Jeste? tutaj:

2009

Drukuj

Warto?ci opa?owe i wska?niki emisji CO2 w roku 2007 do raportowania

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zamieszcza dokument "Warto?ci opa?owe (WO)?i wska?niki emisji CO2 (WE)?w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010" Plik znajduje si? w dziale "Materia?y do pobrania"

wi?cej »

Decyzja KE z dnia 11.12.2009 r. w sprawie polskiego KPRU na lata 2008-2012

Komunikat w sprawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. dotycz?cej krajowego planu rozdzia?u uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zg?oszonego przez Polsk? zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Na mocy art. 1 decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. dotycz?cej krajowego planu rozdzia?u uprawnień...

wi?cej »

Pakiet energetyczno-klimatyczny – seminarium w zakresie systemu handlu emisjami

W dniu 11 grudnia 2009 r. wspólnie z Ministerstwem ?rodowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) zorganizowa? seminarium po?wi?con? kwestiom zwi?zanym z zagadnieniami pakietu energetyczno-klimatycznego. W spotkaniu, które odby?o si? w Ministerstwie ?rodowiska uczestniczy?o ponad sto osób, reprezentuj?cych g?ównie sektory...

wi?cej »

Debata o PAKIECIE ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNYM 18.11.2009

W dniu 18 listopada 2009 r. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) zorganizowa? konferencj? po?wi?con? wdra?aniu Pakietu energetyczno-klimatycznego w obszarze EU ETS i non ETS pt. "Droga ku efektywnemu wdra?aniu pakietu energetyczno-klimatycznego".W trakcie konferencji zaprezentowano...

wi?cej »

Zaproszenie na debat? o PAKIECIE ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNYM 18.11.2009

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) zapraszaj? do udzia?u w konferencji po?wi?conej wdra?aniu Pakietu energetyczno-klimatycznego w obszarze EU ETS i non ETS "Droga ku efektywnemu wdra?aniu pakietu energetyczno-klimatycznego"Data: 18 listopada 2009, w godzinach 10:30-14:00;Miejsce:...

wi?cej »

W??czenie sektora lotnictwa cywilnego do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

W zwi?zku z bie??cymi pracami dotycz?cymi w??czenia sektora lotnictwa cywilnego do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, ?e na stronie internetowej Krajowego Administratora zosta? utworzony nowy dzia? po?wi?cony operatorom statków powietrznych. Obowi?zek...

wi?cej »

Wyrok w sprawie decyzji Komisji Europejskiej dotycz?cej KPRU na lata 2008-2012

Wyrokiem z dnia 23 wrze?nia 2009 r. w sprawie Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej (T-183/07), S?d Pierwszej Instancji WE stwierdzi? niewa?no?? decyzji Komisji Europejskiej dotycz?cej Krajowego Planu Rozdzia?u Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012 notyfikowanego przez Rzeczpospolit? Polsk?.S?d stwierdzi?, ?e narzucaj?c, w ramach przeprowadzanej...

wi?cej »

Mi?dzynarodowy Dziennik Transakcji odzyska? sprawno?? komunikacyjn?

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, ?e problem zwi?zany z brakiem komunikacji pomi?dzy Krajowym Rejestrem a Mi?dzynarodowym Dziennikiem Transakcji? (ITL) zosta? usuni?ty przez administratora ITL. Mi?dzynarodowy Dziennik Transakcji odzyska? sprawno?? pozwalaj?c? na komunikacj? z polskim Rejestrem. Z informacji posiadanych...

wi?cej »

Nowe rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska

W dniu 26 sierpnia 2009 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji obj?tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2009 r., Nr 136, poz. 1120). Niniejsze rozporz?dzenie znajduje si? w dziale Prawo.

wi?cej »

Problemy z komunikacj? pomi?dzy KRU a ITL

W zwi?zku z licznymi zapytaniami uczestników systemu, dotycz?cymi problemów z komunikacj? pomi?dzy polskim Rejestrem a Mi?dzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL), Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, ?e zwróci? si? do administratora ITL o jak najszybsze wyeliminowanie nieprawid?owo?ci funkcjonalnych. Z informacji,...

wi?cej »

三星福彩 武威市| 柳州市| 五常市| 抚顺市| 佛坪县| 西畴县| 漳浦县| 大埔区| 佛山市| 南京市| 西和县| 吉安县| 乐山市| 崇礼县| 兰坪| 大邑县| 阿拉善右旗| 米易县| 松江区| 甘谷县| 尼玛县| 陆河县| 哈尔滨市| 密山市| 涞水县| 建湖县| 东乡族自治县| 错那县| 沙洋县| 中阳县| 弥渡县| 胶南市| 大新县| 突泉县| 湖南省| 杭锦旗| 卓资县| 芷江| 阿尔山市| 织金县| 简阳市|