Jeste? tutaj:

Przydzia?y

Drukuj

Zasady przydzia?u

Ca?kowity pu?ap lotniczych uprawnień do emisji (EUAA – EU Aviation Allowances) przeznaczony do rozdysponowania pomi?dzy operatorów statków powietrznych zosta? okre?lony na podstawie informacji o ?redniorocznej emisji dwutlenku w?gla za lata 2004 – 2006 (tzw. historyczne emisje lotnicze). Warto?? historycznych emisji lotniczych stanowi?a podstaw? do wyznaczenia pu?apu emisji w roku 2012 oraz w latach 2013 – 2020. ?ród?o informacji stanowi?y dane b?d?ce w posiadaniu Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa ?eglugi Powietrznej (Eurocontrol).

Dyrektywa 2008/101/WE nie przewiduje podzia?u ca?kowitego pu?apu emisji na poszczególne państwa cz?onkowskie, które w dalszej kolejno?ci rozdziela?yby uzyskane odpowiednie pule pomi?dzy operatorów statków powietrznych. W tym przypadku zosta?a utworzona jedna pula, któr? rozdysponowano pomi?dzy wszystkich operatorów bez uwzgl?dnienia przynale?no?ci do danego państwa cz?onkowskiego.

Pierwszy, pe?ny okres rozliczeniowy udzia?u w systemie handlu (oznaczenia z indeksem ?I”) dla operatorów statków powietrznych rozpocz?? si? 1 stycznia 2012 i zakończy? si? z dniem 31 grudnia 2012 r. W roku 2012 ilo?? uprawnień, która okre?la?a liczb? uprawnień dla sektora, wynosi?a 97% historycznych emisji lotniczych. Historyczne emisje lotnicze stanowi?y ?redni? arytmetyczn? emisji CO2 z lat 2004, 2005, 2006 – CAP2004 – 2006 [Mg CO2].

??czna liczba przydzia?ów emisji, które zosta?y przyznane operatorom w roku 2012 wynosi?a: WI = CAP2004 – 2006 x 0,97.

Drugi okres rozliczeniowy (oznaczenia z indeksem ?II”) rozpocz?? si? 1 stycznia 2013 roku. Oznacza to, ?e informacja odno?nie historycznych emisji lotniczych b?dzie mia?a ogromny wp?yw na rozwój sektora w latach 2013 – 2020. W przypadku drugiego okresu rozliczeniowego dla sektora lotniczego ??czna ?rednioroczna liczba uprawnień do emisji, które zosta?y przyznane operatorom statków powietrznych wynosi?a 95% historycznych emisji lotniczych – WII = CAP2004 – 2006 x 0,95.

Operator statków powietrznych zakwalifikowany do systemu handlu ma mo?liwo?? pozyskania uprawnień do emisji w drodze:

  1. zakupu uprawnień w drodze aukcji (A),
  2. nieodp?atnego przydzia?u uprawnień (B),
  3. wyst?pienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o wydanie uprawnień ze specjalnej rezerwy (R),
  4. nabycia uprawnień na rynku.

Pule uprawnień do emisji obliczone dla powy?szych informacji wynosz? odpowiednio:

Pula uprawnień [Mg CO2]Emisje historyczne (CAP)Ca?kowita pula uprawnień (W)Aukcja (A)Uprawnienia nieodp?atne (B)Rezerwa specjalna (R)

I okres rozliczeniowy - rok 2012

221?420?279

214?777?670

32?216?651

182?561?019

0

II okres rozliczeniowy - lata 2013-2020

210?349?264

31?552?390

172?486?396

6?310?478

Mo?liwo?? otrzymania uprawnień ze specjalnej rezerwy dost?pna jest dopiero w drugim okresie rozliczeniowym, jednak wniosek mo?na z?o?y? nie wcze?niej ni? w 2015. O przyznanie uprawnień ze specjalnej rezerwy ubiega? mo?e si? operator, który rozpocz?? wykonywanie operacji lotniczych po roku monitorowania (2010), lub którego ?rednioroczny wzrost tonokilometrów pomi?dzy rokiem monitorowania a rokiem 2014 przekroczy? 18%. Wielko?? puli uprawnień R przewidzianej do rozdzielenia w drodze sprzeda?y aukcyjnej wynosi: RII = 0,03 x WII.

Sprzeda? uprawnień do emisji w drodze aukcji dotyczy, zarówno pierwszego, jak i drugiego okresu rozliczeniowego. Minimalna ilo?? uprawnień do emisji, która zostanie przeznaczona do sprzeda?y wynosi: AI = 0,15 x WI oraz AII = 0,15 x WII, przy czym warto?? 15% uprawnień rozdzielanych w drodze sprzeda?y aukcyjnej okre?lona dla kolejnych okresów rozliczeniowych mo?e zosta? zwi?kszona w ramach ogólnego przegl?du dyrektywy 2003/87/WE.

Pula uprawnień do emisji (B) przeznaczona do nieodp?atnego rozdzia?u operatorom statków powietrznych stanowi ró?nic? pomi?dzy ??czn? liczb? uprawnień do emisji na dany okres rozliczeniowy i liczb? uprawnień przewidzian? do wydania w drodze sprzeda?y aukcyjnej i specjalnej rezerwy: BI = WI – AI = 0,85 x WI dla pierwszego okresu oraz BII = WII – AII – RII = 0,82 x WII dla lat 2013 – 2020.

Powy?sze obliczenia dotycz? ??cznej puli uprawnień do emisji dla sektora lotnictwa mi?dzynarodowego. Imienny rozdzia? uprawnień do emisji pomi?dzy operatorów opiera si? na innych zasadach. W pierwszej kolejno?ci wyznacza si? wzorzec porównawczy WP, który jest wynikiem podzielenia liczby uprawnień do emisji przeznaczonych do nieodp?atnego wydania B przez sum? tonokilometrów pochodz?cych z wniosków, o których mowa w art. 3e dyrektywy 2008/101/WE:

Wyznaczony w ten sposób wzorzec porównawczy WP zostanie zastosowany jako wska?nik emisyjno?ci, który pos?u?y do obliczenia ilo?ci uprawnień do emisji wydanych nieodp?atnie dla danego operatora statków powietrznych:

gdzie:

TKmi - liczba tonokilometrów wskazana we wniosku operatora i, [tkm],

Bi - nieodp?atny przydzia? uprawnień do emisji dla operatora i, [Mg CO2].

Uwaga: Dyrektywa 2003/87WE zezwala na wydanie nieodp?atnych uprawnień tylko i wy??cznie na podstawie z?o?onego przez operatora statku powietrznego wniosku na mocy art. 3e. Do powy?szego wniosku nale?y za??czy? zweryfikowane dane dotycz?ce tonokilometrów z roku monitorowania. Operator statku powietrznego, który nie posiada zatwierdzonych planów monitorowania emisji rocznych i tonokilometrów nie b?dzie móg? do??czy? do wniosku zweryfikowanego raportu dotycz?cego tonokilometrów.

Procedura ubiegania si? o przydzia? nieodp?atnych uprawnień do emisji

Wniosek o przydzia? nieodp?atnych uprawnień do emisji dla operatora statku powietrznego sk?ada si? do ministra w?a?ciwego ds. ?rodowiska nie pó?niej ni? na 21 miesi?cy przed rozpocz?ciem si? okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek.

Wniosek powinien zawiera? informacj? o operatorze statków powietrznych ubiegaj?cym si? o przydzia? uprawnień do emisji wraz z oznaczeniem okresu rozliczeniowego, na który maj? zosta? wydane uprawnienia. Niezb?dnymi elementami wniosków s? równie?:

1) Zweryfikowany raport na temat wielko?ci tonokilometrów pochodz?cych z operacji lotniczych wykonanych w roku monitorowania[1],

2) Dowód uiszczenia op?aty rejestracyjnej wynosz?cej 100 euro, wnoszonej na rachunek urz?du obs?uguj?cego ministra w?a?ciwego ds. ?rodowiska.

Minister ?rodowiska po otrzymaniu wniosku od operatora statku powietrznego w terminie nie pó?niej ni? osiemnastu miesi?cy przed rozpocz?ciem okresu rozliczeniowego przekazuje otrzymany wniosek do Komisji Europejskiej, której zadaniem jest wyznaczenie wzorca porównawczego na cele obliczenia przydzia?u. W ci?gu kolejnych trzech miesi?cy Komisja Europejska oblicza i publikuje warto?? wzorca porównawczego. Po publikacji przez Komisj? Europejsk? warto?ci wzorca porównawczego, Minister ?rodowiska w ci?gu trzech miesi?cy od daty og?oszenia wzorca oblicza i publikuje przedzia?y uprawnień do emisji dla poszczególnych operatorów statków powietrznych.

Tabele z przydzia?ami

Zgodnie z zamieszczonymi na stronie Ministerstwa ?rodowiska informacjami, przydzia?y uprawnień do emisji dla poszczególnych operatorów statków powietrznych na poszczególne okresy rozliczeniowe wynosz?:

?

Przydzia? uprawnień do emisji z uwzgl?dnieniem poszczególnych okresów rozliczeniowych i zmian w funkcjonowaniu systemu handlu uprawnieniami do emisji [Mg CO2]

Nazwa operatora

I okres rozliczeniowy - rok 2012

Stop-the-clock - derogacja dla roku 2012 (*)

II okres rozliczeniowy - lata 2013-2020

Derogacja dla lat 2013-2016 (*)

Air Poland Sp. z o.o.

40 065

0

37 854

0

Enter Air Sp. z o.o.

32 502

7?822

30 709

7390

Magellan Pro-Service Sp.?z?o.o.

16

16

15

12

Polskie Linie Lotnicze LOT?S.A.

618 595

247 010

584 459

223359

Yolenal Limited

18

18

17

11

(*) – Szczegó?owe wyja?nienia dotycz?ce zmian w przydzia?ach w I i II okresie rozliczeniowym znajduj? si? w odpowiednich zak?adkach menu g?ównego.

Aukcja uprawnień

Nabywanie uprawnień do emisji w drodze aukcji jest jedn? z mo?liwo?ci zdobywania uprawnień na potrzeby pokrycia nimi wielko?ci emisji sprawozdanej w raporcie rocznym. Sprzeda? aukcyjna uprawnień do emisji prowadzona jest przez państwa cz?onkowskie lub inne organy upowa?nione przez państwa cz?onkowskie do tego zadania. Dost?p do aukcji uprawnień jest otwarty wi?c prawo do zakupu uprawnień, poza uczestnikami handlu, czyli prowadz?cymi instalacje oraz operatorami statków powietrznych, ma równie? szeroka grupa innych podmiotów niezale?nie od państwa pochodzenia; mog? to by? np.: po?rednicy lub instytucje finansowe.

Jak ju? wcze?niej wspomniano, liczba uprawnień przeznaczonych do sprzeda?y aukcyjnej zarówno w pierwszym, jak i w drugim okresie rozliczeniowym wynosi 15% ca?kowitej puli uprawnień. O liczbie uprawnień sprzedawanych na aukcji przez państwa cz?onkowskie decyduje jego udzia? w przypisanych emisjach lotniczych w danym roku odniesienia. Dla pierwszego i drugiego okresu rozliczeniowego rokiem odniesienia jest rok 2010. Dla kolejnych okresów rokiem tym jest rok kończ?cy si? na 24 miesi?ce przed pocz?tkiem tego okresu.

G?ównym aktem prawnym reguluj?cym sprzeda? uprawnień w drodze aukcji jest Rozporz?dzenie Komisji Europejskiej nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozosta?ych aspektów sprzeda?y na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Wi?cej informacji na temat sprzeda?y aukcyjnej znale?? mo?na tutaj (https://aukcje.kobize.pl/).

Rejestr

Rejestr Uprawnień jest integraln? cz??ci? systemu handlu uprawnieniami do emisji. Operator statków powietrznych, uczestnicz?cy w systemie handlu, zobowi?zany jest do otwarcia rachunku posiadania, dzi?ki czemu ma mo?liwo?? wykonania jednego z podstawowych dzia?ań wynikaj?cych z dyrektywy 2003/87/WE oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r., czyli rozliczenia emisji dwutlenku w?gla za dany rok przy pomocy zgromadzonych na tym rachunku jednostek. W przypadku operatorów statków powietrznych rozliczenie emisji mo?na realizowa? za pomoc? uprawnień do emisji wydawanych prowadz?cym instalacje stacjonarne, oraz lotniczych uprawnień do emisji EUAA.

Podzia? na zwyk?e uprawnienia do emisji oraz lotnicze uprawnienia do emisji wynika z faktu, ?e te drugie zosta?y stworzone wy??cznie na potrzeby operatorów statków powietrznych. Oczywi?cie wszyscy uczestnicy systemu handlu mog? nimi swobodnie obraca? (kupno/sprzeda?), jednak?e wy??cznie operatorzy statków powietrznych mog? je wykorzysta? w celu rozliczenia swojej emisji dwutlenku w?gla.

?

[1] Rok monitorowania - rok kalendarzowy kończ?cy si? na 24 miesi?ce przed rozpocz?ciem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 淳安县| 云南省| 灵寿县| 沾益县| 当涂县| 聂拉木县| 沙洋县| 怀安县| 荥阳市| 湟源县| 嘉禾县| 兴海县| 湖州市| 梧州市| 渝中区| 山阴县| 龙泉市| 龙南县| 新田县| 信丰县| 朝阳区| 玉树县| 娄底市| 隆化县| 兴山县| 永济市| 通城县| 陇南市| 金乡县| 伊吾县| 桐梓县| 柳林县| 宿迁市| 上思县| 雷波县| 台南市| 固阳县| 呼伦贝尔市| 精河县| 兰考县| 德令哈市|