Jeste? tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Mechanizm monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) emisji CO2 z transportu morskiego

W dniu 1 lipca 2015 r. wesz?o w ?ycie rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/57 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania? i weryfikacji emisji dwutlenku w?gla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (Dz. Urz. L 123/35 z 19.05.2015, dalej: rozporz?dzenie)[1]. Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporz?dzenia mechanizmem MRV b?d? obj?te emisje CO2 pochodz?ce ze statków o pojemno?ci brutto powy?ej 5000 GT[2] wykonuj?cych rejsy z ostatniego portu zawini?cia do portu zawini?cia podlegaj?cego jurysdykcji państwa cz?onkowskiego UE oraz rejsów z portu zawini?cia podlegaj?cego jurysdykcji państwa cz?onkowskiego UE do nast?pnego portu zawini?cia, jak i w obr?bie portu zawini?cia podlegaj?cego jurysdykcji państwa cz?onkowskiego. Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporz?dzenia mechanizm MRV nie obejmuje swoim zakresem nast?puj?cych rodzajów statków:

 • okr?tów wojennych;
 • okr?tów wojennych floty pomocniczej;
 • statków rybackich lub statków do przetwórstwa ryb;
 • drewnianych statków o prostej konstrukcji;
 • statków o nap?dzie innym ni? mechaniczny;
 • statków rz?dowych wykorzystywanych do celów niekomercyjnych.

Monitorowanie

Zgodnie z art. 5 rozporz?dzenia, od 1 stycznia 2018 r., uczestnicy systemu maj? obowi?zek monitorowania emisji CO2 post?puj?c zgodnie z metod? obliczania emisji CO2 oraz jedn? z metod okre?lania zu?ycia ilo?ci paliwa. Metody te zosta?y w szczegó?owy sposób opisany w Za??czniku I do rozporz?dzenia. Nale?y mie? równie? na uwadze zaktualizowane informacje zawarte w Za??czniku do rozporz?dzenia dnia 22 wrze?nia 2016 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w zakresie metod monitorowania emisji dwutlenku w?gla oraz przepisów dotycz?cych monitorowania innych istotnych informacji[3].

Do obliczenia emisji CO2 stosuje si? nast?puj?cy wzór:

?????????????????????????????????????????????? zu?ycie paliwa x wspó?czynnik emisji

W przypadku okre?lenia ilo?ci zu?ycia paliwa dost?pne s? cztery metody:

 • Metoda A: dokument dostawy paliwa oraz okresowe inwentaryzacje zbiorników paliwa;
 • Metoda B: monitorowanie zbiornika z olejem bunkrowym[4] na statku;
 • Metoda C: przep?ywomierze na potrzeby odno?nych procesów spalania
 • Metoda D: bezpo?redni pomiar emisji CO2.

Nale?y mie? na uwadze, ?e w przypadku wyra?enia zgody przez weryfikatora istnieje mo?liwo?? ??czenia powy?szych metod, je?li takie dzia?anie b?dzie skutkowa?o wi?ksz? dok?adno?ci? pomiarów.

Ponadto, zgodnie z art. 9 rozporz?dzenia istnieje tak?e obowi?zek monitorowania, zgodnie z zatwierdzonym planem monitorowania wielko?ci emisji CO2, innych istotnych informacji w odniesieniu do poszczególnych rejsów, o których mowa w Za??czniku II do rozporz?dzenia.

Zgodnie z art. 6 rozporz?dzenia do dnia 31 sierpnia 2017 r. przedsi?biorstwa maj? obowi?zek przed?o?enia akredytowanym weryfikatorom planu monitorowania wielko?ci emisji CO2, oddzielnego dla ka?dego statku, w którym zostanie wskazana wybrana/-e metoda/-y na potrzeby monitorowania i raportowania emisji CO2 oraz innych istotnych informacji.

Nale?y mie? na uwadze, ?e po 31 sierpnia 2017 r. przedsi?biorstwo ma obowi?zek przed?o?enia po raz pierwszy weryfikatorowi planu monitorowania wielko?ci emisji CO2 ?bez zb?dnej zw?oki i nie pó?niej ni? dwa miesi?ce po pierwszym zawini?ciu ka?dego statku do portu podlegaj?cego jurysdykcji państwa cz?onkowskiego.

W art. 6 ust. 3 do 5 rozporz?dzenia przedstawiono szczegó?owe informacje dotycz?ce wymogów odno?nie zawarto?ci planów monitorowania. Szablon planu monitorowania zosta? zawarty w Za??czniku I? do rozporz?dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1927 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielko?ci emisji i dokumentów zgodno?ci zgodnie z ?rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Komisji (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku w?gla z transportu morskiego (Dz. Urz. L 299/1 z 05.11.2016).

Raportowanie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporz?dzenia uczestnicy systemu maj? obowi?zek przed?o?enia Komisji Europejskiej oraz Polskiemu Rejestrowi Statków raportów dotycz?cych emisji CO2?w terminie do 30 kwietnia ka?dego roku. Dla ka?dego statku obj?tego zakresem systemu MRV musi by? przygotowany raport roczny dotycz?cy emisji CO2.

Szablon przedmiotowego raportu zosta? zawarty w Za??czniku II do rozporz?dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1927 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielko?ci emisji i dokumentów zgodno?ci zgodnie z ?rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Komisji (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku w?gla z transportu morskiego (Dz. Urz. L 299/1 z 05.11.2016).

Weryfikacja

Zgodnie z art. 14 rozporz?dzenia raporty roczne dotycz?ce emisji CO2 podlegaj? procesowi weryfikacji przez niezale?nego i bezstronnego, akredytowanego weryfikatora, który nie ma ?adnych powi?zań z przedsi?biorstwem lub operatorem statku, w przypadku którego realizowany jest przedmiotowy proces weryfikacji.

Podczas weryfikacji raportu rocznego i w zale?no?ci od stosowanych przez dane przedsi?biorstwo procedur monitorowania, weryfikator b?dzie przede wszystkim zwraca? uwag? na nast?puj?ce kwestie:

 • przyporz?dkowanie zu?ycia paliwa do rejsów;
 • dane dotycz?ce zu?ycia paliwa oraz powi?zane z nimi pomiary i obliczenia;
 • wybór i stosowanie wspó?czynników obliczeniowych;
 • obliczenia prowadz?ce do okre?lenia ca?kowitej emisji CO2;
 • obliczenia maj?ce na celu okre?lenie efektywno?ci energetycznej.

W przypadku szczegó?owych pytań dotycz?cych funkcjonowania systemu prosimy o kontakt telefoniczny z PRS pod numerami telefonów: 58?346 17 00 i 58?751 11 00 lub drog? elektroniczn? na adres: mailbox@prs.pl.


[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0757&from=PL

[2] Zgodnie z Mi?dzynarodow? Konwencj? o pomierzaniu pojemno?ci statków z 1969 r. ?Pojemno?? brutto” jest to miara ca?kowitej pojemno?ci zamkni?tych pomieszczeń statku wewn?trz kad?uba i nadbudówek, wyra?ona w jednostkach bezwymiarowych.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=EN

[4] ?olej bunkrowy” oznacza ka?dy w?glowodorowy olej mineralny, ??cznie z olejem smarowym, u?ywany lub który ma by? u?ywany jako paliwo lub nap?d statku oraz wszelkie pozosta?o?ci takiego oleju

ZG?O? UWAGI DO ARTYKU?U
三星福彩 彰化县| 安丘市| 河西区| 嵊州市| 襄垣县| 正安县| 临泽县| 靖安县| 康乐县| 旌德县| 昌宁县| 铁岭市| 莱芜市| 恩平市| 大关县| 紫金县| 南召县| 望城县| 长海县| 昌图县| 华池县| 上蔡县| 垣曲县| 凉山| 岑巩县| 沅陵县| 赤峰市| 澜沧| 宜春市| 唐山市| 江门市| 扶风县| 宜昌市| 黔东| 新巴尔虎右旗| 噶尔县| 霍邱县| 普陀区| 阿城市| 乐山市| 合江县|