Jeste? tutaj:

Raportowanie emisji i tonokilometrów

Drukuj

Raportowanie emisji dwutlenku w?gla

Po zakończeniu procesu monitorowania danych na potrzeby obliczenia wielko?ci emisji dwutlenku w?gla w danym roku kalendarzowym operator statków powietrznych zobowi?zany jest do z?o?enia raportu rocznego na temat wielko?ci emisji. Wymóg taki na?o?ony zosta? na ka?dego operatora w??czonego do systemu handlu. Ostateczny termin na z?o?enie raportu rocznego okre?lony zosta? na dzień 31 marca roku nast?puj?cego po roku, którego dotyczy raport. Data ta jest nieprzekraczalna i stanowi dat? do kiedy raport ma by? fizycznie dostarczony do KOBiZE. Niez?o?enie raportu w tym terminie skutkuje na?o?eniem kary pieni??nej w wysoko?ci 10?000 euro.

W celu sporz?dzenia raportu rocznego na temat wielko?ci emisji mo?na wykorzysta? formularz opracowany przez Komisj? Europejsk?. Niestety odmiennie jak w przypadku planu monitorowania wielko?ci emisji rocznych, raport opracowany zosta? wy??cznie w angielskiej wersji j?zykowej, wi?c sk?adaj?c zweryfikowany dokument nale?y do??czy? do niego niezb?dne t?umaczenie przysi?g?e.

Poni?ej zamieszczono odno?nik umo?liwiaj?cy pobranie formularza raportu rocznego:

Raport roczny na temat wielko?ci emisji

W drodze odst?pstwa od ogólnych zasad raportowania emisji opisanych w Rozporz?dzeniu Komisji Nr 601/2012, w przypadku ma?ych operatorów statków powietrznych b?d?cych ?niewielkimi ?ród?ami emisji” wprowadzono rozwi?zanie zast?pcze sporz?dzania raportów rocznych opisane w art. 6 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014. Zgodnie z tym artyku?em operatorzy zaliczani do grupy ?niewielkich ?róde? emisji” nadal zobowi?zani s? do z?o?enia raportu, przy czym raport taki mo?e by? przygotowany wy??cznie przez Eurocontrol. W przypadku takiego rozwi?zania raport nie wymaga weryfikacji przez uprawnionego audytora i uzyskania pozytywnego sprawozdania z procesu weryfikacji. Wydrukowany raport operator ma obowi?zek przekaza? do Krajowego o?rodka wraz z informacj? o skorzystaniu z rozwi?zania zast?pczego.

Weryfikacja

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. ka?dy raport sporz?dzony za dany rok okresu rozliczeniowego, z wy??czeniem operatorów zaliczonych do grupy ?niewielkich ?róde? emisji”, musi zosta? zweryfikowany przez jednostk? uprawnion? do tego typu zadań.?Wykaz jednostek uprawnionych znajduje si? na stronie Krajowego o?rodka w zak?adce: Przydzia?y uprawnień – lotnictwo >Raportowanie emisji i tonokilometrów > Weryfikacja

Proces weryfikacji polega na potwierdzeniu informacji zawartych w raporcie rocznym na temat wielko?ci emisji ze stanem faktycznym oraz informacjami i procedurami znajduj?cymi si? w zatwierdzonym planie monitorowania.

Weryfikacja jest czynno?ci? odp?atn?, której koszty pokrywa operator statku powietrznego.

Raportowanie tonokilometrów

W celu sporz?dzenia raportu rocznego dotycz?cego tonokilometrów mo?na wykorzysta? formularz opracowany przez Komisj? Europejsk?. Tak jak w przypadku raportu dotycz?cego wielko?ci emisji rocznych, sprawozdanie na temat tonokilometrów opracowane zosta?o wy??cznie w angielskiej wersji j?zykowej. Sk?adaj?c wniosek o przydzia? nieodp?atnych uprawnień do emisji, jako za??cznik nale?y do??czy? zweryfikowane sprawozdanie w wersji angielskiej oraz jego t?umaczenie przysi?g?e.

Poni?ej zamieszczono odno?nik umo?liwiaj?cy pobranie formularza sprawozdania dotycz?cego tonokilometrów:

Raport roczny dotycz?cy tonokilometrów

Jedyny termin zwiany ze z?o?eniem zweryfikowanego sprawozdania dotycz?cego tonokilometrów wynika z terminu z?o?enia wniosku o przydzia? nieodp?atnych uprawnień do emisji. W przypadku operatorów ju? funkcjonuj?cych, o uprawnienia na kolejny okres rozliczeniowy nale?y wyst?pi? do odpowiedniego organu najpó?niej na 21 miesi?cy przed rozpocz?ciem danego okresu. Operatorzy nowi lub szybko rozwijaj?cy si? w trakcie danego okresu rozliczeniowego ze stosownym wnioskiem wyst?puj? najpó?niej do 30 czerwca trzeciego roku okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek. Wnioski z?o?one po przekroczeniu powy?szych dat pozostawia si? bez rozpatrzenia.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 正镶白旗| 白山市| 竹北市| 镇沅| 云南省| 天峨县| 贵溪市| 扶余县| 嘉善县| 滁州市| 神池县| 达日县| 东乌珠穆沁旗| 高雄县| 芜湖市| 镇雄县| 本溪| 舟曲县| 榆社县| 永安市| 富裕县| 利津县| 资兴市| 天门市| 巫山县| 乐山市| 阳东县| 桐柏县| 济宁市| 南投县| 茌平县| 准格尔旗| 亚东县| 句容市| 贵德县| 承德县| 唐河县| 鹿邑县| 绵竹市| 龙川县| 佛坪县|