Jeste? tutaj:

2007

Drukuj

Ruszy?a nowa podstrona KASHUE dotycz?ca Mechanizmów Elastycznych –?JI/CDM”

Z przyjemno?ci? pragniemy przedstawi? Państwu nowy dzia? na stronie KASHUE dotycz?cy Mechanizmów Elastycznych, tj. Mechanizm Wspólnych Wdro?eń (JI – Joint Implementation) i Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM – Clean Development Mechanizm). Mechanizmy te zosta?y wprowadzone Protoko?em z Kioto i ich celem jest obni?enie emisji gazów cieplarnianych. Stanowi?...

wi?cej »

Wyja?nienia dotycz?ce zakresu mocy i definicji ?ród?a spalania oraz dok?adno?ci podawania danych

Przedmiotowe raportowanie zgodnie z podstaw? prawn? (zakres definicji ?ród?a), któr? podano pod tabelami, czyli Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 20.12.2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U z 2005, nr 260, poz. 2181) dotyczy : 1. Istniej?cych ?róde?, czyli kot?ów o mocach ≥ 50 MWt,2. Nowych ?róde?, jako ??czna moc we wspólnym...

wi?cej »

KOMUNIKAT NR 11/12.12.07 ws. raportowania za 2004, 2005, 2006

W zwi?zku z pracami sprawozdawczymi dotycz?cymi realizacji wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z dnia 23 pa?dziernika 2001r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z du?ych ?róde? spalania, wymagane jest przekazanie Komisji Europejskiej raportu z inwentaryzacji emisji za lata 2004, 2005, 2006...

wi?cej »

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarz?dowych i osób zajmuj?cych si? naukowo handlem emisjami i polityk? klimatyczn?.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji? informuje, ?e w dniu 26 listopada 2007 roku (poniedzia?ek) odb?dzie si? spotkanie informacyjne po?wi?cone? przysz?ym dzia?aniom w zakresie? systemu handlu uprawnieniami do emisji? (EU ETS). Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarz?dowych i osób zajmuj?cych si? naukowo handlem emisjami...

wi?cej »

Krajowy Administrator z sukcesem zakończy? testy funkcjonalne po??czenia KRU z mi?dzynarodowym dziennikiem transakcji.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, ?e z sukcesem zakończyli?my testy funkcjonalne po??czenia KRU z mi?dzynarodowym dziennikiem transakcji zgodnie z za??cznikiem H Standardu Wymiany Danych (dokumentem okre?laj?cym zasady transmisji pomi?dzy narodowymi rejestrami uprawnień a mi?dzynarodowym dziennikiem transakcji). Oznacza...

wi?cej »

Stosowanie obni?onych poziomów dok?adno?ci w monitorowaniu CO2

W zwi?zku z licznymi zapytaniami Krajowy Administrator przypomina, ?e do okre?lania zestawu danych wykorzystywanych przez prowadz?cego instalacj? do monitorowania emisji CO2, jej udokumentowania i przedstawienia w raporcie rocznym mo?na stosowa? poziomy dok?adno?ci dla grupy emisji o jeden poziom ni?szy ni? poziomy okre?lone w tabeli 2? Rozporz?dzenia...

wi?cej »

Spotkanie informacyjne dla firm zajmuj?cych si? doradztwem w zakresie handlu emisjami.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji? informuje, ?e w dniu 25 wrze?nia 2007 roku (wtorek) odb?dzie si? spotkanie informacyjne po?wiecone? przysz?ym dzia?aniom w zakresie? systemu handlu uprawnieniami do emisji? (EU ETS). Spotkanie skierowane jest do firm zajmuj?cych si? doradztwem w zakresie? handlu emisjami. Przedstawicieli...

wi?cej »

WNIOSKI Z WARSZTATóW DOTYCZ?CYCH PRZEGL?DU DYREKTYWY 2003/87/WE

WNIOSKI Z WARSZTATóW DOTYCZ?CYCHPRZEGL?DU DYREKTYWY 2003/87/WE (EU ETS)W??CZENIE POCH?ANIANIA DO WSPóLNOTOWEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI?????????????????????????????????????????????????????????????????? 6-8 czerwca 2007Tuczno, Polska Ministerstwo ?rodowiska wraz z Krajowym Administratorem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz przy wspó?pracy z Komisj?...

wi?cej »

Nowe zapisy w Regulaminie utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji uprzejmie informuje o wprowadzeniu nowych zapisów do Regulaminu utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji. Zmiany dotycz? § 4 ust. 11 i 12 oraz § 12 lit. d Regulaminu. Nowe zapisy wymagaj? od uczestników systemu informowania Krajowego Rejestru...

wi?cej »

KASHUE organizatorem mi?dzynarodowych warsztatów w Tucznie.

Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, ?e w dniach 6-8 czerwca odb?d? si? mi?dzynarodowe warsztaty w Tucznie po?wi?cone przegl?dowi dyrektywy dotycz?cej Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji? (2003/87/WE). Polska oraz Francja przedstawi? koncepcj? w??czenia lasów do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami...

wi?cej »

三星福彩 浮梁县| 和田县| 陆良县| 扎囊县| 鹤庆县| 平南县| 龙山县| 高淳县| 静海县| 南岸区| 荣成市| 河间市| 儋州市| 垣曲县| 清新县| 紫云| 印江| 武清区| 运城市| 屏南县| 神农架林区| 子长县| 乌鲁木齐县| 襄垣县| 崇仁县| 炎陵县| 朔州市| 水城县| 罗江县| 宁化县| 抚顺市| 思茅市| 汕头市| 柯坪县| 漳平市| 涟源市| 秦安县| 即墨市| 息烽县| 阳江市| 荣成市|