Jeste? tutaj:

Derogacje (odst?pstwa)

Drukuj

Rok 2012 (?Stop-the-clock”)

W dniu 25 kwietnia 2013 r. opublikowana zosta?a Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 377/2013/UE z dnia 24 kwietnia 2013 r. wprowadzaj?ca tymczasowe odst?pstwo od dyrektywy 2003/87/WE ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Zapisy decyzji 377/2013/UE nawi?zywa?y do obowi?zków wynikaj?cych z art. 12 ust. 2a oraz art. 14 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE w odniesieniu lat 2010, 2011, 2012 i cz??ciowo 2013. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r., a dok?adnie art. 57, operator zobowi?zany by? do monitorowania wielko?ci emisji zgodnie z zatwierdzonym planem monitorowania oraz rozliczania tej emisji na podstawie zweryfikowanego raportu rocznego, sporz?dzanego za poprzedni rok okresu rozliczeniowego. Zasady monitorowania i raportowania wielko?ci emisji dla wymienionych powy?ej lat zawarte zosta?y w decyzji Komisji nr 2007/589/WE, natomiast terminy realizacji niniejszych obowi?zków wynika?y wprost z?ustawy.

Decyzja 377/2013/WE skierowana by?a do państw cz?onkowskich, jednak realizacja jego zapisów wp?ywa?a po?rednio równie? na uprawnienia samych operatorów. Korzy?ci? z niej p?yn?c? by?o z?agodzenie dla operatorów statków powietrznych obowi?zków zwi?zanych z monitorowaniem i rozliczaniem emisji z cz??ci operacji lotniczych obj?tych pierwotnym zakresem Za??cznika I do dyrektywy 2003/87/WE, a tym samym zmniejszaj?c tak?e ich obci??enia ekonomiczne w przypadku, gdy operatorzy ci uzyskawszy zbyt ma?e przydzia?y uprawnień do emisji zmuszeni by byli do zakupu brakuj?cych uprawnień przed wykonaniem obowi?zku rozliczenia emisji. Decyzja 377/2013/WE nie ogranicza?a zbioru operatorów, którzy mogli z niej skorzysta?. Jedynym zasadniczym jej warunkiem by?a konieczno?? zwrotu na specjalny rachunek w rejestrze bezp?atnych uprawnień do emisji w ilo?ci, która zosta?a okre?lona przez Komisj? Europejsk?. Operatorzy statków powietrznych, którzy nie otrzymali bezp?atnych uprawnień do emisji zobowi?zani byli do z?o?enia zweryfikowanych raportów dotycz?cych emisji dwutlenku w?gla uwzgl?dniaj?cych wy??cznie t? cz??? operacji lotniczych, które nie by?y obj?te wy??czeniem na podstawie tre?ci decyzji 377/2013/WE. Tym samym, je?eli operator chc?cy skorzysta? z derogacji nie zwróci? odpowiedniej ilo?ci przyznanych mu bezp?atnych uprawnień do emisji, b?d? z?o?y? zweryfikowany raport z ca?o?ci wykonanych operacji bez poinformowania organu o ch?ci skorzystania derogacji, nie zosta? obj?ty zwolnieniem przewidzianym w dokumencie.

Wej?cie w ?ycie decyzji 377/2013/WE oznacza?o, ?e nie zostan? podj?te ?adne dzia?ania przeciwko operatorom statków powietrznych, którzy nie przed?o?yli zweryfikowanych raportów o emisjach za lata 2010 do 2012 i/lub nie umorzyli uprawnień do emisji w odniesieniu do lotów wy??czonych w roku 2012. Przedmiotem wy??czenia by?y dzia?ania lotnicze zdefiniowane jako ?dzia?alno?ci do i z portów lotniczych państw nie nale??cych do Unii Europejskiej, które nie s? cz?onkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, terytoriów zale?nych państw nale??cych do Europejskiego Okr?gu Gospodarczego lub państw, które podpisa?y Traktat Akcesyjny z Uni?”.

Lata 2013 – 2020

W dniu 30 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniaj?ce dyrektyw? 2003/87/WE ustanawiaj?c? system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w ?ycie do 2020 r. porozumienia mi?dzynarodowego w sprawie stosowania jednego mi?dzynarodowego ?rodka rynkowego do emisji z mi?dzynarodowego lotnictwa (Dz. Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1 ze zm., dalej: rozporz?dzenie 421/2014). Rozporz?dzenie to wprowadza pewne zmiany w zakresie obowi?zków dotycz?cych raportowania emisji z operacji lotniczych, a tak?e rozliczania emisji z tych operacji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji w sektorze lotniczym w latach 2013 – 2020. Z uwagi na form? prawn?, w jakiej przyj?to wymieniony powy?ej akt prawny, zaproponowane w nim rozwi?zania maj? bezpo?rednie zastosowanie do operatorów statków powietrznych.

Wy??czenia w zakresie dzia?ań lotniczych obj?tych systemem

Zmiany w funkcjonowaniu systemu zawarte w Rozporz?dzeniu 421/2014 odnosz?ce si? do zakresu dodatkowych wy??czeń dzia?ań lotniczych z systemu mo?na podzieli? na dwie grupy:

  1. Wy??czenie podmiotowe – odnosz?ce si? bezpo?rednio do operatorów statków powietrznych nieb?d?cych komercyjnymi przewo?nikami, których ca?kowita emisja roczna pochodz?ca z operacji lotniczych niewymienionych w za??czniku I do dyrektywy 2003/87/WE jest mniejsza ni? 1 000 ton CO2. Wy??czenie to b?dzie funkcjonowa?o przez pe?ny okres rozliczeniowy obejmuj?cy lata 2013 – 2020. Wprowadzenie do systemu handlu takiego rozwi?zania oznacza, ?e ka?dy podmiot wykonuj?cy niezarobkowe przewozy lotnicze obj?ty do tej pory systemem, a którego emisja nie przekracza granicy 1 000 ton CO2 rocznie, przestaje by? uczestnikiem systemu handlu. Przekroczenie progu wy??czenia b?dzie skutkowa?o bezwzgl?dn? konieczno?ci? realizacji wszystkich przewidzianych prawem obowi?zków na?o?onych na operatorów statków powietrznych obj?tych systemem.
  2. Wy??czenia przedmiotowe – zwi?zane z charakterem prowadzonych dzia?ań lotniczych, a dok?adniej ich kierunkiem. W odniesieniu do emisji pochodz?cych z lotów wykonywanych do i z lotnisk znajduj?cych si? w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG) oraz lotów pomi?dzy lotniskiem znajduj?cym si? w regionie najbardziej oddalonym w rozumieniu art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (ang. outermost region, aspekt ten omówiony zosta? w dokumencie Frequently Asked Questions opracowanym przez Komisj? Europejsk?) a lotniskiem znajduj?cym si? w innym regionie EOG, wprowadzono specjalne zwolnienie w latach 2013 – 2016. Zwolnienie to dotyczy obowi?zku monitorowania, raportowania i umarzania odpowiedniej liczby uprawnień w stosunku do emisji pochodz?cych z opisanych powy?ej lotów.

Obie powy?sze grupy wy??czeń nale?y stosowa? od 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z przepisami rozporz?dzenia obowi?zki wynikaj?ce z dyrektywy odnosz?ce si? do wskazanych powy?ej wy??czeń uznaje si? za zrealizowane (wype?nione przez operatora).

Monitorowanie, raportowanie i rozliczanie emisji dwutlenku w?gla w latach 2013 – 2016

Zgodnie z obowi?zuj?cym w Polsce prawem, sprawozdania roczne na temat wielko?ci emisji powinny zosta? sporz?dzone w j?zyku polskim. Rozporz?dzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/30 z 12.07.2012 r.) dopuszcza stosowanie formularza opracowanego przez Komisj? Europejsk?. Operator statku powietrznego powinien z?o?y? sprawozdanie sporz?dzone na tym formularzu wraz z jego t?umaczeniem przysi?g?ym. Formularz raportu rocznego na temat wielko?ci emisji mo?na znale?? pod poni?szym adresem:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm.

Konsekwencje zmiany zakresu operacji lotniczych obj?tych systemem handlu w wyniku wprowadzenia Rozporz?dzenia 421/2014 maj? swoje odzwierciedlenie w dzia?aniach operatora statku powietrznego narzuconych mu przez ustaw?. Rozporz?dzenie wskazuje, ?e dzia?ania zwi?zane z monitorowaniem, raportowaniem i umarzaniem uprawnień do emisji uznaje si? za zrealizowane w stosunku do emisji okre?lonych w art. 28a, ust. 1, lit. a) i b) dyrektywy, w zwi?zku z czym w raporcie rocznym na temat wielko?ci emisji w latach 2013 – 2016 nie ma potrzeby ich uwzgl?dniania. W raporcie powinny zosta? uj?te wy??cznie emisje pochodz?ce z lotów wykonywanych wewn?trz EOG. Je?eli operator statku powietrznego wcze?niej przed?o?y? zweryfikowany raport na temat wielko?ci emisji, w którym znalaz?y si? operacje wy??czone na mocy Rozporz?dzenia 421/2014, w takim przypadku mo?e z?o?y? korekt? raportu rocznego. W trakcie sporz?dzania sprawozdania rocznego na temat wielko?ci emisji dwutlenku w?gla nale?y równie? wzi?? pod uwag? loty wykonywane do i z Chorwacji w zwi?zku z przyst?pieniem tego kraju do Unii Europejskiej. Wskazówki Komisji Europejskiej odnosz?ce si? do post?powania w takich przypadkach znajduj? si? pod adresem:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/croatia/index_en.htm.

Analizuj?c zalecenia opracowane przez Komisj? Europejsk? nale?y zauwa?y?, ?e w przypadku realizacji obowi?zku raportowania za rok 2013 sk?ada si? dwie wersje raportów rocznych. Pierwsza wersja raportu obejmuje emisje z operacji lotniczych obj?tych systemem, w przypadku których wymagane jest umorzenie odpowiedniej ilo?ci uprawnień do emisji. Do operacji tych zaliczaj? si? loty wewn?trz EOG oraz loty pomi?dzy Chorwacj? a EOG wykonane w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. (z wy??czeniem lotnisk zlokalizowanych w regionach najbardziej oddalonych). Druga wersja sprawozdania (dodatkowa) obejmuje wy??cznie loty wykonane w analogicznym okresie wewn?trz Chorwacji, dla których nie jest wymagany obowi?zek umarzania uprawnień do emisji.

Krajowy o?rodek zamieszcza poni?ej tabele, które mog? by? pomocne przy sporz?dzaniu raportu rocznego:

Tabela 1

Tabele 2-5

Wyd?u?enie terminu raportowania i rozliczenia emisji z operacji lotniczych obj?tych systemem za rok 2013

Publikacja Rozporz?dzenia 421/2014 zbieg?a si? w czasie z terminem na umorzenie w rejestrze Unii uprawnień do emisji w ilo?ci odpowiadaj?cej zweryfikowanym emisjom rocznym za rok 2013 przewidzianym na 30 kwietnia 2014 r. Konsekwencj? pó?nej publikacji rozporz?dzenia by? równie? bardzo d?ugi okres niepewno?ci, w którym operatorzy nie wiedzieli, czy maj? sk?ada? zweryfikowane raporty za 2013 rok w ustawowym terminie do 31 marca 2014 r., czy te? zwleka? z ich z?o?eniem do momentu og?oszenia nowego aktu prawnego nara?aj?c si? tym samym na kary za niedotrzymanie terminu. Oba te obowi?zki w ?wietle Rozporz?dzenia 421/2014 otrzyma?y jednak nowe terminy realizacji, ustanowione odpowiednio do dnia 31 marca 2015 r. w odniesieniu do sk?adania zweryfikowanych raportów rocznych oraz do dnia 30 kwietnia 2015 r. w odniesieniu do umarzania uprawnień do emisji w ilo?ci odpowiadaj?cej zweryfikowanej emisji za rok 2013. W zwi?zku z powy?szym operatorzy, którzy nie zrealizowali na?o?onych na nich obowi?zków w ustawowych terminach mog? skorzysta? z nowych terminów oraz, co istotne, z tytu?u opó?nień nie ponios? ?adnych konsekwencji w postaci na?o?enia na nich kar przewidzianych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rekalkulacja bezp?atnych przydzia?ów uprawnień do emisji oraz specjalna rezerwa dla operatorów statków powietrznych

Wy??czenie z systemu handlu omówionych wcze?niej kategorii operacji lotniczych w latach 2013 – 2016 b?dzie skutkowa?o ponownym przeliczeniem przyznanych poszczególnym podmiotom nieodp?atnych uprawnień do emisji. Dzia?anie to by?o zrealizowane w terminie czterech miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie Rozporz?dzenia 421/2014, czyli do dnia 31 sierpnia 2014 r. Rekalkulacja przydzia?ów uprawnień do emisji zosta?a przeprowadzona z wykorzystaniem zweryfikowanych sprawozdań dotycz?cych tonokilometrów za rok 2010, na podstawie których okre?lono wcze?niej przydzia?y na rok 2012 i lata 2013 – 2020. Zmniejszenie, a raczej dostosowanie przydzia?ów by?o proporcjonalne do udzia?u sprawozdanych tonokilometrów pochodz?cych z wy??czonych w latach 2013 – 2016 operacji lotniczych w ca?kowitej wielko?ci sprawozdanych tonokilometrów. Okre?lenie tego udzia?u odzwierciedla?o dok?adnie wszelkie mo?liwe wy??czenia operacji lotniczych, w tym równie? aspekt przyst?pienia z dniem 1 lipca 2013 r. Chorwacji do Unii Europejskiej, oraz definicj? i zbiór lotnisk zlokalizowanych w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej. Zgodnie z ustaw?, nowe przydzia?y zostan? opublikowane przez Ministra ?rodowiska w Biuletynie Informacji Publicznej.

Analogiczne zmiany dotycz? równie? zasad przyznawania operatorom statków powietrznych uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy. Ustawa przewiduje mo?liwo?? wyst?pienia do Ministra ?rodowiska z wnioskiem o przydzia? na okres rozliczeniowy obejmuj?cy lata 2013 – 2020 nieodp?atnych uprawnień do emisji dla operatorów nowych lub szybko rozwijaj?cych si?.

Wi?cej informacji nt. specjalnej rezerwy dla operatorów statków powietrznych mo?na odnale?? na stronie Krajowego o?rodka pod adresem:

http://www.ffcsfnc.tw/news/309/116/Przydzial-uprawnien-do-emisji-ze-specjalnej-rezerwy-dla-operatorow-statkow-powietrznych.html.

Uwaga: W przypadku ubiegania si? przez operatora statku powietrznego o uprawnienia ze specjalnej rezerwy, zweryfikowane sprawozdanie dotycz?ce tonokilometrów powinno zawiera? informacje w odniesieniu do pe?nego zakresu lotów zgodnie z za??cznikiem I do dyrektywy 2003/87/WE.

Dalsze informacje

Maj?c na uwadze przedstawione powy?ej informacje Krajowy o?rodek sugeruje uwa?n? analiz? zmian w systemie handlu, wynikaj?cych z nowego rozporz?dzenia 421/2014. Realizacja nowych obowi?zków nie jest dzia?aniem dobrowolnym, tak jak by?o to w przypadku Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 377/2013/UE z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Dalsze informacje odno?nie nowych zasad funkcjonowania systemu handlu dost?pne s? równie? na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod nast?puj?cym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm.

Dodatkowo Komisja Europejska na potrzeby w?a?ciwej interpretacji rozporz?dzenia opracowa?a dokument Frequently Asked Questions, który jest dost?pny pod adresem:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/docs/faq_aviation_2013-2016_en.pdf.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 岳普湖县| 阳江市| 宜都市| 蕲春县| 上杭县| 贵德县| 石台县| 临西县| 阿坝县| 克什克腾旗| 涞水县| 始兴县| 馆陶县| 广昌县| 福泉市| 秦安县| 沭阳县| 徐汇区| 增城市| 新乡市| 五华县| 织金县| 昂仁县| 长顺县| 永安市| 开原市| 拜泉县| 潼关县| 沐川县| 锦州市| 陵水| 竹山县| 兴和县| 大埔县| 建昌县| 绥芬河市| 鹿泉市| 正阳县| 丹巴县| 扶沟县| 西丰县|