Jeste? tutaj:

2008

Drukuj

Tabele dotycz?ce planu monitorowania oraz rocznego raportu emisji CO2

Tabele dotycz?ce planu monitorowania oraz rocznego raportu emisji CO2. w wersji .doc (Word). W zwi?zku z licznymi pro?bami Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zamieszcza na stronie internetowej KASHUE tabel? uk?adu planu monitorowania oraz tabele dotycz?ce rocznego raportu emisji CO2, w wersji .doc (Word).

wi?cej »

Op?ata za przyznane uprawnienia w okresie rozliczeniowym 2008-2012

W zwi?zku z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz Rozporz?dzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr 202, poz. 1248 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyj?cia Krajowego Planu Rozdzia?u Uprawnień do emisji dwutlenku w?gla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu...

wi?cej »

Zmiana formatu wniosków zg?aszanych do Krajowego Rejestru Uprawnień

Informujemy, ?e z dniem 20.10.2008r. ulega zmianie format wniosków o otwarcie rachunków i aktualizacj? danych w Krajowym Rejestrze Uprawnień.? Dotychczas u?ywane formularze wniosków trac? wa?no?? z dniem 31.10.2008r. i po up?ywie tego terminu nie b?d? przyjmowane i uwzgl?dniane przez Krajowego Administratora. Nowe formularze dost?pne s? pod adresem: http://formularze.kashue.pl...

wi?cej »

Informacja na temat rozporz?dzenia w sprawie sposobu monitorowania wielko?ci emisji substancji obj?tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

Krajowy Administrator uprzejmie informuje, ?e na stronie internetowej Ministerstwa ?rodowiska znajduje si? tekst, podpisanego przez Ministra ?rodowiska w dniu 12 wrze?nia 2008 r., rozporz?dzenia w sprawie sposobu monitorowania wielko?ci emisji substancji obj?tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Przedmiotowe rozporz?dzenie zosta?o...

wi?cej »

Po??czenie z Mi?dzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL)

W zwi?zku z planowanym po??czeniem rejestrów państw cz?onkowskich oraz Niezale?nego Wspólnotowego Dziennika Transakcji (CITL) z Mi?dzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL) Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, ?e od godziny 17:00 dnia 3 pa?dziernika 2008 r. do godziny 8:00 w dniu 20 pa?dziernika 2008 r. zostanie...

wi?cej »

Informacje na temat warto?ci opa?owych gazów

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji uprzejmie informuje, ?e na stronie internetowej Ministerstwa ?rodowiska (www.mos.gov.pl/she/informacje_stanowiska_interpretacje/index.shtml) zosta? opublikowany? dokument uzupe?niaj?cy do opracowania: Warto?ci opa?owe (WO) i Wska?niki emisji (WE) CO2 w 2005 r. do raportowania w ramach Wspólnotowego...

wi?cej »

Rozporz?dzenie w sprawie przyj?cia KPRU na lata 2008-2012

Krajowy Administrator Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, i? w dniu 01.07.2008 r.? Rada Ministrów zatwierdzi?a projekt rozporz?dzenie w sprawie przyj?cia Krajowego Planu Rozdzia?u Uprawnień do emisji dwutlenku w?gla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnianiem do emisji rozdzielaj?cy limity poziomu emisji dwutlenku...

wi?cej »

Usuni?cie uprawnień z okresu 2005 – 2007

Zgodnie z artyku?em 60 rozporz?dzenia Komisji (WE) Nr 2216 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L386 s.1-77) zmienionego rozporz?dzeniem Komisji (WE) NR 916/2007...

wi?cej »

30.04.2008 – Ostateczny termin wykonania operacji umorzenia uprawnień w Krajowym Rejestrze.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, ?e? zgodnie z art.12 ust. 3 Dyrektywy 2003/87/WE w dniu 30 kwietnia 2008 r. mija ostateczny termin rozliczenia instalacji z emisji w okresie 2005 – 2007. Operacj? umorzenia uprawnień powinien wykona? prowadz?cy instalacj? zgodnie z art. 52 Rozporz?dzenia Komisji (WE) Nr 2216/2004...

wi?cej »

三星福彩 泸西县| 苏尼特左旗| 秀山| 右玉县| 双城市| 平凉市| 双峰县| 乐清市| 白银市| 阳春市| 呼玛县| 柳江县| 维西| 镶黄旗| 许昌市| 郧西县| 绵阳市| 日土县| 广西| 晋宁县| 沾益县| 龙口市| 广丰县| 海门市| 青田县| 亚东县| 防城港市| 鹤庆县| 讷河市| 平定县| 柏乡县| 丹江口市| 宁都县| 淅川县| 华池县| 清河县| 青冈县| 宝山区| 肃宁县| 客服| 类乌齐县|