Jeste? tutaj:

Plany monitorowania emisji i tonokilometrów

Drukuj

Monitorowanie emisji dwutlenku w?gla

Ka?dy operator statku powietrznego obj?ty systemem handlu uprawnieniami do emisji zobowi?zany jest do monitorowania i raportowania emisji dwutlenku w?gla pochodz?cej z wykonywanych przez niego operacji lotniczych. Monitorowanie i raportowanie emisji dwutlenku w?gla obejmuje emisje pochodz?ce z dzia?ań lotniczych wykonywanych w danym roku okresu rozliczeniowego, tzn. proces monitorowania rozpoczyna si? z dniem 1 stycznia i kończy z dniem 31 grudnia dla danego roku kalendarzowego.

W trakcie procesu monitorowania zbierane s? m.in. informacje o ilo?ci zu?ytego paliwa w poszczególnych lotach, charakterystyce wykonanych lotów czy te? dane o parach lotnisk, pomi?dzy którymi zosta? wykonany dany lot. Ka?da z tych informacji wykorzystywana jest nast?pnie do okre?lenia ca?kowitej emisji dwutlenku w?gla wprowadzonej w danym roku okresu rozliczeniowego przez operatora statku powietrznego.

Przed przyst?pieniem do monitorowania emisji dwutlenku w?gla, operator statku powietrznego powinien posiada? plan monitorowania wielko?ci emisji rocznych zatwierdzony przez wyznaczony w danym państwie cz?onkowskim organ w?a?ciwy. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, rol? organu w?a?ciwego pe?ni Minister ?rodowiska. Wymóg z?o?enia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania wielko?ci emisji rocznych wynika bezpo?rednio z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. W chwili obecnej proces z?o?enia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania wielko?ci emisji rocznych jest jednym z wa?niejszych procesów wynikaj?cych z ustawy, które powinny by? zrealizowane z uwzgl?dnieniem ?ci?le okre?lonych zasad i terminów.

Szczegó?owe wytyczne dotycz?ce procesu monitorowania i raportowania emisji dwutlenku w?gla zawarte zosta?y w Rozporz?dzeniu Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Plan monitorowania wielko?ci emisji rocznych

Plan monitorowania wielko?ci emisji rocznych zawiera procedury i algorytmy, dzi?ki którym operator statku powietrznego przygotowuje zestaw informacji wymagany do przeprowadzenia poprawnego procesu obliczenia ca?kowitej wielko?ci emisji dwutlenku w?gla wprowadzonej do atmosfery w danym roku kalendarzowym. W celu ujednolicenia procesu przygotowania planów monitorowania wielko?ci emisji rocznych na terenie Unii Europejskiej, jako standardowy szablon planu monitorowania wykorzystuje si? formularz opracowany przez Komisj? Europejsk?. Formularz opracowany zosta? w polskiej wersji j?zykowej. Wype?niony dokument sk?ada si? zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Plan monitorowania wielko?ci emisji rocznych

Ka?dy plan monitorowania oceniany jest przez Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami w celu potwierdzenia jego zgodno?ci z wymaganiami prawnymi. Po wydaniu pozytywnej oceny planu monitorowania do Ministra ?rodowiska przekazywana jest stosowna informacji o jego zgodno?ci z zapisami Rozporz?dzenia 601/2012. Nast?pnie Minister ?rodowiska zatwierdza w formie decyzji administracyjnej z?o?ony plan monitorowania. Je?eli natomiast w planie monitorowania stwierdzono b??dy lub nie?cis?o?ci, do operatora statku powietrznego przekazywana jest informacja z uwagami dotycz?cymi ocenianego dokumentu.

Wniosek o zatwierdzenie planu monitorowania wielko?ci emisji rocznych sk?ada si? co najmniej cztery miesi?ce przed podj?ciem operacji lotniczych kwalifikuj?cych si? do obj?cia systemem handlu. Je?eli operator statków powietrznych z ró?nych przyczyn nie móg? zrealizowa? tego zadania w wyznaczonym terminie, w drodze odst?pstwa ma on mo?liwo?? z?o?enia wniosku w ci?gu sze?ciu tygodni od daty wykonania pierwszej operacji lotniczej obj?tej systemem.

Przegl?d i zmiany w planie monitorowania wielko?ci emisji rocznych

Plan monitorowania wielko?ci emisji rocznych powinien odzwierciedla? charakter i funkcjonowanie operatora statku powietrznego, a co za tym idzie, równie? wszelkie zmiany tych parametrów. Waga danej zmiany wp?ywa na konieczno?? aktualizacji planu monitorowania, w zwi?zku z tym operator statku powietrznego powinien dokonywa? regularnych przegl?dów planu monitorowania pod k?tem jego udoskonaleń b?d? dostosowania do zaistnia?ej zmiany. Plan nale?y zaktualizowa? je?eli zmiana wprowadzona przez operatora w istotny sposób wp?yn??a na wielko?? emisji pochodz?cych z monitorowanych statków powietrznych. Szczegó?owy opis zmian kwalifikuj?cych plan monitorowania do zmiany znajduje si? w art. 14 Rozporz?dzenia 601/2012.

Planowy przegl?d planu monitorowania powinien by? dokonany równie? przed rozpocz?ciem ka?dego kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku konieczno?ci wprowadzenia zmiany wynikaj?cej z takiego przegl?du, zaktualizowany plan powinien zosta? z?o?ony najpó?niej na 4 miesi?ce przed rozpocz?ciem nast?pnego okresu.

Zmiany do planu monitorowania wielko?ci emisji rocznych wprowadza si? równie? obowi?zkowo, w przypadku gdy uprawniona jednostka dokonuj?ca weryfikacji raportu rocznego w sprawozdaniu z weryfikacji zamie?ci stosowne zalecenia.

Niewielkie ?ród?a emisji – ma?e podmioty uczestnicz?ce w systemie handlu

Uznaje si?, ?e operatorzy statków powietrznych, których emisja roczna dwutlenku w?gla nie przekracza 25 000 ton traktowani s? jako niewielkie ?ród?a emisji. W celu zniesienia utrudnień administracyjnych pojawiaj?cych si? przed takimi operatorami wprowadzono specjalne rozwi?zania systemowe opieraj?ce si? na informacjach statystycznych opracowanych przez Eurocontrol. W 2010 roku Rozporz?dzeniem Komisji (UE) Nr 606/2010 wprowadzono do u?ytku narz?dzie opracowane przez Eurocontrol zwane potocznie "small emiters’ tool". Zadaniem tego narz?dzia jest szacowanie wielko?ci emisji dwutlenku w?gla wygenerowanej przez okre?lony typ statku powietrznego pomi?dzy dwoma portami lotniczymi. U?atwienie wynikaj?ce z jego stosowania polega na wy??czeniu z procedur monitorowania skomplikowanych procesów obliczania zu?ycia paliwa przez operatorów statków powietrznych. Zamiast tego operator mo?e pos?u?y? si? tym narz?dziem i w uproszczony sposób obliczy? dla siebie wielko?? emisji rocznej dwutlenku w?gla.

Wykorzystanie narz?dzia "small emitters’ tool" wymaga jednak przygotowania planu monitorowania wielko?ci emisji rocznych w odpowiedni uproszczony sposób i jego zatwierdzenia przez organ, do którego sk?ada si? plany monitorowania.

Wi?cej informacji o narz?dziu "small emitters’ tool" mo?na znale?? na stronie Eurocontrol.

Monitorowanie tonokilometrów

Obowi?zek monitorowania tonokilometrów przez operatorów statków powietrznych zwi?zany jest z mo?liwo?ci? ubiegania si? przez nich o przydzia? nieodp?atnych uprawnień do emisji. Dotyczy to zarówno przydzia?u uprawnień do emisji obliczanego na poszczególne lata ka?dego okresu rozliczeniowego dla operatorów ju? wykonuj?cych dzia?ania lotnicze obj?te systemem handlu, jak i operatorów ubiegaj?cych si? o przydzia? uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy, np.: operatorzy w??czeni do systemu handlu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

Wyst?pienie z wnioskiem o przydzia? uprawnień od emisji nie jest obowi?zkiem operatora lecz jego prawem, w zwi?zku z tym je?eli operator nie zamierza ubiega? si? o przydzia? uprawnień, nie jest zobowi?zany do posiadania zatwierdzonego planu monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów i nie jest równie? zobowi?zany do z?o?enia zweryfikowanego sprawozdania na temat tonokilometrów.

Je?eli jednak operator zdecydowa?, ?e b?dzie ubiega? si? o nieodp?atne uprawnienia do emisji, w pierwszej kolejno?ci najpó?niej na cztery miesi?ce przez rozpocz?ciem si? roku monitorowania, powinien z?o?y? do organu w?a?ciwego wniosek o zatwierdzenie planu monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów.

Rokiem monitorowania w przypadku ubiegania si? o uprawnienia do emisji na pe?ny okres rozliczeniowy jest rok kończ?cy si? na 24 miesi?ce przed pocz?tkiem okresu, którego dotyczy wniosek o przydzia? uprawnień. Operator wnioskuj?cy o przydzia? uprawnień ze specjalnej rezerwy jako rok monitorowania przyjmuje drugi rok okresu rozliczeniowego, w którym operator zosta? w??czony do systemu.

W trakcie procesu monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów zbierane s? m.in. informacje o odleg?o?ci pomi?dzy par? lotnisk, pomi?dzy któr? przewieziono okre?lon? ilo?? pasa?erów lub/i ?adunku, ca?kowitej liczbie przewiezionych pasa?erów czy te? ca?kowitym ?adunku. Ka?da z tych informacji wykorzystywana jest nast?pnie do okre?lenia ca?kowitej ilo?ci tonokilometrów wykonanych przez danego operatora statku powietrznego.

Szczegó?owe wytyczne dotycz?ce procesu monitorowania i raportowania danych dotycz?cych tonokilometrów zawarte zosta?y w Rozporz?dzeniu Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Plan monitorowania tonokilometrów

Plan monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów zawiera procedury i algorytmy, dzi?ki którym operator statku powietrznego przygotowuje zestaw informacji wymagany do przeprowadzenia poprawnego procesu wyznaczenia ca?kowitej ilo?ci tonokilometrów przewiezionych przez danego operatora w danym roku monitorowania. W celu ujednolicenia procesu przygotowania planów monitorowania wielko?ci emisji rocznych na terenie Unii Europejskiej, jako standardowy szablon planu monitorowania wykorzystuje si? formularz opracowany przez Komisj? Europejsk?. Formularz opracowany zosta? w polskiej wersji j?zykowej. Wype?niony dokument sk?ada si? zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Plan monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów

Tak jak w przypadku planu monitorowania wielko?ci emisji rocznych, ka?dy plan monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów oceniany jest przez Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami w celu potwierdzenia jego zgodno?ci z wymaganiami prawnymi. Po wydaniu pozytywnej oceny planu monitorowania do Ministra ?rodowiska przekazywana jest stosowna informacja o jego zgodno?ci z zapisami Rozporz?dzenia 601/2012. Minister ?rodowiska nast?pnie w formie decyzji administracyjnej zatwierdza z?o?ony plan monitorowania tonokilometrów. Je?eli natomiast w planie monitorowania stwierdzono b??dy lub nie?cis?o?ci, do operatora statku powietrznego przekazywana jest informacja z uwagami dotycz?cymi ocenianego dokumentu.

Wniosek o zatwierdzenie planu monitorowania tonokilometrów sk?ada si? co najmniej cztery miesi?ce przed podj?ciem operacji lotniczych kwalifikuj?cych si? do obj?cia systemem handlu. Je?eli operator statku powietrznego z ró?nych przyczyn nie móg? zrealizowa? tego zadania w wyznaczonym terminie, w drodze odst?pstwa ma on mo?liwo?? z?o?enia wniosku w ci?gu sze?ciu tygodni od daty wykonania pierwszej operacji lotniczej obj?tej systemem.

Przegl?d i zmiany w planie monitorowania tonokilometrów

Operator sporz?dzaj?c wniosek o zatwierdzenie planu monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów powinien zadba? o jego zgodno?? ze stanem faktycznym funkcjonowania danego operatora statków powietrznych. Aktualizacja procedur lub metod obliczeniowych zawartych w planie monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów powinna zosta? przeprowadzona w przypadku ka?dej zmiany wprowadzonej przez operatora, w istotny sposób wp?ywaj?cej na zakres sprawozdawanych tonokilometrów. Szczegó?owy opis zmian kwalifikuj?cych plan monitorowania do zmiany znajduje si? w art. 14 Rozporz?dzenia 601/2012.

Zaleca si? wykonanie przegl?du planu monitorowania danych dotycz?cych tonokilometrów z zachowaniem czteromiesi?cznego okresu poprzedzaj?cego rozpocz?cie si? roku monitorowania.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 天全县| 达州市| 乐清市| 枣庄市| 彭泽县| 阿巴嘎旗| 余姚市| 呼和浩特市| 嵩明县| 汾阳市| 江油市| 务川| 浙江省| 集安市| 驻马店市| 叙永县| 阿瓦提县| 江华| 五寨县| 双鸭山市| 宁海县| 和平区| 阿克苏市| 宜宾县| 耒阳市| 广元市| 怀来县| 吴堡县| 修武县| 徐水县| 遵义市| 青阳县| 大英县| 华池县| 濉溪县| 垦利县| 桑植县| 商洛市| 平果县| 江北区| 渝中区|