Jeste? tutaj:

Aktualno?ci

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 26 lutego 2020 r. gie?da European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadzi?a kolejn? w 2020 r. aukcj? uprawnień do emisji (EUA). Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 5 332 000 EUA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zg?oszone przez uczestników aukcji, wynios?o 11?155?000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA by?...

wi?cej »

Formularz raportu rocznego na temat wielko?ci emisji dla operatorów statków powietrznych

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e w dziale ?Materia?y do pobrania/Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji” udost?pniony zosta? nowy formularz raportu rocznego na temat wielko?ci emisji dwutlenku w?gla dla operatorów statków powietrznych. Formularz ten przeznaczony jest dla operatorów statków powietrznych sprawozdaj?cych...

wi?cej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2019 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje o bezp?atnym szkoleniu z zakresu sporz?dzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odb?dzie si? w dniu: 25.02.2020 r. (wtorek) Szkolenie przeprowadzane b?dzie w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 – styczeń 2020

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – styczeń 2020”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w styczniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 12 lutego 2020 r. gie?da European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadzi?a kolejn? w 2020 r. aukcj? uprawnień do emisji (EUA). Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 5 332 000 EUA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zg?oszone przez uczestników aukcji, wynios?o 12?899 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA by?...

wi?cej »

Przypomnienie o konieczno?ci z?o?enia do 31 marca 2020 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielko?ci emisji CO2 za rok 2019 przez prowadz?cych instalacje oraz operatorów statków powietrznych obj?tych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami przypomina, ?e zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z?2020, poz.136, dalej: ustawa) prowadz?cy instalacj? albo operator statku powietrznego jest zobowi?zany do przed?o?enia Krajowemu o?rodkowi, do dnia...

wi?cej »

Problem z dost?pem do Rejestru Unii

W nawi?zaniu do zamieszczonego dzi? komunikatu dotycz?cego problemów z logowaniem do Rejestru Unii, pragniemy poinformowa?, ?e dost?p do systemu zosta? przywrócony. Informacj? o usuni?ciu awarii przekaza?a Komisja Europejska.

wi?cej »

Problem z dost?pem do Rejestru Unii

Informujemy, ?e w chwili obecnej wyst?puj? problemy zwi?zane z logowaniem si? do Rejestru Unii. Po uzyskaniu informacji od Komisji Europejskiej o usuni?ciu awarii, stosowny komunikat zostanie zamieszczony na stronie Krajowego O?rodka Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami. Przepraszamy za niedogodno?ci zwi?zane z chwilowym, nieplanowanym brakiem dost?pu...

wi?cej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 29 stycznia 2020 r. gie?da European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadzi?a drug? w 2020 r. aukcj? uprawnień do emisji (EUA). Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 5 332 000 EUA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zg?oszone przez uczestników aukcji, wynios?o 6?415 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA oko?o...

wi?cej »

三星福彩 遂平县| 马公市| 金坛市| 平山县| 唐河县| 敖汉旗| 兴安县| 伊通| 琼结县| 镇远县| 外汇| 大名县| 乌兰浩特市| 牡丹江市| 滨州市| 乐安县| 东海县| 杂多县| 德钦县| 儋州市| 万年县| 宁陕县| 汝阳县| 曲松县| 秦皇岛市| 偃师市| 独山县| 靖宇县| 定安县| 托里县| 石城县| 普宁市| 裕民县| 临泽县| 浮山县| 仙居县| 衡南县| 修水县| 安庆市| 乌拉特后旗| 大安市|