatorów statków powietrznych w drugim okresie rozliczeniowym (lata 2013 – 2020) – RII = 0,03 x WII.

Z wnioskiem o przydzia? uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy mo?na wyst?pi? do 30 czerwca trzeciego roku okresu rozliczeniowego 2013 – 2020. Operator statków powietrznych ubiegaj?cy si? o przydzia? uprawnień z rezerwy specjalnej musi spe?ni? jeden z nast?puj?cych warunków:

1)?rozpocz?? dzia?ania lotnicze obj?te dyrektyw? 2003/87/WE, do których odnosi si? wniosek, po roku monitorowania (2010); lub

2)?w przypadku operatora, którego wzrost liczby tonokilometrów pomi?dzy rokiem monitorowania a drugim rokiem okresu rozliczeniowego 2013 – 2020 przekroczy? 18 punktów procentowych.

W obu przypadkach dodatkowym warunkiem jest udowodnienie, ?e wzrost liczby tonokilometrów nie jest zwi?zany z kontynuacj? ca?o?ci lub cz??ci operacji lotniczych wykonywanych wcze?niej przez innego operatora.

Maksymalna liczba uprawnień do emisji, jaka mo?e zosta? wydana operatorowi statków powietrznych nie mo?e przekracza? 1?000?000 uprawnień w ca?ym okresie rozliczeniowym.

Szczegó?owe zapisy dotycz?ce wydawania uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy zamieszczone s? w art. 3f dyrektywy 2003/87/WE.

Zasady ubiegania si? o przydzia? nieodp?atnych uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy dla operatorów statków powietrznych zosta?y okre?lone w art. 23 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zdecydowana wi?kszo?? zapisów ustawy odnosz?cych si? do specjalnej rezerwy zosta?a przeniesiona wprost ze zmienionej dyrektywy 2003/87/WE. W okresie rozliczeniowym 2013-2020 liczba uprawnień stanowi?ca specjaln? rezerw? b?dzie wynosi?a 3% ??cznej puli uprawnień do emisji, która ma zosta? rozdzielona pomi?dzy operatorów statków powietrznych w tym okresie. Pierwotne obliczenia wskazywa?y, ?e pula ta wyniesie 50?483?824[1] uprawnień na rok, jednak z uwagi na przyj?cie i opublikowanie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniaj?cego dyrektyw? 2003/87/WE ustanawiaj?c? system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w ?ycie do 2020 r. porozumienia mi?dzynarodowego w sprawie stosowania jednego mi?dzynarodowego ?rodka rynkowego do emisji z mi?dzynarodowego lotnictwa (Dz. Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1) warto?? ta ulegnie zmianie. Konieczno?? przeliczenia liczby uprawnień przewidzianych na specjaln? rezerw? wynika z wy??czenia z systemu w latach 2013 – 2016 pewnych rodzajów dzia?ań lotniczych.

Wniosek o przydzia? uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy powinien zosta? z?o?ony przez operatora statku powietrznego do ministra w?a?ciwego ds. ?rodowiska najpó?niej do 30 czerwca 2015 r. Wnioski z?o?one po tym terminie nie b?d? rozpatrywane. Przed z?o?eniem odpowiedniej aplikacji operator powinien jednak upewni? si?, czy spe?nia kryteria umo?liwiaj?ce mu ubieganie si? o uprawnienia ze specjalnej rezerwy. W tym zakresie ustawa opisuje wy??cznie dwa przypadki operatorów (A i B), którzy mog? wyst?powa? ze stosownym wnioskiem.

  1. Operator nowy (A)

Operator nowy, to taki operator, który nie wykonywa? ?adnych dzia?ań lotniczych obj?tych ustaw? przed 31 grudnia 2010 r. Przy czym operatorem nowym mo?e by? zarówno operator statku powietrznego, który dopiero rozpocz?? swoj? dzia?alno?? lotnicz? po roku 2010 lub w latach kolejnych, ale nie pó?niej ni? w 2014 r. i zosta? obj?ty systemem handlu uprawnieniami do emisji (A1), jak i operator statku powietrznego (A2), który prowadzi? ju? wcze?niej dzia?ania lotnicze, jednak z uwagi na poziom swojej dzia?alno?ci nie przekroczy? kryteriów[2] obj?cia systemem handlu uprawnieniami do emisji w roku monitorowania (2010).

UWAGA:

Przydzia? uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy nie przys?uguje operatorowi, który rozpocz?? wykonywanie operacji lotniczych po zakończeniu 2014 roku oraz je?eli jego operacje s? kontynuacj? operacji lotniczych wykonywanych uprzednio przez innego operatora.

  1. Operator obj?ty systemem, który wyka?e wzrost liczby tonokilometrów (B)

Operator statku powietrznego mo?e z?o?y? wniosek o przydzia? uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy, gdy uczestnicz?c w systemie handlu od 2010 r., w kolejnych latach zwi?kszy liczb? operacji lotniczych. Warunkiem ubiegania si? przez niego o przydzia? uprawnień ze specjalnej rezerwy jest wymóg wykazania odpowiedniego wzrostu w liczbie sprawozdanych tonokilometrów pomi?dzy rokiem 2014 a rokiem 2010. Zgodnie z zapisami ustawy, ?rednioroczny wzrost tonokilometrów porównywany rok do roku powinien by? wi?kszy ni? 18%. Oznacza to, ?e wzrost pomi?dzy poszczególnymi latami mo?e by? dowolny, jednak po porównaniu lat 2014 i 2010, a nast?pnie roz?o?eniu ca?kowitego wzrostu na lata 2011, 2012, 2013 i 2014, ?rednia warto?? musi przekroczy? 18%. Z warunku wynika, ?e warto?? tonokilometrów sprawozdanych za 2014 rok powinna by? powi?kszona o ponad 93,87% tonokilometrów sprawozdanych za rok 2010 (tkm2014 > tkm2010 (1,18)4).

UWAGA:
Przydzia? uprawnień ze specjalnej rezerwy nie przys?uguje operatorowi, którego operacje s? kontynuacj? operacji lotniczych wykonywanych uprzednio przez innego operatora.

Przydzia? uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy z uwagi na dat? rozpocz?cia dzia?alno?ci i poziom aktywno?ci operatorów statków powietrznych opisuje poni?szy schemat.

Je?eli operator zgodnie ze swoj? wiedz? spe?ni? ju? lub b?dzie spe?nia? jeden z opisanych powy?ej warunków, ma mo?liwo?? z?o?enia do ministra w?a?ciwego ds. ?rodowiska wniosku o przyznanie uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy z pocz?tkiem 2015 roku. Wniosek taki powinien zawiera?:

  • nazw? operatora statku powietrznego oraz dane adresowe operatora statku powietrznego, którego dotyczy wniosek,
  • dok?adne oznaczenie okresu rozliczeniowego, na który dany operator wnioskuje o uprawnienia do emisji ze specjalnej rezerwy.

Jako za??czniki do wniosku koniecznie nale?y do??czy?:

  • dowody potwierdzaj?ce spe?nienie przez operatora przes?anek do ubiegania si? o przydzia? uprawnień ze specjalnej rezerwy,
  • dowód wniesienia op?aty rejestracyjnej (równowarto?? 100 euro),
  • zweryfikowany raport o liczbie tonokilometrów pochodz?cych z operacji lotniczych wykonywanych przez operatora w roku 2014,
  • w przypadku operatora b?d?cego uczestnikiem systemu od 2010 roku (B) do wniosku nale?y do??czy? równie? informacje o spe?nianiu przes?anek zwi?zanych ze wzrostem tonokilometrów w 2014 roku.

Najwa?niejszym elementem wniosku jest zweryfikowany raport o liczbie tonokilometrów zrealizowanych w 2014 roku. Zgodnie z przepisami prawa, raport taki mo?e zosta? pozytywnie zweryfikowany przez niezale?nego audytora je?eli zosta? sporz?dzony zgodnie z procedurami zawartymi w planie monitorowania dotycz?cego tonokilometrów. Plan taki powinien by? przygotowany zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012?r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/30 z 12.07.2012 r.), a nast?pnie zatwierdzony w drodze decyzji przez ministra w?a?ciwego ds. ?rodowiska. Mo?na zatem jednoznacznie stwierdzi?, ?e bez zatwierdzonego planu monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów operator nie b?dzie mia? mo?liwo?ci uzyskania uprawnień ze specjalnej rezerwy. Opracowanie takiego planu oraz uzyskanie zatwierdzaj?cej go decyzji powinny by? pierwszymi dzia?aniami jakie operator podejmuje w celu ubiegania si? o przydzia? uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy.

Minister w?a?ciwy ds. ?rodowiska najpó?niej do 31 grudnia 2015 roku przesy?a do Komisji Europejskiej wszystkie wnioski, które przesz?y formalny etap oceny. Nast?pnie Komisja Europejska w ci?gu nast?pnych sze?ciu miesi?cy (tj. do 30 czerwca 2016 r.) w drodze decyzji komunikuje warto?? wzorca porównawczego wykorzystywanego do obliczenia przydzia?ów dla wszystkich operatorów statków powietrznych, natomiast w ci?gu kolejnych trzech miesi?cy minister w?a?ciwy ds. ?rodowiska dokonuje odpowiednich obliczeń.

Poni?szy schemat przedstawia uk?ad chronologiczny dzia?ań wynikaj?cych z procedury ubiegania si? o przydzia? uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy.

Warto?ci obliczonych przydzia?ów uprawnień do emisji zamieszczane b?d? w Biuletynie Informacji Publicznej w postaci dwóch warto?ci dla ka?dego roku:

  • liczba uprawnień do emisji przyznanych operatorowi ze specjalnej rezerwy na pe?ny okres rozliczeniowy,
  • liczba uprawnień do emisji przyznanych operatorowi ze specjalnej rezerwy na poszczególne lata pozosta?e do końca okresu rozliczeniowego.

UWAGA
Ca?kowita liczba przyznanych uprawnień do emisji na pozosta?e lata do końca okresu rozliczeniowego nie mo?e przekroczy? 1?000?000 jednostek.
Przedstawione powy?ej informacje bazuj? wy??cznie na dost?pnych aktach prawnych. Dyrektywa 2003/87/WE daje jednak Komisji Europejskiej mo?liwo?? ustanowienia szczegó?owych wytycznych odno?nie zasad podzia?u specjalnej rezerwy.

?

[1] http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/allowances/docs/eea_20072011_en.pdf

[2] Powy?ej 10?000 ton CO2 lub 243 lotów w trzech kolejnych czteromiesi?cznych okresach dla operatora statku powietrznego wykonuj?cego przewozy komercyjne albo powy?ej 1?000 ton CO2 dla pozosta?ych operatorów statków powietrznych.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 翁牛特旗| 清河县| 南京市| 土默特右旗| 阿坝| 讷河市| 楚雄市| 法库县| 洛隆县| 望江县| 吴川市| 定结县| 江油市| 开远市| 页游| 襄汾县| 梨树县| 蓬莱市| 临澧县| 潢川县| 方正县| 五台县| 吉隆县| 淮安市| 收藏| 方正县| 眉山市| 黄龙县| 来凤县| 邯郸市| 临澧县| 德格县| 织金县| 敦化市| 绥宁县| 云安县| 黑水县| 樟树市| 桐城市| SHOW| 仪陇县|