Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Rejestr Unii jest elektroniczn? baz? danych, prowadzon? w celu zapewnienia nale?ytego monitorowania funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym: wydawania i rozliczania uprawnień do emisji oraz rejestrowania stanu posiadania na rachunkach. W 2012 roku Rejestr Unii zast?pi? krajowe rejestry uprawnień do emisji poszczególnych państw cz?onkowskich. Administratorem polskiej cz??ci Rejestru Unii jest Instytut Ochrony ?rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy wykonuj?cy zadania Krajowego O?rodka Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami (KOBiZE).

?

Handel uprawnieniami do emisji jest podstawowym instrumentem zaimplementowanym w celu ograniczenia ilo?ci wprowadzanych do atmosfery gazów cieplarnianych, a jego za?o?enia zosta?y zawarte w dyrektywie nr 2003/87/WE ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami do emisji gazów cieplarnianych w ramach Wspólnoty (Dz. U. UE z 2003 r., L 275, ze zm.).

?

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne dla u?ytkowników Rejestru Unii prowadzone jest pod numerem telefonu +48 22 833 24 84 oraz poprzez poczt? elektroniczn?: rejestr@kobize.pl .

Szczegó?owe dane dost?pne s? w zak?adce Kontakt.

Bezpieczeństwo

Administrator Rejestru przypomina, ?e u?ytkownicy systemu s? zobowi?zani do zabezpieczenia danych oraz urz?dzeń s?u??cych do uzyskania dost?pu do Rejestru i nie udost?pniania ich osobom niepowo?anym. Próby nieautoryzowanego dost?pu do systemu s? zabronione i traktowane b?d? jako naruszenie obowi?zuj?cych norm prawnych.

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U

Tagi: Rejestr Uprawnień Rejestr Unii Union Registry

三星福彩 镇坪县| 宁化县| 聊城市| 淮安市| 温宿县| 寻乌县| 赤水市| 沙河市| 荥阳市| 通江县| 鄂托克旗| 含山县| 拉孜县| 宝应县| 怀仁县| 乌拉特中旗| 垦利县| 章丘市| 晋州市| 察哈| 错那县| 奉化市| 吉隆县| 慈溪市| 丰都县| 绥滨县| 清水县| 舞阳县| 南开区| 清丰县| 台南县| 漳州市| 延津县| 宜川县| 咸阳市| 罗甸县| 岳普湖县| 多伦县| 东丽区| 乐业县| 武隆县|