Jeste? tutaj:

2006

Drukuj

KOMUNIKAT KASHUE NR 4/02-08-2006 (LCP)

W zwi?zku z pracami nad sposobem realizacji wymagań Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z du?ych ?róde? spalania paliw i dyspozycj? Ministerstwa ?rodowiska, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zwraca si? z uprzejm? pro?b? o nades?anie informacji dotycz?cych du?ych ?róde?...

wi?cej »

KPRU na lata 2008-2012 przes?any do Komisji Europejskiej

W dniu 27 czerwca 2006 roku Rada Ministrów zatwierdzi?a Plan Rozdzia?u Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008-2012. Plan ten stanowi propozycj? rozdzia?u uprawnień oraz ustalenie liczby emisji dla Polski w drugim okresie handlu uprawnieniami do emisji. W dniu 30 czerwca 2006 plan ten zosta? przed?o?ony do Komisji Europejskiej. ?

wi?cej »

KOMUNIKAT KASHUE DOTYCZ?CY PRZEDSI?BIORSTW, KTóRE NIE ZNALAZ?Y SI? W REJESTRZE

KASHUE informuje prowadz?cych instalacje, które z?o?y?y roczne raporty za 2005 rok i s? wymienione w Krajowym Planie Rozdzia?u Uprawnień na 2005-2007 rok, a nie znalaz?y si? w Krajowym Rejestrze Uprawnień w dniu 5 lipca 2006 roku, ?e decyzja o tymczasowym odst?pieniu od umieszczenia w rejestrze tych instalacji zosta?a podj?ta w trybie roboczym przez...

wi?cej »

OSTATNI CYKL SZKOLENIOWY

Informujemy, ?e Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji organizuje ostatni cykl szkoleniowy dotycz?cy Krajowego Rejestru Uprawnień.Szkolenia te s? przeznaczone wy??cznie dla prowadz?cych instalacje, którzy jeszcze nie brali w nich udzia?u. Seminarium poprowadzi Przemys?aw J?drysiak –? Kierownik Zespo?u Krajowego Rejestru Uprawnień. Zainteresowanych...

wi?cej »

WARSZTATY SZKOLENIOWE O SYSTEMIE HANDLU EMISJAMI

W zwi?zku z daleko id?cymi nast?pstwami wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji,? Krajowy Administrator we wspó?pracy z Ministerstwem ?rodowiska organizuje cykl bezp?atnych warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli przedsi?biorstw obj?tych systemem, którzy chcieliby pog??bi? swoj? wiedz? dotycz?c? zagadnień handlu emisjami. Szkolenie...

wi?cej »

SEMINARIUM DLA BIZNESU I PRZEMYS?U -PROJEKTY WSPóLNYCH WDRO?E? I MECHANIZM CZYSTEGO ROZWOJU

10.00 – 10.15 Oficjalne otwarcie - Mechanizmy elastyczne Protoko?u z Kioto? Prof. Jan Szyszko, Minister ?rodowiska? 10.15 - 10.30Kluczowe wyniki spotkań UNFCCC w Montrealu i Bonn Janos Pasztor, Sekretariat UNFCCC 10.30 – 11.00Wytyczne dla wdra?ania i procedury Artyku?u 6 i Artyku?u 12 Protoko?u z Kioto? Janos Pasztor, Sekretariat UNFCCC 11.00 - 11.15Pytania...

wi?cej »

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ADMINISTRATORA SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA PRZEDSI?BIORSTW, KTóRE JESZCZE NIE Z?O?Y?Y RAPORTóW ROCZNYCH ZA 2005 ROK

Uprzejmie informujemy prowadz?cych instalacje wymienione w Krajowym Planie Rozdzia?u Uprawnień na 2005-2007 rok, w tym instalacje czasowo wykluczone, ?e wszystkie jeszcze nie przed?o?one zweryfikowane raporty o emisjach za 2005 rok powinny zosta? niezw?ocznieprzekazane do KASHUE poczt? elektroniczn? na adres email: raporty_roczne@kashue.pl oraz listownie...

wi?cej »

Terminy konsultacji - aktualizacja

Terminy konsultacji 1.?Polska Izba Przemys?u Chemicznego – Zwi?zek Pracodawców?01.06.2006 – czwartek godz. 16.00?NOT” ul. Czackiego 3/500-043 Warszawa2.?Zwi?zek Pracodawców "Polskie Szk?o"?05.06.2006 – poniedzia?ek? godz. 13.00Instytut Ochrony ?rodowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji ul. Kolektorska 4 01-692 Warszawatel....

wi?cej »

Terminy konsultacji aktualizacja

1.?Polska Izba Przemys?u Chemicznego – Zwi?zek Pracodawców?01.06.2006 – czwartek godz. 16.00?NOT” ul. Czackiego 3/500-043 Warszawa2.?Zwi?zek Pracodawców "Polskie Szk?o"?05.06.2006 – poniedzia?ek? godz. 12.00Instytut Ochrony ?rodowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji ul. Kolektorska 4 01-692 Warszawatel. (0-22) 833-80-373.?Zwi?zek...

wi?cej »

Nowelizacja ?ustawy o handlu uprawnieniami do emisji…”

W zwi?zku z trwaj?cymi pracami nad nowelizacj? ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004 r., nr 281, poz. 2784), prosimy o przesy?anie wszelkich propozycji zwi?zanych z przedmiotem nowelizacji poczt? elektroniczn? na adres nowelizacja@kashue.pl do dnia 8 czerwca...

wi?cej »

三星福彩 苏州市| 宜州市| 绥宁县| 屏东县| 新绛县| 康马县| 安新县| 通江县| 辛集市| 同德县| 临颍县| 五华县| 新丰县| 桐梓县| 甘洛县| 西青区| 句容市| 临漳县| 金塔县| 双峰县| 武强县| 方山县| 汾阳市| 汝城县| 乌鲁木齐市| 太原市| 西平县| 绿春县| 闻喜县| 新绛县| 龙井市| 肇东市| 防城港市| 绵阳市| 乐安县| 朝阳区| 连平县| 连平县| 永胜县| 临朐县| 翁牛特旗|